Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada w Zielonej Górze - 10.12.2018

W dniu 30.11.2018 ob­ra­do­wa­ła Okrę­go­wa Rada w Zie­lo­nej Gó­rze. Głów­nym te­ma­tem obrad OZ była ocena do­sko­na­le­nia pracy za­rzą­dów ROD oraz po­dej­mo­wa­ne w tym celu ini­cja­ty­wy Okrę­go­we­go Za­rzą­du oraz efek­ty tych dzia­łań. Ma­te­riał przed­sta­wił Wi­ce­pre­zes okrę­gu Karol Woj­ty­siak. Z przed­sta­wio­nych ma­te­ria­łów wy­ni­ka, iż roz­wój ro­dzin­nych ogro­dów dział­ko­wych za­le­ży w głów­nej mie­rze od spraw­no­ści i pro­fe­sjo­nal­ne­go po­dej­ścia za­rzą­du ROD, zwłasz­cza do spraw in­we­sty­cji i re­mon­tów oraz za­gad­nień praw­nych zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem ogro­du. Dla­te­go nie­zbęd­ny jest bie­żą­cy kon­takt i prze­pływ in­for­ma­cji po­mię­dzy wszyst­ki­mi or­ga­na­mi PZD, w celu jak naj­lep­szej i jak naj­szyb­szej re­ak­cji na wy­stę­pu­ją­ce pro­ble­my.

W trak­cie spo­tka­nia pod­su­mo­wa­no kon­kur­sy okrę­go­we „ROD 2018 ro­ku” oraz „Wzo­ro­wa Dział­ka 2018”.

Naj­lep­szym Ro­dzin­nym Ogro­dem Dział­ko­wym 2018 r. ogło­szo­no ROD „Na Skar­pie” w Zie­lo­nej Górze. Lau­re­ata­mi kon­kur­sów zo­sta­li rów­nież:

  • ROD „Leśne Oczko” w Zie­lo­nej Górze/Nowym Ki­sie­li­nie
  • ROD „35-le­cia” w Zie­lo­nej Górze
  • ROD „Flora” w Ża­rach
  • ROD „Wzgó­rze” w Gu­bi­nie

Po­nad­to wy­róż­nio­no ogro­dy: ROD „Do­za­met” w Nowej Soli za pro­wa­dze­nie in­we­sty­cji i re­mon­tów oraz ROD „Pol­ska Wełna” w Zie­lo­nej Górze za za­go­spo­da­ro­wa­nie.

Ogło­szo­no piąt­kę lau­re­atów  kon­kur­su „Wzo­ro­wa Dział­ka 2018”, są to:

  • P. Wi­dlarz z ROD „Wia­rus” Wil­ka­no­wo
  • P. Łyś z ROD „Wzgó­rze” Gubin
  • P. Ko­ścik z ROD „100-le­cia” Kro­sno Od­rzań­skie
  • P. Siwy z ROD „Na Po­la­nie” Zie­lo­na Góra
  • P. Dą­brow­scy z ROD „Sto­krot­ka” Zie­lo­na Góra
 

Okrę­go­wa Rada od­no­sząc się do no­we­li­za­cji Sta­tu­tu PZD uchwa­li­ła nowy re­gu­la­min or­ga­nu oraz podję­ła de­cy­zje za­twier­dza­ją­cą zmia­nę nazwy ogro­du „Na Skar­pie”, który do­tych­czas nosił imię K. Świer­czew­skie­go w Zie­lo­nej Górze.

Omó­wio­no rów­nież sze­reg spraw bie­żą­cych, w tym wy­tycz­ne do­ty­czą­ce zbli­ża­ją­cej się kam­pa­nii spra­woz­daw­czo wy­bor­czej w ROD oraz te­ma­ty ja­ki­mi zaj­mu­je się obec­nie jed­nost­ka Kra­jo­wa PZD, w tym opła­ty za ko­rzy­sta­nie z wła­snych ujęć wody oraz no­we­li­za­cję „usta­wy śmie­cio­wej”.

Ob­ra­dy od­by­wa­ły się przy wy­so­kiej fre­kwen­cji (tylko dwie osoby nie­obec­ne).

Rafał Haw­ry­luk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.