Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Organ nadzoru nad PZD blokuje rejestrację statutu PZD" - 08.06.2015

"Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje działanie PZD i kwestionuje nawet najdrobniejsze uchybienia w statucie PZD, aby tym samym doprowadzić do paraliżu naszej organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD. Uważamy, że jest to działanie celowe, ponieważ Prezydent Warszawy, który zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach pełni funkcję organu nadzoru i jest zaangażowany w procesy reprywatyzacyjne, dotyczące warszawskich gruntów, w tym gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Zwracamy się do Pani Premier o interwencję w tej sprawie, ponieważ konfrontacja dotycząca warszawskich terenów doprowadzi do poważnych kłopotów większości rodzinnych ogrodów działkowych" - piszą działkowcy z ROD im. Lecha w Pleszewie.

czytaj więcej

"Żądamy wycofania się ze wszystkich działań wymierzonych przeciwko PZD" - 08.06.2015

"Powyższa sytuacja nie tylko narusza samorządność naszego stowarzyszenia, ale również w sposób niedopuszczalny ogranicza prawo PZD do rozpatrywania sprawy przez niezawisły sąd. Z powyższych względów zwracamy się do Pani Premier o rozważenie podjęcia stosownych działań wobec Prezydenta m. st. Warszawy. Wyrażamy swoje oburzenie na takie polityczne działania przeciwko prawu milionowej rzeszy działkowców, którzy są najsłabszymi i najbiedniejszymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tych praw ich pozbawiać. Stanowczo protestujemy przeciwko kolejnemu atakowi na niekonstytucyjność wielu zapisów ustawy o ROD, która zabezpiecza wszystkie potrzeby działkowców do spokojnego użytkowania i uprawiania małego kawałka ziemi" - pisze Zarząd ROD "Pod Dębami" w Miliczu.

czytaj więcej

"Z obawą śledzimy nowe negatywne działania w stosunku do rejestracji statutu PZD" - 08.06.2015

"Uważamy, że działania Prezydent m.st. Warszawy są skierowane przeciwko działkowcom, PZD oraz funkcjonowaniu ogrodów zgodnie z ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r. Występujące roszczenia z tytułu tzw. dekretu Bieruta przy braku reakcji władz stolicy, są zmorą ogrodów działkowych w Warszawie i ogromnym zagrożeniem dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Popieramy inicjatywę Senatu RP dotyczącą reprywatyzacji. Zmiana przepisów w tym kierunku zahamuje obecną rabunkową reprywatyzację" - piszą w stanowisku kierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz uczestnicy Konferencji Przedzjazdowej OZ Warmińsko - Mazurskiego w rejonie iławskim.

czytaj więcej

"Przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych" - 08.06.2015

"Jako Marszałek Sejmu działała Pani na rzecz właściwego przebiegu procesu legislacyjnego obywatelksiego projektu ustawy o ROD. Dlatego też zwracamy się do Pani Premier z prośbą o zainteresowanie się naszą sprawą oraz o wsparcie działkowców. Uważamy, że stosunek urzędników Prezydent m.st. Warszawy do PZD jest wręcz wrogi, sprzeczny z ustawą zasadniczą. Brak jest też z ich strony dobrej woli do rzeczowej analizy przepisów prawa. Popieramy w pełni stanowisko Krajowej Rady PZD skierowane do Pani Premier, wnoszące o podjęcie przez Panią odpowiednich czynności nadzorujących nad Prezydentem m.st. Warszawy" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Pierwiosnek" w Oławie.

czytaj więcej

OZ Mazowiecki zawiadamia Prokuratura Generalnego - 05.06.2015

Nieprawidłowości przy reprywatyzacji, zwłaszcza w Warszawie, skłoniły Prokuratora Generalnego do zalecenia prokuratorom objęcia tych postępowań specjalnym nadzorem. Ostatnio media zapowiedziały reprywatyzację ponad 30 ha terenów ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Doniesienia medialne budzą zdumienie. Sprawa ciągnie się od lat, a już w 2006 roku prokuratura dotarła do dokumentów wskazujących na bezzasadność roszczeń. Dlatego OZ Mazowiecki PZD apeluje do Andrzeja Seremeta o osobiste zainteresowanie się sprawą. W postępowaniu roi się od zagadkowych działań przedstawicieli miasta. Tymczasem stawką jest los 1000 rodzin działkowców i mienie publiczne, o komercyjnej wartości sięgającej setek milionów złotych.

czytaj więcej

O czym nie napisała Gazeta Wyborcza - 05.06.2015

29 maja w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle nie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił.

czytaj więcej

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W 2014 - 05.06.2015

W 2014 roku, planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 380 ogrodów, co stanowiło  28% wszystkich ROD w Polsce. Łącznie zaplanowano 2 007  zadań inwestycyjno – remontowych. Z powyższych zaplanowanych zadań rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 734 zadań inwestycyjno - remontowych w 1 335 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały zadania w 28 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 24 150 761 zł.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Poznań-Grunwald w sprawie działań podejmowanych przez organ nadzorujący PZD - 05.06.2015

"Uważamy, że przyczyną odmowy rejestracji statutu naszej organizacji są permanentne zastrzeżenia wnoszone przez Prezydent Warszawy - organ nazdorujący PZD. Jesteśmy oburzeni takimi działaniami podejmowanymi przez Prezydent m.st. Warszawy, która nie czekając na orzeczenie sądu wykorzystuje środki administracyjne do przymuszenia Związku do zmiany swego stanowiska w nierozpoznanej apelacji, zaniechania stosowania nowego statutu i doprowadzenia do paraliżu organizacyjnego stowarzyszenia ogrodowego PZD, a poprzez to do przyznania racji drugiej stronie postępowania sądowego i rezygnacji ze wszczętej sprawy sądowej" - piszą w stanowisku skierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Kolegium Prezesów Poznań-Grunwald.

czytaj więcej

"Brak rejestracji statutu wprowadza chaos i niepewność" - 05.06.2015

"Po 25 latach walki działkowców Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku uchwalił długo oczekiwaną przez nas nową ustawę o ogrodach działkowych. Myślałem, że nareszcie będziemy mogli w spokoju uprawiać swoje działki. Niestety, tak się nie stało. Jako długoletni działkowiec proszę Pani Premier o użycie swojej władzy w celu przyspieszenia rejestracji nowego statutu, który wprowadzi spokój i bezpieczeństwo działkowców i ogrodów działkowych" - apeluje w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Bronisław Leszczyński z ROD w Kaliszu.

czytaj więcej

"Wystąpienie Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz odbieramy jako atak na rodzinne ogrody działkowe" - 05.06.2015

"Nie ulega wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa, a działania podjęte przez Panią Prezydent uniemożliwiające rejstrację statutu PZD są co najmniej niezrozumiałe i krzywdzące działkowców. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie - i tak się też stało. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut PZD i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego w odmowie jego rejestracji"- pisze do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz zarząd ROD im. T. Kościuszki w Gorlicach.

czytaj więcej

"Wierzymy, że Pani Premier kolejny już raz pomoże działkowcom w ich słusznej sprawie" - 05.06.2015

"Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejestracji statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. Kwestionowanie przez Urząd Stołeczny prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut zgodnie z zapisami ustawy o ROD jest bezzasadne i skierowane przeciwko wszystkim działkowcom w kraju" - pisze do Pani Premier zarzą ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Chyba Pani nie chce być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju?" - 05.06.2015

"Z działań zmierzających na szkodę ogrodów i działkowców nic dobrego nie wyjdzie. Zagraża Pani istnieniu ogrodów działkowych nie tylko w stolicy, ale także w całej Polsce. Nie chce chyba Pani być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju? Idea ogrodnictwa działkowego w Polsce istnieje i funkcjonuje, przynosząc wiele dobrego już od ponad 100 lat. Działkowcy to przede wszystkim ludzie starsi i wielodzietne rodziny, czyli ta nie najbogatsza część naszego społeczeństwa. Rozumiemy, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Trzeba często radzić sobie w różnych sytuacjach. Krzywdząc działkowców nie rozwiąże Pani problemów przed jakimi stanęła stolica" - piszą uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Ełku.

czytaj więcej

"Ze strony nadzoru brak jest jakiejkolwiek woli współpracy" - 05.06.2015

"Jesteśmy przekonani, iż nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt oraz skutecznie blokuje rejestrację statutu PZD w warszawskim oddziale KRS. Bez przyjętego statutu i podejmowanych na jego podstawie uchwał, wkrótce nastąpi paraliż decyzyjny, a wszelkie podjęte do tej pory decyzje będą pozbawione podstawy prawnej. Grozi to bowiem paraliżem naszych ogrodów lub lawiną spraw sądowych za bezprawne naliczanie opłaty ogrodowej. Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje działania PZD i kwestionuje nawet najmniejsze uchybienia w statucie PZD, by tym samym doprowadzić do paraliżu naszej organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD im. 1000 - lecia Państwa Polskiego w Pleszewie.

czytaj więcej

"Jak długo jeszcze będziemy tylko marzyć o błogim spokoju w ciszy zieleni działkowej?" - 05.06.2015

"Od kilkudziesięciu lat, a szczególnie w ostatnim dzieisięcioleciu, nad polskimi ogrodami działkowymi szaleje nieustający "huragan" atakujący ze zróżnicowanym nasileniem, przed którego skutkami ustawicznie musimy się bronić. Pytanie, dokąd ta sytuacja będzie trwać? Czy ją ktoś zaplanował i na jak długo? Czy starczy nam sił w tej nierównej walce z przeciwnikami ogrodów działkowych? Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki trwaniu w strukturach PZD idziemy w dobrym kierunku i nikt z tej wytyczonej drogi nas nie zawróci" - pisze w stanowisku dotyczącym obrony warszawskich ROD przed likwidacją zarzą ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni brakiem rejestracji statutu PZD" - 05.06.2015

"Ustawa o ROD została uchwalona przez nasz sejm 13.12.2013 roku i stała się sukcesem wszystkich działkowców, dla których istnienie ogrodów działkowych jest najważniejsze. Jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w PZD, mianowicie brakiem rejestracji statutu PZD, który został uchwalony na zjeździe PZD w dniu 23.10.2014 roku. Fakt ten utrudnia działalność PZD, w tym także ROD. Jest to barierą w realizacji postanowień ustawy o ROD" - piszą działkowcy z ROD 'Zoda' w Jelczu - Laskowicach.

czytaj więcej

"Działania organu nadzorującego prowadzą do destabilizacji ruchu działkowego" - 05.06.2015

"Działkowcy zwracają się do Pani Premier o pomoc w jak najszybszym uchwaleniu nowego statutu, gdyż jego brak prowadzi do chaosu prawno - organizacyjnego Związku i jego organów terenowych. Prosimy Panią Premier o opowiedzenie się po stronie polskich działkowców w toczącym się sporze z organem nadzoru nad PZD, gdyż racja jest po naszej stronie. Jednocześnie prosimy Panią Premier o spowodowanie przyśpieszenia rozpatrzenia apelacji złożonej przez Związek do Sądu Okręgowego Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie orzeczenia KRS, odmawiającego rejestracji nowego statutu PZD" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Opatówku.

czytaj więcej

"Działkowcy są zdumienie poczynaniami urzędu m. st. Warszawy" - 05.06.2015

"Wszyscy pamiętamy trudny okres procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy o rod. Ustawa stała się sukcesem wszystkich tych sił demokratycznych w Polsce, dla których dobro działkowców i istnienie ogrodów działkowych było najważniejsze. Wypracowany ponad podziałami akt ustawodawczy nie powinien więc wzbudzać kontrowersji i zastrzeżeń, a jednak tak się dzieje. Od samego początku obowiązywania ustawy mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych" - pisze Roman Grabczak Prezes ROD "Pierwiosnek" w Oławie.

czytaj więcej

Obradowała Krajowa Rada PZD - 03.06.2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła też przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Podczas obrad uczestnicy wysoko ocenili sprawozdanie z 4-letniej kadencji KR PZD w latach 2012-2015, które odzwierciedla ogrom pracy i zaangażowania wszystkich jej członków. Oceniono, że była to jedna z najtrudniejszych kadencji w całej historii PZD, bowiem PZD znajduje się pod nieustającym atakiem ze wszystkich stron.

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Działkowcy i urzędnicy - 03.06.2015

"Rodzinne ogrody działkowe to jedne z najpiękniejszych zakątków każdego miasta. Ukwiecone, pełne zielonych krzewów i  warzywnych grządek. Są miejscem odpoczynku zarówno dla seniorów, jak i dla rodzin z dziećmi. Mimo to niektóre władze miast negują ich społeczną przydatność. Ogrody nie przynoszą przecież pieniędzy do miejskiej kasy, więc w opinii urzędników należy je zlikwidować. Tu jednak powstaje problem olbrzymich kosztów związanych z odszkodowaniami dla działkowców i znalezienia im nowego terenu na urządzenie ogrodu, ale i na to miejskie władze znalazły rozwiązanie. Postanowiły obejść prawo, przekształcając ogrody w osiedla domów jednorodzinnych. Tak stało się już w Chojnicach. Wszystko wskazuje na to, że ich śladem chcą także pójść urzędnicy z Bydgoszczy" - czytamy w najnowszym numerzez Dziennika Trybuna.

czytaj więcej

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO spotkał się z poznańskimi działkowcami - 03.06.2015

Rafał Grupiński - Poseł na Sejm RP, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i przewodniczący tej partii w wojewódzkim wielopolskim, który spotkał się 1 czerwca się z przedstawicielami Okręgowego Zarządu PZD Robertem Klimaszewskim i Zenonem Brzozowskim był zadowolony z tej wizyty. A to dlatego, że następnego dnia - już w Warszawie będzie bogaty w wiedzą, bardzo dobrze przygotowany do rozmów na temat działkowców, ich kłopotów ze Statutem stanowiącym o ich przyszłości.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.