Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Komisja Rewizyjna

Zapisy Statutu PZD określają działalność Krajowej Komisji Rewizyjnej w następujący sposób:


§ 94

 1. Działalność kontrolną w ROD prowadzi komisja rewizyjna.
 2. Komisja rewizyjna ROD składa się z 3 - 9 członków.
 3. Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w granicach określonych w ust. 2.

 

§ 95

 1. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę (zastępców) i sekretarza.
 2. Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów jej członków przy udziale przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§ 96

 1. Komisja rewizyjna dokonuje, co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności zarządu, w tym finansowej.
 2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na polecenie okręgowej komisji rewizyjnej.

 

§ 97

 1. Dla oceny działalności zarządu komisja rewizyjna przeprowadza kontrole obejmujące wykonanie uchwał walnego zebrania dotyczących planu pracy poprzez ustosunkowanie się do wykonania preliminarza i sporządzonego przez zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności zarządu komisja rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na walnym zebraniu. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.
 3. Wyniki kontroli, o których mowa w ust.1, wraz z wnioskami komisja przedstawia na posiedzeniu zarządu.
 4. Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi.

 

§ 98

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.