Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Jednostka Krajowa

Zasady ogólne

 § 138

 1. Jednostka krajowa PZD działa na rzecz i w interesie członków PZD i ROD na terenie całego kraju.
 2. Jednostka krajowa PZD korzysta z osobowości prawnej PZD na zasadach określonych w § 152.


Krajowy Zjazd Delegatów

§ 139

 1. Najwyższym organem samorządu PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Prawo uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów, z zastrzeżeniem § 144 ust. 4.
 3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie ustępujących władz krajowych nie będący delegatami.
 4. Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo wybrać w skład organów, określonych w § 143 pkt 4, każdego członka zwyczajnego mającego prawo do udziału w zjeździe.

 § 140

Krajowy Zjazd Delegatów może być:

1)       zwyczajny,

2)       nadzwyczajny.

 § 141

Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Krajowa Rada w ostatnim roku kadencji.

 § 142

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Krajowa Rada zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem – wybranych delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów.

 § 143

Do zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1)       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za okres kadencji z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej oraz udzielenie absolutorium ustępującej Krajowej Radzie,

2)       uchwalenie statutu PZD lub jego zmian,

3)       uchwalenie programu działania PZD,

4)       ustalenie liczby i wybór członków Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej,

5)       rozpatrzenie zgłoszonych wniosków i podjęcie stosownych uchwał,

 § 144

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje z własnej inicjatywy w razie potrzeby Krajowa Rada, a także może zwołać na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, podjęty większością 2/3 głosów jej składu.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołany w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych delegatom.
 4. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na zasadach określonych przez Krajową Radę.

 § 145

 1. Pomiędzy zwyczajnymi Krajowymi Zjazdami Delegatów Krajowa Rada może zwołać Kongres PZD dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska PZD w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
 2. Kongres nie jest organem PZD i nie może podejmować uchwał zastrzeżonych do kompetencji organów PZD.

 § 146

 1. W Kongresie uczestniczą członkowie Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Rozjemczej, prezesi okręgowych zarządów, przewodniczący okręgowych komisji rozjemczych i rewizyjnych.
 2. Uchwała Krajowej Rady o zwołaniu Kongresu może przewidywać uczestnictwo innych członków PZD niż wskazanych w ust. 1.

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.