Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Noworoczne spotkania kolegiów prezesów Okręgu Poznańskiego - 10.01.2020

Tradycyjnie u progu nowego roku spotykają się w Okręgu Poznańskim przewodniczący kolegiów prezesów, by posumować miniony rok i omówić czekające nas zadania w nowym, 2020 roku. Na noworoczne spotkanie przybyli w dniu 8 stycznia przewodniczący 22 kolegiów prezesów. Należy żałować, że nie pojawił się przewodniczący ani jego zastępca z kolegium w Czerwonaku. W spotkaniu prowadzonym przez Prezesa Okręgu uczestniczyli także członkowie Okręgowego Zarządu niebędący przewodniczącymi kolegiów:  Aneta Wicher – skarbnik Okręgu i Jan Molski oraz pracownicy biura z dyrektor Agatą Wróbel. Komisję Rewizyjna reprezentowała Elżbieta Baszyńska – zastępca Przewodniczącej OKR.

Po tradycyjnych życzeniach noworocznych przekazanych przez prezesa Zdzisława Śliwę przewodniczącym, a za ich pośrednictwem działkowcom ich ogrodów, dokonano oceny działalności kolegiów w 2019 r. Prezes Okręgu podkreślił tradycje działania tej formy samorządności ogrodów działkowych, omówił sytuacje kolegiów po kampanii sprawozdawczo-wyborczej, zmiany w strukturze kolegiów w powiecie poznańskim, gdzie połączone zostały kolegia o małej liczbie ogrodów w większe organizmy oraz ocenił najważniejsze osiągniecia w pracy kolegiów na polu współpracy z samorządami miast i gmin, w tym pozyskiwanie środków na wsparcie inwestycji ogrodowych.

Tematem szczególnie aktualnym i budzącym duże emocje stała się sprawa gospodarki odpadami. Omówiono dotychczas zapadłe decyzje gmin o sposobie wdrażania nowej ustawy „śmieciowej” i działaniach podejmowanych przez działkowców poszczególnych kolegiów dla zabezpieczenia interesów ogrodów działkowych. Duży niepokój budzą decyzje niektórych gmin lub związków międzygminnych, które wyłączają ogrody z gminnego systemu odbioru odpadów równocześnie nakazując podpisanie umów z różnymi firmami, niekiedy wskazanymi przez gminę. Z uzyskanych danych wynika, ze takie firmy oferują swoje usługi za stawki kilkakrotnie droższe niż wynika to z maksymalnych cen zapisanych w ustawie. Wiceprezes Okręgu Zenon Brzozowski i specjalista ds. ogrodniczych Magdalena Klessa- Kiec przedstawili efekty dotychczasowych ustaleń z największym odbiorcą odpadów –poznańskim GOAP i zaprosili zainteresowanych przewodniczących kolegiów do spotkania w dniu 13 stycznia z prezesem GOAP. Do drugiego związku międzygminnego SELEKT wystosowano pismo informujące o potrzebie spotkania i omówienia sposobu realizacji ustawy. W stosunku do innych kolegiów ustalono potrzebę szybkiego wywołania spotkań z burmistrzami miast i wójtami gmin w celu przedstawienia stanowiska działkowców wobec zapadających w gminach decyzji.

Kolejnymi tematami omówionymi i przedyskutowanymi na spotkaniu były problemy finansów roku 2020, czerpania przez ROD dochodów z majątku Związku, planowania, prowadzenia i finansowania inwestycji w ROD oraz omówienie ważnych spraw związanych z wprowadzaniem do systemu zarządzania ogrodami programu DGCS PZD System, w tym decyzje Krajowego Zarządu o powołaniu regionalnych koordynatorów, którzy będą w skali całego kraju udzielać ogrodom telefonicznego wsparcia przy rozwiazywaniu pojawiających się problemów. Takim koordynatorem w naszym Okręgu jest wiceprezes Robert Klimaszewski, który zadeklarował także gotowość udzielania w siedzibie Okręgu bezpośredniej pomocy dla zainteresowanych. Taką samą pomoc deklarował pion finansowy Okręgu z główną księgową Okręgu Sylwią Marciniak. Pozytywne doświadczenia zgłaszane przez osoby, które już efektywnie wykorzystują program, powinny zachęcać pozostałych do jego szybkiego wprowadzenia do systemu zarządzania ogrodem. Kierownik OFK Izabela Białasik omówiła funkcjonowanie przystępowanie ogrodów do ośrodka finansowo-księgowego oraz plany tworzenia jego filii w miastach o dużej liczbie ogrodów. Temat jest szczególnie aktualny w świetle planów włączenia do tego najlepszego systemu księgowości w PZD wszystkich naszych ogrodów do końca 2020 r. Dyrektor biura Agata Wróbel omówiła przygotowania Okręgu do kampanii sprawozdawczej. Ustalono harmonogram szkoleń zarządów ROD oraz potrzebę odbycia w lutym dwóch szkoleń dla osób przewidzianych do obsługi walnych zebrań z ramienia Okręgu. Na zakończenie spotkania Prezes Okręgu omówił prace nad nowelizacją Statutu PZD, przedstawił dotychczasowe efekty prac komisji statutowej powołanej przez Krajowy Zarząd i zaproponował dalsze zgłaszanie uwag i propozycji zmian w Statucie.

Wszystkie poruszane problemy wywoływały dyskusję i generowano wnioski przydatne do optymalnego wykonania czekających nas w rozpoczynającym się roku zadań.

Zdzisław Śliwa, prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.