Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Jednostki terenowe

Zasady ogólne

§ 108

 1. Jednostka terenowa PZD, zwana dalej okręgiem, działa na rzecz i w interesie członków PZD i ROD na obszarze swego działania.
 2. Okręg korzysta z osobowości prawnej PZD na zasadach określonych w § 125.

 § 109

 1. Decyzję o powołaniu okręgu i ustaleniu jego obszaru działania podejmuje Krajowa Rada.
 2. Decyzję o likwidacji, połączeniu lub zmianie obszaru działania okręgu podejmuje Krajowa Rada.

 Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 110

 1. Najwyższym organem samorządu PZD w okręgu jest okręgowy zjazd delegatów.
 2. Prawo uczestniczenia w okręgowym zjeździe delegatów mają delegaci ROD, wybrani na walnych zebraniach (konferencjach delegatów) sprawozdawczo – wyborczych, z zastrzeżeniem § 111 lub § 118 ust. 6.
 3. W okręgowych zjazdach delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz okręgu nie będący delegatami oraz przedstawiciele organów wyższego stopnia.
 4. Okręgowy zjazd delegatów ma prawo wybrać w skład organów, określonych w § 116 pkt 4, każdego członka zwyczajnego mającego prawo do udziału w zjeździe.

 § 111

 1. W okręgach posiadających ponad 25000 członków zwyczajnych delegaci na okręgowy zjazd delegatów mogą być wybierani na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.
 2. Prawo uczestniczenia w rejonowych konferencjach przedzjazdowych mają delegaci wybrani na walnych zebraniach (konferencjach delegatów).
 3. Decyzję o odbywaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych podejmuje okręgowy zarząd w drodze uchwały, określając w niej podział okręgu na rejony oraz ilość delegatów wybieranych przez te konferencje na okręgowy zjazd.
 4. Wybór delegatów na okręgowy zjazd odbywa się w sposób jednolity w całym okręgu – bezpośrednio na walnych zebraniach (konferencjach delegatów) albo na rejonowych konferencjach przedzjazdowych.

 § 112

Okręgowy zjazd delegatów może być:

1)       zwyczajny,

2)       nadzwyczajny.

 § 113

 1. Zwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowy zarząd w ostatnim roku kadencji.
 2. Ostateczny termin odbycia zwyczajnych okręgowych zjazdów ustala Krajowa Rada.

§ 114

Nie zwołanie zwyczajnego okręgowego zjazdu w terminie określonym w § 113 ust. 2, stanowi podstawę do jego zwołania przez Krajową Radę.

 § 115

O terminie, miejscu i porządku obrad okręgowego zjazdu okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.

 § 116

Do zwyczajnego okręgowego zjazdu należy:

1)       wytyczanie kierunków działalności PZD na terenie okręgu,   

2)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności okręgowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowej komisji rozjemczej za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium ustępującemu okręgowemu zarządowi,

3)       uchwalenie programu działania okręgu,

4)       ustalenie liczby i wybór członków okręgowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowej komisji rozjemczej oraz wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD,

5)       rozpatrzenie wniosków, zgłoszonych na zjeździe i podjęcie stosownych uchwał,

6)       rozpatrzenie wszystkich innych spraw, dotyczących ROD na terenie okręgu, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów PZD.

 § 117

 1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków okręgowego zjazdu może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
 2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 116 pkt 4, okręgowy zjazd jest nieważny.
 3. Stwierdzenie nieważności okręgowego zjazdu należy do Krajowej Rady.

§ 118

 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje się w razie konieczności rozpatrzenia spraw należących do kompetencji zwyczajnego okręgowego zjazdu.
 2. Do nadzwyczajnego okręgowego zjazdu należy rozpoznanie spraw, dla których został zwołany.
 3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje okręgowy zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Krajowej Rady. Okręgowy zarząd może go również zwoływać na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwalony większością 2/3 głosów jej składu.
 4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołuje się w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania. Postanowienie § 114 stosuje się odpowiednio.
 5. Nadzwyczajny okręgowy zjazd zwołany w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych delegatom.
 6. Zasady wyboru delegatów na nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów ustala każdorazowo Prezydium Krajowej Rady.

 

Okręgowy Zarząd

§ 119

 1. Okręgowy zarząd prowadzi sprawy okręgu i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w § 125.
 2. Okręgowy zarząd składa się z 19 - 39 członków.
 3. Liczbę członków zarządu ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 § 120

 1. Okręgowy zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
 2. Prezes kieruje pracami okręgowego zarządu.

 § 121

 1. Posiedzenia okręgowego zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez okręgową komisję rewizyjną,  Krajową Radę lub co najmniej 1/3 liczbę członków okręgowego zarządu.
 2. Posiedzeniu okręgowego zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.
 3. Posiedzenia okręgowego zarządu powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
 4. Tryb pracy okręgowego zarządu określa regulamin uchwalony przez okręgowy zarząd. Regulamin podlega rejestracji przez Krajową Radę.

 § 122

Okręgowy zarząd reprezentuje interesy ROD i współpracuje z organami samorządu terytorialnego i terenową administracją rządową z obszaru działania okręgu w zakresie zakładania, funkcjonowania i rozwoju ROD.

§ 123

Do okręgowego zarządu należy prowadzenie spraw okręgu, a w szczególności:

1)       składanie sprawozdań ze swej działalności na okręgowym zjeździe delegatów,

2)       uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych, okresowe dokonywanie ocen wykonania tych planów,

3)       zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu pracy,

4)       zatwierdzenie sprawozdania finansowego okręgu,

5)       gromadzenie środków finansowych okręgu i zarządzanie nimi,

6)       przyjmowanie rocznych zbiorczych preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych ROD,

7)       rozpatrywanie sprawozdań i wniosków prezydium okręgowego zarządu oraz podejmowanie stosownych uchwał,

8)       ustalanie zasad wyboru delegatów na okręgowy zjazd PZD,

9)       stwierdzanie nieważności walnych zebrań (konferencji delegatów),

10)   zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów),

11)   zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał zarządów ROD,

12)   zawieszanie lub odwoływanie zarządów ROD lub ich członków oraz powoływanie zarządów komisarycznych ROD, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków zarządów ROD,

13)   udzielanie zgody zarządom ROD na działanie przekraczające zakres zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw określonych w § 150 ust. 2 pkt 25,

14)   wyrażanie zgody na budowę i modernizację na terenie ROD urządzeń i obiektów stanowiących własność PZD oraz nadzór nad jej realizacją,

15)   prowadzenie inwestycji związanych z zakładaniem i modernizacją ROD,

16)   podejmowanie uchwał w sprawie łączenia lub podziału ROD,

17)   sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie wypełniania ich obowiązków,

18)   sprawowanie nadzoru nad zarządami ROD w zakresie zgodnego z regulaminem ROD zagospodarowania ogrodu,

19)   zatwierdzanie planów zagospodarowania nowych oraz zmian planów zagospodarowania istniejących ogrodów,

20)   podejmowanie uchwał w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD,

21)   opiniowanie wniosków dotyczących likwidacji całości lub części ROD oraz jej przeprowadzenie,

22)   terminowe rozliczanie i odprowadzanie należnej składki członkowskiej i wpisowego do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę,

23)   ustalanie wysokości opłaty inwestycyjnej w nowych ROD,

24)   prowadzenie ewidencji ROD,

25)   prowadzenie ewidencji członków PZD z obszaru działania okręgu,

26)   prowadzenie Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów ROD z obszaru działania okręgu,

27)   udzielanie pomocy zarządom ROD w zakresie spraw określonych w § 91,

28)   rozpatrywanie i załatwianie skarg dotyczących działalności zarządów ROD oraz zagospodarowania ROD,

29)   organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo-księgowych dla ROD.

§ 124

 1. W celu realizacji zadań określonych w § 123 okręgowy zarząd powołuje ze swego grona prezydium.
 2. Prezydium składa się z 7 - 11 członków okręgowego zarządu, w tym z prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
 3. Prezydium występuje w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 123 (za wyjątkiem pkt 1-4 i 6-10) oraz w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do prezydium.
 4. Prezydium podejmuje decyzje w formie i na zasadach określonych w § 54.

 § 125

 1. W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem okręgowy zarząd działa w imieniu i reprezentuje okręg na zewnątrz, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych.
 2. W szczególności okręgowy zarząd występuje w sprawach dotyczących gruntów zajętych przez ROD, w sprawach członkowskich po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzwiązkowego oraz w sprawach dotyczących funkcjonowania ROD, ich organów i członków tych organów.
 3. Okręgowy zarząd może przejąć prowadzenie spraw i postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych prowadzonych przez zarząd ROD.
 4. Do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w ust. 1, w tym ustanawiania pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:

1)       prezesa okręgowego zarządu z innym członkiem prezydium okręgowego zarządu albo,

2)       upoważnionego przez prezesa okręgowego zarządu wiceprezesa z innym członkiem prezydium okręgowego zarządu.

 § 126

 1. Okręgowy zarząd może tworzyć delegatury rejonowe jako swoje jednostki pomocnicze mające na celu usprawnienie działania okręgowego zarządu, obsługi statutowej członków zwyczajnych oraz ułatwienie współpracy okręgu z ogrodami.
 2. Na obszarze swojego działania delegatury rejonowe występują w imieniu okręgowego zarządu, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 123 pkt 27-29.  Delegatury rejonowe opiniują sprawy określone w § 123 pkt 13-20.
 3. Decyzję o powołaniu i likwidacji delegatury rejonowej oraz o ustaleniu jej obszaru działania podejmuje okręgowy zarząd.
 4. Delegatura rejonowa składa się z co najmniej 3 członków okręgowego zarządu z obszaru działania danej delegatury rejonowej, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 5. Obsługę merytoryczną i finansową delegatury rejonowej prowadzi okręgowy zarząd.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 § 127

 1. Działalność kontrolną w okręgu prowadzi okręgowa komisja rewizyjna.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 7 - 11 członków.
 3. Liczbę członków okręgowej komisji rewizyjnej ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 § 128

 1. Okręgowa komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę (zastępców) i sekretarza.
 2. Uchwały okręgowej komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

 § 129

 1. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności statutowej okręgowego zarządu co najmniej dwa razy w roku, a kontrolę ROD w miarę potrzeby.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje badania  i opiniuje sprawozdania finansowe okręgowego zarządu oraz zbiorcze sprawozdania finansowe z ROD.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Okręgowa komisja rewizyjna nadzoruje komisje rewizyjne ROD.

 § 130

Do okręgowej komisji rewizyjnej należy ponadto:

1)       kontrola dochodów i wydatków okręgowego zarządu,

2)       ocena wyników rocznej działalności statutowej i finansowej okręgowego zarządu,

3)       analiza i ocena działalności finansowej ROD,

4)       opracowywanie sprawozdań i wniosków na okręgowy zjazd delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia okręgowemu zarządowi absolutorium.

 § 131

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Okręgowa Komisja Rozjemcza

 § 132

 1. Działalność orzekającą i rozjemczą w okręgu prowadzi okręgowa komisja rozjemcza.
 2. Okręgowa komisja rozjemcza składa się z 7 - 11 członków.
 3. Liczbę członków okręgowej komisji rozjemczej ustala okręgowy zjazd delegatów w granicach określonych w ust. 2.
 4. Okręgowa komisja rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę (zastępców) i sekretarza.

 § 133

 1. Okręgowa komisja rozjemcza podejmuje decyzje w formie postanowień lub orzeczeń.
 2. Postanowienia i orzeczenia okręgowej komisji rozjemczej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów zespołu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu orzekającego.

 § 134

 1. W celu realizacji swoich zadań okręgowa komisja rozjemcza powołuje ze swego grona zespoły orzekające.
 2. Zespół orzekający składa się z co najmniej 3 członków komisji rozjemczej, w tym z przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Zespoły orzekające wydają postanowienia i orzeczenia w imieniu okręgowej komisji rozjemczej.

 § 135

 1. Do okręgowej komisji rozjemczej należy:

1)       rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń komisji rozjemczej ROD,

2)       rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał okręgowego zarządu (jego prezydium) wydanych na podstawie § 37 ust.2,

3)       stwierdzanie nieważności zawartych ugód, określonych w § 105, które są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu i regulaminu ROD.

 1. Okręgowa komisja rozjemcza ma prawo uchylać uchwały zarządu ROD, o których mowa w § 102 ust. 1 pkt 1 i 2, a także uchwały okręgowego zarządu (jego prezydium) wydane na podstawie § 37 ust.2.
 2. Orzeczenia okręgowej komisji rozjemczej, w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, są ostateczne.

 § 136

Okręgowa komisja rozjemcza sprawuje nadzór nad działalnością komisji rozjemczych ROD.

 § 137

Szczegółowy tryb rozpoznawania spraw wymienionych w § 135 ust.1 określony jest w regulaminie postępowania komisji rozjemczych uchwalanym przez Krajową Komisję Rozjemczą.

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.