Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie delegacji OZM PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem - 13.02.2019

11 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Przedstawicielom mazowieckich działkowców przewodniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz prezes Okręgu Mazowieckiego Krzysztof Podlewski.

czytaj więcej

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

czytaj więcej

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w okręgu podkarpackim - 13.02.2019

W okresie od 30.01.2019r. do 7.02.2019r. w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie odbyły się 3 szkolenia Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Rzeszowa oraz Delegatur Rejonowych w Przemyślu i Tarnobrzegu.
Narady szkoleniowe prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie Pani Alicja Paterek. Głównym tematem narady było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w Regulaminie ROD i Regulaminie Komisji Rewizyjnych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgu Śląskiego PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Przyznanie aż 3-letniego terminu – od wejścia w życie ustawy – na zgłaszanie roszczeń jest całkowicie nieuzasadnione, albowiem do przygotowania wniosku o zwrot nieruchomości wystarczający jest nakład pracy nie przekraczający kilku dni. Wprowadzenie 3-letniego okresu na zgłaszanie roszczeń spowoduje, że nawet te osoby, które z przekonania, nigdy nie zamierzały i nie zamierzają występować z wymienionymi roszczeniami – mogą być przedmiotem  manipulacji ze strony innych osób, które będą chciały na realizacji stosownego roszczenia „zarobić”.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Przygotowane zmiany miały ustabilizować stosunki prawne i ukrócić zjawisko „dzikiej reprywatyzacji” ale w rzeczywistości mogą przynieść zupełnie odwrotny efekt. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnosi o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy . Uważamy, że wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących bezpośrednio ogrodów działkowych i działkowców, musi odbywać się przy udziale przedstawicieli naszego środowiska. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 13.02.2019

Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami stwierdzamy ich wadliwość w przepisach przejściowych. Zbyt długie opóźnienie wprowadzenia mechanizmu wygaszania roszczeń w stosunku do wszystkich sytuacji zaistniałych przed wejściem w życie ustawy a także rezygnacja z różnicowania rozwiązań z uwagi na czas, jaki upłynął od zaistnienia przesłanek do zwrotu nieruchomości, nie mają należytego uzasadnienia.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Malinka” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Nasze obawy budzi wiele zaproponowanych rozwiązań prawnych, które w bezpośredni sposób mogą co najmniej zachwiać fundamentami istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią projektu nowelizacji wyżej wymienionej ustawy dochodzimy do wniosków, że jest to nic innego jak „otwarcie bram prawnych” do niczym nie skrępowanej dzikiej reprywatyzacji! Nie dostrzegamy podstaw w zamiarze wydłużenia i przywrócenia terminów zgłaszania roszczeń przez osoby czy też podmioty prawne co do gruntów w przypadku których terminy te już dawno wygasły. 

czytaj więcej

ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny - 13.02.2019

Nasz Ogród Działkowy powstał w 1899 roku z inicjatywy właściciela Fabryki Narzędzi Rolniczych w Grudziądzu, inżyniera Adama Ventzkiego, który część swojej ziemi ornej podzielił na 100 działek ( po 400m2 każda) i rozdał je bezpłatnie swoim robotnikom. Działki otrzymali ci robotnicy, którzy mieli najliczniejsze rodziny na swoim utrzymaniu. 

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Od Nowa” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 13.02.2019

W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Od Nowa” w Chełmży z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości I porządku w gminach. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązania dotyczące gromadzenia I opłat za wywóz nieczystości stawia nas – działkowców w wyjątkowo złej sytuacji. Zaproponowane zapisy uderzają w ogrody działkowe, szczególnie w aspekcie finansowym. 

czytaj więcej

List Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera do Prezesa PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych - 12.02.2019

Dostrzegając szereg społecznie potrzebnych funkcji, jakie pełnią tereny zieleni miejskiej jak m.in. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, Samorząd Województwa Łódzkiego podejmie stosowne działania zmierzające do rozważenia możliwości wprowadzania odpowiednich zapisów w opracowywanych dokumentach strategicznych jak i  programowych województwa, w tym w obecnie opracowywanej strategii rozwoju województwa. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 12.02.2019

Trudno oprzeć się wrażeniu, że projekt ustawy bezzasadnie faworyzuje byłych właścicieli nieruchomości, którzy przed laty nie byli zainteresowani odzyskaniem nieruchomości. Projektowana ustawa daje takim osobom możliwość wystąpienia o zwrot nieruchomości w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, co w ocenie OZŁ PZD mija się z ideą zachowania pewności stosunków prawnych i w sposób nielogiczny daje prawo osobom, które mimo posiadania możliwości prawnych przez wiele lat wykazały się biernością.

czytaj więcej

List OZ PZD Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju do Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 12.02.2019

Szczególnie drastycznym i niekorzystnym rozwiązaniem jest także zapis, iż w sytuacjach niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gmina będzie uprawniona do zastosowania 4-krotnie większej niż stawka za usuwanie śmieci segregowanych. Wejście w życie tego zapisu może spowodować, że część ogrodów nie będzie w stanie udźwignąć tych kosztów. 

czytaj więcej

Cykl narad szkoleniowych dla aktywu ogrodowego i księgowych rod w Okręgu PZD w Lublinie - 12.02.2019

Tradycyjnie Okręg PZD w Lublinie w miesiącach zimowych organizuje narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji i księgowych. Rok 2019 to szczególny i ważny rok dla środowiska działkowego. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze, natomiast w Okręgach PZD i Jednostce Krajowej PZD Zjazdy Delegatów PZD. W związku z powyższym tematyka tegorocznych narad szkoleniowych bezpośrednio związana jest z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

czytaj więcej

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD - 12.02.2019

Z inicjatywy Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu styczniowym w dniu 31 stycznia 2019 r. omawiano następujące tematy: 1. Aktywizację zawodową pokolenia 60+ jako istotny element realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie Gdańskiego Urzędu Pracy. 2. Współpracę ROD Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Gdyni.

czytaj więcej

Apel Prezesa ROD „Kolejarz” w Grudziądzu do Ministra Środowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 12.02.2019

Śmieci to temat spędzający sen z oczu działkowców, projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” został poddany szerokiej konsultacji oraz dyskusji. Po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważalne są zmiany i propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. W projekt ustawy wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które wymagają natychmiastowej zmiany.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12.02.2019

Nasze wątpliwości budzi w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - możliwość odzyskania praw do gruntów byłych właścicieli, do których roszczenia już wygasły oraz wznowienia postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które już wiele lat temu zakończyły się odmową. Przyjęcie takich rozwiązań w ustawie spowoduje, że wiele takich decyzji zapadnie do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców którzy posiadają w nich działki od wielu lat.

czytaj więcej

Z posłem Jackiem Tomczakiem o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.02.2019

Kolejnym posłem na Sejm RP, którego odwiedzili poznańscy działkowcy, by rozmawiać o projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, był członek sejmowej komisji infrastruktury poseł Jacek Tomczak. Poseł przyjął w dniu 7 lutego delegację działkowców w składzie: Zdzisław Śliwa – prezes Okręgu, Jerzy Postaremczak- prezes ROD Złotowska II, Andrzej Górczyński- wiceprezes ROD im. 2 Armii WP oraz Anna Socha –prezes ROD Czarnuszka i pracownik merytoryczny Okręgu

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i oceny zagrożeń nowych regulacji dla ogrodnictwa działkowego - 11.02.2019

Kolejna propozycja zawarta w nowelizacji ustawy, która wzbudza niezadowolenie i nasz sprzeciw to reaktywacja roszczeń w sprawca, w których nastąpiło ich wygaśnięcie. W tym przypadku okolicznością przesądzającą o utrwaleniu stanu prawnego nieruchomości to upływ 30 lat od zaniechania. Ta okoliczność powinna skutkować wygaśnięciem prawa do żądania zwrotu nieruchomości.

czytaj więcej

Szkolenie w OZ PZD we Wrocławiu dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych - 11.02.2019

W dniu 4 lutego 2019r. o godz.14:00 w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyło się szkolenie Członków Zespołu ds. obsługi walnych zebrań . Podczas szkolenia omawiano najważniejsze punkty zawarte w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej

Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.02.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiona w projekcie ( druk nr 3108 ) może przynieść za sobą tragiczne skutki dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. Jako społecznicy, którzy otrzymali mandat zaufania, pragniemy zaprotestować wprowadzane zmiany, faworyzowanie byłych właścicieli kosztem działkowców jest niedopuszczalne. Dotychczas byli właściciele mieli kilkadziesiąt lat na to, aby skorzystać z praw im przysługujących, lekceważy się prawa osób, które przez lata inwestowały w dobrej wierze w przekazane im nieruchomości.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.