Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z XIV posiedzenia Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu - 07.03.2019

W dniu 01 marca 2019r. miało miejsce XIV posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Tematyka posiedzenia była bardzo bogata, gdyż dotyczyła Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu, bilansu i sprawozdań finansowych okręgu za 2018r., planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2019, ale także zwołania IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD, nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz projektów 2-óch ustaw o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i o zmianie ustawy o porządku i czystości w gminach.
            Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu - mgr Janusz Moszkowski witając członków Okręgowej Rady oraz Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofię Zielińską i Wiceprzewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Panią Bronisławę Mularczyk. Przedstawił następnie 18-punktowy porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. W skład Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Zdzisława Watrasa - ROD „Nasza Wiosna” we Wrocławiu (Przewodniczący), Henrykę Kopacką - ROD „Róża” w Oleśnicy, Bogdana Kucharzaka - ROD „Odra” w Brzegu Dolnym, Henryka Cybulskiego - ROD „Zgoda” w Sycowie i Ewę Szajneman - ROD „Rezeda” we Wrocławiu.
            Przed kolejnym punktem obrad - Prezes Okręgu wręczył przyznaną, przez OZ, Srebrną Odznakę „Zasłużony Działkowiec”- wieloletnim członkom PZD, zasłużonym w pracy i działalności Związku – Pani mgr inż. Ewie Gaickiej Dyrektorowi Biura OZ, mgr Bożenie Każura- Gł. Księgowej OZ i Pani Gabrieli Kołodziej- St. Inspektorowi ds. administracyjno-organizacyjnych w Biurze OZ. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu przedstawił Prezes Okręgu, w którym zwrócił uwagę na bardzo dobre osiągnięcia w regulacji stanu prawnego terenów ROD tj. 93,12% na podstawie art.75 i art.76 ustawy o ROD, co doprowadziło do uregulowania stanu prawnego ponad 98% ogólnej powierzchni ogrodów w okręgu wrocławskim. Podkreślił również zrealizowanie 154 zadań inwestycyjnych w 81 ogrodach o wartości 2 mln 319 tyś. zł z udziałem blisko 488 tyś. zł dotacji z okręgu. Omówił prowadzone likwidacje terenów ROD na cele komunikacyjne, które objęły tereny 8 ogrodów i likwidacje na cele przeciwpowodziowe, które objęły tereny 5 ROD. Zakończenie i rozliczenie w/w likwidacji nastąpi w 2019r. Poinformował przy tym, że wydane nowe decyzje na podstawie przepisów „specustawy drogowej” obejmują w br. tereny 9 ogrodów. Prezes Okręgowego Zarządu zwrócił uwagę na bardzo dobrą i efektywnie prowadzoną działalność szkoleniową, w wyniku której 3 dniowe szkolenia dla nowych działkowców ukończyło tylko w Okręgowym Ośrodku we Wrocławiu 1282 osoby, a ponad to odbyły się 4 szkolenia dla Instruktorów SSI. Realizując zadania w zakresie bezpieczeństwa na terenach ogrodów podkreślił sporządzenie „Raportu” w sprawie bezpieczeństwa omówione na posiedzeniu Rady Okręgowej oraz na naradach z funkcjonariuszami Policji. Prezes Okręgu zwrócił również uwagę na sukcesy w prowadzeniu działalności konkursowej, ochrony środowiska oraz na liczne jubileusze ogrodów i uhonorowanie ich dyplomami i pucharami Prezesa PZD. W ramach działalności kontrolnej prowadzonej przez Okręgowy Zarząd poinformował o przeprowadzeniu kontroli w 2018r. 23 zarządów ogrodów, powołaniu 5 zarządów komisarycznych, stwierdzeniu nieważności i uchyleniu 23 uchwał walnych zebrań oraz 26 uchwał zarządów ROD. Na podkreślenie zasługuje fakt rozpatrzenia 116 uchwał zarządów ogrodów w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, w wyniku czego 81 uchwał zostało zatwierdzonych uchwałą OZ. Prezes OZ przedstawił działalność 24 Kolegium Prezesów ROD oraz efekty działalności prawnej okręgu w postępowaniach sadowych i komorniczych. Za priorytetowe uznano w 2019r. zadania w realizacji programu budowy i modernizacji siedzib zarządów ROD oraz zadania związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód podziemnych dot. 31 ROD. Podkreślił także sukcesy we wprowadzaniu Programu DGCS PZD System, który został wdrożony już w większości zarządów oraz zadania związane z RODO. Efektem działalności okręgu było podjęcie 246 uchwał na 17 posiedzeniach w 42 tematach, a efektem działań Okręgowej Rady było podjęcie 18 uchwał i 1 stanowiska na 3 posiedzeniach. Prezes Okręgu stwierdził, że najważniejszymi zadaniami na 2019 rok będzie przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD oraz odbycie IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Wrocławskiego.
            Bilans i sprawozdania finansowe okręgu wrocławskiego za 2018r. przedstawiła Gł. Księgowa OZ - mgr Bożena Każura, która po omówieniu działalności finansowej poinformowała o uzyskaniu za 2018r. nadwyżki w działalności statutowej w wysokości 108 555,04 zł. Obszerny protokół z badania bilansu i sprawozdań finansowych przedstawiała- Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska, która potwierdziła wyniki finansowe okręgu, stwierdzając w przedstawionej Ocenie bardzo dobrą działalność statutową Okręgowego Zarządu i osiągnięte rezultaty. Plan Pracy Okręgu Wrocławskiego na 2019r. omówił Prezes Okręgu, który również zreferował przygotowania do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w dniu 8 czerwca 2019r.
Zgodnie z porządkiem obrad – Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski przedstawił informację o sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego wynikającej z uchwalenia w 2018r. nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, zgodnie z którym ponad 80 ogrodów we Wrocławiu (55%)  zostało wpisane do studium jako zieleń działkowa, co jest dużym sukcesem w porównaniu do poprzedniego studium z 2006 roku.
W ramach porządku obrad Radca prawny OZ mgr Jolanta Żmijewska-Siadak omówiła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami zwracając uwagę na niekorzystne zapisy, które mogą dotknąć tereny ogrodów w sprawach ewentualnych roszczeń o zwrot gruntów ROD byłym właścicielom i ich spadkobiercom, a Dyrektor Biura OZ - mgr inż. Ewa Gaicka omówiła niekorzystny dla ogrodów projekt ustawy o zmianie ustawy o czystości i porządku w gminach , który nakłada większe koszty usuwania odpadów z terenów ogrodów i nie uwzględnia uzasadnionych ulg z tytułu kompostowania odpadów zielonych na działkach w ROD.
W dyskusji podczas obrad udział wzięli Pani Władysława Kmiecik - ROD „Jedność”; Pan Witold Stankiewicz - ROD „Żywioł” w Wołowie; Pani Krystyna Przychodna - ROD ”Cicha Dolina”; Pani Ewa Szajneman - ROD „Rezeda”; Pan mgr Janusz Moszkowski - Prezes OZ PZD Wrocław, Pani mgr inż. Ewa Gaicka - Dyrektor Biura OZ PZD Wrocław, którzy zwrócili uwagę na miejscowe plany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, wynagradzania członków Zarządów ROD, gospodarki odpadami oraz działalności Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady, podkreślając sukcesy Okręgu w realizacji wszystkich zadań. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 8 projektów uchwał i dwa Stanowiska, które przyjęto jednogłośnie tj.

1. Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie możliwego zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości stanowiących tereny obecnych rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw,

oraz

  1. Uchwała nr 1/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD za 2018r.
  2. Uchwała nr 2/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań finansowych okręgu wrocławskiego za 2018r.
  3. Uchwała nr 3/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy okręgu wrocławskiego na 2019r.
  4. Uchwała nr 4/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych okręgu wrocławskiego na 2019r.
  5. Uchwała nr 5/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zwołania IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
  6. Uchwała nr 6/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego IX- go Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu.
  7. Uchwała nr 7/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r.w sprawie zwołania narad przedzjazdowych i podziału mandatów członków Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu w X kadencji Okręgowej Rady w latach 2019-2023.
  8. Uchwała nr 8/XIV/2019 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 01 marca 2019r. w sprawie zadań dla organów PZD okręgu wrocławskiego w związku z uchwaleniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

W sprawach różnych poruszono sprawy terminu przedłożenia ankiet delegatów na Zjazd, zgłoszeń do konkursów okręgowych, jubileuszy ROD i przesyłania w terminie dokumentów z walnych zebrań. Obrady plenarne XIV posiedzenia OR, które trwały 4 godziny zakończyły się wspólnym obiadem.


                                                                                                           Dyrektor Biura OZ mgr inż. Ewa Gaicka

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio