Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Chcemy, aby redaktorzy Gazety Wyborczej rzetelnie podchodzili do swojej pracy" - 12.12.2016

"Jesteśmy ogrodem otwartym. Żyjemy w przyjaźni z sąsiednimi ogrodami i mamy wspólne, dalekosiężne plany. W przyszłym roku otrzymamy finanse z funduszy europejskich na budowę placu zabaw dla dzieci i osób starszych. O takich rzeczach trzeba pisać, a nie szukać fałszywej sensacji i taniego poklasku. Bo to jednak ważne, jak mówią a nie mogą mówić źle. Dlatego chcemy, aby redaktorzy Gazety Wyborczej rzetelnie podchodzili do swej pracy. A jeżeli brakuje Wam tematu do opisania, to zapraszamy do nas, do wzorowego rodzinnego ogrodu" - pisze Zarząd ROD Prefabet w Kolbuszowej.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Lublinie w sprawie kreowania fałszywego wizerunku PZD w programach telewizyjnych oraz artykułach i reportażach prasowych - 12.12.2016

"Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie jako reprezentanci środowiska działkowego Lubelszczyzny mówią zdecydowane NIE ! przekłamywaniu przekazywanych przez media informacji o działalności i funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców. Wyemitowany w TVP 1 „Magazyn Śledczy Anity Gargas" oraz reportaże i artykuły prasowe wśród których prym wiedzie „Gazeta Wyborcza" budują fałszywy, zniekształcony i kłamliwy obraz ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju".

czytaj więcej

"Znowu zapanowała moda na dokopanie Związkowi" - 12.12.2016

Przedstawiony dwukrotnie przez Panią materiał w Magazynie Śledczym, a dotyczący ogrodów działkowych wywołał w nas delikatnie rzecz ujmując oburzenie. Przedstawiony materiał jest jednostronny, a prawdziwych informacji w nim nie ma, bo nie takie było zapotrzebowanie. Podawanie prawdy jest nie wygodne, ale opluwanie społecznych działaczy już tak. Zdajemy sobie sprawę z jednego, ze znowu zapanowała moda na „dokopanie Związkowi".

czytaj więcej

Apel OZ w Łodzi do działkowców i zarządów ROD - 12.12.2016

megaphone 2 iconWeźmy jeszcze raz sprawy w swoje ręce! Brońmy fundamentalnych praw, które gwarantuje nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Działajmy razem na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku, promowania ogrodów jako miejsc przyjaznych dla działkowców i lokalnej społeczności. Zaprotestujmy, występując w tej sprawie na piśmie, w indywidualnych listach, stanowiskach, korzystajmy z dostępu do mediów, wykorzystujmy internet.

czytaj więcej

"Nagonka w prasie i telewizji na nasze ogrody to kolejna akcja chętnych na zawłaszczenie terenów ROD" - 12.12.2016

"Nawiązując do artykułu Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016 r. dotyczących rzekomych nieprawidłowości są one przedstawione w taki sposób, aby stworzyć wrażenie , iż związek działa nieprawidłowo. Relacje o nieprawidłowościach przedstawiają najczęściej byli działkowcy i członkowie Zarządów, skonfliktowani ze społecznością działkową . Nie zgadzamy się z takim przedstawianiem sprawy przez Gazetę Wyborczą. Rodzinne Ogrody Działkowe w znacznej mierze pracują prawidłowo dla dobra działkowców" - piszą działkowcy z Delegatury Rejonowej w Rybniku.

czytaj więcej

"Proszę o szacunek dla członków PZD" - 12.12.2016

"Jako długoletni działkowiec Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców, czuję się w obowiązku zajęcia stanowiska w sprawie reportażu, jaki został emitowany w TVP 1 w „Magazyn Śledczy" w dniu 23.11.2016 r. Uważam, że Pani opinia wyrażona w tym reportażu o Polski Związku Działkowców jako monopoliście i skostniałych strukturach PRL jest niesprawiedliwa i krzywdząca całe środowisko najliczniejszej pozarządowej organizacji społecznej" - pisze Czesław Skonecki z ROD w Gryfinie.

czytaj więcej

"Musi Pan przeanalizować nasze przepisy prawne dotyczące funkcjonowania ROD, aby w przyszłości nie pisać bzdur" - 12.12.2016

"Panie Redaktorze, ogrody działkowe funkcjonują w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli zdarzają lub zdarzyły się nieprawidłowości, to podobnie jak w każdej funkcjonującej w Polsce organizacji osoby takie muszą zostać z całą stanowczością upomniane. Jako Prezes ogrodu z uśmiechem przyjąłem informację o fakcie konta bankowego, do którego nie mamy dostępu. Dysponentami środków finansowych na rachunku bankowym są zazwyczaj dwie lub trzy osoby wytypowane przez zarządy ogrodów. Osoby te otrzymują potwierdzone przez okręgowe zarządy w osobie Główna Księgowa, Prezes OZ, uchwały o osobach upoważnionych do konta i tylko one mogą wypłacać środki z rachunku bieżącego ogrodu" - pisze Mirosław Szymański Prezes ROD 25-lecia PRL w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Żądamy rzetelności i prawdy w emitowanych programach" - 12.12.2016

My Prezesi ROD reprezentujący działkowców z regionu radomskiego jesteśmy oburzeni i zbulwersowani po emisji programu Pani autorstwa. Przekazane informacje są kłamliwe i nierzetelne oparte na wypowiedziach osób, które działają na szkodą dla Związku, mających własny interes pokazania w złym świetle PZD i członków społecznie działających w jego strukturach. Pojedyncze przypadki ludzi niezadowolonych często łamiących przepisy związkowe i ustawowe daje fałszywe świadectwo na całą organizację. Wykazano się nieznajomością  ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r., na podstawie której działa nasza organizacja. Kłamliwe informacje i oskarżenia obrażają nas - członków Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej

OZ Podlaski w sprawie interpelacji poselskiej złożonej przez posła Marcina Horałę - 12.12.2016

W związku z interpelacją poselską złożoną przez posła Marcina Horałę w sprawie zapytania o prowadzenie prac legislacyjnych w kierunku uwłaszczenia działkowców, zniesienia przynależności do PZD oraz innych zmian, Okręgowy Zarząd Podlaski PZD stwierdza, że powyższe wystąpienia należy ocenić wysoce negatywnie. Jest to bez wątpienia wystąpienie o charakterze niezwykle populistycznym, nastawione wyłącznie na zjednanie sobie przychylności pewnej niewielkiej części społeczeństwa. Pytanie stawiane przez Posła Horałę może odnieść także bardzo negatywny skutek w postaci podzielenia środowiska działkowego. Niektórzy z działkowców mogą okazać się niezwykle podatni na tego typu - na chwilę obecną abstrakcyjne - rewolucyjne idee.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD miasta i rejonu Grudziądza w sprawie reportażu Gazety Wyborczej - 12.12.2016

W imieniu Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta i Rejonu Grudziądza, pragnę odnieść się jako Przewodniczący Kolegium Prezesów do artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej dnia 21.11.2016 roku pt. „Ruch oporu na działkach". Z materiału wyłania się wykreowany obraz organizacji o charakterze przestępczym. Polski Związek Działkowców to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. W przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji posługującej się terrorem, nie można dowiedzieć się jak dokonywać malwersacji finansowych. Dlatego ten artykuł to nic innego jak zmasowany atak, na podstawie pomówień, fałszywych informacji. Ze zdumieniem przyjmuję takie przedstawienie sprawy.

czytaj więcej

Stanowisko Instruktorów SSI w Okręgu Pomorskim w sprawie Magazynu Śledczego Anity Gargas - 12.12.2016

Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu Pomorskim PZD zebrani na spotkaniu szkoleniowym w dniu 3 grudnia 2016 r. wyrażają ubolewanie wobec materiałów publikowanych prze Telewizją Polska w ramach tzw. „Magazynu śledczego Anity Gargas". Jako Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej działamy w celu realizacji zadań doradczych w zakresie zagospodarowania, modernizacji ROD i działek. Upowszechniamy wiedzę i nowości ogrodnicze. Pomagamy innym działkowcom w zagospodarowaniu i użytkowaniu ich działek oraz racjonalnej i zdrowej uprawie roślin, a także ochronie środowiska.

czytaj więcej

"Zarządy ogrodów wybierane są przez samych działkowców" - 12.12.2016

"Przeczytałem Pana artykuł w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej z dnia 21.11.2016. Z publikacji tej, pod tytułem „Ruch oporu na działkach" jawi się obraz Polskiego Związku Działkowców jako organizacji niemal o strukturach mafijnych opartej na prezesie ogrodu, prezesie okręgu i prezesie krajowym, zwanym dalej „prezesem prezesów". Zacytowane w Pańskim artykule wypowiedzi działkowców, z którymi odbył Pan rozmowy, dla osób nie związanych ze środowiskiem działkowym, dają obraz ogólnego bałaganu, szwindli, przekrętów i wszystkiego co najgorsze" - pisze Jacek Łuczyński Prezes ROD Odrodzenie w Łodzi.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie programu Magazyn Śledczy Anity Gargas - 12.12.2016

Przedstawiony materiał w TVP1 budzi nasz niesmak, wręcz odrazę do rzetelności autorów programu. Oglądając tak zmanipulowany, jednostronny przekaz przywodzi nam na myśl najgorsze wzorce pseudo dziennikarstwa. Pokazywane informacje są jednostronne i nieobiektywne, mało tego, prezentują je osoby nie przestrzegające prawa nie tylko związkowego. Głoszenie treści nie zgodnych z przepisami obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działowych jest tego najlepszym dowodem. Gdzie jest zapis ustawowy, że 70% ogółu członków rodzinnego ogrodu działkowego musi decydować o wyłączeniu się ze struktur PZD? Pomyłka autorki programu, naszym zdaniem celowa manipulacja. 

czytaj więcej

List Krajowej Komisj Rewizyjnej do RPO - 09.12.2016

"Nikt z nas nie rozumie postawy dr Adama Bodnara stojącego po stronie osób i środowisk, które z zaciekłą determinacją zwalczają zapisy nowego Statutu PZD opartego o nową ustawę dotyczącą ogrodów działkowych. Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony w dniu 2 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD był poddany nadzwyczaj niezwykle szczegółowemu i wnikliwemu badaniu przez niezawisły sąd oraz organ nadzoru w ramach postępowania rejestrowego w związku z wpisaniem statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. Skarżący się najwidoczniej zapomniał Rzecznika poinformować, że w ramach postępowania rejestrowego swoje zarzuty kierował do tych organów nie znajdując u nich żadnego posłuchu" - pisze Krajowa Komisja Rewizyjna.

czytaj więcej

List Krajowej Komisji Rewizyjnej do Prezesa TVP ws. tendencyjnych materiałów dotyczących ogrodów, działkowców i Związku - 09.12.2016

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wraz z Przewodniczącymi 26 Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wyrażają oburzenie i całkowitą dezaprobatę dla treści wyemitowanych w magazynie śledczym w dniach 5 października i 23 listopada 2016 roku programu redaktor Anity Gargas. Przedstawione treści w obu emisjach reportaży pozostają w całkowitej sprzeczności ze stanem faktycznym. Z całą stanowczością podkreślamy, że przedstawiła Pani redaktor Anita Gargas szerokiej publiczności materiał tendencyjny i do tego zawierający treści nieprawdziwe. Odnosimy niezbite wrażenie, że celem programów Pani redaktor było i obawiamy się, że nadal jest totalne zdewaluowanie i zniweczenie wielkiego dorobku Polskiego Związku Działkowego i jego struktur"- czytamy w liscie do prezesa TVP.

czytaj więcej

"Tendencyjny i jednostronny artykuł ujrzał światło dzienne wywołując falę oburzenia" - 09.12.2016

"Dnia 21 listopada 2016 roku redaktor Marcin Wójcik jednostronnie i tendencyjnie w reportażu „Ruch oporu na działkach" przedstawił sytuację konfliktową. W naszym odczuciu redaktor może wzorując się na skrajnie nieobiektywnych programach redaktorki TVP1 Anity Gargas, swym reportażem wpisać się w bezpardonową i nieuczciwą walkę skierowaną przeciwko PZD. Rodzinne ogrody działkowe należące do PZD zrzeszają ponad milion działkowców" - czytamy w liście działkowców z okręgu łódzkiego.

czytaj więcej

"Decydenci w TVP dopuszczają do emisji marnej, jakości reportaże" - 09.12.2016

"Każdy prawdziwy dziennikarz winien zdawać sobie sprawę z konsekwencji, które go wcześniej czy później spotkają, gdy naruszy postanowienie art.12.1 Prawa Prasowego o brzmieniu „Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów……, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.”W obydwu reportażach zabrakło wymaganej Prawem Prasowym staranności, rzetelności i zwyczajnej uczciwości dziennikarskiej. Prezentowanie fałszywych informacji i kierowanie ich do opinii publicznej jest jawnym dezinformowaniem członków polskiego społeczeństwa" - pisze Bogusław Dąbrowski,działkowiec w  ROD  im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

"Wyrażamy ostry sprzeciw i dezaprobatę dla podobnych działań" - 09.12.2016

"Nie zgadzamy się z takim przedstawianiem sprawy przez Gazetę Wyborczą. Rodzinne Ogrody Działkowe w znacznej mierze pracują prawidłowo dla dobra działkowców .Uznajemy iż zamieszczanie nieprawidłowych informacji na łamach prasowych za pomawianie i bezpodstawne . Apelujemy aby przekazywali państwo to, co robi rzesza społeczników działających w organach Polskiego Związku Działkowców. Podejrzewamy , że nagonka w prasie i telewizji na nasze ogrody to kolejna akcja chętnych do zawłaszczania terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych" - piszą Prezesi Delegatury Rejonowej w Rybniku zrzeszającej 83 ogrody apelują do przedstawicieli telewizji radia i prasy o zaprzestanie podobnych akcji.

czytaj więcej

List działkowców ROD „Krzekowo" w Szczecinie do Anity Gargas z TVP 1 - 09.12.2016

"Gdyby sytuacja w PZD była taka, jaką pokazano w Magazynie Śledczym, to najprawdopodobniej ludzie by tego nie wytrzymali i dziś nie byłoby już PZD. Ale działkowcy doświadczeni życiowe mają swój rozum i potrafią odróżnić kłamstwa od prawdy. Jednostronne, tendencyjne przedstawianie PZD, z góry pachnie nieładnie. Przecież w organizacji takiej, jaką jest PZD są środki odwoławcze, a ostatecznie można zaskarżyć w sądzie każdą uchwałę zarządu ogrodu, która jest krzywdząca dla działkowców" - piszą działkowcy z ROD "Krzekowo" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Liczne „ rewelacje" redaktora, które ośmieszają głównie samą gazetę" - 09.12.2016

"Liczne „ rewelacje" redaktora, które ośmieszają głównie samą gazetę, oczerniają również wielu — bardzo wielu , społecznie pracujących, dla dobra innych, członków Polskiego Związku - działkowców. Zastanawiamy się nad tym, jak się to ma , do rzetelnego informowania obywateli, do czego zobowiązani są wszyscy redaktorzy przez „Prawo prasowe" . Przecież wielu, spośród cytowanych wystąpień są to osoby znane działkowcom, które za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa zostali wyrzuceni z naszej organizacji , która opiera się na dwóch głównych filarach: organach kolegialnych i organach kontrolnych. Obydwa organy są demokratycznie wybierane i nie ma w nich miejsca dla zdrajców i osób łamiących prawo" - czytamy w stanowisku Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio