Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i oceny zagrożeń nowych regulacji dla ogrodnictwa działkowego - 11.02.2019

Kolejna propozycja zawarta w nowelizacji ustawy, która wzbudza niezadowolenie i nasz sprzeciw to reaktywacja roszczeń w sprawca, w których nastąpiło ich wygaśnięcie. W tym przypadku okolicznością przesądzającą o utrwaleniu stanu prawnego nieruchomości to upływ 30 lat od zaniechania. Ta okoliczność powinna skutkować wygaśnięciem prawa do żądania zwrotu nieruchomości.

czytaj więcej

Szkolenie w OZ PZD we Wrocławiu dla członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych - 11.02.2019

W dniu 4 lutego 2019r. o godz.14:00 w Okręgowym Zarządzie Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyło się szkolenie Członków Zespołu ds. obsługi walnych zebrań . Podczas szkolenia omawiano najważniejsze punkty zawarte w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej

Petycja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik” w Grudziądzu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 11.02.2019

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przedstawiona w projekcie ( druk nr 3108 ) może przynieść za sobą tragiczne skutki dla działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i całego naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD. Jako społecznicy, którzy otrzymali mandat zaufania, pragniemy zaprotestować wprowadzane zmiany, faworyzowanie byłych właścicieli kosztem działkowców jest niedopuszczalne. Dotychczas byli właściciele mieli kilkadziesiąt lat na to, aby skorzystać z praw im przysługujących, lekceważy się prawa osób, które przez lata inwestowały w dobrej wierze w przekazane im nieruchomości.

czytaj więcej

Narada szkoleniowa dla zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego - 11.02.2019

W dniu 30 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla członków powołanego przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie-Zdroju zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD Okręgu Sudeckiego w roku 2019, w skład którego weszli członkowie organów statutowych Okręgu Sudeckiego PZD oraz pracownicy Biura Okręgu.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Blachowni - 11.02.2019

W  dniu  31  stycznia  2019  roku,  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta  Blachownia,  odbyło  się  spotkanie,  na  którym  Przewodniczący  Kolegium  Prezesów  Jerzy  Wawszczak  powitał  wszystkich  przybyłych  członków  kolegium,  członków  władz  ogrodowych oraz  zaproszonych  gości. Celem spotkania było: omówienie współpracy ogrodów działkowych z samorządem Miasta Blachownia, ich dofinansowanie oraz omówienie propozycji rozszerzenia Programu Poprawy Infrastruktury i Rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w XXI wieku działających na terenie Gminy Blachownia na lata 2019-2024.

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Budowlaniec” w Grudziądzu w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 11.02.2019

Polski Związek Działkowców brał udział w konsultacjach, miał możliwość opiniowania zapisów w projekcie nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Minister Środowiska o konsultację i opinię w tak ważnej dla działkowców sprawie poprosił , ale nasze głosy nie zostały usłyszane, wzięte pod uwagę. W przedstawionym projekcie dokonano zmian, ale są zapisy które w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Przykładem jest zapis, który klasyfikuje mieszkańców jako tych „gorszych-działkowcy” i „lepszych osoby posiadające przydomowe kompostowniki- lokatorzy domków jednorodzinnych”. 

czytaj więcej

Krajowy Zarząd PZD informuje: Czy krakowscy radni chcą pomóc działkowcom ? - 08.02.2019

Art. 17 ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowi dla ogrodów bardzo ważny instrument umożliwiający przyznanie im dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. Z powyższego przepisu skorzystali także radni miasta Krakowa. Niestety na chwilę obecną ciężko ustalić czy ich zamiarem jest faktyczna pomoc krakowskim ogrodom. Skąd te wątpliwości ?

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 08.02.2019

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD po zapoznaniu się z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 3108), wyraża swoje zaniepokojenie w związku z możliwymi negatywnymi skutkami projektowanych rozwiązań dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych

czytaj więcej

List Przewodniczącego płockiej Delegatury Rejonowej Okręgu Mazowieckiego PZD do Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy - 08.02.2019

Czy zatem nie jest dobrym, kapitalnym pomysłem ujęcie w studium warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako tereny zielni działkowej? Czy wszystko musi być uzależnione od pieniędzy i zysku? Przecież to nic innego jak umożliwienie likwidacji ogrodów ze względu na brak zagwarantowania im przyszłości w studium.

czytaj więcej

List OZ PZD w Lublinie do Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 08.02.2019

Ponadto w projekcie ustawy został całkowicie pominięty fakt kompostowania odpadów zielonych w ogrodach przez działkowców. Użytkownicy działek zostali więc pozbawieni możliwości skorzystania z przywileju zwolnienia z części opłaty „śmieciowej”.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 08.02.2019

Proponowane przepisy dają bowiem możliwość zgłaszania roszczeń do nieruchomości, które stanowią własność publiczną od 50 i nawet 70 lat. Przy czym proponuje się trzyletni termin w którym możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym, pomimo że istnieją przesłanki dla zastosowania krótszego okresu przejściowego, a także rezygnacji z tego prawa w sytuacjach szczególnie zadawnionych.

czytaj więcej

Narady szkoleniowo - instruktażowe dla skarbników i głównych księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD w województwie świętokrzyskim - 08.02.2019

W dniu 5 lutego br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla skarbników oraz głównych księgowych świętokrzyskich Ogrodów. Dzień później zebrali się przewodniczący komisji rewizyjnych ROD. Program narad był obszerny i zakładał poruszenie nie tylko tematów aktualnych z punktu widzenia powyższych funkcji, lecz także ważnych aktualności i obecnych priorytetów dla działalności Polskiego Związku Działkowców, ROD i działkowców. 

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Relaks” w Grudziądzu w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 08.02.2019

Polski Związek Działkowców został poproszony przez Ministra Środowiska o konsultację i opinię w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale prośba była, a nasze opinie i apele nie zostały wzięte pod uwagę. Głos działkowców został pominięty, zapominano o tym, że działkowcy od wielu lat ogromne ilości masy zielonej pochodzącej z działki, zamieniają na kompost. Właśnie działkowcy oszczędzają pieniądze na kupowanie nawozów, a ten który sami produkują dostarcza roślinom najlepszej możliwej odżywki. Brak słów dla wyłączenia działkowców z ulgi w opłatach za wywóz nieczystości tytułem kompostowania bioodpadów.

czytaj więcej

Zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy - 08.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie Okręgowej Rady PZD w Legnicy. Oprócz spraw wynikających ze statutu PZD w ramach kompetencji, jednym z tematów było omówienie kolejnego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Zacisze” w Żaganiu w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - 08.02.2019

Zapoznając się z projektem ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy nr 3108) stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek zmianom, które prowadzić mogą wręcz do dzikiej reprywatyzacji , a co za tym idzie skupowania roszczeń i handlowania nimi. Uważamy jednocześnie, że najbardziej poszkodowanymi mogą być działkowcy.

czytaj więcej

Spotkanie noworoczne i narada szkoleniowa prezesów ROD z udziałem władz samorządowych Miasta Zabrze - 08.02.2019

W dniu 31.01.2019r. w siedzibie Delegatury Rejonowej w Zabrzu odbyła się narada szkoleniowa prezesów ROD z udziałem władz samorządowych Miasta Zabrze. Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD oraz przybyłych gości: Wiceprezydenta Miasta Zabrze Panią Katarzynę Dzióbę, Przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Panią Łucję Chrzęstek-Bar, Prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Józefa Noskiego.

czytaj więcej

Informacja w sprawie inwestycji i remontów w ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku - 08.02.2019

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, w związku ze zbliżającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi w ROD w roku 2019, zwraca się do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego, aby już teraz określiły potrzeby, perspektywy rozwoju i modernizacji infrastruktury ogólnej swoich ogrodów działkowych. Aby poprawić funkcjonalność i estetykę ogrodów, jak również zapobiec nagłym awariom, należy dokonać przeglądu infrastruktury ogrodowej i ocenić potrzeby i możliwości jej poprawy.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Prząśniczka” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 08.02.2019

W naszym ogrodzie nie borykamy się z problemem wywłaszczeń gruntów, aczkolwiek nie możemy pozostać obojętni na to, że nasi przyjaciele z innych ogrodów każdego dnia zastanawiają się, czy jest sens walczyć o to wszystko, zmuszeni są do życia w obawie o dalsze istnienie ogrodów, w których użytkują działki.

czytaj więcej

Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy ! - 07.02.2019

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

Warszawa 7 lutego 2019 r.  

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w sprawie kierunków działań w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dla opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m. st. Warszawy - 07.02.2019

Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Przeznaczenie danego terenu w Studium będzie miało decydujący wpływ na sposób jego ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Rodzinny Ogród Działkowy funkcjonuje na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest inne niż zieleń działkowa, to jest to podstawa do likwidacji takiego ogrodu. Dlatego też, tak ważnym jest podjęcie zintensyfikowanych działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości ogrodów, poprzez zapisanie terenów zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w powstającym Studium jako zieleni działkowej. Obecna polityka władz Miasta Stołecznego Warszawy zmierza do zurbanizowania terenów ogrodów już istniejących i przeznaczenia tych obszarów pod zabudowę mieszkaniową, zieleń publiczną (tj. parki, skwery), place zabaw”.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.