Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Ogrody

ROZDZIAŁ VI

Rodzinny ogród działkowy

 

Zasady ogólne

 

§ 53

[Status i rola ROD]

 1. Rodzinny ogród działkowy, jako podstawową jednostkę organizacyjną PZD, tworzą członkowie zwyczajni z tego ROD.
 2. Na zasadach określonych w niniejszym statucie, rodzinny ogród działkowy zarządza infrastrukturą ogrodową oraz rozporządza środkami finansowymi i majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD.

 

§ 54

[Powołanie, przekształcenia i zniesienie ROD]

 1. Decyzję o powołaniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako podstawowej jednostki organizacyjnej PZD, podejmuje okręgowy zarząd.
 2. ROD staje się podstawową jednostką organizacyjną PZD z chwilą wpisania do Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podziału, połączenia lub zniesienia rodzinnego ogrodu działkowego jako podstawowej jednostki organizacyjnej PZD.

§ 55

[Regulamin ROD]

 1. Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady współżycia społecznego obowiązujące na terenie ogrodów określa Regulamin ROD.
 2. Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie ROD następuje w drodze uchwały Krajowej Rady podjętej większością 2/3 głosów.

 

Walne zebranie

 

§ 56

[Walne zebranie - rola i uczestnicy]

 1. Najwyższym organem PZD w ROD jest walne zebranie.
 2. Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu oraz prawo wybierania i bycia wybieranym do organów PZD ma każdy członek zwyczajny z danego ROD.
 3. W walnym zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele organów wyższego stopnia.

 

§ 57

[Konferencja delegatów]

 1. W ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składającym się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów.
 2. Prawo uczestniczenia w konferencji delegatów mają delegaci wybrani na zebraniach sektorów.
 3. Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały, określając w niej podział ROD na sektory oraz ilość delegatów wybieranych z tych sektorów na konferencję delegatów.
 4. Zebrania w sektorach zwołuje zarząd ROD.
 5. Zebrania zwoływane są i przeprowadzane na zasadach określonych przez statut PZD dla walnych zebrań.
 6. Prawo udziału w zebraniu sektora mają wyłącznie członkowie PZD mający prawo do działek na obszarze sektora.
 7. Do konferencji delegatów mają zastosowanie postanowienia dotyczące walnych zebrań, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 58

[Walne zebranie - rodzaje]

1. Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebrania dzielą się na:

             1) sprawozdawczo-wyborcze,

             2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 59

[Walne zebranie – obowiązek zwołania i termin]

 1. Walne zebranie zwołuje zarząd ROD i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd ROD zawiadamia okręgowy zarząd.
 2. Walne zebranie odbywa się do 15 maja danego roku. Odstępstwa od tego terminu dopuszczalne są za zgodą okręgowego zarządu.
 3. Nie zwołanie walnego zebrania do dnia 15 maja może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD i ustanowienia organu komisarycznego, który działa do chwili odbycia walnego zebrania i wyboru nowego zarządu ROD.

 

§ 60

[Zawiadomienie o walnym zebraniu]

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd ROD zawiadamia pisemnie - za pośrednictwem poczty lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio za pokwitowaniem - członków zwyczajnych na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania.
 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się ponadto miejsce, termin i godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych zgodnie z zasadami określonymi przez Krajowy Zarząd.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być wysłane członkowi zwyczajnemu pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

§ 61

[Walne zebranie – pierwszy i drugi termin]

1.     Walne zebranie w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych danego ROD.

2.     Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3.     Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do konferencji delegatów.

 

§ 62

[Ważność uchwał]

 1. Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na tym zebraniu.
 2. Uchwały konferencji delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności ponad połowy liczby wybranych delegatów.

§ 63

[Wybór przewodniczącego walnego zebrania]

Przewodniczącego walnego zebrania wybierają spośród siebie obecni na zebraniu członkowie zwyczajni z ROD w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5.

 

§ 64

[Walne zebranie sprawozdawcze]

Do walnego zebrania sprawozdawczego należy:

1)       zatwierdzenie rocznego sprawozdania zarządu ROD,

2)       zatwierdzenie rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy,

3)       zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego ROD sporządzanego przez zarząd ROD,

4)       rozpatrzenie wniosków komisji rewizyjnej dotyczących działalności zarządu ROD,

5)       zapoznanie się z wynikami kontroli działalności zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia,

6)       uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD,

7)       uchwalanie opłat ogrodowych oraz określanie terminu ich uiszczenia,

8)       podjęcie oddzielnej uchwały w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD,

9)       podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania  ROD,

10)   rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

 

§ 65

[Odwołanie organu ROD i wybory uzupełniające]

 1. Walne zebranie sprawozdawcze może złożyć wniosek w formie uchwały o odwołanie organu ROD w przypadku nie przyjęcia sprawozdania z jego działalności. Wnioski o odwołanie przedkłada się właściwemu organowi wyższego stopnia.
 2. W razie nie przyjęcia sprawozdania organu ROD walne zebranie sprawozdawcze może go odwołać i powołać w jego miejsce nowy organ ROD, jeżeli podczas głosowania obecnych jest ponad połowa członków zwyczajnych danego ROD, a uchwała zapadła bezwzględną większością głosów. Postanowienie § 42 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, walne zebranie sprawozdawcze może dokonywać wyborów uzupełniających do organów ROD lub delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową).

 

§ 66

[Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze]

Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego należy ponadto:

1)       uchwalenie programu działania ROD na okres kadencji,

2)       udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,

3)       zatwierdzenie sprawozdania zarządu ROD za okres kadencji,

4)       zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej ROD za okres kadencji,

5)       ustalenie liczby członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej w granicach przewidzianych w statucie,

6)       wybór członków zarządu ROD i komisji rewizyjnej,

7)       wybór delegatów na okręgowy zjazd (rejonową konferencję przedzjazdową).

 

§ 67

[Nieważność walnego zebrania]

 1. Naruszenie postanowień statutu dotyczących zwołania i obowiązków walnego zebrania może stanowić podstawę do stwierdzenia jego nieważności.
 2. W przypadku nie dokonania wyboru organów, o których mowa w § 66 pkt 6, walne zebranie jest nieważne.
 3. Stwierdzenie nieważności walnego zebrania należy do okręgowego zarządu.

 

§ 68

[Nadzwyczajne walne zebranie]

 1. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
 2. Z własnej inicjatywy bezwzględną większością głosów, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych danego ROD (delegatów) albo na polecenie organu nadrzędnego, zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania. Postanowienie § 59 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd ROD zwołuje nadzwyczajne walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD uchwalony bezwzględną większością głosów.
 4. Do kompetencji nadzwyczajnego walnego zebrania należy rozpoznanie spraw, dla których zostało zwołane.
 5. Nadzwyczajne walne zebranie, zwołane w trybie i na zasadach określonych statutem, może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane i uwidocznionych w zawiadomieniach dostarczonych członkom zwyczajnym.

 

Zarząd ROD

 

§ 69

[Zarząd ROD - rola i skład]

 1. Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD.
 2. Zarząd ROD reprezentuje PZD w zakresie i na zasadach określonych niniejszym statutem.
 3. Zarząd ROD składa się z 5 - 11 członków.
 4. Liczbę członków zarządu ROD ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 3.

 

§ 70

[Funkcje w zarządzie ROD]

 1. Zarząd ROD wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd ROD dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
 3. Prezes kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu ROD.
 4. Wiceprezes odpowiada za powierzone dziedziny działalności zarządu ROD oraz zastępuje prezesa w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa, zarząd ROD powołuje pierwszego wiceprezesa zastępującego prezesa w pełnieniu obowiązków.
 5. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu ROD.
 6. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej.
 7. Członek zarządu ROD może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Krajową Radę.

 

§ 71

[Posiedzenia zarządu ROD]

 1. Posiedzenia zarządu ROD zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zarządu ROD, na żądanie komisji rewizyjnej lub organu wyższego stopnia. Posiedzenie zarządu ROD może również zwołać prezes okręgowego zarządu.
 2. Posiedzeniu zarządu ROD przewodniczy prezes lub zastępujący go wiceprezes.
 3. Posiedzenia zarządu ROD powinny odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

 

§ 72

[Kompetencje zarządu ROD]

Zarząd ROD prowadzi sprawy ROD polegające na realizacji zadań koniecznych do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD (sprawy zwykłego zarządu), a w szczególności:

1)       realizuje obowiązki wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów podatkowych i regulujących kwestie porządku i czystości,

2)       realizuje uchwały walnego zebrania,

3)       ustanawia prawa do działek w ROD, zatwierdza przeniesienia praw do działek w ROD i stwierdza wstąpienie w stosunek prawny wynikający z prawa do działki w ROD,

4)       wypowiada umowy dzierżawy działkowej na zasadach określonych w § 85,

5)       przyjmuje w poczet członków PZD,

6)       nadzoruje przestrzeganie regulaminu ROD,

7)       czuwa nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków PZD,

8)       prowadzi i odpowiednio zabezpiecza dokumentację ROD, w tym dotyczącą działkowców oraz członków PZD,

9)       prowadzi ewidencję działek,

10)   dba o estetyczny wygląd ROD, organizując konkursy i podejmując inne działania służące dla osiągnięcia tego celu,

11)   rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez działkowców ich obowiązków,

12)   rozpatruje sprawy dotyczące wypełniania przez członków PZD ich obowiązków wynikających z przepisów związkowych, a także sporów między nimi,

13)   powołuje ogrodowych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej,

14)   udostępnia członkom PZD publikacje i inne materiały informacyjne pochodzące od organów nadrzędnych,

15)   zarządza infrastrukturą ogrodową i utrzymuje ją w należytym stanie,

16)   opracowuje plany oraz realizuje inwestycje i remonty zgodnie z trybem i zasadami obowiązującymi w PZD,

17)   podejmuje działania w celu uzyskania i rozliczenia dotacji celowej ze środków publicznych,

18)   rozporządza majątkiem ruchomym pozostającymi w dyspozycji ROD,

19)   gospodaruje i rozporządza środkami finansowymi ROD w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i planem finansowym uchwalonym przez walne zebranie,

20)   pobiera składki członkowskie, opłaty ogrodowe oraz inne należności,

21)   terminowo reguluje zobowiązania ROD,

22)   terminowo rozlicza i odprowadza należności wewnątrzorganizacyjne do organu wyższego stopnia według zasad ustalonych przez Krajową Radę.

 

§ 73

[Reprezentacja PZD przez Zarząd ROD]

 1. W zakresie spraw zwykłego zarządu, o których mowa w § 72, zarząd ROD samodzielnie reprezentuje PZD, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych. W tym zakresie zarząd ROD może samodzielnie zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu PZD.
 2. W sprawach określonych w ust. 1 prezes zarządu ROD (pierwszy wiceprezes) łącznie z innym członkiem zarządu ROD umocowany jest do składania oświadczeń woli w imieniu PZD, w tym do ustanawiania pełnomocników procesowych.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zarząd ROD może reprezentować PZD w sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu, o ile uzyska uprzednią zgodę okręgowego zarządu pod rygorem nieważności.
 4. Zarząd ROD nie może reprezentować PZD w sprawach zastrzeżonych do kompetencji innych organów PZD.

 

§ 74

[Kolegia prezesów zarządów ROD]

 1. W powiatach, gminach, miastach i dzielnicach miast okręgowy zarząd może powołać i rozwiązać kolegium prezesów zarządów ROD.
 2. Kolegia prezesów stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy zainteresowanych ROD z samorządem terytorialnym.
 3. Zasady funkcjonowania kolegiów prezesów określa Krajowy Zarząd.

 

Nabycie i wygaśnięcie prawa do działki w ROD

 

§ 75

[Podstawy nabycia prawa do działki]

Prawo do działki w ROD nabywa się w drodze:

1)       ustanowienia prawa do działki,

2)       przeniesienia prawa do działki,

3)       wstąpienia w stosunek prawny wynikający z prawa do działki.

  

§ 76

[Zasady ustanowienia prawa do działki]

 1. Ustanowienie prawa do działki w ROD następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej w formie pisemnej pomiędzy PZD a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze swoim współmałżonkiem.
 2. Umowa, o której mowa w ust. 1,  nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki.
 3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

 

§ 77

[Zawarcie umowy dzierżawy działkowej]

 1. Umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera zarząd ROD reprezentowany na zasadach określonych w § 73 ust. 2, po wyrażeniu zgody na tę czynność przez zarząd ROD w formie uchwały.
 2. Do czasu powołania zarządu ROD w nowym (odtworzonym) ROD umowę dzierżawy działkowej w imieniu PZD zawiera okręgowy zarząd.

 

§ 78

[Zasady przeniesienia prawa do działki]

 1. Przeniesienie prawa do działki w ROD następuje w drodze umowy pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.  
 2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez PZD.
 3. PZD składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.
 4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3, działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość uzgodnionego pomiędzy stronami wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty.

 

§ 79

[Odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki]

 1. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów.
 2. PZD może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w § 78 ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

 

§ 80

[Oświadczenia o przeniesieniu prawa do działki]

 1. Decyzję w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki podejmuje zarząd ROD w formie uchwały.
 2. Oświadczenie, w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, składa w imieniu PZD zarząd ROD działając na zasadach określonych w § 73 ust. 2 i doręcza je obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie sporządza się w formie pisemnej, przy czym odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

 

§ 81

[Prawo do działki w razie śmierci działkowca]

 1. W razie śmierci działkowca prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
 2. Jeżeli małżonek zmarłego działkowca nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do właściwego zarządu ROD.
 4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD podejmuje uchwałę o wstąpieniu małżonka w stosunek prawny wynikający z prawa do działki po zmarłym działkowcu.
 5. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 4, doręcza się zainteresowanemu.

 

§ 82

[Oddanie działki w bezpłatne używanie]

 1. PZD może oddać działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.
 2. Oddanie działki w bezpłatne używanie instytucjom, o których mowa w ust.1, następuje na podstawie umowy według wzoru określonego przez Krajową Radę PZD.
 3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.

 

§ 83

[Wygaśnięcie prawa do działki]

 1. Prawo do działki w ROD wygasa z chwilą:

1)       rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;

2)       śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;

3)       likwidacji części ROD, na której znajduje się działka;

4)       likwidacji ROD;

5)       w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

 1. Wygaśnięcie prawa do działki w ROD stwierdza w formie uchwały:

1)       zarząd ROD - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 3,

2)       okręgowy zarząd - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

 

§ 84

[Porozumienie o rozwiązaniu umowy]

 1. Rozwiązanie umowy za zgodą obu stron  następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy PZD a działkowcem.
 2. 2.         W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności termin rozwiązania umowy i wydania działki zarządowi ROD. Porozumienie może określać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca.
 3. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.

 

§ 85

[Wypowiedzenie umowy]

 1. PZD może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:

1)    pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub

2)    wybudował, nadbudował lub rozbudował na terenie działki altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym przez właściwy organ administracji publicznej,

3)    jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

4)    oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

 1. Podstawę wypowiedzenia umowy stanowi uchwała zarządu ROD, która musi być zatwierdzona przez okręgowy zarząd.
 2. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi zgodę na złożenie, w imieniu PZD, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o treści przedłożonej przez zarząd ROD.
 3. W razie spełnienia warunków określonych w ust. 1-3, zarząd ROD może wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego oświadczenia, które doręcza zainteresowanemu działkowcowi.
 4. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie określa przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Postanowienia § 77 stosuje się odpowiednio.
 5. W uzasadnionych przypadkach, okręgowy zarząd może samodzielnie wypowiedzieć umowę. W takim przypadku  ust. 2-4 oraz § 111 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 86

[Wynagrodzenie za własność działkowca w razie wypowiedzenia]

 1. W razie wygaśnięcia prawa do działki w ROD na skutek wypowiedzenia umowy, warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca ustala się w drodze pisemnego porozumienia pomiędzy PZD i działkowcem. Postanowienie § 77 stosuje się odpowiednio.
 2. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1, PZD może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów w drodze licytacji sądowej. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez PZD.
 3. Na podstawie postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 2, zarząd ROD w drodze uchwały stwierdza ustanowienie prawa do działki.
 4. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 3, doręcza się zainteresowanemu.

 

§ 87

[Wygaśnięcie prawa do działki po śmierci działkowca]

 1. W razie śmierci działkowca prawo do działki w ROD wygasa w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w § 81 ust. 2.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawo do działki ustanawiane jest na rzecz osoby bliskiej zmarłego, która w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do działki zgłosiła wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym.
 3. Ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej zmarłego działkowca nie może nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.
 4. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że terminy, o których mowa w tych ustępach, wynoszą 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.
 5. W przypadku zgłoszenia wniosku przez kilka osób bliskich, ustanowienie prawa do działki następuje na rzecz tej osoby bliskiej wskazanej w orzeczeniu sądowym. Postanowienia § 86 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 88

[Wygaśnięcie prawa do działki wskutek likwidacji ROD]

 1. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD w związku z likwidacją ROD lub jego części na warunkach określonych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub art. 26 ustawy, działkowcowi przysługuje prawo do działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do PZD odpowiedniego żądania.
 2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, działkowiec składa na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia likwidacji ROD lub jego części do właściwego okręgowego zarządu.
 3. Prawo do działki zamiennej ustanawiane jest na zasadach określonych w § 77.

 

Komisja rewizyjna ROD

 

§ 89

[Komisja rewizyjna - rola i skład]

 1. Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.
 2. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.
 3. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.

 

§ 90

[Komisja rewizyjna – funkcje, posiedzenia i uchwały]

 1. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Posiedzenie komisji rewizyjnej może również zwołać przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej.
 3. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 91

[Kontrola i ocena zarządu ROD]

 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD, w tym finansowej.
 2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej albo na wniosek okręgowego zarządu.

 

§ 92

[Przedstawianie wyników kontroli i wniosków]

 1. Komisja rewizyjna bada i opiniuje roczne sprawozdanie zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD a także opiniuje preliminarze finansowe ROD.
 2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznego sprawozdania zarządu ROD i rocznego sprawozdania finansowego ROD wraz z opinią preliminarza finansowego ROD komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
 3. Wyniki kontroli wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu ROD.
 4. Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi ROD w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi.

 

§ 93

[Tryb działania]

Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin komisji rewizyjnych PZD uchwalany przez Krajową Komisję Rewizyjną.

 

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.