Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Sprawy z dyżurów telefonicznych

 

W każdy piątek w godzinach 10.00-15.00  pod numerem telefonu 22 101 34 54 prawnicy Krajowej Rady PZD udzielają działkowcom, osobom zainteresowanym nabyciem prawa do działki w ROD oraz członkom organów PZD porad prawnych w sprawach związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem prawa do działki w ROD oraz członkostwem w PZD. Członkowie zarządów ROD oraz komisji rewizyjnych mogą także wyjaśniać z dyżurującym prawnikiem nurtujące ich wątpliwości dotyczące m.in. prowadzenia spraw ogrodu, posiedzeń organów ROD, wykonywania obowiązków ciążących na członkach organów ROD. W trakcie telefonicznych dyżurów prawnicy pomagają również w wyjaśnianiu i interpretacji przepisów prawa – w szczególności ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (dalej: ustawa o ROD) oraz przepisów związkowych, w tym przede wszystkim Statutu PZD oraz Regulaminu ROD.

Po każdym dyżurze prawnym w Krajowej Radzie zamieszczane są wybrane pytania i zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych porad prawnych wraz z krótkimi wyjaśnieniami prawników.   
W jaki sposób zarząd ROD winien ustalać wysokość opłaty energetycznej?

W ROD najczęściej występują 3 rodzaje opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na działce ogrodowej. Druga, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii dostarczanej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową m.in. na oświetlenie alei czy też zasilenie w prąd domu działkowca. Natomiast trzecia opłata, zwana potocznie „opłatą energetyczną” przeznaczona jest na pokrycie strat na przesyle energii elektrycznej na terenie całego ogrodu.

Zasady ustalania przez zarząd ROD wysokości opłaty energetycznej zostały określone w uchwale nr 285/2015 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców (ówczesnego Prezydium KR PZD) z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej na dany rok, powinna stanowić różnica pomiędzy roczną opłatą za dostawę energii przez dostawcę zewnętrznego a środkami wynikającymi z sumowania wszystkich podliczników w ROD tj. podliczników, które mierzą zużycie prądu na działkach, ale i na terenie ogólnym. Przy obliczaniu wysokości opłaty energetycznej powinny zostać wzięte pod uwagę w szczególności dane z roku ubiegłego - straty wynikające z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych, jak również nadwyżki lub niedobory z poprzedniego roku.

W przypadku wystąpienia nadwyżki opłaty energetycznej, warto pamiętać, że można ją przeznaczyć wyłącznie na obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym lub na nakłady na sieć ogólnoogrodową.  [MAP]

Czy Czy córka może nabyć działkę po zmarłym ojcu, gdy posiada już inną działkę w ROD?

Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim, prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci (synowie, córki), wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób, powinna złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca, zarząd ROD powinien przystąpić do rozpatrywania wniosków. W przypadku złożenia wniosków przez kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki powinien rozstrzygnąć sąd w postępowaniu procesowym. Natomiast, w przypadku, kiedy wpłynął jeden wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej, zarząd powinien sprawdzić, czy pochodzi on od osoby uprawnionej. Jeżeli tak, to powinien zweryfikować, czy w stosunku do danej osoby zachodzą przesłanki przyznania działki.  

Jedną z przesłanek, którą osoba ubiegająca się o działkę musi spełniać, aby zostać działkowcem, jest nieposiadanie prawa do działki w ROD (art. 27 ust.2 ustawy o ROD). Zatem, córka, która jako jedyna złożyła wniosek o nabycie prawa do działki po zmarłym ojcu, będzie mogła uzyskać prawo do jego działki, gdy w dniu rozpatrywania wniosku o ustanowienie prawa, nie miała tytułu prawnego do innej działki ogrodowej.

Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD?

Zgodnie z RODO (art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W świetle ww. definicji, należy uznać, że w niektórych sytuacjach numer działki rodzinnej można uznać za daną osobową. Na jego podstawie można pośrednio określić tożsamość działkowca, czyli osoby, której dane dotyczą.

Jedną z podstawowych zasad RODO jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem. Zachodzi to wówczas, gdy zostaje spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków (art. 6 RODO):

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 rozporządzenia).

Wywieszenie informacji o wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD na tablicach ogłoszeń trudno zakwalifikować do którejkolwiek z kategorii wymienionych w pkt. 2)-6).

Należy zatem uznać, że wywieszenie ww. danych jest dozwolone tylko na podstawie zgody działkowców, których informacje o wysokości opłat ogrodowych dotyczą. To samo dotyczy informacji o wysokości zadłużenia, czy też odczytów liczników na poszczególnych działkach ogrodowych. Dla celów dowodowych, zgoda działkowców na ww. działania zarządu ROD, powinna zostać wyrażona na piśmie.

MAP

::

Czy należy wypowiedzieć umowę przetwarzania danych osobowych, gdy wygaśnie umowa podstawowa?
styczeń 2019

Co do zasady dane osobowe działkowców, w tym członków PZD powinny być przetwarzane w ogrodzie przez członków organów oraz osoby zatrudnione w ROD. Niekiedy może jednak zdarzyć się sytuacja, że dane będą musiały zostać przekazane na zewnątrz, np. do biura rachunkowego, któremu zlecono obsługę księgową ROD.

Wówczas, zarząd ROD winien podpisać z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór dostępny w Przewodniku „RODO w ROD”, który otrzymały wszystkie zarządy ROD). Umowa taka powinna zostać podpisana, niezależnie od umowy podstawowej tj. zlecającej ww. podmiotowi prowadzenie obsługi finansowej ROD.

Zgodnie z wzorem umowy przetwarzania danych osobowych obowiązującym w PZD, może ona zostać rozwiązana w następujących przypadkach:
a) za wypowiedzeniem - w przypadkach przewidzianych w umowie podstawowej oraz tylko wraz z tą umową,
b) za wypowiedzeniem przez PZD wraz z umową podstawową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
• organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą, że podmiot zewnętrzny (przetwarzający dane) naruszył zasady przetwarzania danych osobowych w wyniku kontroli,
• podmiot zewnętrzny (przetwarzający dane) w sposób uporczywy lub rażący nie będzie wykonywał obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
c) za porozumieniem stron wraz z wypowiedzeniem umowy podstawowej.

Umowa powierzenia danych osobowych może również wygasnąć. Wygaśnie ona m.in. w przypadku wygaśnięcia umowy podstawowej, na skutek jej zrealizowania (zakończenia okresu, na jaki została zawarta). Wygaśnięcie nastąpi automatycznie. Jednakże z ostrożności, w ww. przypadku umowę powierzenia warto wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym - stosownie do art. 365 (1) k.c.

MAP

::

Czy zarząd ROD powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, w przypadku, gdy udzielił już negatywnej odpowiedzi na poprzedni?
grudzień 2018

Kwestie zatwierdzania przeniesienia praw do działki reguluje ustawa o ROD (art. 41) oraz Statut PZD (§ 78 i 79).

Zgodnie z nimi, aby umowa przeniesienia praw do działki była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez zarząd ROD. W tym celu, nabywca lub zbywca działki muszą złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki i załączyć oryginał umowy. Zarząd ROD ma 2 miesiące (licząc od dnia otrzymania wniosku) na zatwierdzenie przeniesienia praw do działki albo odmowę. Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Decyzję w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki podejmuje zarząd ROD w formie uchwały.

Oświadczenie, w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, składa w imieniu PZD zarząd ROD działając na zasadach określonych w § 73 ust. 2 i doręcza je obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie sporządza się w formie pisemnej, przy czym odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

Od uchwały w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki nie przysługuje odwołanie. Zgodnie bowiem ze statutem PZD, odwołanie od uchwał zarządu ROD przysługuje wyłącznie członkowi PZD w sprawach dotyczących jego członkostwa. Uchwała dotyczącą przeniesienia praw do działki nie jest sprawą związaną z członkostwem w PZD.

Od uchwały zarządu ROD w sprawie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki przysługuje inny środek odwoławczy. A mianowicie, powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Przepisy obowiązujące w PZD nie rozstrzygają wprost kwestii ponownego rozpoznawania wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Jednakże w świetle zapisów ustawy o ROD (art. 41 ust. 3), można wyprowadzić wniosek, że zarząd ROD mimo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki dotyczący tej samej umowy przeniesienia praw do działki (aby nie nastąpiło automatyczne zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego wniosku).

MAP

::

Kogo dotyczy zwolnienie z opłaty ogrodowej?
grudzień 2018

Czy zwolnienie z opłaty ogrodowej, o którym mowa w § 147 ust. 4 Statutu PZD, dotyczy osoby bliskiej nabywającej działkę po żyjącym, czy po zmarłym działkowcu?

Co do zasady, każdy nowy działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Istnieje jednak kilka zwolnień od ww. obowiązku, które zostały określone w § 147 ust. 4 i 5 Statutu PZD.

Jednym z nim jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD (zwanej potocznie opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki po osobie bliskiej” (§ 147 ust. 4).

W praktyce, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach:

nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD),
nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmieci (art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).

W ww. przypadkach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie, inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do § 147 ust. 5 statutu PZD.

MAP

::

 

Jakie są zasady odbywania podróży służbowych przez członków zarządu ROD?
grudzień 2018

Członkowie organów PZD, w tym zarządu ROD mają prawo rozliczać podróże służbowe. Podróże te muszą odbywać się jednak zgodnie z uchwałą nr 35/2014 Prezydium KR PZD z dnia 12.02.2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad dotyczących odbywania podróży służbowych członków organów PZD oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Przez podróż służbową należy rozumieć wyjazd członka zarządu ROD poza miejscowość, będącą siedzibą ROD i/lub miejscem zamieszkania tego członka. Podróż ta musi mieć określony cel, związany z wykonywaniem zadań członka zarządu ROD i może odbyć się tylko w terminie (czasie) oraz miejscu określonym w poleceniu wyjazdu.

Czas podróży obejmuje czas niezbędny na przejazd do miejsca delegowania, wykonanie zadania oraz powrót do miejsca zakończenia podróży. Podróż służbowa powinna odbywać się po najkrótszej możliwie drodze i bez uzasadnionych powodów nie można tej trasy wydłużać.

Polecenia wyjazdu w ROD wystawiane są przez prezesa zarządu albo zastępującego go w pełnieniu obowiązków wiceprezesa zarządu ROD. Prezes zarządu jest dodatkowo odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wystawianych poleceń wyjazdów. Polecenie wyjazdu powinno być wystawione na ogólnodostępnych formularzach druku polecenia wyjazdu służbowego (delegacji). Po odbytej podróży, delegowany członek zarządu ROD jest zobowiązany rozliczyć koszty podróży służbowej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, na zasadach określonych w ww. uchwale. Po weryfikacji rozliczenia, ma prawo do zwrotu kosztów podróży/rozliczenia zaliczki.

Środek transportu właściwy do odbycia podróży powinien każdorazowo określić prezes zarządu ROD albo zastępujący do wiceprezes. Przy wyznaczaniu środka transportu powinna być brana pod uwagę specyfika danego wyjazdu. W przypadku ROD, będą to najczęściej środki publicznego transportu zbiorowego (autobusy, pociągi). Prywatne samochody członków zarządu mogą być używane do wyjazdów służbowych wyłącznie na wniosek delegowanego i tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub brakiem możliwości dojazdu innymi środkami transportu.

MAP

::

 

Czy narzeczeni mogą nabyć prawo do wspólnej działki w ROD?
grudzień 2018

Prawo do działki w ROD co do zasady nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej oraz umowy przeniesienia prawa do działki (po jej zatwierdzeniu przez stowarzyszenie ogrodowe).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ROD, stroną umowy dzierżawy działkowej może być osoba pełnoletnia. Umowa może być również zawarta z małżonkiem osoby pełnoletniej, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem. To samo dotyczy umów przeniesienia praw do działki, które zawierane są pomiędzy działkowcem, który chce przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki a pełnoletnią osobą fizyczną albo z małżeństwem.

Ustawa o ROD traktuje narzeczonych jako osoby sobie obce. Nie daje im żadnych szczególnych uprawnień, jak również nie ogranicza ich praw. Narzeczeni mogą ubiegać się o działkę w ROD, ale samodzielnie. Nie mogą zatem nabyć do niej wspólnego prawa, tak jak to ma miejsce w przypadku małżonków. Natomiast po zawarciu małżeństwa, jeden z małżonków może starać się o „dopisanie” do działki swojego współmałżonka.

MAP


Na jakich zasadach działa zarząd komisaryczny ROD?
listopad 2018

Zgodnie z § 41 statutu PZD, zarząd komisaryczny powoływany jest przez OZ PZD w następujących przypadkach:

1) odwołania (zawieszenia) zarządu ROD,
2) nie dokonania wyboru zarządu ROD przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki obowiązek,
3) wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD powyżej 50% jego składu.

Powołanie zarządu komisarycznego ROD w ww. przypadkach jest obowiązkowe. OZ PZD winien powołać organ komisaryczny niezwłocznie, po powzięciu informacji o zaistnieniu ww. przesłanki określonej w § 41 statutu PZD.

Określenie liczby członków zarządu komisarycznego ROD oraz jego składu osobowego należy do kompetencji OZ PZD. Członkiem zarządu komisarycznego może być w zasadzie każdy członek PZD, wyjątkiem są osoby, które na podstawie statutu PZD mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.

Co do zasady zarządowi komisarycznemu ROD przysługują kompetencje zastępowanego zarządu ROD. Oznacza to, że ma on prawo prowadzić sprawy ROD i reprezentować PZD w zakresie i na zasadach określonych w statucie PZD dla zarządu (zwykłego) ROD. W szczególności, może realizować zadania konieczne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD, o których mowa w § 72 statutu PZD oraz inne zadania zastrzeżone dla zarządu ROD w przepisach wewnętrznie obowiązujących w PZD.

Ponadto, ma prawo dokonać podziału funkcji pomiędzy członków zarządu - zgodnie z § 70 statutu PZD oraz zwoływać posiedzenia zarządu - stosownie do § 71 statutu PZD.

Zarząd komisaryczny nie może jedynie wykonywać kompetencji wynikającej z § 40 ust. 1 statutu PZD czyli nie ma uprawnienia dokooptowywania do swojego składu innego członka zarządu ROD - w przypadku zmniejszenia się liczby członków z powodu złożenia przez ustępującego członka zarządu pisemnej rezygnacji z mandatu, ustania jego członkostwa w PZD lub odwołania (§ 39 ust. 1 pkt 1-3 Statutu PZD).

Zgodnie ze statutem PZD (§ 41 ust. 3), zarząd komisaryczny ma prawo działać do czasu wyboru zastępowanego organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. W uzasadnionych przypadkach OZ PZD może przedłużać ten okres, jednak łącznie nie może on przekroczyć dwóch lat. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że działalność zarządu komisarycznego ROD powinna zmierzać do jak najszybszego wyboru przez członków ROD właściwego zarządu w ogrodzie.

MAP

::


Czy działkowiec może zamontować furtkę w ogrodzeniu?
listopad 2018

Zgodnie z ustawą o ROD, na terenie ROD może znajdować się majątek, stanowiący własność działkowca (art. 30 ust. 2) oraz majątek stanowiący własność stowarzyszenia ogrodowego, w tym PZD (art. 11 ust. 3).

W skład majątku działkowców wchodzą urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, które zostały wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca. Natomiast, w skład majątku PZD wchodzi infrastruktura ogrodowa, którą stanowią budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa (art. 2 pkt 9 ustawy o ROD).

 

Z powyższego wynika, że ogrodzenie (zewnętrzne) stanowi własność PZD. Oznacza to, że nikt bez zgody Związku, nie ma prawa ingerować w jego stan m.in. poprzez naruszanie lub zmienianie jego substancji, w tym budowanie w nim furtek np. w celu połączenia działki z nieruchomością sąsiednią (o czym stanowi wprost § 68 pkt 11 Regulaminu ROD).

Prawo własności PZD w zakresie infrastruktury ogrodowej (w tym ogrodzenia) korzysta z ochrony prawnej przewidzianej m.in. w kodeksie cywilnym, jak również w regulaminie ROD. Oznacza to, że w przypadku wykonania furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ROD, zarząd ROD ma prawo wezwać działkowca do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń, a w razie potrzeby dochodzić ww. roszczeń na drodze postępowania sądowego (art. 222 § 2 k.c.). Ma również prawo wypowiedzieć takiemu działkowcowi umowę dzierżawy działkowej, gdy mimo pisemnego upomnienia będzie nadal korzystał z działki w sposób sprzeczny z regulaminem ROD (§ 68 pkt 11) lub niszczył infrastrukturę ogrodową, do której zalicza się ww. ogrodzenie (art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD).

::


Czy prezes zarządu ROD może sam wykonywać przelewy?
listopad 2018

 

Zgodnie ze Statutem PZD, zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD (§ 72 pkt 19 Statutu PZD). Czy prezes zarządu ROD może sam robić przelewy, czy potrzebna jest zgoda innej osoby?

W zakresie ww. spraw, zarząd ROD samodzielnie reprezentuje PZD. Może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD. Do składania oświadczeń woli w imieniu PZD wymagane jest jednak współdziałanie prezesa zarządu ROD (pierwszego wiceprezesa) z innym członkiem zarządu ROD.

Dokonanie przelewu, czyli zlecenie bankowi wypłaty środków na rzecz określonej osoby stanowi czynność prawną. Zatem musi być ono zatwierdzona przez prezesa zarządu ROD i innego członka zarządu, np. skarbnika ( § 73 ust. 1 i 2 Statutu PZD), o czym również stanowi § 5 uchwały KZ PZD nr

447/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie rachunków bankowych rodzinnych ogrodów działkowych.

Reasumując, prezes zarządu ROD nie może sam robić przelewów, do ich wykonania potrzebna jest zgoda drugiej osoby, np. członka zarządu ROD lub skarbnika.

 MAP

 

::

 

Jak wygląda procedura nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu, który był samotny?

listopad 2018

 

Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera i wdowca), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).

 W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób powinna:

1) złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej (wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Do wniosku powinien zostać załączony akt zgonu zmarłego działkowca. Dla celów dowodowych, osoba bliska ubiegająca się o działkę powinna uzyskać potwierdzenie wpłynięcia wniosku do zarządu ROD w oznaczonym dniu (poprzez uzyskanie pisemnego pokwitowania przez co najmniej 1 członka zarządu ROD – gdy wniosek jest składany osobiście, albo przesyłając wniosek listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

2) podpisać z zarządem ROD umowę dzierżawy działkowej. Umowa taka nie może zostać podpisana przed upływem 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca. Wynika to z tego, że w tym czasie prawo do złożenia wniosku przysługuje również innym osobom bliskim. Jeżeli inne osoby bliskie nie złożą takiego wniosku, zarząd ROD może podpisać z jedynym wnioskodawcą umowę dzierżawy działkowej (o ile spełnia on wymogi określone w ustawie o ROD).  W przypadku zgłoszenia się w ww. terminie kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki będzie rozstrzygał sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona korzystała z działki ze zmarłym (wniosek do sądu powinna złożyć osoba ubiegająca się o działkę) (art. 38 ust. 3 ustawy o ROD),

3)  osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki może zostać również członkiem PZD, poprzez złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Przyjęcie w poczet członków PZD następuje na mocy uchwały zarządu ROD,

4)  osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna uiścić opłatę na rzecz ROD, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD. Z opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD jest zwolniona, (stosownie do § 147  ust. 4 statutu PZD),

5) osoba bliska, która uzyskała tytuł prawny do działki w ROD powinna wziąć udział w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

MAP

::

Jak wygląda procedura przekazania działki przez matkę (ojca) na rzecz pełnoletniego syna (córki)?

Zgodnie m.in. art. 41 ustawy o ROD, w celu przekazania działki, jeden z rodziców albo oboje, o ile posiadają wspólny tytuł prawny do działki powinni:

-  sporządzić umowę przeniesienia praw działki (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html),

- udać się wraz z synem (córką) do notariusza i złożyć w jego obecności podpisy pod dokumentem,

- złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Wniosek można złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej,

- poczekać na decyzję zarządu ROD. Decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarząd ROD podejmuje w formie uchwały. Przesłanki odmowy zostały określone w art. 41 ust. 4 ustawy o ROD. Uchwałę wraz z oświadczeniem (pismem) o zatwierdzeniu lub odmowie przeniesienia praw do działki, zarząd ROD powinien doręczyć obu stronom umowy.

- z dniem zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, syn (córka) działkowca nabywa prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki, a traci je dotychczasowy działkowiec (matka lub ojciec). W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, matka, ojciec lub syn (córka) działkowca może wystąpić do sądu z powództwem o uznanie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki za bezzasadne.

- syn (córka), który uzyskał tytuł prawny do działki może stać się członkiem PZD poprzez złożenie do zarządu ROD deklaracji członkowskiej (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Przyjęcie w poczet członków PZD następuje na mocy uchwały zarządu ROD. Na 2018 r. składka członkowska została ustalona w wysokości 6 zł za rok.

- syn (córka), który uzyskał tytuł prawny do działki w ROD powinien uiścić rzecz ROD opłatę, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD, z której jest finansowana m.in. roczna prenumerata miesięcznika „Działkowiec” oraz szkolenie)

Z opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD jest zwolniony, (stosownie do § 147  ust. 4 statutu PZD). Dodatkowo powinien zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych.

- syn (córka) powinien wziąć udział w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców oraz przestrzegać ustawy o ROD, regulaminu i statutu PZD.

Uwaga! Nie ma możliwości przeniesienia prawa do działki na więcej niż jedno dziecko.

MAP

::

Jak wygląda procedura pozbawienia prezesa  funkcji w zarządzie ROD?

W statucie PZD są przepisy dotyczące zasad odwoływania organu lub członka organu PZD, w tym zarządu ROD (§ 42). Nie ma jednak wskazanej procedury dotyczącej pozbawiania wyłącznie funkcji w zarządzie ROD.

Powyższą kwestię prawną należy więc rozstrzygnąć w oparciu o § 70 ust. 1 statutu PZD, który wskazuje, że zarząd ROD wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika. Przy czym, nie ma określonych przesłanek, którymi zarząd ROD powinien kierować się przy ww. wyborze. W praktyce, zarząd ROD kieruje się propozycjami i zgodami osób na pełnienie funkcji – dążąc do tego, aby wszystkie funkcje w zarządzie ROD zostały należycie obsadzone.

Skoro zarząd ROD ma uprawnienie do nadawania funkcji poszczególnym członkom zarządu ROD, ma również prawo do pozbawienia ich tych funkcji. Z uwagi na brak określenia w statucie PZD przesłanek pozbawienia funkcji, należy uznać, że zarząd ROD może tego dokonać w każdym czasie, z każdego powodu.

Pozbawienie funkcji (jak i ich nadanie) ma bowiem charakter typowo organizacyjny. Jego celem jest przede wszystkim zmiana obowiązków poszczególnych członków zarządu i modyfikacja odpowiedzialności za powierzone dziedziny działalności zarządu ROD.

Powierzenie funkcji danemu członkowi zarządu ROD, które następuje w drodze uchwały nie wymaga uzasadnienia. To samo dotyczy pozbawienia funkcji w zarządzie ROD. Uchwała nie musi wskazywać merytorycznych powodów pozbawienia danej osoby funkcji w zarządzie.

Odnośnie odwołania od takiej uchwały, to należy uznać, że wobec braku konkretnej regulacji – nie przysługuje od niej odwołanie. W szczególności, że nie wiąże się ona bezpośrednio z członkostwem w PZD (§ 48 ust. 1 statutu PZD).

Podlega ona jednak – tak jak inne uchwały - weryfikacji w kontekście przesłanek określonych w § 51 statutu PZD. Oznacza to, że taka uchwała musi być zgodna z powszechnie obowiązującym prawem, postanowieniami statutu, regulaminu ROD oraz uchwałami nadrzędnych organów PZD - pod rygorem nieważności. W praktyce badanie omawianej uchwały będzie sprowadzało się do oceny, czy zachowuje ona odpowiednie wymogi formalne. Natomiast nie podlega ona badaniu pod względem jej celowości, gdyż obsadzanie poszczególnych funkcji należy do wyłącznej kompetencji zarządów ROD, zaś organy nadrzędne nie mogą ich w tym zakresie ingerować.

Zatem, członek zarządu ROD, który został pozbawiony funkcji w zarządzie ROD (bez pozbawienia mandatu) nie może złożyć odwołania od uchwały zarządu ROD w tej sprawie. Może tylko złożyć wniosek do zarządu ROD lub OZ PZD o zbadanie takiej uchwały pod kątem jej ewentualnej nieważności.

MAP

::

Jaka powierzchnia działki stanowi podstawę ustalenia opłaty ogrodowej?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ROD, każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, poprzez uiszczanie opłat ogrodowych.

Art. 33 ust. 1 ustawy o ROD stanowi również, że zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut PZD. Zgodnie z nim (§ 144 ust.2) opłaty ogrodowe uchwala corocznie walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia, jednak nie później niż do 30 czerwca.

W praktyce, walne zebrania ustalają zwykle opłatę ogrodową w części np. związanej z zarządzaniem ROD - od powierzchni działki, a w części np. związanej z wywozem śmieci – od działki jako jednostki.

W przypadku ustalania części opłaty ogrodowej od działki jako jednostki nie ma większego problemu z wyliczeniem jej wysokości. Problem powstaje przy wyliczaniu części opłaty ogrodowej - od powierzchni działki. W szczególności, gdy powierzchnia działki różni się między sobą w  poszczególnych dokumentach np. jest inna w planie zagospodarowania ROD, decyzji przydziałowej czy też opinii geodety. Takie sytuacje mają miejsce m.in. w tych ROD, gdzie plany zagospodarowania ROD były tworzone w latach 70 i 80 tych, a granice działek wyznaczane na pomocą mało precyzyjnych urządzeń.

Odpowiedzi na powyższe zagadnienie, należy szukać w regulaminie ROD. Zgodnie z nim (§ 5 ust. 2), „powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD”. Oznacza to, że podstawą wyliczenia opłaty ogrodowej powinna być powierzchnia działki wynikająca z ww. planu. W sytuacji, gdy np. powierzchnia działki (rzeczywista) różni się od powierzchni określonej w planie, zarząd ROD po podjęciu przez walne zebranie ROD uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD powinien wystąpić z wnioskiem do OZ PZD o dokonanie zmiany planu (§ 29 regulaminu ROD). [MAP]

::

Czy osobę posiadającą ponadnormatywną altanę można pozbawić członkostwa w PZD?

Każda osoba posiadająca działkę w ROD ma prawo być członkiem PZD. Członkostwo w PZD nie ma jednak charakteru trwałego. W pewnych przypadkach, określonych w statucie PZD może ono ustać - wskutek jego wygaśnięcia albo pozbawienia. Członkostwo w PZD może wygasnąć m.in. w przypadku śmierci, zrzeczenia się czy też wygaśnięcia prawa do działki w ROD (§ 26 statutu PZD). Natomiast działkowiec może zostać pozbawiony członkostwa -  w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD (§ 27 statutu PZD).

Posiadanie ponadnormatywnej altany należy niewątpliwie uznać za rażące naruszenie przepisów ustawy o ROD (art. 13 ust.1) oraz regulaminu ROD (§ 44). Zatem może ono stanowić podstawę pozbawienia przez zarząd ROD danej osoby członkostwa w PZD.

Oczywiście, niezależnie od pozbawienia członkostwa w PZD, w sytuacji opisanej w art. 13 ust. 3 ustawy o ROD, ponadnormatywna altana może być również przesłanką do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. [MAP]

::

Do kiedy działkowiec powinien uiścić podwyższone opłaty ogrodowe (potocznie zwane: wpisowym i opłatą inwestycyjną)?

Opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca reguluje statut PZD w § 147 ust. 1. Zgodnie z nim, w roku nabycia prawa do działki działkowiec zobowiązany jest do uiszczenia opłat ogrodowych uchwalonych przez walne zebranie, z tym że:

 

 

Należy pamiętać, że ww. podwyższone opłaty mogą być pobierane od działkowca, a nie osoby ubiegającej się o działkę w ROD. Oznacza to, że zarząd ROD może żądać ich zapłaty tylko od osoby, która nabyła prawo do działki w ROD, tj. po podpisaniu z taką osobą umowy dzierżawy działkowej albo po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki na ww. osobę.

 

W statucie PZD zostało wskazane, że obowiązek zapłaty podwyższonych opłat ogrodowych powstaje w roku nabycia działki. Nie został jednak doprecyzowany termin, do którego ww. podwyższone opłaty ogrodowe powinny być uiszczone.

 

Zatem, w tej kwestii należy posiłkować się zapisami kodeksu cywilnego dotyczącymi zobowiązań. Zgodnie z art. 455 k.c., jeżeli ter­min speł­nie­nia świad­cze­nia (zapłaty podwyższonych opłat) nie jest ozna­czony ani nie wynika z wła­ści­wo­ści zobo­wią­za­nia, świad­cze­nie powinno być speł­nione nie­zwłocz­nie po wezwa­niu (przez zarząd ROD) dłuż­nika (działkowca) do wyko­na­nia zobowiązania. Wezwa­nie rodzi koniecz­ność speł­nie­nia świad­cze­nia nie­zwłocz­nie tj. bez nie­uza­sad­nio­nej zwłoki, przy uwzględ­nie­niu oko­licz­no­ści sprawy, tak by dłuż­nik (działkowiec) miał realną moż­li­wość reali­za­cji rosz­cze­nia. Wezwanie może przybrać dowolną formę np. ustną albo pisemną. MAP

 ::

Czy zarząd ROD może odmówić przyjęcia wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki?

Zasady zatwierdzania przeniesienia praw do działki zostały określone w art. 41 ustawy o ROD.

Zgodnie z nimi, działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Jednakże, skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od jego zatwierdzenia przez zarząd ROD. Zarząd ROD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie. Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Z powyższego wynika, że w ustawie o ROD nie została unormowana kwestia odmowy przyjęcia przez zarząd ROD wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Biorąc jednak pod uwagę cel tej regulacji, należy przyjąć, że zarząd ROD nie powinien odmawiać przyjęcia przedmiotowego wniosku.

W przypadku, gdy zarząd ROD nie będzie chciał zatwierdzić przeniesienia praw do działki będzie to mógł zrobić w postaci odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki. Należy jednak pamiętać, że odmowa może być dokonana tylko z „ważnych powodów” albo, jeżeli zarząd ROD jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie. Odmowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności. MAP

:: 

Czy działkowiec zalegający z opłatą za inwestycję może zostać pozbawiony prawa do działki?

Każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.

Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności: wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne; wydatki na utrzymanie porządku i czystości; wydatki związane z zarządzaniem ROD (art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD).

Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego. Zgodnie ze statutem PZD (§ 144 ust. 2), opłaty ogrodowe są uchwalane przez walne zebranie, które określa wysokość lub sposób wyliczenia tych opłat oraz termin jej uiszczenia.

Co do zasady opłaty ogrodowe uchwalane są raz w roku tj. na walnym zebraniu sprawozdawczym, gdzie podejmowana jest najczęściej jedna uchwała dotycząca opłaty ogrodowej. Niekiedy jednak zwoływane są nadzwyczajne walne zebrania ROD, gdzie podejmowane są kolejne uchwały dotyczące opłaty ogrodowej np. w sprawie inwestycji i remontów, w których określana jest wysokość lub sposób wyliczenia opłaty ogrodowej w części dotyczącej wydatków na inwestycje lub remont oraz termin jej uiszczenia.

Taka uchwała również wiąże wszystkich działkowców. Oznacza to, że w przypadku powstania zwłoki w jej uiszczeniu wynoszącej co najmniej  6 miesięcy (i braku jej uregulowania pomimo pisemnego uprzedzenia o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty), zarząd ROD będzie miał podstawę wypowiedzenia danemu działkowcowi umowy dzierżawy działkowej (art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD). MAP

 ::

Czy zarząd ROD ma prawo ustalać zasady wjazdu na teren ROD?

Zgodnie z regulaminem ROD (§ 68 pkt 6), co do zasady obowiązuje zakaz wjazdu na teren ROD. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych:

1)    na podstawie zgody walnego zebrania ROD (dotyczy osobowych pojazdów mechanicznych) (§ 68 pkt 6 regulaminu ROD),

2)    dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD (§ 69 regulaminu ROD). Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

3)    kierowanych przez osoby niepełnosprawne (w rozumieniu § 70 ust. 4 regulaminu ROD) lub je dowożące.

 Z powyższego wynika, że zarząd ROD ma prawo określić zasady wjazdu na teren ROD tylko dla pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. W pozostałych przypadkach tj. gdy wjazd na teren ROD odbywa się na podstawie zgody walnego zebrania (dotyczy osobowych pojazdów mechanicznych) czy też dotyczy osób niepełnosprawnych lub ich dowożących, nie ma takiego uprawnienia.

 Należy jednak pamiętać, że zarząd ROD jest zobowiązany wykonywać uchwały WZ ROD (§ 72 pkt. 2 statutu PZD). W przypadku, gdy walne zebranie ROD podejmie uchwałę określającą zasady wjazdu na teren ROD, zarząd ROD winien podjąć działania, mające na celu realizację takiej uchwały  (§ 72 pkt. 2 statutu PZD). MAP

::

Czy członek PZD powinien zostać poinformowany o każdym posiedzeniu zarządu ROD, na którym będzie rozpatrywana jego sprawa?

Zgodnie ze Statutem PZD (§ 14 ust. 1 pkt. 7), jednym z podstawowych uprawnień każdego członka PZD jest prawo do udziału w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego członkostwa w PZD w I instancji. Na takim posiedzeniu, członkowi PZD będzie przysługiwało również prawo zabierania głosu oraz składania wyjaśnień.

Obowiązek powiadamiania członka PZD o posiedzeniu dotyczy tylko tych posiedzeń zarządu ROD, na których są podejmowane uchwały dotyczące członkostwa w PZD. W szczególności, będzie to dotyczyło posiedzeń, na których jest podejmowana uchwała w sprawie pozbawienia danej osoby członkostwa w PZD (§ 29 statutu PZD).

O takim posiedzeniu, członek PZD powinien zostać poinformowany przez zarząd ROD co najmniej 21 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno być przesłane listem poleconym. Niezgłoszenie się członka PZD nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Niezależnie od uczestnictwa członka PZD w posiedzeniu, zarząd ROD po podjęciu uchwały powinien doręczyć mu odpis uchwały o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie odwołania. Odpis uchwały można doręczyć członkowi PZD osobiście, za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. MAP

::

Czy zarząd ROD ma prawo pobierać od działkowców, którzy mają prawo wjazdu na teren ROD dodatkową opłatę?

Zgodnie ze regulaminem (§ 68 pkt 6), co do zasady obowiązuje zakaz wjazdu na teren ROD „bez zgody walnego zebrania ROD”. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD (§ 69 regulaminu ROD). Dopuszcza się również wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych kierowanych przez osoby niepełnosprawne (w rozumieniu § 70 ust. 4 regulaminu ROD) lub je dowożące.

Z uwagi, że w regulaminie ROD nie ma zapisu, że od osoby uprawnionej do wjazdu, zarząd ROD ma prawo pobierać opłatę, należy uznać, że taki wjazd winien mieć charakter nieodpłatny.

Powyższe stanowisko, potwierdza ustawa o ROD, która wskazuje, że od działkowca mogą być pobierane opłaty (ogrodowe) wskazane w ustawie, które są przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD. Działkowiec jest zobowiązany do uiszczania opłat ogrodowych w częściach przypadających na jego działkę. Wśród tych opłat nie ma wymienionej odrębnej opłaty za wjazd na teren ROD. W związku z czym, nie ma podstawy prawnej, aby taka opłata była pobierana od działkowca korzystającego z prawa wjazdu na teren ogrodu. MAP

::

Czy wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa do działki powinno być wypłacane przed czy po zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki?

Zgodnie z ustawą ROD (art. 41), w celu nabycia prawa do działki w ROD od osoby trzeciej należy podpisać z nią umowę przeniesienia praw do działki. Umowę taką zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W umowie przeniesienia praw do działki określa się m.in. wysokość wynagrodzenia na nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, a stanowiące własność działkowca, a także termin jego zapłaty. Termin zapłaty, może zostać przyjęty przez strony dowolnie tj. zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dniu podpisania umowy przeniesienia praw do działki lub w terminie późniejszym np. po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD.

Z prawnego punktu widzenia, lepszym rozwiązaniem jest umówienie się przez strony, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Wynika to z tego, że skuteczność takiego przeniesienia zależy od zatwierdzenia  przez zarząd ROD. Co więcej, z uwagi na fakt, że umowa – w razie niezatwierdzenia – nie wywoła żadnych skutków prawnych, w pełni uzasadnione  jest przyjęcie, że wynagrodzenie za majątek na działce zostanie wypłacone np. w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia i odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, „nabywca” będzie miał prawo żądać od „zbywcy” zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Roszczenie to korzysta z ochrony prawnej, co oznacza, że może być dochodzone na drodze postępowania cywilnego. Z uwagi na naturę stosunku prawnego łączącego strony, kwestie wzajemnych rozliczeń pozostają poza obszarem kompetencji PZD.

 ::

Kiedy działkowiec sprzedający działkę traci członkostwo w PZD?

Co do zasady, członkostwo w PZD przysługuje każdej osobie, która posiada prawo do działki w ROD. Członkostwo trwa przez cały okres posiadania prawa do działki, chyba, że wystąpi okoliczność powodująca jego ustanie. Członkostwo w PZD ustaje w 2 sytuacjach tj. w przypadku jego pozbawienia albo wygaśnięcia (§ 25 statutu PZD). Zgodnie z § 27 statutu PZD, pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD. Natomiast, wygaśnięcie członkostwa następuje m.in. w chwili śmierci, zrzeczenia się członkostwa czy też wygaśnięcia prawa do działki (§ 26 statutu PZD).

Prawo do działki wygasa w przypadku „sprzedaży” działki. Momentem, w którym ww. „sprzedaż” jest skuteczna jest data zatwierdzenia przeniesienia praw do działki (a nie podpisania umowy). Dlatego też należy przyjąć, że członkostwo w PZD wygasa z dniem zatwierdzenia przez zarząd ROD przeniesienia praw do działki. Wygaśnięcie członkostwa powinno zostać stwierdzone w uchwale zarządu ROD.

 ::

Czy konkubenci mogą mieć prawo do wspólnej działki w ROD?

Prawo do działki w ROD co do zasady nabywa się poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej oraz umowy przeniesienia prawa do działki (po jej zatwierdzeniu przez stowarzyszenie ogrodowe).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o ROD, stroną umowy dzierżawy działkowej może być stowarzyszenie ogrodowe prowadzące dany ROD oraz osoba pełnoletnia. Umowa może być również zawarta ze małżonkiem osoby pełnoletniej, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.

To samo dotyczy umów przeniesienia praw do działki, które zawierane są pomiędzy działkowcem, który chce przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki a pełnoletnią osobą fizyczną. Stroną takiej umowy mogą być również małżonkowie, zarówno po stronie „sprzedającej” (gdy prawo do działki przysługiwało obojgu małżonkom), jak i po stronie „nabywającej” (gdy nabyciem prawa do działki zainteresowani są oboje małżonkowie).

Ustawa o ROD (jak większość przepisów prawa) traktuje osoby żyjące w związkach nieformalnych (konkubentów) jako osoby sobie obce. Nie daje im żadnych szczególnych uprawnień, jak również nie ogranicza ich praw (w porównaniu z osobami, które nie są spokrewnione z działkowcami). Konkubenci mają prawo ubiegać się o działkę w ROD, ale nie mogą nabyć do niej wspólnego prawa (tak jak to ma miejsce w przypadku małżonków). Nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o ROD dotyczące uprawnień osób bliskich w zakresie otrzymywania działki po śmierci działkowca (art. 38) Nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o ROD dotyczące przyznawania działki po rozwodzie (art. 40). Nie przysługują im także prawa związane z nabyciem działki na preferencyjnych warunkach, które przysługują osobom bliskim m.in. zwolnienie z całości lub części podwyższonych opłat ogrodowych pobieranych od nowego działkowca, obowiązujących w PZD (§ 147 ust. 4 i 5 statutu PZD). Status konkubentów jest zupełnie inny niż małżonków czy też osób bliskich (zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, osób pozostających w stosunku przysposobienia - art. 2 pkt. 8 ustawy o ROD). Związane jest to z celami ROD i działek, które mają służyć przede wszystkim rodzinie, rozumianej w tradycyjny sposób. [MAP]

::

Czy sieć elektryczna stanowi własność działkowca?

Własność działkowca stanowią nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca (art. 30 ust. 2 ustawy o ROD). Ich rodzaje określa regulamin ROD (m.in. w § 41), który zalicza do nich: altanę działkową, szklarnię, tunel foliowy, okna inspektowe, studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną, zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne), pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe, piaskownicę, huśtawkę i inne podobne urządzenia rekreacyjne.

Z powyższego wynika, że sieć elektryczna, jeżeli została wykonana lub nabyta ze środków finansowych działkowca stanowi jego własność.

Od sieci elektrycznej należy rozróżnić sieć energetyczną, która zgodnie z § 31 regulaminu ROD stanowi własność PZD.

W praktyce, siecią elektryczną będzie przyłącze do ogólnoogrodowej sieci energetycznej, przeprowadzone w granicach danej działki rodzinnej, mające za zadanie zasilenie w energię elektryczną urządzeń znajdujących się na tej działce. Natomiast siecią energetyczną będzie sieć ogólnoogrodowa, co do zasady zlokalizowana na terenie ogólnym ROD (wzdłuż alei), przeznaczona do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD.

Z uwagi jednak na różne rozwiązania techniczne stosowane w ROD na przestrzeni kilkudziesięciu lat, określenie, gdzie kończy się sieć energetyczna, a gdzie zaczyna się sieć elektryczna (i odwrotnie) powinno być dokonywane dla każdego przypadku indywidualnie. [MAP]

::

Czy po wyroku sądu o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej lub o przywróceniu prawa do działki, zarząd ROD musi podpisywać z działkowcem nową umowę? 

 W przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez zarząd ROD, działkowiec ma prawo odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu poprzez wytoczenie powództwa o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne (w okresie wypowiedzenia) albo przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach (po upływie okresu wypowiedzenia). Powództwo powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wraz z wypowiedzeniem – art. 37 ust. 1 ustawy o ROD.

 W przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy o ROD (zwłaszcza art. 36), sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach (art. 37 ust. 1 ustawy o ROD).

 Po wejściu w życie ustawy o ROD, w orzecznictwie sądów pojawiły się wątpliwości, czy wniesienie przez działkowca – na podstawie art. 37 ustawy o ROD powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma wpływ na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia (art. 35 ust. 1 ww. ustawy).  Te wątpliwości pojawiły się z uwagi na częste sytuacje, gdzie w trakcie postępowania sądowego dochodziło do upływu okresu wypowiedzenia umowy.

 To zagadnienie prawne rozstrzygnął Sąd Najwyższy w swojej uchwale z dnia 7.04.2016 r. III CZP 2/16, w której stwierdził, że „powództwo o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie zapobiega wygaśnięciu tej umowy, nie tworzy stanu fikcji, że umowa trwa dopóty powództwo nie zostanie prawomocnie oddalone”.

Z powyższego wynika, że wraz z upływem okresu wypowiedzenia, umowy dzierżawy działkowej wygasają, niezależnie od tego czy został złożony przez działkowca pozew do sądu.

W przypadku, gdy sąd uwzględni powództwo działkowca i orzeknie o uznaniu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej za bezskuteczne albo orzeknie o przywróceniu prawa do działki, nie będzie konieczne podpisanie z działkowcem nowej umowy dzierżawy działkowej. Wyrok sądu przywracający prawo do działki będzie miał charakter konstytutywny, reaktywujący stosunek prawny do działki na warunkach, jakie obowiązywały przed wyrokiem. Przy czym orzeczenie sądu o przywróceniu prawa do działki nie będzie działało wstecz, a jedynie wywrze swe skutki na przyszłość. Oznacza to, że prawo do działki zostanie wznowione od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. [MAP]

::

 Czy członkiem okręgowej komisji rewizyjnej może być członek zarządu ROD?

Polski Związek Działkowców składa się z jednostki krajowej, jednostek terenowych oraz rodzinnych ogrodów działkowych (§ 31 Statutu PZD). Każda z tych jednostek wyposażona jest w organy. Organami w jednostce krajowej są: Krajowy Zjazd Delegatów, Krajowa Rada, Krajowy Zarząd, Krajowa Komisja Rewizyjna. Organami w jednostce terenowej są: okręgowy zjazd delegatów, okręgowa rada, okręgowy zarząd oraz okręgowa komisja rewizyjna. Natomiast organami w ROD są: walne zebranie (konferencja delegatów), zarząd i komisja rewizyjna (§ 31 Statutu PZD).

Zgodnie ze statutem PZD, można być członkiem tylko jednego organu PZD w danej jednostce organizacyjnej (§ 34 ust. 1). Oznacza to, że jeśli ktoś jest członkiem zarządu ROD to nie może być równocześnie członkiem komisji rewizyjnej ROD. Nie ma jednak ograniczeń, żeby członek zarządu ROD był członkiem organu w innej jednostce organizacyjnej PZD np. w jednostce terenowej czy też jednostce krajowej (niezależnie od tego, czy będzie on członkiem organu zarządzającego czy rewizyjnego).

Wyjątki od zasady zostały określone w § 34 ust. 4 Statutu PZD, który wskazuje, że powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do walnych zebrań, konferencji delegatów oraz zjazdów okręgowych i krajowych. Oznacza to, że przykładowo członek walnego zebrania może być członkiem zarządu ROD albo komisji rewizyjnej. Jest to związane z tym, że walne zebranie tworzą wszyscy członkowie PZD danego ROD, a członkiem organu PZD może być tylko członek Związku.[MAP]

::

W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD? 

Podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD (§ 29 ust.1 regulaminu ROD). Zdarzają się jednak sytuację, że plan zagospodarowania ogrodu, który został opracowany w momencie zakładania ROD (czyli kilkadziesiąt lat temu) obecnie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu i zagospodarowaniu ROD i działek.

Plan zagospodarowania ROD, który utracił swoją aktualność należałoby zaktualizować (zmienić). W tym celu, zarząd ROD powinien na walnym zebraniu członków ROD przedstawić wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie zmienionego planu, uwzględniającego rzeczywiste granice ROD i działek, ich powierzchnie i numeracje, jak również lokalizację podstawowej infrastruktury ogrodowej. Po jego przygotowaniu, plan winien zostać przekazany do OZ PZD wraz z wnioskiem walnego zebrania ROD o dokonanie zmian w planie zagospodarowania ROD (w drodze uchwały), a następnie okręgowy zarząd PZD powinien dokonać zmian w planie zagospodarowania ROD (również w drodze uchwały).

W przypadku, gdy po aktualizacji planu zagospodarowania ROD okaże się, że powierzchnia działek w tym planie różni się od powierzchni działek wynikającej z dokumentów związanych z tytułem prawnym do działki (decyzji przydziału działki, umów przeniesienia praw do działki, umów dzierżawy działkowej) i/albo od powierzchni działki dotychczas przyjmowanej za podstawę obliczenia opłaty ogrodowej, zarząd ROD powinien niezwłocznie poinformować takiego działkowca o powierzchni jego działki wynikającej ze zmienionego planu (nie jest wymagana w tej sprawie uchwała zarządu ROD). W piśmie wypadałoby wskazać termin, od kiedy działkowiec będzie musiał uiszczać opłatę ogrodową wyliczaną od zmienionej powierzchni działki wynikającej z planu. Ta interpretacja nie wynika z konkretnego zapisu ustawy o ROD, statutu PZD czy też regulaminu ROD, lecz z całokształtu przepisów prawnych regulujących zasady uiszczania opłat ogrodowych. [MAP]

::

Czy w tym roku walne zebranie może podjąć uchwałę o możliwości odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową? 

Możliwość odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową wynika z § 144 ust. 5, który został dodany przez nowelizację statutu PZD. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, uchwały walnego zebrania członków ROD w tej sprawie będą mogły zostać podjęte dopiero na walnym zebraniu w przyszłym roku. Do tego czasu jednostka krajowa PZD przygotuje dla ROD stosowne wytyczne.

Należy jednak pamiętać, że zwolnienie się z działkowca z obowiązku uiszczenia opłat ogrodowych poprzez bezpłatne wykonanie pracy na rzecz ROD będzie wiązało się z kilkoma warunkami.

Po pierwsze, w danym ogrodzie będzie musiała być podjęta przez walne zebranie członków ROD uchwała zezwalająca na bezpłatne wykonanie prac na rzecz ogrodu w zamian za obowiązek uiszczenia opłat ogrodowych. W takiej uchwale walne zebranie powinno określić rodzaje prac do wykonania na rzecz ROD, stawki godzinowe za ich wykonanie oraz zasady organizacji prac. Realizacja uchwały WZ będzie należała do obowiązków zarządu ROD.

Po drugie, działkowiec będzie musiał być w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych (w całości lub w części). Oznacza to, że możliwość zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłat ogrodowych poprzez bezpłatne prace na rzecz ROD będzie dotyczyła tylko tych działkowców, którzy nie zapłacili opłaty ogrodowej w wyznaczonym terminie. 

Trzecim warunkiem, jest zgoda zarządu ROD na wykonanie przez danego działkowca w konkretnym przypadku prac na rzecz ogrodu o wartości odpowiadającej wysokości zobowiązania z tytułu opłat ogrodowych.

Prace na rzecz ROD, działkowiec nie będzie musiał wykonywać osobiście. Będzie to mógł  je zrealizować za pośrednictwem osoby bliskiej  w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt. 9 statutu PZD. [MAP]

::

Jakie dokładnie materiały powinny zostać wyłożone przed walnym zebraniem w ROD?

Każdy członek PZD przed walnym zebraniem w ROD ma prawo zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi. Przez materiały sprawozdawcze należy rozumieć 3 dokumenty tj. 1) sprawozdanie z działalności zarządu ROD, 2) sprawozdanie finansowe 3) sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Pozostałych materiałów, które nie mają charakteru sprawozdawczego zarząd ROD nie musi udostępniać do  wglądu działkowców. W szczególności dotyczy to projektów uchwał walnego zebrania np. w sprawie opłaty ogrodowej, realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego, planu pracy czy też preliminarza finansowego. Brak obowiązku udostępniania do wglądu tych dokumentów nie oznacza jednak braku konieczności zapoznania działkowców z ich treścią. Ich treść powinna być co najmniej odczytana podczas walnego zebrania. Tak, aby każdy z członków ROD wiedział, w jakiej sprawie i za czym głosuje.

Celem usprawnienia przebiegu walnego zebrania w ROD warto jednak, aby zarządy ROD zastanowiły się nad udostępnieniem do wglądu w/w uchwał. Działkowcy nie będą wówczas zaskakiwani propozycjami podczas walnego zebrania. Będą bardziej świadomi podejmowanych decyzji, a przede wszystkim będą mieli czas na spokojne zastanowienia się nad daną sprawą.

Wyłożenie materiałów sprawozdawczych powinno nastąpić na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem – w miejscu, terminie i czasie wskazanym w zaproszeniu na walne zebranie. Wszystko to powinno być dostosowane do potrzeb działkowców z danego ROD, a w szczególności uwzględniać ich liczbę (co ma przełożenie na warunki lokalowe i ilość godzin wyłożenia w/w materiałów).

Aktualnie uprawnienie działkowców do uprzedniego zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi wynika z dokumentu opracowanego przez PZD pt. Wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD w latach 2016 – 2018, który został przyjęty uchwałą Prezydium KR PZD nr 33/2015 z dnia 17.12.2015 r. i przekazany do zarządów ROD.

Uprawnienie działkowców do wglądu w materiały sprawozdawcze, zostało dodane do Statutu PZD, który został zarejestrowany w dniu 23.02.2018 r. Wynika ono z § 60 ust. 2 Statutu PZD, który stanowi, że „ W zawiadomieniu (o walnym zebraniu) podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Zarząd”. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. [MAP]

::

Jak należy zawiadomić o walnym zebraniu w ROD e-mailem, aby mogło ono zostać uznane za doręczone skutecznie? 

Zgodnie ze Statutem PZD (§ 60), zaproszenie na walne zebranie może zostać wysłane członkowi ROD pocztą elektroniczną. Warunkiem wysłania zawiadomienia w tej formie jest jednak: podanie adresu e-mail, na które zawiadomienie powinno zostać wysłane oraz uprzednia pisemna zgoda działkowca na ten sposób dostarczenia zaproszenia.

Aby można było uznać, że zaproszenie zostało prawidłowo wysłane e-mailem muszą zostać spełnione określone warunki. Po pierwsze w e-mailu musi zostać prawidłowo wpisany adres e-mail. Po drugie, do e-maila musi zostać załączone zaproszenie (ewentualnie może zostać one zawarte w treści e-maila). Po trzecie, e-mail powinien zostać wysłany, co też należy sprawdzić. Często zdarzają się bowiem sytuacje, że e-mail nadany nie został wysłany i trafił np. do e-maili roboczych.

Zarządy ROD wysyłając również zaproszenia na walne zebranie w ROD muszą również pamiętać o ochronie danych osobowych. E-maile często składają z imienia i nazwiska działkowca. W przypadku wysyłania zaproszeń e-mailem do wszystkich lub części członków ROD pamiętajmy, aby przy ich wysyłaniu nie ujawnić danych pozostałych działkowców. Można to zrobić korzystając z funkcji „ukryte do wiadomości (UDW)”. Jest to funkcja poczty elektronicznej, umożliwiająca wysłanie wiadomości do wielu odbiorców naraz. Pole UDW pozwala na wysyłkę wiadomości w taki sposób, że odbiorcy nie widzą wzajemnie swoich adresów. [MAP]

 ::

Czy informacja finansowa dotycząca prowadzenia ROD za ubiegły rok musi zostać umieszczona na tablicy ogłoszeń w ROD?

Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD, raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok. Informacja ta powinna zawierać wpływy i wydatki w ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele, a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców (w podziale zgodnym z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD). Informacja ta powinna zostać udostępniana w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Z powyższego wynika, że ustawodawca nie określił sposobu udostępniania w/w informacji finansowej. Wskazał tylko, że ma być ona udostępniona w taki sposób, aby mógł się z nią zapoznać każdy działkowiec. W związku z tym, przykładowe sposoby udostępniania takiej informacji określiło Prezydium KR PZD (aktualnie Krajowy Zarząd PZD) w swojej uchwale nr 153/2017 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawionej corocznie działkowcom. Zgodnie z nią, a w szczególności z § 4 ust. 2 i 3, informacja może zostać przedstawiona działkowcom poprzez zamieszczenie jej na tablicach informacyjnych ROD, na stronie internetowej ROD lub przez dostarczenie jej każdemu działkowcowi. Może również zostać wysłana do działkowca pocztą elektroniczną, o ile wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mail. O sposobie jej udostępnienia decyduje zarząd ROD. Zatem nie ma obowiązku, aby informacja finansowa była zamieszczana na tablicy ogłoszeń. [MAP]

 ::

Czy uprzedzenie działkowca na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej w związku z brakiem płacenia opłat ogrodowych może przybrać postać wezwania do zapłaty?

Art. 36 ust. 3 pkt. 2 ustawy o ROD stanowi, że stowarzyszenie ogrodowe ma prawo wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działkowej, gdy jest on w zwłoce m.in. z zapłatą opłat ogrodowych na rzecz stowarzyszenia ogrodowego i jego zwłoka w zapłacie wynosi co najmniej 6 miesięcy. Aby wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działkowej z tego tytułu, zarząd ROD musi uprzedzić działkowca na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i musi wyznaczyć dodatkowy – miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

W tym przepisie prawnym, ustawodawca wskazuje, że uprzedzenie działkowca musi być dokonane w formie pisemnej (w postaci dokumentu własnoręcznie podpisanego przez zarząd ROD) oraz musi zawierać informację, że brak zapłaty w wyznaczonym, dodatkowym (miesięcznym) terminie będzie skutkował wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej. Jeżeli zarząd ROD w wezwaniu do zapłaty zawrze w/w elementy to mimo, że takie wezwanie co do zasady ma inną funkcję (zdyscyplinowanie do oddania długu pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego) spełni ono oczekiwania ustawy co do czynności, którymi należy poprzedzić wypowiedzenie, aby było ono skuteczne. [MAP]

::

Czy opinia komisji rewizyjnej ROD do uchwały zarządu ROD o przyznaniu świadczenia musi być pozytywna?

 Zgodnie z uchwałą nr 36/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.02.2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych decyzję o przyznaniu świadczenia np. dla członka zarządu ROD podejmuje zarząd ROD. Warunkiem podjęcia takiej uchwały jest uprzednie zaplanowanie środków finansowych na ten cel w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków ROD, jak również zasięgnięcie opinii komisji rewizyjnej ROD. Wystąpienie o opinię jest wymogiem koniecznym, aby można było uznać uchwałę zarządu ROD w sprawie świadczenia za zgodną z postanowieniami w/w uchwały. Brak zasięgnięcia opinii stanowi podstawę podjęcia przez okręgowy zarząd PZD (wcześniejsze prezydium OZ PZD) uchwały o wstrzymaniu lub zwrocie świadczenia. Z uwagi na to, że ma to być opinia (a nie zgoda) komisji rewizyjnej ROD nie jest prawnie nakazane, aby ta opinia była pozytywna. [MAP]

::

 Jak wygląda procedura związana z wypłatą odszkodowań dla działkowców w przypadku likwidacji ROD?

 W sytuacji gdy realizowany jest cel publiczny, czyli np. budowa drogi czy linii kolejowych, sprawa likwidacji ROD odbywa się w trybie postępowania administracyjnego. Zatem organ, który wydał decyzję o realizacji powyższego celu publicznego wszczyna postępowanie w celu ustalenia odszkodowania za stanowiące własność działkowców nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach podlegających likwidacji. Taki organ winien zapewnić stronom – a więc działkowcom – czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań.

W toku trwającego postępowania, rzeczoznawca majątkowy powołany przez ten organ, dokonuje wyceny sporządzając operaty szacunkowe. Czynny udział działkowca w postępowaniu polega na prawie uczestniczeniu w inwentaryzacji dokonywanej przez rzeczoznawcę na działce, a następnie w akceptowaniu wysokości przysługującego mu odszkodowania.

Niekiedy dochodzi do sytuacji, że postępowanie odszkodowawcze nie zostało jeszcze zakończone, a inwestor chce rozpocząć budowę. W takiej sytuacji Związek nie wydaje gruntu dopóki operaty szacunkowe, albo chociaż inwentaryzacje majątku nie zostaną wykonane, gdyż tylko na tej podstawie można ustalić co znajdowało się na działce.

W terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej, podmiot likwidujący wypłaca odszkodowania na rzecz działkowców na wskazane przez nich konta bankowe, bądź w siedzibie urzędu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku likwidacji ROD na cele niepubliczne, a więc w sytuacji, gdy istnienie ROD jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i 2/3 działkowców z likwidowanego ROD (lub jego części) wyraziło zgodę na projekt umowy dokonującej likwidacji ROD.

W takiej sytuacji, już po podpisaniu umowy oraz wyrażeniu zgody na likwidację przez Prezydium KR PZD, wyznaczony rzeczoznawca majątkowy sporządza operaty szacunkowe, w których ustalana jest wysokość odszkodowań dla poszczególnych działkowców za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność. Również i w tym przypadku działkowcy mają prawo zapoznać się z operatami i wyrazić zgodę na wysokość przyznanego odszkodowania.

Następnie odszkodowania te wypłacane są bezpośrednio na rzecz działkowców. Możliwa jest też sytuacja, że odszkodowania wypłacane są na konto OZ PZD, a następnie niezwłocznie przekazywane przez okręg poszczególnym działkowcom w wysokości zgodnej z wysokością wskazaną w operatach szacunkowych.

Bez względu jednak na cel likwidacji, działkowcy zawsze otrzymują odszkodowania za swoje składniki majątkowe zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Oczywiście dotyczy to tej infrastruktury, która została wybudowana przez działkowca zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem ROD. [AR]

::

Czy walne zebranie musi uchwałą zatwierdzić wybraną do składu zarządu ROD osobę, która została dokooptowana w ciągu trwania kadencji?

W przypadku dokooptowania w ciągu w ciągu kadencji nowego członka zarządu, to sprawa dalszego członkostwa tej osoby w zarządzie ROD musi być rozstrzygnięta na najbliższym walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Zarząd ROD powinien poinformować podczas walnego zebrania o dokooptowaniu nowego członka do składu. Jeśli podczas zebrania zostanie zgłoszony wniosek o wybór innego członka PZD w miejsce dokooptowanego i taka decyzja zostanie przegłosowana przez obecnych, to wygasa mandat dokooptowanego a osoba pochodząca z wyboru wchodzi w skład zarządu ROD. Jeśli natomiast taki postulat nie zostanie zgłoszony przez zebranych, mandat dokooptowanego nie musi być dodatkowo zatwierdzany. [AR]

::

Czy można obciążyć działkowca zawiadomieniem o terminie posiedzenia zarządu ROD, gdzie omawiana będzie sprawa np. nieprawidłowości w zagospodarowaniu jego działki ?  

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Regulaminu ROD, zarząd ROD może obciążyć działkowca tylko pisemnym wezwaniem do zapłaty zaległości działkowca w opłatach ogrodowych. Żaden inny przepis nie umożliwia obciążania działkowca kosztami doręczenia innej korespondencji – także zawiadomieniami o terminie posiedzenia zarządu ROD, na którym jego sprawa będzie rozpatrywana. [AR]

::

Czy przy podejmowaniu uchwał przez walne zebranie w ROD powinno liczyć się głosy wstrzymujące?

Zgodnie z § 46 ust. 4 statutu PZD, uchwały organów PZD, w tym walnego zebrania są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania uchwały, chyba że statut stanowi inaczej. „Zwykła większość” głosów została zdefiniowana w statucie PZD ( § 5 ust. 1 pkt. 11) i oznacza ona więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”. Zatem przy takiej konstrukcji prawnej, głosy „wstrzymujące się” będą bez znaczenia.

Jednakże, w § 46 ust. 4 statutu PZD jest sformułowanie „chyba, że statut stanowi inaczej”. Ten zapis oznacza, że po pierwsze nie zawsze przy głosowaniu musi być ponad połowa liczby członków danego organu (patrz: II termin walnego zebrania) oraz są wyjątki, gdzie nie będzie wystarczająca zwykła większość głosów, lecz będzie wymagana „bezwzględna większość” głosów , którą zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 12 statutu PZD stanowi więcej niż połowa głosów oddanych „za”. W takiej sytuacji, głosy „wstrzymujące się” będą miały znaczenie. Będą one doliczane do głosów „przeciw”. Wówczas, aby uzyskać bezwzględną większość głosów musi być więcej głosów „za” niż razem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. [MAP]

::

Jakie są skutki prawne nie podjęcia przez walne zebranie w ROD uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego ROD?

Zgodnie z § 64 pkt. 1 i 2 statutu PZD, do walnego zebrania sprawozdawczego należy „zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu ROD” oraz „zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzonego przez zarząd ROD”. Konsekwencje nie przyjęcia tych sprawozdań reguluje § 65 ust. 1 i 2 statutu PZD. Zgodnie z nimi, w przypadku nie przyjęcia w/w sprawozdań (czyli przy głosowaniu nad uchwałą nie uzyskanie większości głosów) walne zebranie może złożyć do okręgowego zarządu PZD wniosek (w formie uchwały) o odwołanie zarządu ROD. Może również sam odwołać zarząd ROD. Jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że w jego miejsce powoła nowy organ ROD oraz podczas głosowania nad odwołaniem obecnych będzie ponad połowa członków zwyczajnych ROD (czyli walne zebranie musi być w I terminie), a uchwała zapadnie bezwzględną większością głosów (więcej głosów „za” niż razem głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”).

Pamiętajmy jednak, że przesłanki odwołania zarządu ROD są ściśle określone. Zgodnie z § 42 ust. 1 statutu PZD, odwołanie organu PZD lub jego członka może nastąpić w razie stwierdzenia, że nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa na szkodę PZD. Zatem, uzasadnieniem dla niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu ROD oraz rocznego sprawozdania finansowego ROD, a następnie podjęcia kroków do odwołania albo bezpośredniego odwołania zarządu ROD muszą być konkretne zarzuty wobec działań np. finansowych zarządu ROD. Nie powinny być zatem nieścisłości, błędy rachunkowe czy też oczywiste omyłki w sprawozdaniach, które można usunąć. [MAP]

::

Jeżeli w latach poprzednich były organizowane w ROD konferencje delegatów, czy w latach kolejnych muszą być one również organizowane? Czy zamiast konferencji delegatów może zostać zwołane walne zebranie?

Zgodnie z § 57 ust. 1 i 3 Statutu PZD, w ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składającym się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały, określając w niej podział ROD na sektory oraz ilość delegatów wybieranych z tych sektorów na konferencję delegatów. Zgodnie z § 38 Statutu PZD, członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje mandat na czas trwania kadencji. To oznacza, że w ROD, w którym dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów nie można zwołać walnego zebrania. Od tej zasady są 2 wyjątki. Po pierwsze, można zwołać walne zebranie zamiast konferencji delegatów w przypadku wygaśnięcia mandatów powyżej 50% składu delegatów (§ 39 ust. 1 pkt. 5 Statutu PZD). Drugi przypadek – w przypadku odwołania konferencji delegatów (§ 42 Statutu PZD) przez okręgowy zarząd PZD (jego prezydium). [MAP]

::

Ile organy PZD mają dni na udzielenie odpowiedzi członkowi ROD?

Zgodnie z §  14  ust. 1 pkt. 4 Statutu PZD członek (zwyczajny) ROD ma prawo m.in. uzyskiwać informacje o działalności PZD, zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki, jak również występować z wnioskami i postulatami. W ramach tych uprawnień mieści się przykładowo: występowanie do organów Związku z wnioskami o poradę prawną lub ogrodniczą, o interpretację przepisów związkowych czy tez o rozstrzygnięcie sporu na tle stosowania ustawy o ROD, regulaminu czy też statutu PZD. Organy PZD mają obowiązek udzielania pomocy działkowcom, co wynika z ogólnych celów PZD, jak również konkretnych zadań statutowych określonych dla zarządów ROD, okręgów PZD czy też Krajowej Rady PZD. Ustawa o ROD, statut PZD, regulamin ROD nie regulują kwestii sposobów czy też trybów, w tym terminów udzielania członkom ROD odpowiedzi na zadawane pytania czy też podnoszone kwestie sporne. Wszystko to zależy o specyfiki danej sprawy, jej złożoności i trudności pod kątem prawnym. W sprawach konfliktowych, organy PZD rozstrzygające spór muszą poznać stanowiska wszystkich stron, w tym strony przeciwnej, w stosunku do której kierowane są zarzuty. Są zbierane dodatkowe wyjaśnienia, przeprowadzane rozmowy czy też kompletowana pełna dokumentacja. PZD, w każdej sprawy dąży do jej obiektywnego rozstrzygnięcia, co jest uwarunkowane koniecznością pełnego, często czasochłonnego wyjaśnienia wszelkich aspektów sprawy. [MAP]

::

Chce rozbudować altanę? Jak zmierzyć odległość 3 m od granic działki? Od ogrodzenia czy od granic określonych w planie zagospodarowania ROD?

Zgodnie ze regulaminem ROD (§ 30) plan zagospodarowania ROD (oparty na podkładzie geodezyjnym) określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową. Jeżeli ogrodzenie zostało postawione na granicy działki zgodnej z planem zagospodarowania ROD to wymaganą odległość od granicy działki (3 m) dla altany (nowobudowanej bądź rozbudowywanej) można liczyć od ogrodzenia. [MAP]

::

Czy wniosek działkowca do zarządu ROD o powołanie komisji mediacyjnej do rozstrzygnięcia sporu musi być uwzględniony? 

Zgodnie z § 36 Regulaminu ROD, spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi komisja mediacyjna powołana przez zarząd ROD. Zarząd ROD nie jest związany wnioskiem działkowca o powołanie komisji mediacyjnej. Powinien go jednak uwzględnić, jeżeli powołanie takiej komisji jest możliwe i może przyczynić się do sprawnego i ugodowego zakończenia sporu między stronami. W przeciwnym razie, konflikt między działkowcami będzie musiał rozstrzygnąć zarząd ROD stosownie do § 72 pkt. 12 statutu PZD. [MAP]

::

Czy na terenie ROD można parkować? Czy osoby pełnosprawne mają prawo do wjazdu na teren ROD pojazdami mechanicznymi ?

Regulamin ROD co do zasady nie przewiduje możliwości wjazdu samochodami mechanicznymi oraz parkowania na terenie ROD. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zgodę na takie czynności wyrazi walne zebranie działkowców. Na teren ROD mogą wjeżdżać pojazdami mechanicznymi także osoby niepełnosprawne ruchowo lub osoby dowożące na działkę osobę niepełnosprawną. Dopuszcza się także – na zasadach określonych przez zarząd - wjazd na tern ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. [JZ]

::

Czy istnie możliwość posadzenia na działce rodzinnej iglastych drzew leśnych (drzewo iglaste o wysokości 15 m)?

W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje legalna definicja drzewa, tym bardziej drzewa leśnego. Definicji takiej nie podają również przepisy Regulaminu ROD, który stanowi jedynie, że na terenie działek rodzinnych dopuszczalne jest nasadzanie drzew owocowych i ozdobnych. Drzewo iglaste należy zakwalifikować do tej ostatniej grupy. Zgodnie z Regulaminem ROD na terenie działki rodzinnej można dokonywać nasadzeń drzew ozdobnych (w tym iglaków), o ile są to formy słabo rosnące. Formy te zwykle nie przekraczają – w zależności od gatunku – wysokości kilku metrów. Dlatego też uznać należy, że drzewo iglaste o wysokości 15m nie jest drzewem słabo rosnącym i jako takie nie powinno znajdować się na terenie działki rodzinnej. [JZ]

::

 Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie?

Zaproszenia należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczyć członkom zwyczajnym PZD bezpośrednio, za pokwitowaniem, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu również pocztą elektroniczną, jednak będzie ono ważnie doręczone jedynie wówczas, jeśli członek zwyczajny uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Pamiętać należy, że zaproszenie na walne zebranie powinni otrzymać wszyscy członkowie zwyczajni. Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami PZD, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać zaproszenie do każdego z nich. [VLS]

 ::

W jakim czasie zarząd ROD obowiązany jest zatwierdzić lub odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki w ROD?

Jeśli do zarządu ROD wpływa wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki w ROD Zarząd ROD ma 2 miesiące na zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. Jeśli zarząd ROD uchybi temu terminowi – przeniesienie prawa do działki staje się skuteczne z upływem 2-miesiecznego terminu (liczonego od dnia doręczenia zarządowi ROD wniosku). [AO]

 ::

Czy podpisy na sporządzonej odręcznie umowie przeniesienia prawa do działki mogą być poświadczone przez notariusza?

Nie ma przeszkód, by umowa przeniesienia prawa do działki była sporządzona odręcznie. Notariusz nie powinien odmówić poświadczenia podpisów na umowie tylko z tego powodu, że oświadczenia stron ujęto pismem odręcznym, a nie komputerowym (maszynowym).   [AO]

 ::

Do kogo osoba, która zawarła z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki, występuje z roszczeniami o zapłacone działkowcowi wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty jeśli przeniesienie prawa do działki nie zostało zatwierdzone?

Żądanie zwrotu zapłaconego działkowcowi wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty należy kierować do działkowca. Jeśli przeniesienie prawa do działki nie zostało zatwierdzone, to przyjęte przez działkowca wynagrodzenie jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi.  [AO]

 ::

Czy zarząd ROD ma prawo pobierać od działkowców dodatkowe opłaty
za umożliwianie wjazdu samochodem na teren ROD?

Regulamin ROD § 68 pkt 6 zabrania wjazdu na teren ROD bez zgody walnego zebrania, które ma prawo podejmować uchwały dotyczące zasad funkcjonowania i organizacji w ROD. Treść podjętych uchwał nie może naruszać przepisów obowiązujących w PZD; obecny stan prawny nie przewiduje możliwości nakładania na użytkowników dodatkowych opłat tytułem umożliwiania wjazdu pojazdem mechanicznym na teren ROD.  [VLS]

 ::

Czy zarząd ROD może bez ostrzeżenia wyłączyć wodę w ogrodzie?

W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia awarią sieci wodociągowej), zarząd ROD może samodzielnie podjąć decyzję o wyłączeniu wody w ogrodzie. Konieczne jest jednak niezwłoczne poinformowanie działkowców o wyłączeniu wody w sposób zwyczajowo przyjęty, np.: poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w ROD. [VLS]

 ::

Czy zarząd ROD mógł odmówić ustanowienia prawa do działki na rzecz syna zmarłej działkowiczki-wdowy, jeśli od jej śmierci nie upłynęło 6 miesięcy
a syn zmarłej złożył zarządowi wniosek, akt zgonu i oświadczenia innych działkowców, że przed śmiercią działkowiczki korzystał z nią z działki?

Tak, zarząd ROD postąpił prawidłowo. Przed upływem 6 miesięcy od śmierci działkowiczki (niepozostającej w związku małżeńskim) nie można ustanowić prawa do działki (art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy o ROD). W okresie tym osoby uprawnione mogą bowiem występować o ustanowienie prawa do działki na ich rzecz. Jeśli zgłosi się kilku uprawnionych wówczas o prawie do działki będzie rozstrzygał sąd (art. 38 ust. 3 ustawy o ROD). Sąd zaś będzie brał pod uwagę, która z osób bliskich korzystała z działki ze zmarłą. Jeśli zaś jedynym wnioskodawcą będzie syn zmarłej – na jego rzecz zostanie ustanowione prawo do działki. [AO]

[szerzej na ten temat w „Aktualnościach związkowych” Nr 11, s. 7 w artykule „Co się dzieje z prawem do działki po śmierci działkowca”]

 ::

Czy zarząd komisaryczny ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej?

Tak, zarządowi komisarycznemu przysługują kompetencje zarządu ROD (§ 72 pkt 4 w zw. z § 41 ust. 5 Statutu PZD). Jeśli zatem zachodzą przesłanki do wypowiedzenia działkowcowi umowy dzierżawy działkowej – zarząd komisaryczny może to uczynić. [AO]

::

Czy zarząd ROD musi powołać komisję energetyczną jeśli żądają tego działkowcy ?

Zarząd ROD nie jest zobligowany powoływać w ogrodzie komisji energetycznej. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, to zarząd decyduje o tym, czy komisję taką należy powołać. W ROD, w którym komisja energetyczna nie została powołana, zarząd może wskazać osoby do pełnienia jej funkcji. [AO]

::

Czy przeniesienie prawa do działki i przeniesienie własności majątku na działce dokonuje się jedną umową czy trzeba zawrzeć dwie odrębne umowy? 

Działkowiec zbywający prawo do działki w ROD jednocześnie przenosi prawo własność nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce; nie mogą one stanowić odrębnego przedmiotu obrotu.  Czynności tych zatem dokonuje się jedną umową zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (wzór umowy). [AO]

::

Czy zarząd ROD słusznie odmówił zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki w ROD na rzecz osoby z polskim obywatelstwem, ale zameldowanej za granicą?

Fakt zameldowania stwarza domniemanie zamieszkania w danym miejscu. Jeśli zatem osoba, która zawarła z działkowcem umowę przeniesienia prawa do działki w ROD ma miejsce zameldowania w innym kraju i nie wykazała przed zarządem ROD, że jej centrum życiowe skoncentrowane jest w Polsce, w takim miejscu/odległości od ogrodu, która umożliwia korzystanie z działki (a zatem nie zostało spełnione kryterium zamieszkania), to zarząd ROD ma podstawy do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki na rzecz takiej osoby. [AO]

::

Czy wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki można złożyć kilka miesięcy po zawarciu umowy? Czy zarząd ROD może odmówić przyjęcia takiego wniosku lub nie zatwierdzić z tego powodu przeniesienia prawa do działki?

Nie ma przeszkód, by wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki w ROD został złożony np. kilka miesięcy po zawarciu umowy. Ustawa o ROD nie określa bowiem terminu, w którym wniosek taki powinien wpłynąć do stowarzyszenia ogrodowego. Zarząd ROD nie może zatem wyłącznie z powodu znacznego upływu czasu od zawarcia umowy – odmówić zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. [AO]

 ::

Na jak długo można ustanowić opiekuna działki?

Maksymalnie na okres 2 lat. Zgodnie z przepisami § 79 Regulaminu ROD w uzasadnionych wypadkach np.: długotrwała niezdolność do opieki nad działką, spowodowana chorobą, tudzież wyjazdem lub innymi ważnymi powodami, zarząd ROD może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki. Należy mieć na uwadze, iż odpowiedzialność za skutki opieki wywołane w powyższym okresie, ponosi działkowiec, w imieniu którego działa ustanowiony opiekun. [VLS]

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.