Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Sprawy z dyżurów telefonicznych

 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD) oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane będą wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników.   


 

Czy przy podejmowaniu uchwał przez walne zebranie w ROD powinno liczyć się głosy wstrzymujące?

Zgodnie z § 46 ust. 4 statutu PZD, uchwały organów PZD, w tym walnego zebrania są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania uchwały, chyba że statut stanowi inaczej. „Zwykła większość” głosów została zdefiniowana w statucie PZD ( § 5 ust. 1 pkt. 11) i oznacza ona więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”. Zatem przy takiej konstrukcji prawnej, głosy „wstrzymujące się” będą bez znaczenia.

Jednakże, w § 46 ust. 4 statutu PZD jest sformułowanie „chyba, że statut stanowi inaczej”. Ten zapis oznacza, że po pierwsze nie zawsze przy głosowaniu musi być ponad połowa liczby członków danego organu (patrz: II termin walnego zebrania) oraz są wyjątki, gdzie nie będzie wystarczająca zwykła większość głosów, lecz będzie wymagana „bezwzględna większość” głosów , którą zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 12 statutu PZD stanowi więcej niż połowa głosów oddanych „za”. W takiej sytuacji, głosy „wstrzymujące się” będą miały znaczenie. Będą one doliczane do głosów „przeciw”. Wówczas, aby uzyskać bezwzględną większość głosów musi być więcej głosów „za” niż razem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. [MAP]

Jakie są skutki prawne nie podjęcia przez walne zebranie w ROD uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego ROD?

Zgodnie z § 64 pkt. 1 i 2 statutu PZD, do walnego zebrania sprawozdawczego należy „zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu ROD” oraz „zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzonego przez zarząd ROD”. Konsekwencje nie przyjęcia tych sprawozdań reguluje § 65 ust. 1 i 2 statutu PZD. Zgodnie z nimi, w przypadku nie przyjęcia w/w sprawozdań (czyli przy głosowaniu nad uchwałą nie uzyskanie większości głosów) walne zebranie może złożyć do okręgowego zarządu PZD wniosek (w formie uchwały) o odwołanie zarządu ROD. Może również sam odwołać zarząd ROD. Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że w jego miejsce powoła nowy organ ROD oraz podczas głosowania nad odwołaniem obecnych będzie ponad połowa członków zwyczajnych ROD (czyli walne zebranie musi być w I terminie), a uchwała zapadnie bezwzględną większością głosów (więcej głosów „za” niż razem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”).

Pamiętajmy jednak, że przesłanki odwołania zarządu ROD są ściśle określone. Zgodnie z § 42 ust. 1 statutu PZD, odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD. Zatem, uzasadnieniem dla niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu ROD oraz rocznego sprawozdania finansowego ROD, a następnie podjęcia kroków do odwołania albo bezpośredniego odwołania zarządu ROD muszą być konkretne zarzuty wobec działań np. finansowych zarządu ROD. Nie powinny być zatem nieścisłości, błędy rachunkowe czy też oczywiste omyłki w sprawozdaniach, które można usunąć. [MAP]

Jeżeli w latach poprzednich były organizowane w ROD konferencje delegatów, czy w latach kolejnych muszą być one również organizowane? Czy zamiast konferencji delegatów może zostać zwołane walne zebranie?

Zgodnie z § 57 ust. 1 i 3 Statutu PZD, w ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składającym się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały, określając w niej podział ROD na sektory oraz ilość delegatów wybieranych z tych sektorów na konferencję delegatów. Zgodnie z § 38 Statutu PZD, członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje mandat na czas trwania kadencji. To oznacza, że w ROD, w którym dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów nie można zwołać walnego zebrania. Od tej zasady są 2 wyjątki. Po pierwsze, można zwołać walne zebranie zamiast konferencji delegatów w przypadku wygaśnięcia mandatów powyżej 50% składu delegatów (§ 39 ust. 1 pkt. 5 Statutu PZD). Drugi przypadek – w przypadku odwołania konferencji delegatów (§ 42 Statutu PZD) przez okręgowy zarząd PZD (jego prezydium). [MAP]

Ile organy PZD mają dni na udzielenie odpowiedzi członkowi ROD?

Zgodnie z §  14  ust. 1 pkt. 4 Statutu PZD członek (zwyczajny) ROD ma prawo m.in. uzyskiwać informacje o działalności PZD, zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki, jak również występować z wnioskami i postulatami. W ramach tych uprawnień mieści się przykładowo: występowanie do organów Związku z wnioskami o poradę prawną lub ogrodniczą, o interpretację przepisów związkowych czy tez o rozstrzygnięcie sporu na tle stosowania ustawy o ROD, regulaminu czy też statutu PZD. Organy PZD mają obowiązek udzielania pomocy działkowcom, co wynika z ogólnych celów PZD, jak również konkretnych zadań statutowych określonych dla zarządów ROD, okręgów PZD czy też Krajowej Rady PZD. Ustawa o ROD, statut PZD, regulamin ROD nie regulują kwestii sposobów czy też trybów, w tym terminów udzielania członkom ROD odpowiedzi na zadawane pytania czy też podnoszone kwestie sporne. Wszystko to zależy o specyfiki danej sprawy, jej złożoności i trudności pod kątem prawnym. W sprawach konfliktowych, organy PZD rozstrzygające spór muszą poznać stanowiska wszystkich stron, w tym strony przeciwnej, w stosunku do której kierowane są zarzuty. Są zbierane dodatkowe wyjaśnienia, przeprowadzane rozmowy czy też kompletowana pełna dokumentacja. PZD, w każdej sprawy dąży do jej obiektywnego rozstrzygnięcia, co jest uwarunkowane koniecznością pełnego, często czasochłonnego wyjaśnienia wszelkich aspektów sprawy. [MAP]


Chce rozbudować altanę? Jak zmierzyć odległość 3 m od granic działki? Od ogrodzenia czy od granic określonych w planie zagospodarowania ROD?

Zgodnie ze regulaminem ROD (§ 30) plan zagospodarowania ROD (oparty na podkładzie geodezyjnym) określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową. Jeżeli ogrodzenie zostało postawione na granicy działki zgodnej z planem zagospodarowania ROD to wymaganą odległość od granicy działki (3 m) dla altany (nowobudowanej bądź rozbudowywanej) można liczyć od ogrodzenia. [MAP]


Czy wniosek działkowca do zarządu ROD o powołanie komisji mediacyjnej do rozstrzygnięcia sporu musi być uwzględniony? 

 

Zgodnie z § 36 Regulaminu ROD, spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi komisja mediacyjna powołana przez zarząd ROD. Zarząd ROD nie jest związany wnioskiem działkowca o powołanie komisji mediacyjnej. Powinien go jednak uwzględnić, jeżeli powołanie takiej komisji jest możliwe i może przyczynić się do sprawnego i ugodowego zakończenia sporu między stronami. W przeciwnym razie, konflikt między działkowcami będzie musiał rozstrzygnąć zarząd ROD stosownie do § 72 pkt. 12 statutu PZD. [MAP]


Czy na terenie ROD można parkować? Czy osoby pełnosprawne mają prawo do wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi ?

Regulamin ROD co do zasady nie przewiduje możliwości wjazdu samochodami mechanicznymi oraz parkowania na terenie ROD. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zgodę na takie czynności wyrazi walne zebranie działkowców. Na teren ROD mogą wjeżdżać pojazdami mechanicznymi także osoby niepełnosprawne ruchowo lub osoby dowożące na działkę osobę niepełnosprawną. Dopuszcza się także – na zasadach określonych przez zarząd - wjazd na tern ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. [JZ]

Czy istnie możliwość posadzenia na działce rodzinnej iglastych drzew leśnych (drzewo iglaste o wysokości 15 m)?

W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje legalna definicja drzewa, tym bardziej drzewa leśnego. Definicji takiej nie podają również przepisy Regulaminu ROD, który stanowi jedynie, że na terenie działek rodzinnych dopuszczalne jest nasadzanie drzew owocowych i ozdobnych. Drzewo iglaste należy zakwalifikować do tej ostatniej grupy. Zgodnie z Regulaminem ROD na terenie działki rodzinnej można dokonywać nasadzeń drzew ozdobnych (w tym iglaków), o ile są to formy słabo rosnące. Formy te zwykle nie przekraczają – w zależności od gatunku – wysokości kilku metrów. Dlatego też uznać należy, że drzewo iglaste o wysokości 15m nie jest drzewem słabo rosnącym i jako takie nie powinno znajdować się na terenie działki rodzinnej. [JZ]

 Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie?

Zaproszenia należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczyć członkom zwyczajnym PZD bezpośrednio, za pokwitowaniem, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu również pocztą elektroniczną, jednak będzie ono ważnie doręczone jedynie wówczas, jeśli członek zwyczajny uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Pamiętać należy, że zaproszenie na walne zebranie powinni otrzymać wszyscy członkowie zwyczajni. Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami PZD, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać zaproszenie do każdego z nich. [VLS]

 

W jakim czasie zarząd ROD obowiązany jest zatwierdzić lub odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki w ROD?

Jeśli do zarządu ROD wpływa wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki w ROD Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Jeśli zarząd ROD uchybi temu terminowi – przeniesienie prawa do działki staje się skuteczne z upływem 2-miesiecznego terminu (liczonego od dnia doręczenia zarządowi ROD wniosku). [AO]

 

Czy podpisy na sporządzonej odręcznie umowie przeniesienia prawa do działki mogą być poświadczone przez notariusza?

Nie ma przeszkód, by umowa przeniesienia prawa do działki była sporządzona odręcznie. Notariusz nie powinien odmówić poświadczenia podpisów na umowie tylko z tego powodu, że oświadczenia stron ujęto pismem odręcznym, a nie komputerowym (maszynowym).   [AO]

 

Do kogo osoba, która zawarła z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, występuje z roszczeniami o zapłacone działkowcowi wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty jeśli przeniesienie prawa do działki nie zostało zatwierdzone?

Żądanie zwrotu zapłaconego działkowcowi wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty należy kierować do działkowca. Jeśli przeniesienie prawa do działki nie zostało zatwierdzone, to przyjęte przez działkowca wynagrodzenie jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi.  [AO]

 

Czy zarząd ROD ma prawo pobierać od działkowców dodatkowe opłaty
za umożliwianie wjazdu samochodem na teren ROD?

Regulamin ROD § 68 pkt 6 zabrania wjazdu na teren ROD bez zgody walnego zebrania, które ma prawo podejmować uchwały dotyczące zasad funkcjonowania i organizacji w ROD. Treść podjętych uchwał nie może naruszać przepisów obowiązujących w PZD; obecny stan prawny nie przewiduje możliwości nakładania na użytkowników dodatkowych opłat tytułem umożliwiania wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ROD.  [VLS]

 

Czy zarząd ROD może bez ostrzeżenia wyłączyć wodę w ogrodzie?

W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia awarią sieci wodociągowej), zarząd ROD może samodzielnie podjąć decyzję o wyłączeniu wody w ogrodzie. Konieczne jest jednak niezwłoczne poinformowanie działkowców o wyłączeniu wody w sposób zwyczajowo przyjęty, np.: poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w ROD. [VLS]

 

Czy zarząd ROD mógł odmówić ustanowienia prawa do działki na rzecz syna zmarłej działkowiczki-wdowy, jeśli od jej śmierci nie upłynęło 6 miesięcy
a syn zmarłej złożył zarządowi wniosek, akt zgonu i oświadczenia innych działkowców, że przed śmiercią działkowiczki korzystał z nią z działki?

Tak, zarząd ROD postąpił prawidłowo. Przed upływem 6 miesięcy od śmierci działkowiczki (niepozostającej w związku małżeńskim) nie można ustanowić prawa do działki (art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy o ROD). W okresie tym osoby uprawnione mogą bowiem występować o ustanowienie prawa do działki na ich rzecz. Jeśli zgłosi się kilku uprawnionych wówczas o prawie do działki będzie rozstrzygał sąd (art. 38 ust. 3 ustawy o ROD). Sąd zaś będzie brał pod uwagę, która z osób bliskich korzystała z działki ze zmarłą. Jeśli zaś jedynym wnioskodawcą będzie syn zmarłej – na jego rzecz zostanie ustanowione prawo do działki. [AO]

[szerzej na ten temat w „Aktualnościach związkowych” Nr 11, s. 7 w artykule „Co się dzieje z prawem do działki po śmierci działkowca”]

 

Czy zarząd komisaryczny ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej?

Tak, zarządowi komisarycznemu przysługują kompetencje zarządu ROD (§ 72 pkt 4 w zw. z § 41 ust. 5 Statutu PZD). Jeśli zatem zachodzą przesłanki do wypowiedzenia działkowcowi umowy dzierżawy działkowej – zarząd komisaryczny może to uczynić. [AO]

Czy zarząd ROD musi powołać komisję energetyczną jeśli żądają tego działkowcy ?

Zarząd ROD nie jest zobligowany powoływać w ogrodzie komisji energetycznej. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, to zarząd decyduje o tym, czy komisję taką należy powołać. W ROD, w którym komisja energetyczna nie została powołana, zarząd może wskazać osoby do pełnienia jej funkcji. [AO]

Czy przeniesienie prawa do działki i przeniesienie własności majątku na działce dokonuje się jedną umową czy trzeba zawrzeć dwie odrębne umowy? 

Działkowiec zbywający prawo do działki w ROD jednocześnie przenosi prawo własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce; nie mogą one stanowić odrębnego przedmiotu obrotu.  Czynności tych zatem dokonuje się jedną umową zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (wzór umowy). [AO]

Czy zarząd ROD słusznie odmówił zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki w ROD na rzecz osoby z polskim obywatelstwem, ale zameldowanej za granicą?

Fakt zameldowania stwarza domniemanie zamieszkania w danym miejscu. Jeśli zatem osoba, która zawarła z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki w ROD ma miejsce zameldowania w innym kraju i nie wykazała przed zarządem ROD, że jej centrum życiowe skoncentrowane jest w Polsce, w takim miejscu/odległości od ogrodu, która umożliwia korzystanie z działki (a zatem nie zostało spełnione kryterium zamieszkania), to zarząd ROD ma podstawy do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki na rzecz takiej osoby. [AO]

Czy wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki można złożyć kilka miesięcy po zawarciu umowy? Czy zarząd ROD może odmówić przyjęcia takiego wniosku lub nie zatwierdzić z tego powodu przeniesienia prawa do działki?

Nie ma przeszkód, by wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki w ROD został złożony np. kilka miesięcy po zawarciu umowy. Ustawa o ROD nie określa bowiem terminu, w którym wniosek taki powinien wpłynąć do stowarzyszenia ogrodowego. Zarząd ROD nie może zatem wyłącznie z powodu znacznego upływu czasu od zawarcia umowy – odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. [AO]

 

Na jak długo można ustanowić opiekuna działki?

Maksymalnie na okres 2 lat. Zgodnie z przepisami § 79 Regulaminu ROD w uzasadnionych wypadkach np.: długotrwała niezdolność do opieki nad działką, spowodowana chorobą, tudzież wyjazdem lub innymi ważnymi powodami, zarząd ROD może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki. Należy mieć na uwadze, iż odpowiedzialność za skutki opieki wywołane w powyższym okresie, ponosi działkowiec, w imieniu którego działa ustanowiony opiekun. [VLS]


Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio