Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl narad szkoleniowych dla aktywu ogrodowego i księgowych rod w Okręgu PZD w Lublinie - 12.02.2019

Tradycyjnie Okręg PZD w Lublinie w miesiącach zimowych organizuje narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji i księgowych. Rok 2019 to szczególny i ważny rok dla środowiska działkowego. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze, natomiast w Okręgach PZD i Jednostce Krajowej PZD Zjazdy Delegatów PZD. W związku z powyższym tematyka tegorocznych narad szkoleniowych bezpośrednio związana jest z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

czytaj więcej

Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD - 12.02.2019

Z inicjatywy Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu styczniowym w dniu 31 stycznia 2019 r. omawiano następujące tematy: 1. Aktywizację zawodową pokolenia 60+ jako istotny element realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie Gdańskiego Urzędu Pracy. 2. Współpracę ROD Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Gdyni.

czytaj więcej

Apel Prezesa ROD „Kolejarz” w Grudziądzu do Ministra Środowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 12.02.2019

Śmieci to temat spędzający sen z oczu działkowców, projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” został poddany szerokiej konsultacji oraz dyskusji. Po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważalne są zmiany i propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. W projekt ustawy wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które wymagają natychmiastowej zmiany.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 12.02.2019

Nasze wątpliwości budzi w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - możliwość odzyskania praw do gruntów byłych właścicieli, do których roszczenia już wygasły oraz wznowienia postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które już wiele lat temu zakończyły się odmową. Przyjęcie takich rozwiązań w ustawie spowoduje, że wiele takich decyzji zapadnie do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców którzy posiadają w nich działki od wielu lat.

czytaj więcej

Z posłem Jackiem Tomczakiem o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.02.2019

Kolejnym posłem na Sejm RP, którego odwiedzili poznańscy działkowcy, by rozmawiać o projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia, był członek sejmowej komisji infrastruktury poseł Jacek Tomczak. Poseł przyjął w dniu 7 lutego delegację działkowców w składzie: Zdzisław Śliwa – prezes Okręgu, Jerzy Postaremczak- prezes ROD Złotowska II, Andrzej Górczyński- wiceprezes ROD im. 2 Armii WP oraz Anna Socha –prezes ROD Czarnuszka i pracownik merytoryczny Okręgu

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i oceny zagrożeń nowych regulacji dla ogrodnictwa działkowego - 11.02.2019

Kolejna propozycja zawarta w nowelizacji ustawy, która wzbudza niezadowolenie i nasz sprzeciw to reaktywacja roszczeń w sprawca, w których nastąpiło ich wygaśnięcie. W tym przypadku okolicznością przesądzającą o utrwaleniu stanu prawnego nieruchomości to upływ 30 lat od zaniechania. Ta okoliczność powinna skutkować wygaśnięciem prawa do żądania zwrotu nieruchomości.

czytaj więcej

Szkolenie w OZ PZD we Wrocławiu dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych - 11.02.2019

W dniu 4 lutego 2019r. o godz.14:00 w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyło się szkolenie Członków Zespołu ds. obsługi walnych zebrań . Podczas szkolenia omawiano najważniejsze punkty zawarte w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej

Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.02.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiona w projekcie ( druk nr 3108 ) może przynieść za sobą tragiczne skutki dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. Jako społecznicy, którzy otrzymali mandat zaufania, pragniemy zaprotestować wprowadzane zmiany, faworyzowanie byłych właścicieli kosztem działkowców jest niedopuszczalne. Dotychczas byli właściciele mieli kilkadziesiąt lat na to, aby skorzystać z praw im przysługujących, lekceważy się prawa osób, które przez lata inwestowały w dobrej wierze w przekazane im nieruchomości.

czytaj więcej

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego - 11.02.2019

W dniu 30 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla członków powołanego przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2019, w skład którego weszli członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD oraz pracownicy Biura Okręgu.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Blachowni - 11.02.2019

W  dniu  31  stycznia  2019  roku,  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Blachownia,  odbyło  się  spotkanie,  na  którym  Przewodniczący  Kolegium  Prezesów  Jerzy  Wawszczak  powitał  wszystkich  przybyłych  członków  kolegium,  członków  władz  ogrodowych oraz  zaproszonych  gości. Celem spotkania było: omówienie współpracy ogrodów działkowych z samorządem Miasta Blachownia, ich dofinansowanie oraz omówienie propozycji rozszerzenia Programu Poprawy Infrastruktury i Rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w XXI wieku działających na terenie Gminy Blachownia na lata 2019-2024.

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Budowlaniec” w Grudziądzu w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 11.02.2019

Polski Związek Działkowców brał udział w konsultacjach, miał możliwość opiniowania zapisów w projekcie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Minister Środowiska o konsultację i opinię w tak ważnej dla działkowców sprawie poprosił , ale nasze głosy nie zostały usłyszane, wzięte pod uwagę. W przedstawionym projekcie dokonano zmian, ale są zapisy które w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Przykładem jest zapis, który klasyfikuje mieszkańców jako tych „gorszych-działkowcy” i „lepszych osoby posiadające przydomowe kompostowniki- lokatorzy domków jednorodzinnych”. 

czytaj więcej

Krajowy Zarząd PZD informuje: Czy krakowscy radni chcą pomóc działkowcom ? - 08.02.2019

Art. 17 ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowi dla ogrodów bardzo ważny instrument umożliwiający przyznanie im dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. Z powyższego przepisu skorzystali także radni miasta Krakowa. Niestety na chwilę obecną ciężko ustalić czy ich zamiarem jest faktyczna pomoc krakowskim ogrodom. Skąd te wątpliwości ?

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 08.02.2019

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD po zapoznaniu się z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 3108), wyraża swoje zaniepokojenie w związku z możliwymi negatywnymi skutkami projektowanych rozwiązań dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych

czytaj więcej

List Przewodniczącego płockiej Delegatury Rejonowej Okręgu Mazowieckiego PZD do Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy - 08.02.2019

Czy zatem nie jest dobrym, kapitalnym pomysłem ujęcie w studium warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako tereny zielni działkowej? Czy wszystko musi być uzależnione od pieniędzy i zysku? Przecież to nic innego jak umożliwienie likwidacji ogrodów ze względu na brak zagwarantowania im przyszłości w studium.

czytaj więcej

List OZ PZD w Lublinie do Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 08.02.2019

Ponadto w projekcie ustawy został całkowicie pominięty fakt kompostowania odpadów zielonych w ogrodach przez działkowców. Użytkownicy działek zostali więc pozbawieni możliwości skorzystania z przywileju zwolnienia z części opłaty „śmieciowej”.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 08.02.2019

Proponowane przepisy dają bowiem możliwość zgłaszania roszczeń do nieruchomości, które stanowią własność publiczną od 50 i nawet 70 lat. Przy czym proponuje się trzyletni termin w którym możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym, pomimo że istnieją przesłanki dla zastosowania krótszego okresu przejściowego, a także rezygnacji z tego prawa w sytuacjach szczególnie zadawnionych.

czytaj więcej

Narady szkoleniowo - instruktażowe dla skarbników i głównych księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD w województwie świętokrzyskim - 08.02.2019

W dniu 5 lutego br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla skarbników oraz głównych księgowych świętokrzyskich Ogrodów. Dzień później zebrali się przewodniczący komisji rewizyjnych ROD. Program narad był obszerny i zakładał poruszenie nie tylko tematów aktualnych z punktu widzenia powyższych funkcji, lecz także ważnych aktualności i obecnych priorytetów dla działalności Polskiego Związku Działkowców, ROD i działkowców. 

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Relaks” w Grudziądzu w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 08.02.2019

Polski Związek Działkowców został poproszony przez Ministra Środowiska o konsultację i opinię w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale prośba była, a nasze opinie i apele nie zostały wzięte pod uwagę. Głos działkowców został pominięty, zapominano o tym, że działkowcy od wielu lat ogromne ilości masy zielonej pochodzącej z działki, zamieniają na kompost. Właśnie działkowcy oszczędzają pieniądze na kupowanie nawozów, a ten który sami produkują dostarcza roślinom najlepszej możliwej odżywki. Brak słów dla wyłączenia działkowców z ulgi w opłatach za wywóz nieczystości tytułem kompostowania bioodpadów.

czytaj więcej

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy - 08.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy. Oprócz spraw wynikających ze statutu PZD w ramach kompetencji, jednym z tematów było omówienie kolejnego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Zacisze” w Żaganiu w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - 08.02.2019

Zapoznając się z projektem ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 3108) stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom, które prowadzić mogą wręcz do dzikiej reprywatyzacji , a co za tym idzie skupowania roszczeń i handlowania nimi. Uważamy jednocześnie, że najbardziej poszkodowanymi mogą być działkowcy.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio