Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobre wieści dla ROD objętych dekretem Bieruta – WSA stwierdza: PZD jest stroną w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli - 06.11.2015

W dniu 1 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał niezmiernie istotny – z punku widzenia problemów, z jakimi boryka się Polski Związek Działkowców – wyrok.

  • Polski Związek Działkowców stroną w postępowaniu w sprawie z dekretu Bieruta
  • Polski Związek Działkowców posiada już tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, co do których Rodzinny Ogród Działkowy spełnia jeden z warunków, o których mowa w art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.

Sąd stwierdził bowiem, że stronami postępowania dekretowego są nie tylko podmioty wskazane w art. 7 ust. 2 dekretu Bieruta, ale stroną w takim postępowaniu może być podmiot, który posiada prawo użytkowania gruntu, a także  inne podmioty, które wykażą się tytułem prawnorzeczowym do gruntu. Jednocześnie Sąd potwierdził, że nabycie prawa użytkowania gruntu na podstawie art. 76 ustawy o ROD następuje z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy o ROD, a sama decyzja stwierdzająca nabycie prawa użytkowania ma jedynie charakter deklaratoryjny.

Z powyższego wynika również, że Polski Związek Działkowców ma już tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, co do których Rodzinny Ogród Działkowy spełnia jeden z warunków, o których mowa w art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.  Tytuł ten nabył bowiem na podstawie ustawy o ROD. Dodać warto, że w ww. wyroku Sąd stwierdził również, że zarówno użytkownikowi wieczystemu, jak i zwykłemu użytkownikowi służy prawo korzystania z gruntu z wyłączeniem innych osób, a także prawo pobierania pożytków. Oznacza to, że Polski Związek Działkowców ma możliwość skutecznej ochrony przed roszczeniami użytkowników wieczystych o wydanie nieruchomości. Bezzasadność takich roszczeń można bowiem  uzasadniać tym, że PZD – w przypadku ROD, które spełniają jeden z warunków z art. 76 ustawy o ROD – ma również tytuł prawny do nieruchomości, który umożliwia mu korzystanie z gruntu na takich samych zasadach, co użytkownik wieczysty i nie można w takich przypadkach twierdzić, że PZD zajmuje teren bez tytułu prawnego.

W świetle powyższego przypomnienia wymaga, iż od dłuższego czasu Polski Związek Działkowców zmaga się z Prezydentem m.st. Warszawy, a także Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, żądając przyznania statusu strony w postępowaniach z tzw. „dekretu Bieruta”. Wszelkie wnioski PZD o przyznanie statusu strony w takich postępowaniach nie były uwzględniane, a odwołania od niekorzystnych dla PZD decyzji były odrzucane z uwagi na brak statusu strony w postępowaniu.

Wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ww. wyroku jest więc momentem przełomowym i niewątpliwie dużym sukcesem Okręgu Mazowieckiego PZD wpisującym się w szereg starań, jakie czyni Związek w celu jak najszerszej ochrony interesu PZD  w związku z roszczeniami do gruntu, jak i w związku z regulacją stanu prawnego gruntu. Na uwagę zasługuje, iż w kontekście ww. wyroku dotychczas nieprzychylne dla PZD działania Prezydenta m.st. Warszawy związane z realizacją wniosków o wydanie decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania gruntów ROD nie stanowią dużego problemu, gdyż pomimo braku decyzji, Polski Związek Działkowców posiada tytuł prawny do gruntów ROD spełniających przesłanki z art. 76 ustawy o ROD, o którego formalne stwierdzenie w zakresie ROD położonych na terenie Warszawy – wystąpił do Prezydenta m.st. Warszawy.

 IZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio