Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Krajowa Rada

Krajowa Rada

§ 147

 1. Krajowa Rada prowadzi sprawy PZD i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Krajowa Rada składa się z 39 - 55 członków.
 3. Liczbę członków Krajowej Rady ustala Krajowy Zjazd Delegatów w granicach określonych w ust. 2.

 § 148

 1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, sekretarza i skarbnika.
 2. Prezes PZD kieruje pracami Krajowej Rady.

 § 149

 1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes PZD lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes PZD. Posiedzenie należy także zwołać w terminie trzydziestu dni od złożenia pisemnego żądania przez Krajową Komisję Rewizyjną lub co najmniej 1/3 liczbę członków Krajowej Rady.
 2. Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes PZD lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes PZD.
 3. Posiedzenia Krajowej Rady powinny odbywać się co najmniej trzy razy w roku.
 4. Tryb pracy Krajowej Rady określa regulamin uchwalony przez Krajową Radę.

 § 150

 1. Krajowa Rada reprezentuje interesy członków PZD i ROD, współpracuje z organami ustawodawczymi i wykonawczymi oraz organizacjami społecznymi, zawodowymi i politycznymi w zakresie zakładania, funkcjonowania i rozwoju ROD.
 2. Do Krajowej Rady należy prowadzenie spraw PZD, a w szczególności:

1)       realizowanie postanowień ustawy, statutu oraz uchwał Krajowego Zjazdu,

2)       ustalanie kierunków polityki społecznej PZD,

3)       określanie kierunków rozwoju ROD,

4)       uchwalanie regulaminu ROD,

5)       interpretowanie postanowień statutu,

6)       uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych jednostki krajowej,

7)       zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu pracy,

8)       zatwierdzanie sprawozdania finansowego PZD i sprawozdania finansowego jednostki krajowej,

9)       ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz zasad ich podziału pomiędzy jednostki organizacyjne PZD,

10)   ustalanie zasad prowadzenia i finansowania inwestycji w PZD,

11)   stwierdzanie nieważności okręgowych zjazdów,

12)   zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał okręgowych zjazdów,

13)   ustalanie ilości delegatów na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne okręgowe zjazdy delegatów,

14)   podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji innych organów PZD,

15)   zawieszanie, lub odwoływanie okręgowych zarządów lub ich członków oraz powoływanie okręgowych zarządów komisarycznych, a także stwierdzanie wygaśnięcia mandatów członków okręgowych zarządów,

16)   zmienianie, uchylanie lub stwierdzanie nieważności uchwał organów PZD niższego stopnia (za wyjątkiem określonych w pkt 11),

17)   zarządzanie majątkiem PZD oraz gospodarowanie jego funduszami,

18)   podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej i formach jej prowadzenia przez PZD,

19)   wykonywanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych PZD, w tym nad prawidłową gospodarką finansową,

20)   zatwierdzanie preliminarzy finansowych i sprawozdań finansowych okręgowych zarządów oraz zbiorczych preliminarzy i sprawozdań finansowych ROD,

21)   określanie zasad tworzenia biur, zatrudniania i wynagradzania w jednostkach organizacyjnych PZD,

22)   wyrażanie zgody na likwidację całości lub części ROD,

23)   współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi o pokrewnych celach i zadaniach,

24)   prowadzenie Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Rejestru Członków Organów PZD w części dotyczącej członków organów okręgowych i krajowych,

25)   podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku trwałego PZD.

 § 151

 1. W celu realizacji zadań określonych w § 150 Krajowa Rada powołuje ze swego grona prezydium.
 2. Prezydium składa się z 7 - 11 członków Krajowej Rady, w tym z Prezesa PZD, wiceprezesa (wiceprezesów) PZD, sekretarza i skarbnika.
 3. Prezydium występuje w imieniu Krajowej Rady, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 150 ust. 2 (za wyjątkiem pkt 4-14) oraz w innych postanowieniach niniejszego statutu odnoszących się do Prezydium.
 4. Prezydium podejmuje decyzje w formie i na zasadach określonych § 54.

 § 152

 1. W zakresie swoich kompetencji określonych niniejszym statutem Krajowa Rada działa w imieniu i reprezentuje PZD na zewnątrz, w tym w sprawach sądowych, administracyjnych i podatkowych.
 2. Z uzasadnionych względów Prezydium Krajowej Rady może przejąć prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych prowadzonych przez inne organy PZD.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie określonym w ust. 1, w tym ustanawianie pełnomocników procesowych, konieczne jest współdziałanie:

1)       Prezesa PZD z innym członkiem Prezydium Krajowej Rady albo,

2)       upoważnionego przez Prezesa PZD wiceprezesa PZD z innym członkiem Prezydium Krajowej Rady.

Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio