Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rodzinny Ogród Działkowy "HCP-4" w Poznaniu ma 50 +1 lat - 01.02.2019

W 1964 roku Rada Zakładowa Fabryki Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Państwowe podjęła decyzję o zlokalizowaniu na poznańskim Dębcu ogrodu działkowego na powierzchni około  5,5 ha. Trzy lata później – w 1967 roku pierwsi Działkowcy otrzymali swoje działki w Pracowniczym Ogrodzie Działkowym nr 4 przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w skrócie POD przy ZPM HCP nr 4. Ogród liczący około 150 działek był czwartym POD w Poznaniu utworzonym wyłącznie dla pracowników fabryki.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Kolejarz I” w Przeworsku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 01.02.2019

Zgodnie z Regulaminem PZD każdy działkowiec na działce posiada kompostownik i powinien być przez to zwolniony z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadmieniamy ponadto, iż działkowcy płacą za wywóz nieczystości z terenu zamieszkania. Niekorzystnym zmianom w sprawie zmian ustawy śmieciowej dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych my działkowcy z ROD „Kolejarz I” w Przeworsku mówimy stanowcze NIE

czytaj więcej

List Józefa Romanowskiego ze Szczecina do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 01.02.2019

Ponadto zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej, która przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności, tworzy siedliska wielu gatunków roślin i zwierząt i ma wpływ na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miast. Przebywanie wśród zieleni zmniejsza depresję i stres. Służy zdrowiu.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgu Świętokrzyskiego PZD do Ministra Środowiska odnośnie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.01.2019

Dopełnieniem drastycznie rosnących kosztów odbioru odpadów jest przyjęcie aż 4 – krotnie większej stawki dla odpadów zmieszanych. Okręg Świętokrzyski PZD rozumiejąc intencje autorów przepisu, zestawia je jednak z praktyką i kosztami jakie w tym zakresie powstaną w bieżącym funkcjonowaniu ROD. Dla dużej części ogrodów fakt czterokrotnego zwiększenia opłaty za odbiór śmieci, może okazać się niezmiernie trudny do udźwignięcia, by nie powiedzieć, że niemożliwy.

czytaj więcej

Zakończenie sprawy roszczeniowej dotyczącej ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem - 31.01.2019

ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem został założony w 1970 r. na terenie kilku działek geodezyjnych, w tym na terenie działki nr 385/8. Teren ROD został zagospodarowany przez działkowców na cele związane z ogrodnictwem. W dniu 12 lutego 2001 r. do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem złożony został wniosek o zwrot nieruchomości (działki nr 385/8) wywłaszczonej pod budowę lotniska orzeczeniem o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Prezydium WRN w Białymstoku nr SAA.II-5/98/51 z dnia 14 stycznia 1953 r. W dniu 16 lipca 2004 r., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wydało decyzję nr GN.7221-10/03/04 o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na fakt, iż stała się zbędna na cel wywłaszczenia.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowe Zarządu PZD w Opolu z dnia 29.01.2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 31.01.2019

"OZ PZD w Opolu stwierdza, ze projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który ma służyć stabilizacji stosunków prawnych, wywrze odwrotny skutek. Przywrócenie możliwości zgłaszania roszczeń o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, które zgodnie z prawem powinny być oddalone spowoduje większy nieład i negatywne skutki dla wielu instytucji publicznych i prywatnych. Projekt zawiera liczne błędy. Nie bierze po uwagę skutków dla osób, które przez kilkadziesiąt  lat w dobrej wierze  zajmowały nieruchomości przekazane im przez władze publiczne."

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 31.01.2019

"Przyjęte w projekcie nowe rozwiązania uderzą bezpośrednio w działkowców. Jest to niesprawiedliwe z dwóch powodów. Po pierwsze: działkowcy jako mieszkańcy miast i gmin już ponoszą opłaty z tytułu odbioru odpadów w miejscu swego zamieszkania. Po drugie: kolejny raz zapłacą za odbiór śmieci z ogrodów, w których użytkują działki. Okręgowy Zarząd Podkarpacki apeluje o wnikliwe przeanalizowanie proponowanych zmian w ustawie pod kątem uwzględnienia postulatów kierowanych przez środowisko działkowców. Projektowane zmiany powinny służyć ludziom, a nie wprowadzać restrykcyjne rozwiązania."– czytamy w stanowisku OZ Podkarpackiego.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 29.01.2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 31.01.2019

"Ogrody działkowe, tworzone były przed pół wiekiem na gruncie Skarbu Państwa. Jak Skarb Państwa wchodził w prawa posiadania nieruchomości, działkowcy takiej wiedzy nie posiadają. Nowe sytuacje wywołane zmianami ustawy, mogą wprowadzić chaos w gospodarce nieruchomościami, tym bardziej, że niewspółmiernie proponuje się wzrost wnioskodawców, nawet w stosunku do spraw, które zostały rozstrzygnięte w świetle obowiązującego wówczas prawa, a które później zostało uznane jako niekonstytucyjne. Zmiany dotyczą również przypadków, gdy wywłaszczenie było na podstawie umowy potwierdzonej aktem notarialnym."- czytamy w Stanowisku. 

czytaj więcej

W jaki sposób zarząd ROD winien ustalać wysokość opłaty energetycznej? - 31.01.2019

W ROD najczęściej występują 3 rodzaje opłat związanych z zużyciem energii elektrycznej. Pierwsza z nich, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na działce ogrodowej. Druga, to opłata przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia energii dostarczanej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową m.in. na oświetlenie alei czy też zasilenie w prąd domu działkowca. Natomiast trzecia opłata, zwana potocznie „opłatą energetyczną” przeznaczona jest na pokrycie strat na przesyle energii elektrycznej na terenie całego ogrodu.

czytaj więcej

Ochrona środowiska w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 30.01.2019

Rodzinne ogrody działkowe przyczyniają się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, kształtują warunki dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz chronią środowisko i przyrodę poprzez przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych. Ponadto wpływają na poprawę warunków ekologicznych w gminach i kształtują zdrowe otoczenie człowieka. Zdecydowana większość działkowców wykazuje się dużą świadomością ekologiczną, jednakże zawsze znajdą się jednostki, które skutecznie zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę. Niszcząc środowisko zaprzeczamy idei ekologicznego ogrodnictwa.

czytaj więcej

Seria podpaleń na terenie ogrodów działkowych w Międzychodzie - 30.01.2019

W ciągu miesiąca w rejonie Wałów Jana Kazimierza i Dworcowej w Międzychodzie spłonęło sześć altanek. W pożarach nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wykluczają, że do zaprószenia ognia doszło wskutek działań osób bezdomnych.

czytaj więcej

Głogowscy działkowcy mają swój budżet - 30.01.2019

Aż 100 tysięcy złotych zapisano w tegorocznym budżecie Głogowa na Fundusz Działkowca. To pierwsza taka inicjatywa w historii miasta. O przeznaczeniu tych pieniędzy zdecydują sami zainteresowani. – Środki z Funduszu mogą być przeznaczone na infrastrukturę ogrodową, czyli budynki i budowle, aleje i drogi, place zabaw, świetlice, hydrofornie...

czytaj więcej

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Okręgu Poznańskim - 30.01.2019

Rozpoczęły się w Okręgu Poznańskim przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Kończąca się kadencja organów Związku stawia szczególne wyzywania przed zarządami i komisjami rewizyjnymi ogrodów. Dobre przygotowanie kampanii jest gwarancją zapewnienia ciągłości zarządzania ogrodami i sprostania niełatwym problemom, jakie mogą się pojawić w toku zebrań. Dlatego też Okręg Poznański przykłada dużą wagę do zimowej tury szkoleń, którą objęto aktyw ogrodów działkowych. Tradycyjnie już odbywamy szkolenia w rejonach działania kolegiów prezesów w dwóch grupach.

czytaj więcej

Czy córka może nabyć działkę po zmarłym ojcu, gdy posiada już inną działkę w ROD? - 30.01.2019

Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim, prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci (synowie, córki), wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD). W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób, powinna złożyć do zarządu ROD wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju z 11.01.2019 r. w sprawie zagrożeń dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 29.01.2019

„W projektach tych władze samorządowe na razie dużych miast, np. w Warszawie, planują przeznaczyć tereny ROD na parki, skwery, place zabaw. Mają powstać tereny zielone w miejscu dotychczasowej zieleni działkowej. Takie zmiany są z założenia złudą. Jaki jest sens i jaka jest korzyść dla miast kiedy trzeba będzie wydawać publiczne pieniądze na urządzenie zielni w miastach, skoro ta zieleń już funkcjonuje i na jej utrzymanie miasta nie wydają ani grosza?” – czytamy w Stanowisku OZ Sudeckiego  

czytaj więcej

Ogrodowe metamorfozy, czyli gdzie i jakie zachodzą zmiany - 29.01.2019

Rodzinne ogrodu działkowe na przestrzeni ostatnich lat przeszły sporą metamorfozę, począwszy od zmian poszczególnych działek poprzez wizerunek całych ogrodów aż po otoczenie włącznie. To ostatnie należy postrzegać w szerszym kontekście, także prawnym czy ustawodawczym. Nawiązując do działek należy dostrzec niezmiernie ważne i potrzebne programy kreowane przez Krajowy Zarząd czy Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, jak chociażby „Otwarty program rozwoju ROD”, czy „ROD na miarę XXI wieku”. Działkowcy dostrzegają konieczność wdrażania tego typu programów, jednakże, powiedzmy równorzędnie działki zmieniają się pod względem ich wykorzystywania.

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegium Prezesów świnoujskich ROD - 29.01.2019

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się, pierwsze tegoroczne spotkanie prezesów zarządów świnoujskich ogrodów działkowych. Tematem wiodącym dyskusji były sprawy związane z mającymi się odbyć w tym roku zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi. Omawiane także były bieżące problemy wynikające z działalności ogrodów. Prezesi dzielili się swoimi doświadczeniami. Dyskusję zdominowały kwestie bezpieczeństwa ogrodach. 

czytaj więcej

Moim zdaniem – Stara bieda? - 29.01.2019

Na Zachodzie na pytanie: co słychać odpowiada się, że wszystko w porządku, że jest zupełnie ok. U nas na to samo pytanie odpowiedź brzmi: stara bieda. Moim zdaniem różnica wynika  stąd, że na Zachodzie od XVII wieku panuje przekonanie o mocy człowieka. Głęboko wierzy się w to, że człowiek stworzył państwo, moralność, system polityczny i ekonomiczny. W związku z tym wierzy się, że własne powodzenie zawdzięczamy sobie. W związku z tym na pytanie jak leci odpowiedź musi być pozytywna, bo gdybym rzekł, że dzieje mi się źle, to bym się sam oskarżał o nieudolność czy lenistwo.

czytaj więcej

Fachowe doradztwo i upowszechnianie wiedzy w ramach działalności oświatowej Polskiego Związku Działkowców - 29.01.2019

Głównym założeniem działalności oświatowej PZD jest popularyzacja wiedzy z zakresu ogrodnictwa, modernizacji i zagospodarowania ogrodów. Polski Związek Działkowców jest jedną z niewielu organizacji w Polsce, która obejmuje tak liczną grupę odbiorców - bowiem z ogrodnictwem działkowym związane jest ponad 1 milion osób. Dlatego dobra oferta szkoleniowa i  wydawnicza jest kluczem do upowszechniania rzetelnej wiedzy i stanowi tak istotną w obecnych realiach bazę informacyjną.

czytaj więcej

Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.01.2019

W dniu 24 stycznia 2019 r. Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Przedmiotowe stanowisko było efektem analizy przepisów projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108) i wypracowania wniosku, że projektowane rozwiązania prawne niosą ze sobą poważne zagrożenie dla ROD i działkowców, związane z ryzykiem masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.