Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Jesteśmy przekonani, że Prezydent Warszawy wykorzystuje każdy sposób aby odebrać tereny ogrodów działkowych" - 11.05.2015

"W naszej ocenie wniesienie przez Panią zastrzeżeń do statutu PZD, który został uchwalony 23 października 2014 r. ma podtekst polityczny. W związku z powyższym stwierdzamy raz jeszcze, że tryb zwołania Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i uchwalenia na nim statutu, są zgodne z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Kierujemy nasze stanowisko w tej sprawie w przekonaniu, że odwołanie, które wszyscy popireramy, znajdzie pozytywną i oczekiwaną przez wszystkich działkowców odpowiedź" - piszą do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz uczestnicy Walnego Zebrania w ROD "Wspólna Niwa" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"I znowu toczy się walkę z działkowcami" - 11.05.2015

"Tym razem Prezydent Warszawy kwestionuje sposób uchwalenia nowego statutu PZD i nie czekjąc na prawomocne rozstrzygnięcie przez sąd odnśnie statutu, wnosi o wycofanie wszelkich uchwał podjętych na podtawie nowego statutu. Może to spowodować chaos i paraliż w działalności ROD. Pozwlalam sobie zwrócić się do Pani o interwencję w tej sprawie. Dla mnie, działkowca, bardzo ważna jest możliwość spokojnego korzystania z działki, czego na pewno życzą sobie także działkowcy z całej Polski" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Krzysztof Tkaczyk z ROD "Międzylesie-Zachód" w Wudzynie.

czytaj więcej

Burmistrz Pszczyny reguluje stan prawny gruntów ROD "Owoc Naszej Pracy" - 08.05.2015

W mieście Pszczyna znajdują się dwa Rodzinne Ogrody Działkowe "Malwa" i "Owoc Naszej Pracy". Ogród "Malwa" ma uregulowany stan prawny gruntów, natomiast od 17 kwietnia br. także "Owoc Naszej Pracy" może pochwalić się zamkniętą sprawą regulacji stanu prawnego nieruchomości na której funkcjonuje i to dla powierzchni ponad 9 ha! Wszystko dzięki decyzji Burmistrza Pszczyny, który stwierdził nabycie przez PZD prawa użytkowania na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

czytaj więcej

Poznańskie ogrody działkowe nabywają prawa do gruntu - 08.05.2015

Realizacja art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD przynosi w Okręgu Poznańskim oczekiwane efekty. Biuro OZ PZD sukcesywnie składa wnioski do organów samorządowych gmin o wydanie decyzji dla ogrodów, które spełniają warunki ustawowe do ubiegania się o nabycie praw do zajmowanych gruntów. Dotychczas złożono 84 wnioski na planowane 98, z czego do Urzędu Miasta Poznania złożono 61 wniosków. W miarę gromadzenia materiałów źródłowych poszczególnych ogrodów sukcesywnie składane będą pozostałe wnioski.

czytaj więcej

"Wypracowana ponad podziałami ustawa o ROD nie powinna budzić kontrowersji, a jednak tak się dzieje" - 08.05.2015

"Od samego początku obowiązywania ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz Polskiego Związku Działkowców nie przyjmują do wiadomości wprowadznych uwarunkowań prawnych. Ponadto podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu utrudnienie PZD realzowania strategicznych działań ustawowych i statutowych. Uważamy, że istniejąca niespójność pomiędzy ustawą Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. a ustawą o ROD w kwestiach dotyczących początku obowiązywania nowego stautu powinna służyć rzeczowym i konstruktywnym rozmowom, a nie stosowaniu szantażu. Dlatego w pełni popieramy stanowsko Krajowej Rady, że na etapie prowadzonego sporu sądowego wymuszanie zmiany stanowiska KR przez organ nadzorczy jest niedopuszczalne" - pisze do Prezydenta m.st. Warszawy OZ we Wrocławiu.

czytaj więcej

"W naszym odczuciu niezarejestrowanie Statutu to nic innego jak chęć pozbawienia gruntów na których usytuowane są ogrody warszawskie" - 08.05.2015

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze" w Żaganiu zwraca się do Pani Premier z gorącym apelem o wstrzymanie blokowania rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców".

czytaj więcej

"Mamy do cznienia z permanentnym torpedowaniem ustawy o ROD" - 08.05.2015

"Już ponad 15 miesięcy minęło od wejścia w życie zapisów nowej ustawy o ROD. To był czas konsultacji i dyskusji nad nowymi regulacjami prawnymi, w tym nad statutem. W październiku 2014 r. Nadzwyczajny Zjazd niemal jednogłośnie przegłosował jego uchwalenie. Niestety, sprawa się na tym nie zakończyła za sprawą sprzeciwu Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Moja wiara w pozytywne działania Pani Prezydent jest chyba płonna. Dlatego też serdecznie Panią proszę, by podjęła Pani temat sprzeciwu wobec nowego statutu PZD i spróbowała wpłynąć na postawę Pani Prezydent. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, a jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przeisów prawa" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Piotr Gadzikowski z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Wszyscy działkowcy chcą w spokoju i zgodnie z prawem użytkować działki" - 08.05.2015

"Apelujemy do Pani Prezydent o zaprzestanie działań mających na celu blokowanie rejestracji Statutu PZD"- piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD "1000-lecia" w Kolbuszowej.

czytaj więcej

"Najwyższa pora zakończyć spory wokół rodzinnych ogrodów działkowych" - 08.05.2015

"Apelujemy do Pani Prezydent, aby przy ocenie naszego Związku zostały wzięte pod uwagę jego dokonania i rola ogrodów działkowych, jaką spełniają one w zyciu społeczności lokalnych" - piszą do Prezydenta m.st. Warszawy działkowcy z ROD im. W. Szafera w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Prosimy o wsparcie w działaniach zmierzających do rejestracji statutu" - 08.05.2015

"Przepisy znajdujące się w uchwalonym przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD w dniu 23 października 2014 r. statucie są podstawą do formalno-prawnego funkcjonowania ogrodów. Toczące się spory i wątpliwości budzą niepokój i obawy w środowisku działkowym. PZD to organizacja, która z ogromnym zaangażowaniem i determinacją broni działkowców w całej Polsce, ale ciągle prowadzone są działania przeciw nim i Związkowi. Jako działkowcy będziemy bronić naszych ogrodów, a Panią prosimy o wsparcie nas w tej walce" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD "Chemik" w Grudziądzu.

czytaj więcej

List działkowców ROD "Przyszłość" w Rzeszowie do Prezydent m.st. Warszawy - 08.05.2015

Działkowcy ROD "Przyszłość" uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym uważają Pani działania dotyczące sprzeciwu wobec rejestracji satautu PZD za niezrozumiałe. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie. Uważamy, że działanie wszystkich jednostek organizacyjnych Związku podjęte w celu przyjęcia statutu były prawidłowe i zgodne z prawem. Pani działania wprowadziły jedynie zamęt i niepokój wśród działkowców. Powstało przeświadczenie, iż rozpoczęła się walka o ogrody działkowe, których grunty są dla niektórych warte wszczynania każdej awantury.

czytaj więcej

"Postępowanie organu nadzoru narusza samorządność naszego stowarzyszenia" - 08.05.2015

"Ataki podejmowane przez Prezydenta m.st. Warszawy, jako organu nadzorującego PZD, mają jeden cel: uniemożliwienie rejstracji statutu uchwalonego 23 października 2014 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalając ten statut wypełnił tym samym obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD. Organ nadzoru najwyraźniej nie zna treści art. 65 ust. 2 powyższej ustawy, bowiem wiedziałby, że od chwili uchwalenia nowego statutu PZD musi działać w oparciu o nowy, niezależnie od rejestracji w KRS. To nikt inny jak ustawodawca postanowił o natychmiastowym rozpoczęciu obowiązywania nowego statutu po jego uchwaleniu" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD im. kmdr ppor. Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców ROD "Magnolia" w Kielcach w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 08.05.2015

"Działkowcy ROD "Magnolia" w Kielcach, uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczo -wyborczym w dniu 17.04.2015 r. podobnie jak i działkowcy z całej Polski wyrażają swoją dezaprobatę i stanoczy protest przeciwko odmowie rejestracji Statutu PZD".

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie działań skierowanych przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców" - 08.05.2015

"Apelujemy o umożliwienie działkowcom funkcjonowania na swoich działkach i w ogrodach w spokoju!" - pisze w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy Prezes ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy poruszeni faktem, że władze stolicy praktycznie utożsamiają się z propozycjami stowarzyszenia "Dekretowiec" - 08.05.2015

"Jesteśmy oburzeni działaniami stowarzyszenia "Dekretowiec" oraz brakiem drobrej woli i chęci współpracy władz miasta w rozwiązywaniu problemów ogrodów na terenie Warszawy. Władze Warszawy chcą zniweczyć kilkudziesięcioletnią pracę działkowców i ich niemały nakład finansowy po to, aby w ten sposób spłacić swoje zobowiązania wobec roszczeń "dekretowców". Praniemy przypomnieć, że Warszawa jest stolicą wszystkich Polaków, a na jej odbudowę składało się całe polskie społeczeństwo" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Metalowiec" w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

"Nowy statut dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania" - 08.05.2015

"Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów dnia 23 października 2014 r., dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania. Każdy mógł wnieść do projektu statutu uwagi, zapisy w nim zawarte były konsultowane przez działkowców i prawników, i zyskały poparcie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że z niejasnych przyczyn zostaniemy pozbawieni podstaw funkcjonowania. Dlatego Zwracamy się do Pani Premier z apelem o wstrzymanie działań blokujących rejestrację statutu PZD" - pisze w liście  do Pani Premier Ewy Kopacz zarząd ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pobudki urzędników warszawskiego magistratu są nie do przyjęcia" - 08.05.2015

"W związku ze złym działaniem Pani Prezydent m.st. Warszawy wobec PZD oświadczam, że takie działanie urzędników warszawskiego magistratu może spowodować paraliż działania milionowej organizacji społecznej. Pobudki, jakimi kierują się urzędnicy są nie do przyjęcia w świetle ustawy o ROD. Nie do przyjęcia jest i to, że gruntami ogrodów chce się dać rekompensatę dla spadkobierców osób wywłaszczonych dekretem Bieruta, a większości nawet dla tych, którzy wykupili roszczenia, w tym deweloperów" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Marian Rosiński, działkowiec z ROD ŚFUP w Świdnicy.

czytaj więcej

„Świat się kręci”… ale prawo musi być prawem - 07.05.2015

Jednym z tematów poruszonych w programie „Świat się kręci” w TVP1 była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Ponieważ zaproszone do udziału w dyskusji przedstawicielki ogrodów warszawskich, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu z PZD, zarzuciły PZD utrudnianie procedury wyłączenia się ROD, koniecznym jest sprostowanie i uzupełnienie obrazu sytuacji przedstawionej w programie.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 07.05.2015

"Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wzywa organy administracji samorządowej oraz państwowej do zaprzestania nagonki wymierzonej w PZD oraz działania zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, zamiast dotychczasowego traktowania prawa wybiórczo i interpretacji przepisów wyłącznie na własną korzyść" - pisze w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy OZ Podlaski

czytaj więcej

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców - 07.05.2015

W poniedziałek 4 maja 2015 roku odbyło się nadzwyczajne, XVI posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD poświęcone w całości wystąpieniu organu nadzoru, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 kwietnia br. do Krajowej Rady PZD.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio