Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Marginalny problem stał się pretekstem do niszczenia ogrodów w Polsce" - 13.05.2016

"Powinnismy razem zrobić porządek z nievbezpiecznym procederem zamieszkiwania na działkach i ponadnormatywnymi altanami. Wytrąćmy naszym przeciwnikom argumenty podważające zasadność istnienia ogrodów. Marginalny problem stał się pretekstem do kolejnych prób niszczenia rodzinnych ogrodów działkowych w Polsc" - zauważają działkowcy z ROD "Miodówko" w Olsztynie. Czytaj więcej TUTAJ

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie zamieszkiwania na działkach" - 13.05.2016

"Nie godzimy się również na to, aby zamieszkiwanie na działkach stale tłumaczyć złą sytuacją życiowa i materialną. Rodzinne ogrody działkowe nie są osiedlami mieszkaniowymi, a altany to nie domy, w których się mieszka. Na działkach się wypoczywa" - piszą działkowcy z ROD "50-lecia ZKK" w Ełku w stanowisku dotyczącym zamieszkiwania w ogrodzie. Treść stanowiska TUTAJ.

czytaj więcej

"Proponowane rozwiązania RPO są bardzo szkodliwe społecznie" - 13.05.2016

"Rzecznik Praw Obywatelskich ugiął się pod presją garstki osób nieprzestrzegających norm prawnych obowuiązujących w PZD, chcących zalegalizować całoroczne zamieszkiwanie w altanach na terenie ROD. Żądania tych osób i proponowane rozwiązania RPO są bardzo szkodliwe społecznie. Nie może być zgodny na takie żądania" - piszą działkowcy ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Te zjawiska kształtują nieprawdziwie zły obraz całego środowiska działkowego" - 13.05.2016

"Zjawisko zamieszkiwania i zameldowania na działkach oraz budownictwa ponadnormatywnaego kształtuje niekorzystny obraz całego środowiska działkowego wśród społeczeństwa polskiego poprzez zakłamane i nieprawdziwe informacje przekazywane opinii publicznej. Polski Związek Działkowców nigdy nie pozwalał na budowanie domów działkowych o większej powierzchni, niż dopuszczały przepisy - czytamy w stanowisku walnego zebrania ROD "Pod Lasem" w Końskich.

czytaj więcej

"Zamieszkiwanie na stałe na działce uniemożliwia odpoczynek pozostałym użytkownikom działek" - 12.05.2016

"Stanowczo sprzeciwiamy się procederowi zamieszkiwania na działkach. Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tylko wypoczynkowych i rekreacyjnych. Pomimo, że z szacunków prowadzonych przez PZD wynika, że jest to problem marginalny nie należy go lekceważyć. Jest to jedno z najważniejszych zagrożeń dla idei ogrodnictwa działkowego w Polsce od czasu kłopotów z ustawą o ROD" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Ełku.

czytaj więcej

"PZD jako reprezentant milionowej rzeszy działkowców powienien występować przy opiniowaniu inicjatyw związanych z ogrodami działkowymi jako ich prawny reprezentant" - 12.05.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Krokus" w Sanoku pisze do Pana w sprawie wystąpienia Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego regulacji prawnych zamieszkiwania i budowania altan ponadnormatywnych, wyrażamy swoje oburzenie i zaniepokojenie Pana wystąpieniami.

czytaj więcej

"Popiera Pan garstkę cwaniaków udających, że są bardzo pokrzywdzeni przez PZD" - 12.05.2016

My działkowcy z ROD "Przyszłość" w Rzeszowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 30.04.2016 r. sprzeciwiamy się próbie ingerencji w zapisy ustawy o ROD z 2013 roku. Takie działanie jakie Pan prowadzi różnicując działkowców na lepszych i gorszych nie powinno mieć miejsca.

czytaj więcej

"Smuci nas fakt, że przed wystosowaniem pisma nie zasięgnął Pan opinii naszego stowarzyszenia" - 11.05.2016

Działkowcy z ROD im. T. Kościuszki w Prudniku woj. opolskie, biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, wyrażają swoje zdziwienie  i niepokój wobec stanowiska jakie Rzecznik Praw Obywatelskich zawarł w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dot. "regulacji" niezgodnego z prawem zamieszkiwania i zalegalizowania samowoli budowlanych na terenach ROD.

czytaj więcej

"Apelujemy do Pana Ministra o pozostawienie ustawy o ROD bez jakichkolwiek zmian" - 11.05.2016

Działkowcy uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD "Pionier" w Przeworsku zwracają się z prośbą o odrzucenie przez Pana Ministra wniosków skierowanych przez panią Poseł Krystynę Sibińską zawartych w interpelacji dotyczącej osób "eksmitowanych" przez PZD z działek.

czytaj więcej

"Jeżeli naprawdę chce Pan stać na straży praworządności, to prosimy nie działać w interesie tych, którzy łamią prawo" - 11.05.2016

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD "Podzwierzyniec" w Łańcucie, stwierdzają, iż złożone przez Pana listy w sprawie dokonania zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowią bardzo niebezpieczny krok w kierunku likwidacji ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Chcemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec prób ingerencji w ustawę o ROD" - 11.05.2016

"Niewielka grupa osób, budując w ROD ponadnormatywne alatany przypominające domy i wprowadzając się do nich - wykazując tym samym jawne lekceważenie zarówno prawa, jak i reszty działkwoców oraz całej naszej organziacji - próbuje robić z siebie ofiary prześladowań i w ten sposób wywalczyć korzystne dla siebie zmiany w ustawie o ROD" - piszą działkowcy w ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Każdy obywatel ma konstytucyjny obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa" - 11.05.2016

"My działkowcy sami z siebie bez pomocy ze strony organów publicznych walczyliśmy z tymi problemami, uważając iż prawo powinno być stawiane ponad wszystko. Zwalczaliśmy, jeżeli występowały takie przypadki samowolnego zamieszkiwania. Podejmowaliśmy decyzje o zmniejszeniu powierzchni altan przy występującym naruszaniu przepisów ustawy o ROD i prawa budowlanego. Wierzyliśmy, że organy państwowe, a w tym przypadku RPO będzie stał na straży obowiązujących przepisów prawa, że będą bronione osoby słabe, dla których prawo jest rzeczą świętą" - piszą działkowcy z ROD "Piotruś" w Strzyńcu.

czytaj więcej

"Zamieszkiwanie na terenie ogrodu jest łamaniem przepisów PZD nie od dzisiaj" - 10.05.2016

My działkowcy ROD „Słoneczko” w Sokołowie Podlaskim zebrani na Walnym Zebraniu członków ogrodu po zapoznaniu się z pismami skierowanymi przez Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny w sprawie nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów. Kierujemy do Pana Rzecznika nasze stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej

"Kolejny raz urząd RPO dał się wciągnąć do walki z działkowcami" - 10.05.2016

Zarząd ROD "Tulipan" w Bolesławcu stanowczo sprzeciwia się próbom podjęcia nowelizacji ustawy o ROD uchwalonej przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2013 r. ze względu na łamanie prawa działkowego przez grupki osób zamieszkujących w ogrodach w ponadnormatywnych  altanach, czytaj domach.

czytaj więcej

"Znaczące przekroczenia norm wymiarów altany świadczą o działaniu z premedytacją" - 10.05.2016

"Stanowczo sprzeciwiamy się budowaniu ponadnormatywnych altan. Wymiary przewidziane w ustawie o ROD w zupełności wystarczają zabezpieczeniu potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych działkowca" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Ełku.

czytaj więcej

"Nie możemy dopuścić do stopniowego przekształcania ogrodów w osiedla mieszkaniowe" - 10.05.2016

"Mimo, że wykorzystywanie ogrodów przez garstkę niezadowolonych działkowców jest zjawiskiem marginalnym w skali całego kraju, to w przyszłości mogłoby to przybrać groźną formę, gdyż nieuczciwych, idących ich śladami mogłoby także przybywać i załamać obecnie obowiązujący system prawny w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, a w konsekwencji unicestwić ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce" - pisze SSI ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich nie chce stanąć w obronie większości działkowców" - 10.05.2016

My działkowcy ROD „Słoneczko" w Sokołowie Podlaskim zebrani na Walnym Zebraniu członków ogrodu po zapoznaniu się z pismami skierowanymi przez Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny w sprawie nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów. Kierujemy do Pana Rzecznika nasze stanowisko w tej sprawie. Zamieszkiwanie na terenie ogrodu jest łamaniem przepisów PZD nie od dzisiaj.

czytaj więcej

"Solidaryzujemy się z działaniami podejmowanym prze Krajową Radę PZD" - 10.05.2016

"Decydując się na pozostanie w strukturach Polskiego Związku Działkowców podczas zebrania zwołanego na podstawie art. 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dokonywaliśmy tego wyboru z pełną rozwagą i uzasadnionym przekonaniem, że Związek będzie stać na straży przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego. I nie pomyliliśmy się! W pełni identyfikujemy się z treścią i zasadnością podejmowanych przez Polski Związek Działkowców i oczywiście Jego władze krajowe, uchwał zmierzających do restrykcyjnego przestrzegania prawa przez działkowców" - pisza działkowcy z ROD "Oaza" w Toruniu.

czytaj więcej

"Niestety nieliczne osoby, które z terenu ROD postanowiły uczynić miejsce swojego stałego zamieszkiwania, budują wizję jakoby niemal w każdym ogrodzie ten problem występował" - 09.05.2016

"Ogrody działkowe w naszym kraju obejmują tysiące hektarów gruntów, na których zlokalizowane jest blisko milion indywidualnych działek. W gronie tak dużej społeczności zawsze znajdą się osoby, które występować będą wbrew przyjętym zasadom i przepisom. Mamy tutaj na myśli grupę poznańskich działkowców, którzy poprzez swoje działania stawiają w negatywnym świetle całe nasze środowisko" - pisza działkowcy z ROD "Kolejarz" w Skarżysku - Kamiennej.

czytaj więcej

"Przeciwstawiamy się próbom sankcjonowania ponadnormatywnego budownictwa dla garstki wyjątkowo krzykliwych tzw. biednych działkowców" - 09.05.2016

Walne Zebranie Sprawozdawcze, jako najwyższy organ w naszym ROD "Prochownia" w Kielcach, sprzeciwia się przeciwko kolejnej próbie budowania złej atmosfery wokół PZD, wokół Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ogrodnictwa działkowego.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.