Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie zmian do projektu ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 30.01.2020

Proponowane przepisy określają co prawda obiekty podlegające możliwości uproszczonej legalizacji jako te, które wymagały pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i z różnych przyczyn ich właściciele aktualnie pozwoleniami tymi i zgłoszeniami nie mogą się wykazać.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądz Północ w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo budowlane - 30.01.2020

Kolegium prezesów w imieniu działkowców zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu ogrodowym PZD, pragnie zaapelować do Sejmowej Komisji Infrastruktury o wykluczenie z projektu nowelizacji ustawy zapisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

APEL Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane w zakresie liberalizacji legalizacji samowoli budowlanych - 30.01.2020

Okręgowy Zarząd Łódzki Polskiego Związku Działkowców reperezentujący 302 rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego, popiera w całej rozciągłości stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 stycznia 2020 roku 

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO. Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

 

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych nr 1 w Częstochowie w sprawie nowelizacji ustawy prawo budowlane - 29.01.2020

Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nr 1 w Częstochowie zapoznał się z przebiegiem prac nad nowelizacją ustawy prawo budowlane uchwalone przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 roku.

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu z dnia 29.01.2020 w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 29.01.2020

Jako wieloletni działkowcy ogrodu cieszymy się, iż w naszym ogrodzie problemem altan ponadnormatywnych udało się wyeliminować na przestrzeni kilku lat wstecz, gdyż po wprowadzeniu nowelizacji Prawo Budowlane może okazać się, iż fizycznie nie da się wyegzekwować od działkowca doprowadzenia altany do stanu regulaminowego określonego zarówno przez ustawę o rod z 13.12.2013 r. jak i uchwalony przez Krajową Radę PZD Regulamin ROD.  

czytaj więcej

APEL Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Społem-Polder" w Toruniu z dnia 29.01.2020 roku w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw - 29.01.2020

Zarząd rodzinnego Ogroduy Działkowego "Społem-Polder" w Toruniu apeluje o skorygowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw, w taki sposób, aby nie naruszał on ustawowych celów istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z dnia 28.01.2020 roku w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw - 29.01.2020

Okręg Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców po zapoznaniu się z przyjętym przez sejmową Komisję Infrastruktury projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innyc ustaw pragnie wyrazić głos sprzeciwu wobec naruszania przez ustawodawcę przepisów obowiązujących w Polskim Związku Działkowców

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 29.01.2020

Członkowie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile reprezentujący 83 rodzinne ogrody działkowe oraz 13500 członków Związku użytkujących działki w ogrodach działkowych Północnej Wielkopolski- po zapoznaniu się z przyjętą przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku ustawą o zmianie ustawy-Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw stwierdzamy, że przyjęta ustawa wprowadza legalizację samowoli budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Poznań-Jeżyce w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo budowlane - 29.01.2020

Rolą Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Zgodnie z przepisami prawa budowalnego, ustawy o ROD i regulaminu ROD na działce można wybudować altanę, której powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2. 

czytaj więcej

Nowelizacja czy demoralizacja? - 29.01.2020

W Sejmie procedowana jest nowela prawa budowlanego dotycząca samowoli budowlanej w ogrodach działkowych. Lektura treści proponowanych zmian rodzi pytanie: Czy to nowelizacja ? Czy demoralizacja?

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 29.01.2020

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu wypełniając społecznie swój mandat powierzony przez działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku Ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wyrażają absolutne poparcie dla działań i stanowiska Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie koncepcji zmian w zacytowanej powyżej ustawie.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądz Południe - 29.01.2020

Działając w imię dobra działkowców użytkujących działki zgodnie z obowiązującą ustawą przyjętą przez Parlament 13 grudnia 2013 roku, zwracamy się do Senatorów, aby w trakcie dalszych prac legislacyjnych, przychylili się do postulatów zgłaszanych przez Polski Związek   Działkowców oraz zwykłych działkowców.

czytaj więcej

Posiedzenie Kolegiów Prezesów w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane legalizującej samowole budowlane - 29.01.2020

W dniu 27 stycznia 2019 r. Prezes Okręgu Pomorskiego zwołał pilnie posiedzenie Przedstawicieli Kolegiów Prezesów, którego głównym tematem była uchwalona w dniu 23 stycznia 2020 r. zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.Prezes Okręgu Józef Matwies wprowadził wszystkich obecnych w temat posiedzenia oraz zaapelował o podjęcie działań przez Pomorskie Kolegia Prezesów, zarządy ROD i działkowców zmierzających do wysyłania apeli i stanowisk do parlamentarzystów wywodzących się z Okręgu Pomorskiego.

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem w Okręgu Pomorskim - 29.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Jerzym Borowczakiem. Głównym tematem spotkania były zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Franciszek Potulski członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

czytaj więcej

Natura leczy…rodzinne ogrody działkowe elementem zielonej infrastruktury - 29.01.2020

Ludzie są najszczęśliwsi, kiedy są opleceni siecią społeczności i przyjaźni, ich podstawowe potrzeby są zaspokojone, a umysły pobudzone i aktywne natomiast najmniej są szczęśliwi w pracy i gdy chorzy leżą w łóżku.Uczestnicy badań przywołani w książce „Natura Leczy” autorstwa Florence Williams są bardziej szczęśliwi na świeżym powietrzu, w naturalnych i obfitujących w zieleń okolicach niż w środowisku miejskim. Różnica w radości odczuwanej przez respondentów w warunkach miejskich i naturalnych była większa niż różnica między byciem samemu a z przyjaciółmi.

czytaj więcej

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa? - 29.01.2020

Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do* wzrostu kosztów* trudności we wdrażaniu segregacji* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych * różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do RODRodzinne ogrody działkowe są specyficznym podmiotem gromadzącym odpady, co wynika z wielkości, różnorodności oraz trudności w dopasowaniu się do obowiązujących przepisów.Wzrost ogólnych kosztów, jest wynikiem:* nałożenie na odbiorców dodatkowych wymagań w zakresie monitoringu, kaucji, rejestru, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost 10-krotnty

czytaj więcej

Realizujemy programy PZD - 29.01.2020

Z inicjatywy Okręgu PZD odbyło się w dniu 24.01 br., spotkanie przedstawicieli Okręgu z Urzędem Miasta w Szczecinie, które miało na celu przedstawienie problemów PZD na terenie miasta Szczecin. W naradzie wzięli udział Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa oraz Kierownik Wydziału Gospodarki komunalnej, Wydziału Inicjatyw Obywatelskich, Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Inwestycji.

czytaj więcej

List Zarządu ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji prawa budowlanego - 29.01.2020

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące, legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nie uczciwe. Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych. Czy parlamentarzyści powinni być zaczynem legalizacji łamania prawa? W czyim interesie jest wprowadzona abolicja budowlana?

czytaj więcej

Narada szkoleniowa w Płocku - 28.01.2020

25 stycznia br. w ogrodowej świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zarządów ROD z terenu działania płockiej delegatury. Spotkanie prowadził p. Marcin Werner – przewodniczący delegatury i członek ORM PZD, przy udziale p. Henryka Strausa – członka Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD  oraz p. Józefa Sielaczka – członka ORM PZD i okręgowej komisji inwestycyjnej.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.