Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Krajowa Rada

 

Krajowa Rada

 

§ 127

 1. Krajowa Rada jest najwyższym organem PZD między Krajowymi Zjazdami Delegatów.
 2. Krajowa Rada składa się z 27 - 45 członków.
 3. Liczbę członków Krajowej Rady ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 

§ 128

 1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, Sekretarza PZD i Skarbnika PZD.
 2. Prezes PZD kieruje i odpowiada za całokształt prac Krajowej Rady.
 3. Wiceprezes PZD odpowiada za powierzone dziedziny działalności Krajowej Rady oraz zastępuje Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa PZD, Krajowa Rada powołuje pierwszego wiceprezesa PZD zastępującego Prezesa PZD w pełnieniu obowiązków.
 4. Sekretarz PZD odpowiada za dokumentowanie działalności Krajowej Rady.
 5. Skarbnik PZD odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji finansowej jednostki krajowej PZD.

 

§ 129

 1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowej Rady.
 2. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go wiceprezes PZD.
 3. Posiedzenia Krajowej Rady powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
 4. Tryb pracy Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

 

§ 130

Do Krajowej Rady należy:

1)      realizowanie postanowień ustawy, statutu oraz uchwał Krajowego Zjazdu,

2)      ustalanie kierunków polityki PZD,

3)      określanie kierunków rozwoju ROD,

4)      zajmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla PZD i ogrodnictwa działkowego,

5)      uchwalanie regulaminu ROD,

6)      interpretowanie postanowień statutu,

7)      uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych jednostki krajowej,

8)      zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zarządu,

9)      zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jednostki krajowej sporządzanego przez Krajowy Zarząd,

10)  zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego PZD sporządzanego przez Krajowy Zarząd,

11)  udzielenie absolutorium Krajowemu Zarządowi za okres kadencji,

12)  ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału pomiędzy jednostki organizacyjne PZD,

13)  ustalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,

14)  stwierdzanie nieważności okręgowych zjazdów,

15)  zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał okręgowych zjazdów,

16)  ustalanie ilości delegatów na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów,

17)  nadawanie sztandarów dla jednostek organizacyjnych PZD,

18)  ustanawianie tytułów honorowych i odznaczeń związkowych innych niż określone w § 141 i 142,

19)  wykonywanie zadań i podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w postanowieniach niniejszego statutu jako kompetencja Krajowej Rady.

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.