Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Podsumowanie działań gnieźnieńskich działkowców w 2019 roku - 14.01.2020

W dniu 10 stycznia br. odbyło się spotkanie prezesów oraz aktywistów z ogrodów działkowych z terenu działania Gnieźnieńskiego Kolegium Prezesów, na którym dokonano podsumowania działań w 2019 roku. W spotkaniu uczestniczył Prezes Okręgowej Rady PZD w Poznaniu – Zdzisław Śliwa, Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Kowalski.

Najważniejszym wydarzeniem w ogrodach były  wybory do nowych władz ogrodowych. W 7 ogrodach nastąpiły zmiany prezesów, w tym w 6 na skutek ustąpienia dotychczasowych. Wybory to obsługa zebrań i tu ślemy podziękowania dla kolegów, za pomoc w sprawnym ich przeprowadzeniu. Dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Kolegium Prezesów, którym został Marian Czerniak z ROD Powstańców Wlkp.

Delegaci na okręgowy zjazd wybrani w poszczególnych ogrodach brali udział w Okręgowym Zjeździe Delegatów, na którym wybrano nowe władze okręgowe oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZD. Z naszych przedstawicieli do Okręgowej Rady zostali wybrani: Marian Synoracki oraz Tadeusz Polus,  a do okręgowego Zarządu Zdzisław Stankowiak. Natomiast do Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został Ryszard Witajewski z ROD Pszczółka Maja. Delegatem na Krajowy Zjazd był Zdzisław Stankowiak z ROD Winiary.

Ze wszystkimi zarządami oraz komisjami rewizyjnymi odbyły się spotkania szkoleniowe przeprowadzone przez Zarząd Okręgu. Natomiast z osobami, które w ostatnim okresie kandydowały do nabycia działek przeprowadzono 5 szkoleń, w których wzięło udział 107 osób.

W 2019 roku odbyło się spotkanie ze Starostą Gnieźnieńskim, którego celem było zaprezentowania działań w ogrodach działkowych w zakresie, rekreacji i wypoczynku, ochrony środowiska i popularyzacji ogrodnictwa działkowego, a także wystąpiono o pomoc w procesie regulacji prawnej 2 ogrodów działkowych – ROD im. Orła Białego oraz ROD im. Józefa Chociszewskiego. Działania te zakończyły się połowicznym sukcesem, gdyż na skutek uzyskania z Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru niezbędnych materiałów geodezyjnych Prezydent Miasta Gniezna mógł wydać decyzję o przekazaniu w użytkowanie terenu, na którym zlokalizowany jest ROD im. Orła Białego. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku przy wspólnym działaniu Starosty i Prezydenta Miasta uregulowany zostanie prawnie grunt ostatniego ogrodu.

Przedstawiciele naszych ogrodów pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Pilaka wzięli udział w Okręgowych Dniach Działkowca w Śremie.

Użytkownicy działek w dwóch ogrodach obchodzili jubileusze powstania ogrodów – ROD Pszczółka Maja świętował 30-lecie, a ROD Na Wzgórzu w Trzemesznie 50-lecie. Ponadto na terenie naszych ogrodów zorganizowano festyny integrujące działkowców – w ROD 1000-lecia Państwa Polskiego, im. Sobieskiego w Gnieźnie oraz Karola w Witkowie, a ponadto piknik senioralny pod hasłem „Senior, gzik i pyra przy muzyce” na terenie ROD im. Leszka Białego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób, również nie będących działkowcami. Innym sposobem integracji działkowców był XII Turniej sportowo-rekreacyjny drużyn działkowych na terenie ROD im. Grodu Lecha. W różnych konkurencjach rywalizowano o Puchary: Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza, Prezesa Okręgowej Rady PZD w Poznaniu Zdzisława Śliwy oraz Posła na Sejm Tadeusza Tomaszewskiego.

W celu ochrony środowiska, szczególnie czystości powietrza podjęliśmy apel do wszystkich działkowców o posadzenie na każdej działce przynajmniej 1 drzewka liściastego ozdobnego lub owocowego. Braliśmy udział w zbiórce makulatury i przekazaniem jej na potrzeby schroniska dla zwierząt, zasilając tą zbiórkę stosowną gotówką zebraną na posiedzeniu kolegium prezesów.

Na zaproszenie Marszałka Województwa odbyło się w Poznaniu spotkanie dla przedstawicieli ogrodów, które w 2020 roku podejmować będą działania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej. Propozycja ze strony Marszałka to dofinansowanie tych zadań nawet do 70 % wartości, jednak nie więcej niż do 40.000 zł dla jednego ogrodu.

Obrady Krajowego Zjazdu – wybór nowych władz krajowych, Prezes Śliwa ponownie wiceprezesem Krajowej Rady, Prezesem Krajowej Rady ponownie Eugeniusz Kondracki oraz w skład Krajowej Rady z naszego okręgu weszło jeszcze 2 kolegów. Osiągnięcia Krajowej Rady w minionym okresie i plan zadań na nową były szeroko publikowane w wydawnictwach związkowych.

W naszym odczuciu dużą ulgę miałyby zarządy i działkowcy, gdyby Krajowej Radzie udało się wywalczyć zgodę na wycinkę drzew nie owocowych bez konieczności uzyskania zgody z miasta – gminy.

Na zakończenie dokonaliśmy oceny współpracy Prezydenta Miasta Pana Tomasza Budasza z naszymi ogrodami. Burza oklasków była najwyższą oceną, najlepszym podziękowaniem  za kolejną w 2019 roku pulę dotacji na inwestycje w ogrodach i jeszcze wyższą pulę na 2020 rok, podziękowaniem za ogłoszony konkurs na najlepiej zagospodarowany teren niezamieszkały z finansową pulą  nagród. Podziękowano  również za zrozumienie problemu z odpadami, szczególnie z zielonymi i pomocą w zakresie ich wywozu. Podziękowano za stanu prawnego gruntu ogrodu im. Orła Białego,  batalia w tej sprawie trwała od 1997 roku, za wszystkie, czasem drobne problemy zgłaszane na walnych zebraniach lub na spotkaniach kolegium prezesów, które następnie były przekazywane do Prezydenta, między innymi przez naszych radnych Tadeusza Purola i Marcina Jagodzińskiego.

Odpowiedź Pana Prezydenta to zapewnienie o dalszej współpracy z Kolegium Prezesów oraz z wszystkimi działkowcami. Zapewnienie, że dołoży wszelkich starań, aby doszło do regulacji prawnej gruntu ogrodu im. Józefa Chociszewskiego, oraz do niezwłocznego – po zakończeniu remontu przekazania obiektu na siedzibę Kolegium Prezesów, a w miarę potrzeby na siedzibę do zorganizowania elektronicznej obsługi księgowej ogrodów z naszego terenu.

Prezes Okręgowej Rady Zdzisław Śliwa podziękował Prezydentowi Miasta za dotychczasową współpracę z ogrodami działkowymi, zasługującą na pokazanie jako wzorową w innych okręgach. Przedstawił problemy z jakimi borykać się będą ogrody w 2020 roku. Poinformował, że na 2020 rok wzrosła o 1 grosz za 1m2 działki stawka wysokości partycypacji w kosztach zarządzania ogrodami.

Zdzisław Stankowiak, członek Okręgowego Zarządu

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.