Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Rada Okręgowa w Poznaniu - 02.07.2020

W dniu 30 czerwca 2020 r.  na drugim „pandemicznym” posiedzeniu  obradowała Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. Posiedzenie Rady, podobnie jak poprzednie, odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, część członków uczestniczyła w obradach bezpośrednio, a druga część - zdalnie przez komunikator medialny w trybie on – line.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami ogrody, w których liczba członków Związku nie przekracza 150 mogą  organizować walne zebrania w ROD w normalnym trybie  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W pozostałych ROD zarząd ROD może zdecydować o organizacji konferencji delegatów, o wystąpieniu do Okręgu o zawieszenie walnego zebrania i powołanie komisarycznego walnego zebrania lub o odstąpieniu od organizacji zebrania walnego w roku 2020 w sytuacji, gdy kondycja finansowa ogrodu zapewnia jego funkcjonowanie w oparciu o opłaty ogrodowe pobierane w wysokości uchwalonej przez walne zebrania w 2019r. Temat ten wywołał wiele dyskusji i znaczne zainteresowanie wśród uczestników posiedzenia. Uczestnicy obrad na gorąco dzielili się swoimi uwagami, pytali o technikę organizowania konferencji delegatów lub powoływania komisarycznych walnych zebrań Prezes Okręgu i członkowie Krajowej Rady Robert Klimaszewski oraz Jan Molski udzielali precyzyjnych odpowiedzi. Prezes Okręgu poinformował, że Okręgowy Zarząd PZD już powołał 2 komisaryczne walne zebrania w 2 ROD, które wystąpiły z wnioskami o zawieszenie walnych zebrań oraz o powołanie zebrań komisarycznych, motywując swoje wnioski brakiem możliwości odbycia zebrań w obowiązującym reżimie sanitarnym. Uczestnicy obrad zostali również poinformowani, ze zgodnie z przysługującymi kompetencjami Okręgowy Zarząd PZD przedłużył  czas odbywania zebrań 2020r do 15 października. Zarząd Okręgu i pracownicy Biura służą pomocą zarządom ROD w organizacji zebrań, jak i zapewnią obsługę każdego zorganizowanego walnego zebrania.

Kolejnym tematem posiedzenia było pozyskiwanie trenów pod ogrody działkowe w warunkach aktualnego zapotrzebowania na działki. Stan epidemii koronawirusa w Polsce spowodował, że zainteresowanie nabyciem prawa do działki w ROD jest bardzo duże. Do Biura Okręgu codziennie wpływają zapytania o wolne działki, szczególnie w mieście Poznaniu i w najbliższych okolicach. Na terenie miasta Poznania i w powiecie poznańskim wolne działki w ROD nie występują. Wykaz wolnych działek na bieżąco zamieszczany jest na stronie internetowej Okręgu. Okręg zobowiązany został przez Jednostkę  Krajową PZD do podjęcia działań zmierzających do pozyskiwania nowych terenów pod ogrody działkowe. We współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania wystąpiliśmy do Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa w sprawie nieodpłatnego przekazania PZD nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Szczegółowe informacje w tej sprawie przekazała Pani Justyna Fryska – inspektor ds. terenowo – prawnych w Biurze Okręgu. Uczestnicy posiedzenia podjęli Apel skierowany do samorządów lokalnych w sprawie tworzenia nowych ogrodów działkowych w Wielkopolsce, w którym Rada Okręgowa PZD zaapelowała do Wojewody Wielkopolskiego, prezydentów , burmistrzów miast oraz rad miast i gmin o wsparcie idei tworzenia nowych ogrodów działkowych w trybie art. 8 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, szczególnie tam, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na działki.

 W następnym punkcie posiedzenia główny specjalista ds. ogrodniczych Magdalena Klessa – Kiec przedstawiła apel do działkowców w sprawie powrotu do tradycyjnej uprawy działek, obejmującej poza częścią rekreacyjna również uprawę warzyw i owoców oraz stosowanie ekologii na działce. Apel przekazany zostanie zarządom ROD do przekazania go działkowcom. Swoje wystąpienie wzbogaciła prezentacją działań podejmowanych przez wybranych działkowców Okregu, którzy nowocześnie i zgodnie z zalecanymi trendami zagospodarowują swoje działki tworząc wzorce godne  naśladowania.  

Okręgowa Rada po przedstawieniu przez skarbnika Okręgu Anetę Wicher zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok oraz po zaopiniowaniu tych dokumentów przez Okręgowa Komisję Rewizyjną i po dyskusji wnioski  przyjęła uchwałą zbiorczy bilans ROD Okręgu. W uchwale podziękowano zarządom ROD i komisjom rewizyjnym za przedstawienie i zaopiniowanie sprawozdań finansowych. Bilans Okręgu obejmuje sprawozdania z wszystkich ROD, z których tylko kilkanaście nie zostało zbadanych przez komisje rewizyjne z powodu ograniczeń wywołanych pandemią.

Uchwały i apele przedstawione przez komisję uchwał i wniosków przyjmowano jednomyślnie. Dokonano też zmiany w składzie Okręgowej Rady, gdzie w miejsce zmarłego Leszka Wojciechowskiego dokooptowano do Rady prezes ROD Zielony Fort w Rawiczu Panią Beatę Niepiekło – Bąk.

Opracowali:
Agata Wróbel i Zdzisław Śliwa

Zdjęcia : Andrzej Górczyński

  

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio