Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Ogrody

ROZDZIAŁ VI

Rodzinny ogród działkowy

Zasady ogólne

§ 59

Rodzinny ogród działkowy jest podstawową jednostką organizacyjną PZD.Rodzinny ogród działkowy korzysta z osobowości prawnej PZD na zasadach określonych w § 92.

§ 60

ROD jest to wydzielony obszar gruntu będący we władaniu PZD, podzielony na tereny ogólne i działki oraz wyposażony w infrastrukturę niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.ROD powinien obejmować co najmniej 50 działek.ROD jest to ogród wpisany do Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych prowadzonego przez Krajową Radę.

§ 61

Zadaniami ROD, będącego urządzeniem użyteczności publicznej, jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do terenów ROD oraz użytkowania działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, które ponadto służą integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania dzieci i młodzieży, zachowania aktywności i zdrowia ludzi trzeciego wieku oraz poprawy warunków bytowych rodziny.

§ 62

1. ROD może składać się z kilku terenów.

2. Teren, jako obszar gruntu, jest wydzieloną jednostką przestrzenną podzieloną na działki.

§ 63

Działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ROD, której powierzchnia i granice powinny być zgodne z ustawą i planem zagospodarowania ROD.Powierzchnia działki powinna wynosić od 300 do 500 m 2.Działka nie podlega podziałowi na mniejsze jednostki przestrzenne.

§ 64

Działka w ROD przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb członka zwyczajnego i jego rodziny w zakresie aktywnego wypoczynku i prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby.Działka w ROD nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w ust.1, a przede wszystkim obowiązuje całkowity zakaz zamieszkiwania na działce, prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki i altany.

§ 65

Urządzenia, budynki i budowle ROD przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ROD stanowią własność PZD, a zarządza nimi w imieniu PZD zarząd ROD.Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność.

§ 66

Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa regulamin ROD.Uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminie ROD następuje w drodze uchwały Krajowej Rady podjętej większością dwóch trzecich głosów.

Zasady przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych

§ 67

Przydział działki w ROD następuje wraz z podjęciem przez zarząd ROD (prezydium okręgowego zarządu) uchwały nadającej członkostwo zwyczajne.

§ 68

Przy przydziale działki właściwy organ PZD uwzględnia funkcję działki, statutowe zadania PZD w zakresie pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym, warunki bytowe oraz miejsce zamieszkania i warunki pracy osoby ubiegającej się o działkę.Przydział działki jest równoznaczny z przyznaniem prawa do korzystania z tej działki współmałżonkowi i rodzinie członka zwyczajnego.W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki na skutek śmierci członka zwyczajnego, przy przydziale użytkowanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bliskie użytkujące z nim wspólnie działkę; w wypadku ubiegania się o przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej  - wybór należy do zarządu ROD. Postanowienie § 31 ust. 3 stosuje się odpowiednio.Odmowa przydziału działki następuje w formie uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i trybie odwołania do organu wyższego stopnia.

§ 69

Przydział działki może być dokonany po uprawomocnieniu się uchwały dotyczącej ustania członkostwa zwyczajnego dotychczasowego użytkownika tej działki, chyba że o jej przydział ubiega się współmałżonek aktualnego użytkownika.Przydział działki nie może nastąpić przed upływem terminu, określonym w § 31 ust. 3.

§ 70

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny wpłaca:

1)       wpisowe,

2)       opłatę inwestycyjną,

3)       składkę członkowską za rok bieżący,

4)       opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie z niniejszym statutem, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił.

Współmałżonek, o którym mowa w § 12 ust. 2, jest zwolniony z opłat określonych w ust. 1.

§ 71

Wysokość opłaty inwestycyjnej wpłacanej przez nowych członków zwyczajnych ustala zarząd ROD według zasad określonych przez Krajową Radę.Z opłat inwestycyjnych zwolniony jest:

1)      członek zwyczajny przy zamianie działek w tym samym ROD,

2)      współmałżonek lub osoba bliska przejmująca działkę po członku zwyczajnym,

3)      były współmałżonek przejmujący działkę po rozwodzie.

§ 72

Członek zwyczajny może użytkować tylko jedną działkę w rodzinnych ogrodach działkowych.Członek zwyczajny oraz jego współmałżonek nie może ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodatkowej działki.Współmałżonkowie użytkujący oddzielne działki przed zawarciem związku małżeńskiego zachowują dotychczasowe prawo do tych działek.

§ 73

Zarząd ROD może, w drodze uchwały, oddać działkę w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest na wniosek osoby umocowanej do reprezentowania zainteresowanej instytucji.Postanowienie § 67 stosuje się odpowiednio.Szczegółowe zasady korzystania z działki oraz urządzeń i obiektów ROD przez instytucje, o których mowa w ust. 1, określa Krajowa Rada.

Walne zebranie

§ 74

Najwyższym organem samorządu PZD w ROD jest walne zebranie.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek zwyczajny z danego ROD.W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

§ 75

W ROD posiadających ponad 300 członków zwyczajnych lub składających się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów.Prawo uczestniczenia w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach kół według zasad ustalonych przez zarząd ROD.Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd. Zasady organizacji kół określa regulamin ROD.Do konferencji delegatów mają zastosowanie postanowienia dotyczące walnych zebrań.

§ 76

1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

1) sprawozdawczo-wyborcze,

2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 77

Walne zebranie zwołuje zarząd i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd zawiadamia okręgowy zarząd.Walne zebranie odbywa się do 30 kwietnia danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za zgodą prezydium okręgowego zarządu.

§ 78

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania. Zawiadomienie może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 79

1.     Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD.

2.     Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3.     Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów.

§ 80

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na tym zebraniu. Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów.

§ 81

Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni z ROD w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 42 ust. 5.

§ 82

Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:

1)       dokonanie oceny działalności zarządu ROD za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania zarządu,

2)       rozpatrzenie sprawozdania i wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu w okresie sprawozdawczym,

3)       rozpatrzenie sprawozdania komisji rozjemczej i jej wniosków,

4)       zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,

5)       zatwierdzenie, na wniosek komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego ROD,

6)       uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,

7)       uchwalanie niezbędnych opłat na potrzeby ROD wraz z terminem ich uiszczenia,

8)       podjęcie uchwały w sprawie wykonywania prac na rzecz ROD,

9)       podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD ze wskazaniem udziału członków zwyczajnych w pracach na ten cel,

10)   rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

§ 83

Walne zebranie sprawozdawcze może złożyć wniosek w formie uchwały o odwołanie organu ROD w przypadku nie przyjęcia sprawozdania z jego działalności. Wnioski o odwołanie przedkłada się właściwemu organowi wyższego stopnia.W razie nie przyjęcia sprawozdania organu ROD walne zebranie sprawozdawcze może go odwołać i powołać w jego miejsce nowy organ ROD, jeżeli podczas głosowania obecnych jest ponad połowa członków zwyczajnych danego ROD, a uchwała zapadła bezwzględną większością głosów. Postanowienie § 50 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.Walne zebranie sprawozdawcze dokonuje wyborów uzupełniających do organów ROD.

§ 84

Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego należy ponadto:

1)       uchwalenie programu działania na okres kadencji,

2)       udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,

3)       ustalenie liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej w granicach przewidzianych w statucie,

4)       wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i komisji rozjemczej oraz delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową).

§ 85

Nie zwołanie walnego zebrania do dnia 30 kwietnia może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD i ustanowienia organu komisarycznego, który działa do chwili odbycia walnego zebrania i wyboru nowego zarządu ROD.

§ 86

Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków walnego zebrania może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 84 pkt 4, walne zebranie jest nieważne.Stwierdzenie nieważności walnego zebrania należy do okręgowego zarządu.

§ 87

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD albo na polecenie organu nadrzędnego, zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania, a nadzwyczajną konferencję delegatów w ciągu 60 dni. Postanowienie § 85 stosuje się odpowiednio.Zarząd ROD może zwołać nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony większością 2/3 głosów jej składu.Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane.Nadzwyczajne walne zebranie, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.Zasady wyboru delegatów na nadzwyczajną konferencję ustala każdorazowo prezydium okręgowego zarządu.

Zarząd ROD

§ 88

Zarząd prowadzi sprawy ROD i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w § 92.Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków.Liczbę członków zarządu ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.

§ 89

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.Prezes kieruje pracami zarządu.

§ 90

Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu, na żądanie komisji rewizyjnej lub na polecenie organu wyższego stopnia.Posiedzeniu zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.Posiedzenia zarządu powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

§ 91

Zarząd reprezentuje interesy ROD i jego członków przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w sprawach administracyjnych i podatkowych.Zarząd prowadzi sprawy ROD, a w szczególności:

1)       realizuje obowiązki wynikające z przepisów podatkowych dotyczące ROD,

2)       realizuje uchwały walnego zebrania,

3)       przyjmuje w poczet członków PZD i przydziela działki,

4)       czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,

5)       prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, członków PZD – użytkowników działek,

6)       prowadzi ewidencję działek oraz członków zwyczajnych,

7)       dba o estetyczny wygląd ROD i organizuje dla osiągnięcia tego celu prace na rzecz ROD oraz konkursy,

8)       sprawuje nadzór nad zgodnym z regulaminem ROD zagospodarowaniem działek,

9)       rozpatruje i załatwia skargi dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych

10)   powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej,

11)   pomaga w organizowaniu zaopatrzenia członków zwyczajnych w ROD w materiały i narzędzia potrzebne do prowadzenia upraw ogrodniczych,

12)   utrzymuje w należytym stanie urządzenia ROD stanowiące własność PZD,

13)   opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,

14)   gospodaruje funduszami przeznaczonymi na potrzeby ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie,

15)   ustala wysokość opłaty inwestycyjnej wnoszonej przez nowych członków zwyczajnych według zasad określonych przez Krajową Radę,

16)   pobiera składki członkowskie, opłaty na rzecz ROD oraz inne należności,

17)   terminowo reguluje zobowiązania ROD,

18)   terminowo rozlicza i odprowadza należne składki członkowskie i wpisowe do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę,

19)   prowadzi inne sprawy ROD, zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu ROD, uchwałami walnego zebrania, uchwałami organów nadrzędnych, a także wykonuje prawomocne orzeczenia komisji rozjemczych.

§ 92

W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem zarząd działa w imieniu i reprezentuje ROD na zewnątrz, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych (sprawy zwykłego zarządu).Do spraw zwykłego zarządu należy w szczególności zawieranie umów w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem ROD.Prezes zarządu łącznie z innym członkiem zarządu umocowany jest do składania oświadczeń woli w imieniu ROD, w tym do ustanawiania pełnomocników procesowych w sprawach określonych w ust. 1.W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda prezydium okręgowego zarządu.

§ 93

W powiatach, gminach, miastach i dzielnicach miast prezydium okręgowego zarządu może powołać kolegia prezesów zarządów ROD.Kolegia prezesów stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy zainteresowanych ROD z samorządem terytorialnym.Zadania i tryb pracy kolegiów prezesów ustala Prezydium Krajowej Rady.

Komisja rewizyjna ROD

§ 94

Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.

§ 95

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 96

Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej.

§ 97

Dla oceny działalności zarządu komisja rewizyjna przeprowadza kontrole obejmujące wykonanie uchwał walnego zebrania dotyczących planu pracy poprzez ustosunkowanie się do wykonania preliminarza i sporządzonego przez zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego.Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności zarządu komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.Wyniki kontroli, o których mowa w ust.1, wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu.Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi.

§ 98

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Komisja rozjemcza ROD

§ 99

Działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną w ROD prowadzi komisja rozjemcza.Komisja rozjemcza składa się z 3 - 9 członków.Liczbę członków komisji rozjemczej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.Komisja rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.

§ 100

Komisja rozjemcza podejmuje decyzje w formie postanowień lub orzeczeń.Postanowienia i orzeczenia komisji rozjemczej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów zespołu orzekającego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu orzekającego.

§ 101

W celu realizacji swoich zadań komisja rozjemcza powołuje ze swego grona co najmniej jeden zespół orzekający.Zespół orzekający składa się z co najmniej 3 członków komisji rozjemczej, w tym z przewodniczącego lub jego zastępcy.Zespoły orzekające wydają postanowienia i orzeczenia w imieniu komisji rozjemczej.

§ 102

Do komisji rozjemczej należy:

1)       rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od uchwał zarządu ROD w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego, z wyłączeniem uchwał podjętych w związku ze sprawowaniem mandatu w organach PZD,

2)       rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od uchwał zarządu ROD w sprawie wymierzenia kary porządkowej,

3)       prowadzenie mediacji w sporach pomiędzy członkami zwyczajnymi.

Komisja rozjemcza ma prawo uchylać uchwały zarządu ROD, o których mowa w ust. 1.

§ 103

Członkowi PZD oraz zarządowi ROD przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń komisji rozjemczej ROD do Okręgowej Komisji Rozjemczej w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rozjemczej ROD.

§ 104

Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi zespół komisji rozjemczej w składzie trzyosobowym.Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd ROD.

§ 105

Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej.Ugoda sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu lub regulaminu ROD, jest z mocy prawa nieważna. Stwierdzenie nieważności należy do okręgowej komisji rozjemczej.

§ 106

Strony, które zawarły ugodę, zobowiązane są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd ROD zgodnie z przepisami związkowymi.

§ 107

Szczegółowy tryb rozpoznawania i prowadzenia spraw wymienionych w § 102 ust.1 określony jest w regulaminie postępowania komisji rozjemczych uchwalanym przez Krajową Komisję Rozjemczą.

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio