Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Działkowcy pytają, Krajowy Zarząd odpowiada

Pytania p. Piotra H.

1. Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być spisana według wzoru podanego na stronie KR. Czy też może być spisana w inny sposób z zachowaniem danych zbywcy i nabywcy, numeru działki i nazwy ogrodu, którego dotyczy? Bądź czy w umowie przedstawionej na waszej stronie słowa „zbywca i nabywca” mogą zostać zastąpione słowami „darczyńca i obdarowany”?

Wzór umowy przeniesienia praw do działki podany na stronie internetowej Jednostki Krajowej PZD jest kompleksowym, szczegółowym wzorem, mającym stanowić ułatwienie w dokonywaniu czynności przeniesienia praw do działki. Można oczywiście, bez wpływu na ważność umowy, skorzystać z innego wzoru bądź stworzyć go samemu. Należy jednak przy tym pamiętać o zachowaniu istotnych elementów, które pozwolą na określenie typu czynności prawnej, której umowa dotyczy, to jest przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Ściśle określona, pod rygorem nieważności, została jedynie forma umowy – musi ona być sporządzona na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jeśli chodzi zaś o zmianę w nazewnictwie stron” „zbywca i nabywca” na „darczyńca i obdarowany”, zamiana taka wydaje się nieuzasadniona. „Darczyńca” i „obdarowany” są określeniami wynikającymi z kodeksu cywilnego, odnoszącymi się do umowy darowizny. Umowa przeniesienia praw do działki natomiast wynika z ustawy o ROD i dotyczy ona przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki – stąd też nazewnictwo stron - „zbywca” i „nabywca” prawa do działki. Kwestia warunków zapłaty i wysokości wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, naniesienia i urządzenia jest niejako kwestią wtórną i nawet jeśli strony zadecydują o braku zapłaty tegoż wynagrodzenia – nie powinno mieć to wpływu na zmianę nazewnictwa stron umowy. 

 

2.      Jeżeli spełniam wszystkie wymogi prawne, m.in. mieszkam w okolicach ROD, nie posiadam prawa do innej działki. Czy zarząd może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki przepisywanej z ojca na córkę. Tłumacząc, że ma listę oczekujących.

W myśl § 79 ust. 2 Statutu PZD, stowarzyszenie ogrodowe może odmówić zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki, jeśli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie. Przepisu tego nie można jednakże stosować w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej (§ 79 ust. 3 Statutu PZD). Jak zatem wynika z powyższego – zarząd nie może odmówić zatwierdzenia umowy spisanej pomiędzy ojcem a córką z powodu innych chętnych zapisanych na listę oczekujących. W przypadku osób bliskich odmowa zatwierdzenia umowy może nastąpić jedynie z ważnych powodów, czyli np. oddalonego miejsca zamieszkania, niepełnoletniości itp.


3.      Czy w momencie składania dokumentów do zarządu ROD, tj. umowy przeniesienia praw do działki wraz z wnioskiem, jestem zmuszony uiścić opłatę, o której jest mowa w § 147 Statutu PZD. Jeżeli nie to proszę podać termin w jakim należy ją wpłacić. Ponieważ słyszałem, że tak praktykują ogrody. Natomiast zapis wspomnianego § mówi „w roku nabycia działki”.

Określone w § 147 Statutu PZD podwyższone opłaty ogrodowe mają charakter jednostkowy i uiszczane są jednorazowo – w roku nabycia prawa do działki.  Z uwagi na charakter w/w opłat ogrodowych w wielu Ogrodach przyjęła się praktyka, że nowy działkowiec uiszcza je w momencie zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki i przyjęcia go w poczet członków PZD i społeczności ROD (nie jest to równoznaczne z chwilą dostarczenia samego wniosku i umowy – w tym momencie nie jest bowiem jeszcze wiadome, czy do nabycia prawa do działki dojdzie).

Odnosząc się do konkretnego terminu wniesienia opłat wynikających z § 147 Statutu PZD – nie został on w Statucie stricte określony. Należy jednak pamiętać o tym, że stanowią one swoistą (bo jednorazową i podwyższoną) część opłaty ogrodowej. Ogólny termin uiszczania opłat ogrodowych uchwalany jest przez walne zebranie ROD, jednak nie może on być późniejszy niż 30 czerwca danego roku. Ten przepis ma również zastosowanie do nowych działkowców. Jeśli więc przystąpienie do społeczności ROD następuje przed terminem do wniesienia opłat – działkowiec ma czas na ich uiszczenie do upływu tego terminu. Jeśli natomiast zawarcie umowy dzierżawy działkowej lub zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki następuje już po terminie do wniesienia opłat uchwalonym przez walne zebranie, to ich uiszczenie powinno nastąpić niezwłocznie, najlepiej zaś w momencie dokonywania w/w formalności.


4.      Czy zarząd ROD może mnie zmusić do odbycia szkolenia dla nowych działkowców. Nie znalazłem na ten temat żadnej informacji w ustawie z 13 grudnia, w Statucie PZD czy też Regulaminie ROD.

Szkolenie dla nowych działkowców nie jest obowiązkiem działkowca wynikającym z przepisu powszechnie obowiązującego, czy też wewnętrznego. Jest ono natomiast jednym z podstawowych jego praw, których realizacja pozwoli mu w przyszłości przede wszystkim na prawidłowe, zgodne z Regulaminem ROD zagospodarowanie działki, a także zapoznanie się z aktualnymi trendami w ogrodnictwie działkowym. Stanowi ono swoiste przygotowanie do funkcjonowania w społeczności ogrodowej i pozwala na uniknięcie błędów, które wielokrotnie przydarzają się nowym członkom ROD, a które najczęściej wynikają z niewiedzy i nieświadomości obowiązujących w Ogrodzie przepisów i zasad.

Z kolei zarządy ROD, kierując nowych działkowców na szkolenie, realizują swoje kompetencje i obowiązek, polegający na nadzorze nad przestrzeganiem Regulaminu ROD oraz czuwaniem nad respektowaniem przepisów związkowych przez działkowców.

 

mgr prawa Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

w biurze OZ Świętokrzyskiego w Kielcach 

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.