Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z III posiedzenia Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju - 03.07.2020

W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady Sudeckiej PZD. Posiedzenie odbyło się  z zachowaniem obostrzeń obowiązujących w czasie epidemii.

W porządku uwzględniono następujące tematy:

 1. Aktualna sytuacja Związku i działkowców.
 2. Wygaśnięcie mandatu oraz dokooptowanie członka do składu ORS PZD.
 3. Nowelizacja Regulaminu Okręgowej Rady Sudeckiej PZD.
 4. Informacja z walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 r.
 5. Omówienie Uchwał Krajowej  Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r.  w sprawie: interpretacji § 57 statutu PZD stosowanego w związku z niemożnością  lub znaczącymi utrudnieniami w odbyciu walnego zebrania ROD z uwagi na obostrzenia wynikające z obowiązującego stanu  epidemii, interpretacji statutu PZD w przedmiocie możliwości powołania komisarycznego walnego zebrania ROD z uwagi na zagrożenia epidemiczne oraz interpretacji statutu PZD w przedmiocie możliwości odbywania walnych zebrań w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne.
 6. Sprawozdanie z wykonania inwestycji i remontów w ROD w 2019 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Okręgu Sudeckiego PZD za 2019 r.
 8. Sprawozdanie finansowe Okręgu Sudeckiego PZD za 2019 r.
 9. Otwarty plan pracy Okręgu Sudeckiego PZD na 2020 r.
 10. Preliminarz finansowy Okręgu Sudeckiego na 2020 r.
 11. Zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD Okręgu Sudeckiego PZD za 2019 rok.
 12. Zbiorczy preliminarz finansowy ROD Okręgu Sudeckiego PZD na 2020 rok.
 13. Wystąpienie z wnioskiem do Krajowej Rady PZD o nadanie sztandaru dla Okręgu Sudeckiego PZD.
 14. Omówienie Otwartego Programu Klimatycznego.
 15. Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w ROD.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu Sudeckiego PZD – Henryk Malik, przywitał zebranych oraz zaproszonego na posiedzenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pana Ryszarda Burzyńskiego. Prezes Okręgu Sudeckiego PZD przedstawił aktualną sytuację PZD, w tym Okręgu i ROD. W odniesieniu do ROD przedstawił zapotrzebowanie na działki szczególnie w okresie miesiąca kwietnia i maja br., kiedy to w Okręgu Sudeckim w porównaniu do ubiegłych lat przyznano znacznie większą ilość praw do działek.

Następnie Okręgowa Rada podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady PZD z powodu złożonej rezygnacji i zaproponowała dokooptowanie nowego członka organu Pana Stanisława Stolarka – Prezesa Zarządu ROD „Zdrowie” w Kamiennej Górze.

Ponadto Dyrektor Biura przedstawił zmiany do Regulaminiu Okręgowej Rady Sudeckie PZD, która polega na rozszerzeniu zapisu dotyczącego form zwoływania i przeprowadzania posiedzeń w sytuacjach ogłoszonego stanu pandemii. 

W następnej kolejności Prezes OS przedstawił zebranym sprawozdanie w działalności Okręgu Sudeckiego PZD za 2019 r. oraz wyniki kontroli z całokształtu działalności Okręgu Sudeckiego PZD przeprowadzonej w grudnia 2019 r. przez zespół kontrolny Jednostki Krajowej PZD oraz aktualną ocenę Krajowej Rady PZD w zakresie  działalności Okręgu Sudeckiego PZD w okresie epidemii. Zarówno wyniki kontroli, jak i aktualna ocena Krajowej Rady PZD jest wysoce zadowalająca, bowiem  nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działalności  Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD, a tym samym w zakresie pracy wykonywanej przez merytorycznych pracowników Biura Okręgu Sudeckiego oraz księgowych Ośrodka Finansowo Księgowego pracujących  na rzecz ROD w zakresie obsługi księgowo finansowej dla 122 ROD.

W kolejnej grupie spraw Dyrektor Biura zapoznał zebranych z sytuacją w zakresie odbytych walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku. Omówił również uregulowania  zawarte w  uchwałach Krajowej Rady PZD w zakresie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach stanu epidemicznego.

Na posiedzeniu zostało również przedstawione oraz zatwierdzone sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów w ROD w 2019 r., które przedstawił okręgowy inspektor ds. inwestycji.

W kolejnej części zebrania Główna księgowa zapoznała uczestników posiedzenia ze sprawozdaniem finansowym Okręgu Sudeckiego PZD za rok 2019 i preliminarzem finansowym  Okręgu na rok 2020. Gówna księgowa przedstawiła także zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD  za 2019 r.  oraz zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2020 r. Sprawozdania i preliminarze  były przedmiotem wcześniejszej kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju, które zostały ocenione pozytywnie.

Okręgowa Rada Sudecka podjęła również uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Krajowej Rady PZD o nadanie sztandaru dla Okręgu Sudeckiego PZD.

Ważnym problemem, który omówiono na zebraniu była sprawa racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD. W tym przedmiocie Prezes przypomniał członkom organu o postanowieniach uchwały Nr 7/III/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarki odpadami na terenie ROD.  Zdania jakie  mają do wykonania zarządy ROD, kolegia prezesów i okręgowe zarządy, zwłaszcza w kontekście  uprawnień samorządów gmin do wyłączenia ROD z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na problemy z usuwaniem odpadów z terenu ROD w tym w szczególności odpadów zielonych i nie pochodzących z działki Okręgowa Rada wystosowała apel do zarządów ROD i działkowców o  racjonalne gospodarowanie odpadami z bezwzględnym przestrzeganiem przez działkowców  przepisów regulaminu ROD.

W dyskusji głos zabrało 7 członków, którzy wysoko ocenili przygotowane materiały sprawozdawcze oraz plany na rok 2020. Wykazali również ożywione zainteresowanie w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD na zasadach wymienionych w uchwałach Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. Po zakończonej dyskusji zostały podjęte niezbędne uchwały w wyżej wymienionych sprawach.

Maria Klimków

St. insp. ds. terenowo-prawnych

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio