Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Wystąpienie Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz odbieramy jako atak na rodzinne ogrody działkowe" - 05.06.2015

"Nie ulega wątpliwościom, że statut został przyjęty w sposób zgodny z prawem, jego zapisy w żaden sposób nie naruszają przepisów prawa, a działania podjęte przez Panią Prezydent uniemożliwiające rejstrację statutu PZD są co najmniej niezrozumiałe i krzywdzące działkowców. Ustawa o ROD zobowiązała PZD do opracowania, przyjęcia i zarejestrowania statutu w określonym terminie - i tak się też stało. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut PZD i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego w odmowie jego rejestracji"- pisze do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz zarząd ROD im. T. Kościuszki w Gorlicach.

czytaj więcej

"Wierzymy, że Pani Premier kolejny już raz pomoże działkowcom w ich słusznej sprawie" - 05.06.2015

"Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejestracji statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. Kwestionowanie przez Urząd Stołeczny prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił nowy statut zgodnie z zapisami ustawy o ROD jest bezzasadne i skierowane przeciwko wszystkim działkowcom w kraju" - pisze do Pani Premier zarzą ROD "Grządka" w Iławie.

czytaj więcej

"Chyba Pani nie chce być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju?" - 05.06.2015

"Z działań zmierzających na szkodę ogrodów i działkowców nic dobrego nie wyjdzie. Zagraża Pani istnieniu ogrodów działkowych nie tylko w stolicy, ale także w całej Polsce. Nie chce chyba Pani być odpowiedzialna za zniszczenie ogrodnictwa działkowego w naszym kraju? Idea ogrodnictwa działkowego w Polsce istnieje i funkcjonuje, przynosząc wiele dobrego już od ponad 100 lat. Działkowcy to przede wszystkim ludzie starsi i wielodzietne rodziny, czyli ta nie najbogatsza część naszego społeczeństwa. Rozumiemy, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Trzeba często radzić sobie w różnych sytuacjach. Krzywdząc działkowców nie rozwiąże Pani problemów przed jakimi stanęła stolica" - piszą uczestnicy Okręgowej Konferencji Przedzjazdowej w Ełku.

czytaj więcej

"Ze strony nadzoru brak jest jakiejkolwiek woli współpracy" - 05.06.2015

"Jesteśmy przekonani, iż nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt oraz skutecznie blokuje rejestrację statutu PZD w warszawskim oddziale KRS. Bez przyjętego statutu i podejmowanych na jego podstawie uchwał, wkrótce nastąpi paraliż decyzyjny, a wszelkie podjęte do tej pory decyzje będą pozbawione podstawy prawnej. Grozi to bowiem paraliżem naszych ogrodów lub lawiną spraw sądowych za bezprawne naliczanie opłaty ogrodowej. Uważamy, że organ nadzoru celowo torpeduje działania PZD i kwestionuje nawet najmniejsze uchybienia w statucie PZD, by tym samym doprowadzić do paraliżu naszej organizacji i wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora nad PZD" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD im. 1000 - lecia Państwa Polskiego w Pleszewie.

czytaj więcej

"Jak długo jeszcze będziemy tylko marzyć o błogim spokoju w ciszy zieleni działkowej?" - 05.06.2015

"Od kilkudziesięciu lat, a szczególnie w ostatnim dzieisięcioleciu, nad polskimi ogrodami działkowymi szaleje nieustający "huragan" atakujący ze zróżnicowanym nasileniem, przed którego skutkami ustawicznie musimy się bronić. Pytanie, dokąd ta sytuacja będzie trwać? Czy ją ktoś zaplanował i na jak długo? Czy starczy nam sił w tej nierównej walce z przeciwnikami ogrodów działkowych? Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki trwaniu w strukturach PZD idziemy w dobrym kierunku i nikt z tej wytyczonej drogi nas nie zawróci" - pisze w stanowisku dotyczącym obrony warszawskich ROD przed likwidacją zarzą ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni brakiem rejestracji statutu PZD" - 05.06.2015

"Ustawa o ROD została uchwalona przez nasz sejm 13.12.2013 roku i stała się sukcesem wszystkich działkowców, dla których istnienie ogrodów działkowych jest najważniejsze. Jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w PZD, mianowicie brakiem rejestracji statutu PZD, który został uchwalony na zjeździe PZD w dniu 23.10.2014 roku. Fakt ten utrudnia działalność PZD, w tym także ROD. Jest to barierą w realizacji postanowień ustawy o ROD" - piszą działkowcy z ROD 'Zoda' w Jelczu - Laskowicach.

czytaj więcej

"Działania organu nadzorującego prowadzą do destabilizacji ruchu działkowego" - 05.06.2015

"Działkowcy zwracają się do Pani Premier o pomoc w jak najszybszym uchwaleniu nowego statutu, gdyż jego brak prowadzi do chaosu prawno - organizacyjnego Związku i jego organów terenowych. Prosimy Panią Premier o opowiedzenie się po stronie polskich działkowców w toczącym się sporze z organem nadzoru nad PZD, gdyż racja jest po naszej stronie. Jednocześnie prosimy Panią Premier o spowodowanie przyśpieszenia rozpatrzenia apelacji złożonej przez Związek do Sądu Okręgowego Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie orzeczenia KRS, odmawiającego rejestracji nowego statutu PZD" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Opatówku.

czytaj więcej

"Działkowcy są zdumienie poczynaniami urzędu m. st. Warszawy" - 05.06.2015

"Wszyscy pamiętamy trudny okres procesu legislacyjnego obywatelskiego projektu ustawy o rod. Ustawa stała się sukcesem wszystkich tych sił demokratycznych w Polsce, dla których dobro działkowców i istnienie ogrodów działkowych było najważniejsze. Wypracowany ponad podziałami akt ustawodawczy nie powinien więc wzbudzać kontrowersji i zastrzeżeń, a jednak tak się dzieje. Od samego początku obowiązywania ustawy mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych" - pisze Roman Grabczak Prezes ROD "Pierwiosnek" w Oławie.

czytaj więcej

Obradowała Krajowa Rada PZD - 03.06.2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyło się XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła też przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Podczas obrad uczestnicy wysoko ocenili sprawozdanie z 4-letniej kadencji KR PZD w latach 2012-2015, które odzwierciedla ogrom pracy i zaangażowania wszystkich jej członków. Oceniono, że była to jedna z najtrudniejszych kadencji w całej historii PZD, bowiem PZD znajduje się pod nieustającym atakiem ze wszystkich stron.

czytaj więcej

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO spotkał się z poznańskimi działkowcami - 03.06.2015

Rafał Grupiński - Poseł na Sejm RP, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i przewodniczący tej partii w wojewódzkim wielopolskim, który spotkał się 1 czerwca się z przedstawicielami Okręgowego Zarządu PZD Robertem Klimaszewskim i Zenonem Brzozowskim był zadowolony z tej wizyty. A to dlatego, że następnego dnia - już w Warszawie będzie bogaty w wiedzą, bardzo dobrze przygotowany do rozmów na temat działkowców, ich kłopotów ze Statutem stanowiącym o ich przyszłości.

czytaj więcej

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnia apelację OZM PZD w sprawie nieprawidłowości przy rejestracji Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” - 03.06.2015

OZM PZD informuje, iż 24 kwietnia 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy wydał postanowienie na mocy, którego apelacja Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” została uwzględniona.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy w sprawie likwidacji 8 rodzinnych ogrodów na terenie miasta Bydgoszczy - 03.06.2015

"W związku z ukazaniem się artykułu "Siłą działkowców nie wezmą" autorstwa Sławomira Bobbe, opublikowanym w Expressie Bydgoskim w dniu 26 maja 2015 roku, zapowiadającym zamiar likwidacji 8 rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Bydgoszczy, uczestnicy plenarnego posiedzenia Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy, obradujący w dniu 1 czerwca 2015 roku, stanowczo apelują do władz samorządowych miasta, aby sprawy tak ważne jak likwidacja ogrodów załatwiać zgodnie z literą prawa tj. zapisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. OZ w Bydgoszczy wielokrotnie dawał wyraz, że nie stoi na stanowisku blokowania rozwoju miasta, ale nie można wszystkiego zabetonować tylko dlatego, aby spełnić oczekiwania deweloperów oraz likwidować ogrody dla celów komercyjnych". 

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Kaliszu w sprawie działań organu nadzorującego PZD - 03.06.2015

"Wprowadza się destabilizację Związku i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Mamy wrażenie, że organ nadzorczy, którego reprezentantem jest Prezydent Miasta Warszawy, podjął próbę przeforsowania swoich postulatów przy wykorzystaniu środków administracyjnych, żądając od PZD odstąpienia od stosowania nowego statutu. Blokowana jest szczególnie realizacja art. 76 ustawy. Uważamy, że uchwalenie nowego statutu z dnia 23 października 2014 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD było zgodne z prawem i uzyskało akceptację środowiska działkowców" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Okręgowa Komisja Rewizyjna w Kaliszu.

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie wrogich działań w stosunku do PZD i podjęcie dialogu ze Związkiem" - 03.06.2015

"Działania m. st. Warszawy, jako organu nadzorczego nad stowarzyszeniem PZD, są w naszym odczuciu krzywdzące dla działkowców i nie mają one nic wspólnego z powszechnie głoszonymi hasłami państwa prawa. Negowanie przez Panią statutu PZD uchwalonego przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 23 października 2014 roku oraz podjęcie środków nadzorczych w stosunku do PZD celem wymuszenia określonych działań przed rozstrzygnięciem przez sąd sporu dot. statutu to niewybredne postępowanie nastawione na bezpardonową walkę z nami działkowcami. Takie działanie ze strony urzędu, którym Pani kieruje, prowadzi do paraliżu i destrukcji stowarzyszenia" - piszą w liście do Prezydent Warszawy prezesi poznańskich ROD oraz delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Poznaniu.

czytaj więcej

"Próby blokowania rejestracji statutu PZD przez organ nadzorujący jest działaniem celowym" - 03.06.2015

"Działkowcy długo czekali na nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych uchwaloną przez sejm w dniu 13 grudnia 2013 roku, która dała podstawy dalszego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, mając nadzieję, iż wszelkie problemy z uprawą działek się zakończą. Zdecydowana większość działkowców w 2014 roku zgodnie z zapisami ustawy o rod zdecydowała się pozostać w ogólnopolskim stowarzyszeniu PZD i w spokoju uprawiać swoje działki. W Związku z tym zwracamy się do Pani Prezydent o niepodejmowanie działań do czasu wydania prawomocnego orzeczenia sądu" - piszą w liście do Prezydent Warszawy delegaci Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej w Rybniku.

czytaj więcej

"Wierzymy, że to jest nasz ostatni bój o istnienie ROD w Polsce" - 03.06.2015

"Prezesi oraz delegaci na Okręgowy Zjazd PZD w Poznaniu z terenu powiatu międzychodzkiego, obornickiego oraz szamotulskiego serdecznie dziękują Pani Premier za spotkanie z prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim w dniu 19 maja 2015 roku i ustalenie kolejnego terminu spotkania ze związkowcami PZD. Jesteśmy przekonani, że kolejne spotkanie przyczyni się do usunięcia przeszkód dotyczących rejestracji naszego statutu oraz rozwiązania problemu ogrodów warszawskich. Chcemy, aby zakochani w swoich działkach, w większości emeryci i renciści, mogli w spokoju pracować i wypoczywać".

czytaj więcej

"Nie możemy doczekać się rejestracji statutu PZD" - 03.06.2015

"Władza szczególnie podczas kampanii wyborczych ma usta pełne szacunku do człowieka, kocha obywatela, w logo ma zapis "obywatelska". W istocie zaś szybko o nim zapomina, bo ważniejsze są naciski ze strony różnych lobbystów i ich interesów. Nie możemy doczekać się rejestracji statutu, naszego statutu. Prosimy Panią Premier, aby wsparła Pani starania władz Związku o jego szybką rejestrację. Ogrody działkowe nikomu nie szkodzą, a wręcz pomagają środowisku i człowiekowi, to oazy przyrody i zieleni w strefach miejskich" - piszą działkowcy z ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie.

czytaj więcej

Działkowcy z Częstochowy zaniepokojeni wystąpieniem Prezydenta Warszawy - 03.06.2015

"Obecnie nadal trwa proces rejestracji statutu PZD, a Prezydent m. st. Warszawy występuje już do stowarzyszenia PZD z wnioskami administracyjnymi wynikającymi z działań nadzorczych. Naszym zdaniem taka sytuacja narusza nie tylko samorządność naszego stowarzyszenia i wprowadza w błąd opinię publiczną na temat działań PZD, ale może doprowadzić do paraliżu organizacyjnego całego stowarzyszenia. Czy takie były zamierzenia Pani Prezydent?" - piszą działkowcy z ROD "Nad Białką" w Częstochowie.

czytaj więcej

"Działanie organu nadzoru nad PZD wprowadza zamęt i niepokój wśród działkowców" - 03.06.2015

"Słupeccy działkowcy protestują i żądają od Pani Prezydent pomocy i stanowczego działania w celu przyspieszenia rejestracji statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy, oraz żądają od Pani Prezydent zmiany stanowiska w stosunku do działkowców, gdyż obecne działania organu nadzoru nad PZD są niczym innym, jak wojną wypowiedzianą polskim działkowcom" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Różą" w Słupcy.

czytaj więcej

"Ze strony nadzoru brak jest jakiejkolwiek woli współpracy" - 03.06.2015

"Jesteśmy przekonani, że nadzór nad PZD utrudnia pracę samorządów ogrodowych i wprowadza niepotrzebny zamęt, skutecznie blokując rejestrację statutu PZD w warszawskim wydziale KRS. Bez przyjętego statutu i podejmowanych na jego podstawie uchwał wkrótce nastąpi paraliż decyzyjny, a wszelkie podjęte do tej pory decyzje będą pozbawione podstawy prawnej. Grozi to paraliżem naszych ogrodów oraz lawiną spraw sądowych za bezprawne naliczanie opłaty ogrodowej. Jesteśmy przekonani, że organ nadzoru celowo torpeduje działanie PZD" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie zarządu ROD im. ks. Kazimierza Prałata Niesiołowskiego w Pleszewie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.