Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

List działkowców zgormadzonych na walnym zebraniu sprawozdawczym ROD „Kabanos” w Rzeszowie, do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej. - 11.05.2018

Jesteśmy zaskoczeni tym, że znów rozpoczyna się walka o grunty ogrodów działkowych, bo tylko tak można odebrać przygotowany projekt specustawy mieszkaniowej. Deweloperzy już zacierają ręce, bo w końcu będą mogli zrealizować swoje komercyjne plany, gdyż tak naprawdę projektowana ustawa w niewielkim stopniu realizuje rządowy program „Mieszkanie plus”. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 11.05.2018

Mamy uzasadnione obawy, że w świetle proponowanych zapisów projektu ustawy, przyszłość naszego ogrodu wraz z naszymi prawami jest zagrożona. W związku z tym uważamy, ze zawarte rozwiązania w projekcie ustawy godzą w interes PZD i działkowców, dlatego też oczekujemy bezwzględnego stosowania ustawy z dn. 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Korzystne dla ogrodów wyroki WSA w Warszawie dot. prawa użytkowania gruntów - 10.05.2018

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd Mazowiecki podejmuje niezbędne działania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Okręgu Mazowieckiego. Jest to konieczne dla zapewnienia dalszego bezpiecznego funkcjonowania ogrodów. W tym celu, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, OZM złożył wnioski o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania do wszystkich terenów zajmowanych przez ogrody, które nie miały uregulowanej sytuacji prawnej.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Wiśnia” w Zabrzu w sprawie oceny zagrożeń dla ROD z tytułu przygotowania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 10.05.2018

Projekt ustawy nie został przygotowany wyłącznie z myślą o zlikwidowaniu deficytu mieszkań dla młodych małżeństw i osób o niskich dochodach ale także w celu zwiększenia rynku nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż komercyjną. Mając na względzie działania podejmowane przez deweloperów w celu pozyskania gruntów ROD pod budowę mieszkań, biurowców, osiedli domów jednorodzinnych, projekt ustawy może mieć negatywny wpływ na sytuacje rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Niezapominajka” w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 10.05.2018

Projekt wprost lekceważy ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Podobnie jak lekceważy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a nawet zezwala na realizację inwestycji wbrew tym planom. Wnosimy o znaczną modyfikację specustawy mieszkaniowej, aby nie stała się ona bronią przeciwko działkowcom.

czytaj więcej

Zdrowie prosto z działki! - 09.05.2018

Już nie możemy doczekać się pierwszych truskawek z działki. Nikt nie musi przekonywać, że takie są oczywiście najsmaczniejsze. Jednak warto wiedzieć także, dlaczego są takie zdrowe i jak je spożywać, aby czerpać z nich jak najwięcej witamin, błonnika, polifenoli i innych prozdrowotnych związków. Najwcześniej – już w maju – pojawiają się owoce jagody kamczackiej. Są bardzo smaczne, i choć nie sprawiają kłopotów w uprawie, nadal są rzadko spotykane na działkach. A szkoda – to bogactwo m.in. antocyjanów i pierwszych witamin. Dlaczego jeszcze trzeba posadzić jagodę kamczacką? Przeczytajcie w czerwcowym „działkowcu”. Warto!

czytaj więcej

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. częściowej likwidacji ROD "Walter" w Radomiu w związku z budową drogi publicznej - 09.05.2018

Głównym celem Polskiego Związku Działkowców jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Jednakże czasem konieczna jest likwidacja ogrodu w związku z realizacją inwestycji celu publicznego np. w związku z budową drogi. W takim przypadku organy PZD podejmują wszelkie niezbędne działania zapewniające realizację uprawnień przysługujących w takiej sytuacji działkowcom z likwidowanego terenu.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Handlowiec” w Rzeszowie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Projektowana ustawa pozbawia ochrony prawnej tereny zajmowane obecnie przez rodzinne ogrody działkowe położne w dużych aglomeracjach miejskich i tworzy ułatwienia w dostępie do terenów będących w użytkowaniu działkowców dla realizacji komercyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

czytaj więcej

Zebranie OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju - 09.05.2018

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie- Zdroju, któremu przewodniczył Prezes ORS PZD. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Przewodniczy Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka obrad obejmowała: aktualną sytuację działkowców, ogrodów i PZD, w tym informację z zebrania KR PZD, sprawy terenowo-prawne, informację w sprawie kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego w 2018 roku, sprawy finansowe, sprawy organizacyjne i różne.

czytaj więcej

Petycja walnego zebrania ROD „Polmo” w Szczecinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 09.05.2018

Szanowny Panie Ministrze, Członkowie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "POLMO" w Szczecinie zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21.04.2018 r., wyrażają swoje zaniepokojenie o los ogrodów działkowych w polskich miastach. W związku z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018 r. zdaniem działkowców skutki wejścia w życie niniejszej ustawy mogą poważnie zagrozić długoletniej historii ogrodów działkowych w Polsce.

czytaj więcej

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. sprawy dekretowej - 08.05.2018

W 2017 r. zmniejszyło się trochę niebezpieczeństwo likwidacji ogrodów warszawskich w związku z roszczeniami z dekretu „Bieruta”. Wynikało to m.in. z działalności Komisji Weryfikacyjnej oraz przygotowania projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który zakładał m.in. wyłączenie zwrotu nieruchomości „w naturze”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze dot. ww. projektu ustawy, przedstawiając szerokie stanowisko i wnioski dot. uwzględnienia w projekcie ustawy zapisów zabezpieczających interesy rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Święto Konstytucji 3 Maja w Rogoźnie z udziałem działkowców - 08.05.2018

3 maja 2018 r. w Rogoźnie odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji. W uroczystościach tych brały udział delegacje Rogozińskich Ogrodów Działkowych: im. Przemysława, „Czerwony Mak”, im. K. Marcinkowskiego oraz im. J. Słowackiego.

czytaj więcej

Stanowisko walnego zebrania sprawozdawczego ROD „Pionier” w Przeworsku w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Uważamy, ze znajdujące się w projekcie ustawy zapisy są bardzo niebezpieczne dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, zwłaszcza w dużych średnich i dużych miastach. Dostrzegamy potrzebę pilnego rozwiązania problemu braku mieszkań, ale nie powinno się tej sprawy załatwiać kosztem działkowców.

czytaj więcej

Apel działkowców ROD „Narcyz” w Kielcach w sprawie specustawy mieszkaniowej - 08.05.2018

Naszym zdaniem projekt  specustawy mieszkaniowej daje wolna rękę deweloperom, umożliwiając im   prowadzenie licznych nowych inwestycji mieszkaniowych, w konsekwencji prowadząc do daleko idącego bałaganu urbanistycznego i stanowi bardzo duże zagrożenie dla ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Delegatury Rejonowej PZD w Będzinie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Delegatura Rejonowa w Będzinie stoi na stanowisku, że opracowanie tak ważnego dla społeczeństwa projektu ustawy nie może uwzględniać interesów tylko inwestorów i deweloperów. Obawiamy się, że przyjęta ustawa w takim kształcie może w niekontrolowany sposób powodować likwidację ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 08.05.2018

Wyrażenie zgody przez radę gminy na realizację tych inwestycji wbrew zapisom miejscowych planów otwiera ogromne możliwości dla deweloperów szybkich zmian w polityce gminy i otwarcie drogi do wystąpienia z wnioskiem o likwidację ROD. Nasze zastrzeżenia budzą zapisy o krótkim terminie wnoszenia uwag do wniosku.

czytaj więcej

Problem śmieci, tematem dominującym na walnych zebraniach w ROD. - 07.05.2018

22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W tym dniu ekolodzy, działkowcy  oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców promują postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych, organizuje imprezy plenerowe mające na celu promowanie pro środowiskowych zachowań. W ROD „Relaks” właśnie tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, które z powodu braku wymaganej większości nie mogło rozpocząć się w I terminie, czas oczekiwania na II termin poświęcony został na dyskusję w temacie śmieci.

czytaj więcej

List Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej. - 07.05.2018

Artykuł Pana Marcina Wójcika jest tak nikczemnym materiałem, że właściwie nie powinno się nad nim pochylać i czytać. Jednak z drugiej strony należy napiętnować ewidentny brak rzetelności, gdyż w przeciwnym razie będziemy skazani jedynie na takie materiały, o tak żenująco niskim poziomie.

czytaj więcej

List Zarządu Okręgu PZD w Kaliszu do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 07.05.2018

Uproszczone przepisy w wydawaniu pozwolenia na budowę zawarte projekcie ustawy w tym natychmiastowa wykonalność decyzji administracyjnych wydawanych na realizację inwestycji niesie olbrzymie zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych, które mogą zniknąć z krajobrazu polskich miast.

czytaj więcej

Pilscy działkowcy na uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja - 07.05.2018

227 lat temu, 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczystości obchodów święta odbyły się przy pomniku Stanisława Staszica w Pile. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.