Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu PZD w Szczecinie - 02.01.2020

W dniach 18 i 20 grudnia 2019 roku w Szczecinie odbyły się pierwsze dwie z czteroczęściowego cyklu szkoleniowo – instruktażowego narady zorganizowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. W naradach wzięli także udział członkowie OKR PZD Zastępca Przewodniczącego Marcin Cis. Sekretarz OKR Ewa Rogala, Członkinie Teresa Lewandowska i Krystyna Soroczyńska oraz Księgowa OFK Pani Katarzyna Seweryn. Narady szkoleniowe prowadził Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Pan Eugeniusz Rabuski.

Na zaproszenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w każdym dniu narady gościem był Prezes Okręgu PZD w Szczecinie mgr Tadeusz Jarzębak. Prezes Okręgu zabierając głos szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację w PZD i Okręgu Szczecińskim PZD. Odpowiedział na wiele zadawanych przez uczestników narady pytań.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD szczegółowo omówił czekające w 2020 roku zadania pionu rewizyjnego, rolę, obowiązki i kompetencje Komisji Rewizyjnych ROD. Przedstawił uczestnikom narady „Tezy i Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dla pionu rewizyjnego w 2020 roku”.  Przedstawił też „Tezy i Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla pionu rewizyjnego ROD Okręgu PZD Szczecin w 2020 roku”.  Omówił zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji statutowo-organizacyjnej w ROD. Przedstawił wzory takich dokumentów.                                                                                                 

Zwrócił uwagę, że wszystkie aspekty podejmowanych działań przez organy ROD które winny być bardziej szczegółowo przedstawiane w dokumentacji zarówno Komisji Rewizyjnych jak też Zarządów ROD. Nie mogą one być lakoniczne i zaapelował, aby w przygotowywanych sprawozdaniach z działalności za rok 2019 przedstawić szczegółowo wszystkie zrealizowane działania, bowiem będą one przedmiotem dyskusji i podejmowanych decyzji na przyszłorocznych Walnych Zebraniach Sprawozdawczych. Omówił zasady prowadzanych kontroli i rozpatrywanych skarg przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgową Komisję Rewizyjną.  Stwierdził, że postawa niektórych Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD w wyjaśnianiu skarg winna ulec zdecydowanej poprawie, bowiem skutki zaniechania statutowych działań są szkodliwe dla Związku.

Przewodniczący omówił sprawę działalności gospodarczej w ROD oraz zasady obowiązujące w zakresie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Przestrzegał i apelował o zaprzestanie prowadzenia  działalności niezgodnej z przepisami wewnątrzzwiązkowymi i prawem powszechnie obowiązującym, bowiem dalsze takie prowadzenie może doprowadzić do nieprzyjemnych skutków finansowych dla ogrodów nakładane przez organy podatkowe.

W dalszej części odbywanej narady przystąpiono do omawiania poszczególnych bloków tematycznych.  Sprawozdawczość w ROD przedstawiła pracownica Ośrodka Finansowo – Księgowego jednostki terenowej PZD Pani Katarzyna Seweryn.  Omówiła zasady rachunkowości w PZD, Zakładowy Plan Kont PZD i program DGCS. Zwróciła uwagę na prowadzenie prawidłowej ewidencji księgowej i opracowania dokumentów księgowych. Omówiła zasady gospodarki środkami pieniężnymi w ROD (obrót bezgotówkowy, gospodarka kasowa). Omówiła aktualnie obowiązujące uchwały finansowe PZD (Fundusze PZD, Przychody w ROD, świadczenia pieniężne). Praktyczne podejście do badania sprawozdań finansowych, bilans, rachunek zysków i strat w ROD (Zasady przeprowadzania inwentaryzacji).    Szczegółowo odniosła się i przedstawiła stan wdrażania komputerowego programu finansowo-księgowego DGCS System PZD dla ROD. Stwierdziła, że w świetle pozytywnych ocen wpływających od ROD już korzystających z tego programu w pełni spełnia on oczekiwania Zarządów ROD, tworząc możliwość w sposób łatwy, przejrzysty i czytelny prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ROD.   

Członek OKR Pani Teresa Lewandowska wskazała na często popełniane błędy, jakie są spotykane przy badaniu sprawozdań finansowych, szczególnie jak jest brak umiejętności czytania bilansu. Zwróciła uwagę na rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz część opisową do sprawozdania. Odnosząc się do OFK podkreśliła, że mają one na celu zapewnienie Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowe realizowanie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD oraz prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD, zgodnie z przepisami prawa Związkowego i powszechnie obowiązującego. Podkreśliła, że przekazanie przez Zarządy ROD prowadzenia spraw finansowo-księgowych przez OFK na dzisiaj jest gwarancją zapewnienia pełnej prawidłowej obsługi ROD w w/w zakresie. Te ogrody, które już korzystają z usług świadczonych przez OFK wiedzą, że służy on także doradztwem i pomocą przy rozwiązywaniu wielu problemów z dziedziny finansowo-księgowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Członek OKR Pani Krystyna Soroczyńska szczegółowo i w bardzo przystępny sposób omówiła ochronę danych osobowych w PZD oraz zadania w tym zakresie dla jednostek zarządzających oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych Związku. Przypomniała, że Jednostka Krajowa opublikowała Przewodnik RODO w ROD, gdzie w czytelny i bardzo przystępny sposób została omówiona problematyka RODO. Uczestnicy narady tę decyzję o wydaniu Przewodnika ocenili bardzo pozytywnie, bowiem w czytelny sposób pomaga członkom statutowych organów zapoznanie się i prawidłowe stosowanie w codziennej działalności.

Zabierając ponownie głos Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczecinie omówił problematykę przestrzegania Statutu PZD przez Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w działalności tego statutowego organu w ROD. Przypomniał o obowiązku bezwzględnego stosowania i przestrzegania prawa wewnątrzzwiązkowego i prawa powszechnie obowiązującego nie tylko przez Przewodniczących, ale także przez wszystkich członków organu kontrolnego ROD. Przedstawił prawidłowe zasady wydawania uchwał przez organy ROD.

Nie zabrakło rzeczowej dyskusji oraz szeregu pytań ze strony uczestników narad, na które referujący poszczególne tematy udzielali wyczerpujących odpowiedzi z cytowaniem przykładów. Prowadzone narady prowadzone były w sposób wizualny. Każdy temat wraz z odpowiednimi dokumentami, uchwałami wzorami protokołów przedstawiany był na slajdach. Każdy z uczestników narad szkoleniowych otrzymał przedstawioną tematykę szkolenia w wersji elektronicznej, aby móc na bieżąco korzystać z zawartych w nich dokumentach. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD poinformował, że na stronie internetowej Okręgu Szczecińskiego PZD w zakładce Do pobrania - Dla organów ROD zamieszczono Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD.

Kończąc Przewodniczący przypomniał uczestnikom, że są członkami organu kontrolnego w swoim ogrodzie i działają wspólnie z Zarządem na rzecz działkowców i całego Polskiego Związku Działkowców. Mają sprawdzać słuszność decyzji podejmowanych przez Zarząd ROD, ale bez żadnych złośliwości.

Na zakończenie Przewodniczący OKR wszystkim uczestnikom narady z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej złożył życzenia wszelkiej pomyślności a zbliżający się Nowy 2020 Rok niech spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania, obdarzy zdrowiem.

E.R.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.