Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju - 06.12.2018

W dniu 30 listopada 2018 r. obradował Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył Prezes ORS PZD.

Tematyka zebrania obejmowała omówienie aktualnej sytuacji działkowców i Ogrodów wraz z informacją z posiedzenia Krajowej Rady PZD, narad organizowanych przez Prezesa PZD dla pracowników okręgów oraz sprawy terenowo-prawne, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne.

Realizując powyższy porządek obrad Okręgowy Zarząd Sudecki przyjął informację z XXIV posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 25.10.2018 r. Podczas posiedzenia omawiano m.in. sprawy realizacji postanowień § 35 ust.3 Statutu PZD w sprawie wynagradzania członków organów PZD, przyjęto raport w sprawie wyodrębnień ROD z PZD wraz z wnioskami z do realizacji przez okręgi, z którego wynika, że zauważalna jest tendencja spadkowa w tej materii. Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślając, że rocznica jest także świętem działkowców. Przedstawiono informację nt przebiegu i znaczenia uroczystości dnia działkowca i jubileuszy w ogrodach i okręgach, wskazujących, iż działkowcy oraz Związek są aktywnymi podmiotami, których znaczenie i dorobek jest doceniany przez władze samorządowe oraz społeczności lokalne. KR PZD podjęła uchwałę w odniesieniu do interpretacji § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD dotyczącego opłat ogrodowych uiszczanych przez działkowca w roku nabycia prawa do działki.

W dalszej kolejności zapoznał członków Zarządu z harmonogramem narad szkoleniowych organizowanych przez Okręg Sudecki PZD dla członków organów ROD z udziałem członków organów okręgowych, zaplanowanych w terminie od 7 do 13 grudnia br., podczas których omawiane będą sprawy z zakresu zmian w przepisach związkowych, a także ochrony danych osobowych w ROD.

W zakresie spraw terenowo-prawnych, Okręgowy Zarząd podjął m.in. uchwały w sprawach zwrotu gminom niezagospodarowanych części terenów ROD, przyjęcia faktycznej powierzchni ROD, zezwolenia i warunków czasowego zajęcia terenów ROD. Rozpatrzono 2 projekty umów w sprawie czerpania dochodów z majątku Związku tj. o jednorazowe, krótkotrwałe udostępnienie przez zarząd ROD pomieszczeń domu działkowca i wyraziło zgodę na powyższe w formie stosownych uchwał.

W sprawach finansowych przyjęto informację o realizacji partycypacji w finansowaniu działalności organów wyższych na rzecz ROD i działkowców, udzielono prolongaty rozliczenia dotacji dla 1 ROD oraz dokonano zmiany w kryteriach udzielania dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD.

Okręgowy Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli w ROD w zakresie organizacyjnym i finansowo- księgowym przeprowadzonych przez OS PZD i zespół Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. W oparciu o wnioski z kontroli, tam gdzie było to konieczne wydano zalecenia pokontrolne.

W sprawach różnych Okręgowy Zarząd omawiał sprawy wewnątrzogrodowe, a także uhonorował pięciu działkowców srebrną odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

Lidia Miszta
St. inspektor
Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.