Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Kolejny raz urząd RPO dał się wciągnąć do walki z działkowcami" - 10.05.2016

Zarząd ROD "Tulipan" w Bolesławcu stanowczo sprzeciwia się próbom podjęcia nowelizacji ustawy o ROD uchwalonej przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2013 r. ze względu na łamanie prawa działkowego przez grupki osób zamieszkujących w ogrodach w ponadnormatywnych  altanach, czytaj domach.

czytaj więcej

"Znaczące przekroczenia norm wymiarów altany świadczą o działaniu z premedytacją" - 10.05.2016

"Stanowczo sprzeciwiamy się budowaniu ponadnormatywnych altan. Wymiary przewidziane w ustawie o ROD w zupełności wystarczają zabezpieczeniu potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych działkowca" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Ełku.

czytaj więcej

"Nie możemy dopuścić do stopniowego przekształcania ogrodów w osiedla mieszkaniowe" - 10.05.2016

"Mimo, że wykorzystywanie ogrodów przez garstkę niezadowolonych działkowców jest zjawiskiem marginalnym w skali całego kraju, to w przyszłości mogłoby to przybrać groźną formę, gdyż nieuczciwych, idących ich śladami mogłoby także przybywać i załamać obecnie obowiązujący system prawny w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a w konsekwencji unicestwić ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce" - pisze SSI ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich nie chce stanąć w obronie większości działkowców" - 10.05.2016

My działkowcy ROD „Słoneczko" w Sokołowie Podlaskim zebrani na Walnym Zebraniu członków ogrodu po zapoznaniu się z pismami skierowanymi przez Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny w sprawie nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów. Kierujemy do Pana Rzecznika nasze stanowisko w tej sprawie. Zamieszkiwanie na terenie ogrodu jest łamaniem przepisów PZD nie od dzisiaj.

czytaj więcej

"Solidaryzujemy się z działaniami podejmowanym prze Krajową Radę PZD" - 10.05.2016

"Decydując się na pozostanie w strukturach Polskiego Związku Działkowców podczas zebrania zwołanego na podstawie art. 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dokonywaliśmy tego wyboru z pełną rozwagą i uzasadnionym przekonaniem, że Związek będzie stać na straży przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego. I nie pomyliliśmy się! W pełni identyfikujemy się z treścią i zasadnością podejmowanych przez Polski Związek Działkowców i oczywiście Jego władze krajowe, uchwał zmierzających do restrykcyjnego przestrzegania prawa przez działkowców" - pisza działkowcy z ROD "Oaza" w Toruniu.

czytaj więcej

"Niestety nieliczne osoby, które z terenu ROD postanowiły uczynić miejsce swojego stałego zamieszkiwania, budują wizję jakoby niemal w każdym ogrodzie ten problem występował" - 09.05.2016

"Ogrody działkowe w naszym kraju obejmują tysiące hektarów gruntów, na których zlokalizowane jest blisko milion indywidualnych działek. W gronie tak dużej społeczności zawsze znajdą się osoby, które występować będą wbrew przyjętym zasadom i przepisom. Mamy tutaj na myśli grupę poznańskich działkowców, którzy poprzez swoje działania stawiają w negatywnym świetle całe nasze środowisko" - pisza działkowcy z ROD "Kolejarz" w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

"Przeciwstawiamy się próbom sankcjonowania ponadnormatywnego budownictwa dla garstki wyjątkowo krzykliwych tzw. biednych działkowców" - 09.05.2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze, jako najwyższy organ w naszym ROD "Prochownia" w Kielcach, sprzeciwia się przeciwko kolejnej próbie budowania złej atmosfery wokół PZD, wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ogrodnictwa działkowego.

czytaj więcej

"Przestrzegając obowiązujących praw w ROD stajemy w ich obronie" - 09.05.2016

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowców "Bolesława Chrobrego" we Wronkach obradujący na Walnym Zebraniu Ogrodu po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25.02.2016 r. kierowanym do Pana Ministra i Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczącym w szczególności legalizacji zamieszkiwania i samowoli budowlanej na działce wnosimy o nie podejmowanie kroków prawnych które legalizowałyby stan faktyczny (samowola budowlana, zamieszkiwanie całoroczne altany).

czytaj więcej

"Wszyscy działkowcy odbierają wystąpienie Pani Sibińskiej skierowane do Ministrów jako próbę wywołania zamieszania wokół ustawy o ROD" - 09.05.2016

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Wojciech" w Krośnie z głębokim niezadowoleniem przyjmuje interpelację Pani Poseł Krystyny Sibińskiej złożoną do Pana Ministra dotyczącą rzekomych masowych eksmisji z działek przeprowadzanych przez organy PZD.

czytaj więcej

"Osoby zamieszkujące ogrody w zdecydowanej większości przypadków nie są ani ubogie, ani bez dachu nad głową" - 06.05.2016

Działkowcy z ROD „Cukrownik" w Przeworsku biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym uważają, że wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana Ministra zostało sprowokowane przez grupkę osobników, tylko przez pomyłkę nazywających się działkowcami, nieustannie łamiących prawo i żyjących kosztem innych.

czytaj więcej

"Uważamy, że dokonywanie jakichkolwiek zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych jest niepotrzebne" - 06.05.2016

Działkowcy z ROD im. A. Czartoryskiego w Sieniawie apelują do Pana o zachowanie zdrowego rozsądku i wycofanie wniosków skierowanych do ministrów w rządzie RP o dokonanie zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Rzecznik powinien stawać w obronie całego środowiska działkowców, a nie grupki osób, które bezczelnie łamiąc prawo zamieszkują na działkach.

czytaj więcej

"Mówimy stanowcze NIE wszelkim próbom niszczenia tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego" - 06.05.2016

Działkowcy ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2016 roku sprzeciwiają się budowaniu altan ponadnormatywnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i zjawisku zamieszkiwania na stałe w altanach działkowych.

czytaj więcej

"Jesteśmy przekonani, że Pan weźmie pod uwagę argumentację tysiąca działkowców z całej Polski" - 05.05.2016

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Puchalskiego w Rzeszowie, uważamy, że dla dobra środowiska działkowego, nie potrzeba uchwalać nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uważamy, że Ustawa z 13 grudnia 2013 roku zawiera rozwiązania zapobiegające zamieszkiwaniu w ogrodach ROD i budownictwu ponadnormatywnemu.

czytaj więcej

"Każdy, bez względu na zajmowaną pozycję w kraju zobowiązany jest do przestrzegania prawa" - 05.05.2016

Jako działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego TRANSPORTOWIEC, Wieniec- Zalesie w województwie kujawsko-pomorskim, obradujący na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym, z ogromnym niezrozumieniem zapoznaliśmy się z materiałami Pańskich wystąpień do Ministra Infrastruktury jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W naszej ocenie Pańskie działania zmierzające do głębokiej ingerencji w Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są podważeniem przestrzegania prawa w naszym państwie.

czytaj więcej

"Istotny jest każdy głos broniący idei ruchu ogrodnictwa działkowego i rozwoju ogrodów działkowych na ziemiach polskich" - 05.05.2016

Jesteśmy działkowcami Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zdrowie" w Czerwonej Górze i pragniemy podziękować Panu za zajęcie stanowiska w sprawie zamieszkiwania w ROD i przyjęcie postawy broniącej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Wobec rozgorzałej medialnej dyskusji dotyczącej zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych, zjawiska meldowania oraz budowy ponadnormatywnych altan, w którą włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i Pani Poseł Krystyna Sibińska, niezwykle istotny jest każdy głos broniący idei ruchu ogrodnictwa działkowego i rozwoju ogrodów działkowych na ziemiach polskich.

czytaj więcej

"W swojej historii przeżyliśmy już nie jeden atak na nasz Związek, z każdego wychodziliśmy z tarczą w dłoni" - 05.05.2016

"Decydując się na pozostanie w strukturach Polskiego Związku Działkowców podczas zebrania zwołanego na podstawie art. 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dokonywaliśmy tego wyboru z pełną rozwagą i uzasadnionym przekonaniem, że Związek będzie stać na straży przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego. I nie pomyliliśmy się! W pełni identyfikujemy się z treścią i zasadnością podejmowanych przez Polski Związek Działkowców, i oczywiście Jego władze krajowe, uchwał zmierzających do restrykcyjnego przestrzegania prawa przez działkowców" - pisza działkowcy z ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Budując ponadnormatywny dom, każdy bierze za to odpowiedzialność na siebie" - 04.05.2016

"Mieszkających jest garstka, a skutki ponoszą wszyscy. Jesteśmy za tym, by pomóc ludziom z problemami, ale nie drogą zgody na zamieszkiwanie na ogrodzie. Dlatego zaskoczeni jesteśmy stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich i poseł Sibińkiej, sugerujących jakieś zmiany w ustawie, nie przystające do idei rodzinnych ogrodów działkowych" - piszą działkowcy z ROD "Bukowina" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie dotychczasowej ustawy o ROD" - 04.05.2016

My działkowcy ROD „Stokrotka" w Chocianowie zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 22 kwietnia 2016 r. po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażamy niezadowolenie z Pana próby ingerencji w zapisy Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. 

czytaj więcej

"Pan jako urzędnik państwowy powinien wręcz poprzeć starania PZD" - 04.05.2016

"Doskonale wiemy, że Pan jest Rzecznikiem Praw wszystkich Obywateli naszego kraju, ale łamiącym w sposób rażący obowiązujące ich normy i przepisy z tytułu bycia członkiem PZD należ powiedzieć zdecydowane „nie", a nie brać ich w obronę. Przecież obowiązująca ustawa o ROD wyraźnie stanowi, że na terenie ogrodów działkowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania, są one przeznaczone na miejsce do wypoczynku, rekreacji i okresowego pobytu" - pisze Prezes ROD "Metalowiec" we Włocławku.

czytaj więcej

"Na prośbę garstki osób świadomie łamiących prawo kieruje Pani interpelację" - 04.05.2016

Działkowcy z ROD „Zelmerowiec" w Rzeszowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym zdecydowali się zająć stanowisko odnośnie Pani interpelacji złożonej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej

 


Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio