Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD w Opolu w sprawie projektu nowelizacji „ustawy śmieciowej” - 04.02.2019

Jednocześnie projekt zmian zakłada że ze zwolnienia z opłat za wywóz odpadów zielonych będą mogli skorzystać jedynie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Oznacza to, że działkowy kompostujący odpady zielone w swoich kompostownikach ogrodowych nie będą mieli możliwości korzystania ze zwolnienia. Zdaniem Okręgowego Zarządu PZD w Opalu pomysł ten jest niezwykle krzywdzący dla tysięcy polskich działkowców regularnie kompostujących odpady zielone.

czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe w ROD "Dębniki" w Krakowie - 04.02.2019

W dniu 12 stycznia 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się   spotkanie Opłatkowo-noworoczne.  Otwarcia dokonała Pani Prezes Ewa Błachut, która powitała zaproszonych gości i złożyła wszystkim działkowcom  i sympatykom ogrodu noworoczne życzenia. 

czytaj więcej

Apel ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 04.02.2019

Jako członkowie zarządu rodzinnego ogrodu działkowego, którym to powierzono mandat zaufania społecznego przez działkowców, czujemy się zobowiązani na bieżąco monitorować wszelkie działania zewnątrz ogrodu mogące mieć negatywny wpływ na ogród czy w kontekście globalnym - na ruch ogrodnictwa działkowego. Stąd też, z ogromną dozą zaniepokojenia dostrzegamy olbrzymie zagrożenie dla ogrodów działkowych płynące z nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

czytaj więcej

Pod koniec października będzie gotowe Centrum NGO w Środzie Śląskiej - 04.02.2019

O stworzeniu centrum NGO w Środzie Śląskiej mówi się od ponad dwóch lat. W tym roku obiekt ma być już gotowy i służyć mieszkańcom. 30 stycznia w średzkim ratuszu odbyło się oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą na utworzenie centrum dla organizacji poza rządowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczestniczyli w nim autorzy projektu: pracownicy ratusza oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu gminy m.in. hufca ZHP, zrzeszenia LZS, MKS Polonia Środa Śląska, czy sybiraków, kombatantów i rencistów.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Koło Kani” w Toruniu w sprawie poprawianego projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 04.02.2019

Nie godzimy się na wbijanie noża w plecy działkowców! Z jednej strony Mnister Środowiska poprosił Polski Związek Działkowców o opinię do projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch , z drugiej zaś nie wzięto pod uwagę zgłoszonych uwag i spostrzeżeń, a nawet dodano kolejne zapisy, które w dosadny sposób godzą w interesy działkowców.

czytaj więcej

Kolejne uwagi i propozycje PZD do projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej“ - 01.02.2019

W dniu 31.01.2019 r. Krajowa Rada PZD wystąpiła do Ministra Środowiska z pismem w sprawie ostatniego projektu nowelizacji ustawy tzw. „śmieciowej”. Podobne pismo zostało skierowane w dniu 1.02.2019 r. do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Oba wystąpienia są reakcją Związku na obecny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań PZD, ROD i działkowców. Z treścią wystąpienia do MŚ można zapoznać się poniżej.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Dębniki" w Krakowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 01.02.2019

Jak pokazują fakty , wśród obywateli których dotykają skutki reprywatyzacji- nie zawsze słusznej- znajdują się także działkowcy. Podobnie jak inni w takiej sytuacji i działkowcy otrzymali od Państwa w użytkowanie grunty, zagospodarowali je, inwestowali przez dziesiątki lat, pozostając w dobrej wierze, a teraz nierzadko bez odszkodowania muszą opuszczać zajmowane nieruchomości, pozostawiając swój majątek.

czytaj więcej

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019 w Okręgu Pomorskim w Gdańsku - 01.02.2019

W tym roku upływa kadencja organów naszego związku. Zarządy ogrodów, komisje rewizyjne i komisje problemowe zostaną ocenione przez działkowców. Zostaną wybrane nowe zarządy, komisje. Zarządy są w obowiązku w bardzo rzetelny i obiektywny sposób przekazać nie tylko osiągnięcia, ale i porażki. Powinni dowieść, że ich praca przyczyniła się do rozwoju ogrodów, dobrej współpracy z organami samorządowymi. Muszą uzasadnić przyczyny, które miały pozytywny lub negatywny wpływ, na jakość zadań, które zostały zawarte w planach pracy, preliminarzach, inwestycjach w okresie upływającej kadencji Związku.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe w okręgu pilskim - 01.02.2019

W okresie 21 stycznia – 30 stycznia 2019 roku w okręgu pilskim odbyły się szkolenia w Wągrowcu, Chodzieży, Czarnkowie, Złotowie i Pile. Ten blok szkoleniowy przeznaczony był dla prezesów, sekretarzy oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD, a uczestniczyło w nim łącznie 140 przedstawicieli samorządów ogrodowych. Głównym tematem było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w regulaminie ROD obowiązujące od 1 stycznia br. 

czytaj więcej

Czym i jak pryskać w 2019 ? - 01.02.2019

Uwaga działkowcy! W marcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec” znajduje się zestawienie środków ochrony roślin polecanych do stosowania na działach i w ogrodach. Warto je mieć, aby wiedzieć jakich preparatów użyć do ograniczenia liczebności lub zwalczania najgroźniejszych chorób lub szkodników roślin uprawianych na działce.

czytaj więcej

Apel ROD „Jedność” w Rypinie w sprawie poprawionego projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 01.02.2019

Problem olbrzymich opłat za wywóz odpadów komunalnych jest doskonale znanym problemem w ROD. Większość ogrodów od wielu lat zmaga się z problemem ogromnych kosztów związanych z wywozem śmieci. Po znowelizowaniu ustawy gmina nie będzie mogła narzucać ryczałtowych opłat tytułem wywozu nieczystości, co przyczyni się do zniwelowania samowolki jaką stosują władze gmin przy określaniu opłat za wywóz nieczystości z terenu ROD.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Wodnik” w Chełmży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 01.02.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób przedstawiony w projekcie może przynieść za sobą tragiczne skutki dla działkowców, ROD i całego Polskiego Związku Działkowców. Faworyzowanie byłych właścicieli kosztem działkowców jest niedopuszczalne. Dotychczas byli właściciele mieli kilkadziesiąt lat na to, aby skorzystać z praw im przysługujących.

czytaj więcej

Rodzinny Ogród Działkowy "HCP-4" w Poznaniu ma 50 +1 lat - 01.02.2019

W 1964 roku Rada Zakładowa Fabryki Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Państwowe podjęła decyzję o zlokalizowaniu na poznańskim Dębcu ogrodu działkowego na powierzchni około  5,5 ha. Trzy lata później – w 1967 roku pierwsi Działkowcy otrzymali swoje działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym nr 4 przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w skrócie POD przy ZPM HCP nr 4. Ogród liczący około 150 działek był czwartym POD w Poznaniu utworzonym wyłącznie dla pracowników fabryki.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Kolejarz I” w Przeworsku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 01.02.2019

Zgodnie z Regulaminem PZD każdy działkowiec na działce posiada kompostownik i powinien być przez to zwolniony z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadmieniamy ponadto, iż działkowcy płacą za wywóz nieczystości z terenu zamieszkania. Niekorzystnym zmianom w sprawie zmian ustawy śmieciowej dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych my działkowcy z ROD „Kolejarz I” w Przeworsku mówimy stanowcze NIE

czytaj więcej

List Józefa Romanowskiego ze Szczecina do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 01.02.2019

Ponadto zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, która przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności, tworzy siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt i ma wpływ na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miast. Przebywanie wśród zieleni zmniejsza depresję i stres. Służy zdrowiu.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgu Świętokrzyskiego PZD do Ministra Środowiska odnośnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.01.2019

Dopełnieniem drastycznie rosnących kosztów odbioru odpadów jest przyjęcie aż 4 – krotnie większej stawki dla odpadów zmieszanych. Okręg Świętokrzyski PZD rozumiejąc intencje autorów przepisu, zestawia je jednak z praktyką i kosztami jakie w tym zakresie powstaną w bieżącym funkcjonowaniu ROD. Dla dużej części ogrodów fakt czterokrotnego zwiększenia opłaty za odbiór śmieci, może okazać się niezmiernie trudny do udźwignięcia, by nie powiedzieć, że niemożliwy.

czytaj więcej

Zakończenie sprawy roszczeniowej dotyczącej ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem - 31.01.2019

ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem został założony w 1970 r. na terenie kilku działek geodezyjnych, w tym na terenie działki nr 385/8. Teren ROD został zagospodarowany przez działkowców na cele związane z ogrodnictwem. W dniu 12 lutego 2001 r. do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem złożony został wniosek o zwrot nieruchomości (działki nr 385/8) wywłaszczonej pod budowę lotniska orzeczeniem o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Prezydium WRN w Białymstoku nr SAA.II-5/98/51 z dnia 14 stycznia 1953 r. W dniu 16 lipca 2004 r., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wydało decyzję nr GN.7221-10/03/04 o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na fakt, iż stała się zbędna na cel wywłaszczenia.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowe Zarządu PZD w Opolu z dnia 29.01.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 31.01.2019

"OZ PZD w Opolu stwierdza, ze projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma służyć stabilizacji stosunków prawnych, wywrze odwrotny skutek. Przywrócenie możliwości zgłaszania roszczeń o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, które zgodnie z prawem powinny być oddalone spowoduje większy nieład i negatywne skutki dla wielu instytucji publicznych i prywatnych. Projekt zawiera liczne błędy. Nie bierze po uwagę skutków dla osób, które przez kilkadziesiąt  lat w dobrej wierze  zajmowały nieruchomości przekazane im przez władze publiczne."

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.01.2019

"Przyjęte w projekcie nowe rozwiązania uderzą bezpośrednio w działkowców. Jest to niesprawiedliwe z dwóch powodów. Po pierwsze: działkowcy jako mieszkańcy miast i gmin już ponoszą opłaty z tytułu odbioru odpadów w miejscu swego zamieszkania. Po drugie: kolejny raz zapłacą za odbiór śmieci z ogrodów, w których użytkują działki. Okręgowy Zarząd Podkarpacki apeluje o wnikliwe przeanalizowanie proponowanych zmian w ustawie pod kątem uwzględnienia postulatów kierowanych przez środowisko działkowców. Projektowane zmiany powinny służyć ludziom, a nie wprowadzać restrykcyjne rozwiązania."– czytamy w stanowisku OZ Podkarpackiego.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 29.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 31.01.2019

"Ogrody działkowe, tworzone były przed pół wiekiem na gruncie Skarbu Państwa. Jak Skarb Państwa wchodził w prawa posiadania nieruchomości, działkowcy takiej wiedzy nie posiadają. Nowe sytuacje wywołane zmianami ustawy, mogą wprowadzić chaos w gospodarce nieruchomościami, tym bardziej, że niewspółmiernie proponuje się wzrost wnioskodawców, nawet w stosunku do spraw, które zostały rozstrzygnięte w świetle obowiązującego wówczas prawa, a które później zostało uznane jako niekonstytucyjne. Zmiany dotyczą również przypadków, gdy wywłaszczenie było na podstawie umowy potwierdzonej aktem notarialnym."- czytamy w Stanowisku. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.