Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko uczestników narady ogrodowych Komisji Rewizyjnych w ROD Okręgu Podkarpackiego PZD w sprawie proponowanych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 15.02.2019

Przygotowany projekt ustawy zawiera propozycje otwierające szeroko drogę tym, którzy będą posługiwać się dziką reprywatyzacją. Nie chodzi tu nawet o byłych właścicieli nieruchomości czy ich spadkobierców, ale o takie osoby, które w różny sposób przejęły roszczenia do gruntów. Nabyte na przestrzeni kilkudziesięciu lat prawa osób, które użytkowały w dobrej wierze przekazane im grunty, zostały zlekceważone. 

czytaj więcej

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem - 14.02.2019

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego i ważnego tematu nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale nie tylko.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Łódzkiego PZD w sprawie projketu ustawy o zmianie ustawy o utrzymanniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Ubolewamy, że postulowane przez PZD zmiany w przeważającej części nie zostały uwzględnione, a kolejna modyfikacja nowelizacji zawiera nowe rozwiązania niekorzystne dla środowiska działkowców. Rozczarowanie budzi nieuwzględnienie przez Ministra Środowiska propozycji PZD w zakresie wprowadzenia maksymalnej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w przeliczeniu na działkę rodzinną.

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Energetyk” w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 14.02.2019

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego, każdy działkowiec na działce powinien posiadać kompostownik i w większości ogrodów również w naszym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” w Grudziądzu, na 56 działek, kompostownik jest wyposażeniem 53 działek. Dlatego uważamy, że działkowcy powinni być przez ten ekologiczny element wyposażenia działki, zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 14.02.2019

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy po dokonanej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie nadal nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami i oczekiwaniami całego środowiska działkowców Okręgu Bydgoskiego.

czytaj więcej

To już półmetek otwartych szkoleń w Okręgu PZD w Lublinie - 14.02.2019

Od 24 stycznia trwa cykl szkoleń dla działkowców i miłośników ogrodnictwa.  W tym roku głównym przesłaniem otwartych wykładów jest propagowanie idei ogrodnictwa działkowego i zachęta do wprowadzania nowych i unowocześniania tradycyjnych upraw w ogrodach.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 14.02.2019

Środowisko działkowców należących do Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców na bieżąco monitoruje przestrzeń prawną mającą wpływ na funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Bezapelacyjnie w tych sprawach czuwa Krajowy Zarząd oraz Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, dzięki czemu nic co może zagrażać ideom ogrodnictwa działkowego nie może umknąć. Dzięki powyższym faktom nie możemy przemilczeć bieżących prac Sejmu RP nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Środowisko działkowców nigdy nie było przeciwne konieczności wprowadzania zmian poprzez nowelizację istniejących przepisów ustawowych. 

czytaj więcej

Spotkanie delegacji OZM PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem - 13.02.2019

11 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Przedstawicielom mazowieckich działkowców przewodniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz prezes Okręgu Mazowieckiego Krzysztof Podlewski.

czytaj więcej

Spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

11 lutego 2019 roku w Pile przedstawiciele działkowców spotkali się z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem. Ze strony działkowców w spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes i Maria Fojt Wiceprezes Okręgu w Pile, Andrzej Kierzkowski członek OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów i Prezes ROD „Malwa” w Pile. Przedmiotem spotkania był projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

czytaj więcej

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w okręgu podkarpackim - 13.02.2019

W okresie od 30.01.2019r. do 7.02.2019r. w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie odbyły się 3 szkolenia Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Rzeszowa oraz Delegatur Rejonowych w Przemyślu i Tarnobrzegu.
Narady szkoleniowe prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie Pani Alicja Paterek. Głównym tematem narady było przygotowanie i przebieg walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zmiany w Regulaminie ROD i Regulaminie Komisji Rewizyjnych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgu Śląskiego PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Przyznanie aż 3-letniego terminu – od wejścia w życie ustawy – na zgłaszanie roszczeń jest całkowicie nieuzasadnione, albowiem do przygotowania wniosku o zwrot nieruchomości wystarczający jest nakład pracy nie przekraczający kilku dni. Wprowadzenie 3-letniego okresu na zgłaszanie roszczeń spowoduje, że nawet te osoby, które z przekonania, nigdy nie zamierzały i nie zamierzają występować z wymienionymi roszczeniami – mogą być przedmiotem  manipulacji ze strony innych osób, które będą chciały na realizacji stosownego roszczenia „zarobić”.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Rzeszowie w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Przygotowane zmiany miały ustabilizować stosunki prawne i ukrócić zjawisko „dzikiej reprywatyzacji” ale w rzeczywistości mogą przynieść zupełnie odwrotny efekt. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnosi o wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy . Uważamy, że wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących bezpośrednio ogrodów działkowych i działkowców, musi odbywać się przy udziale przedstawicieli naszego środowiska. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 13.02.2019

Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami stwierdzamy ich wadliwość w przepisach przejściowych. Zbyt długie opóźnienie wprowadzenia mechanizmu wygaszania roszczeń w stosunku do wszystkich sytuacji zaistniałych przed wejściem w życie ustawy a także rezygnacja z różnicowania rozwiązań z uwagi na czas, jaki upłynął od zaistnienia przesłanek do zwrotu nieruchomości, nie mają należytego uzasadnienia.

czytaj więcej

Apel Zarządu ROD „Malinka” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 13.02.2019

Nasze obawy budzi wiele zaproponowanych rozwiązań prawnych, które w bezpośredni sposób mogą co najmniej zachwiać fundamentami istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią projektu nowelizacji wyżej wymienionej ustawy dochodzimy do wniosków, że jest to nic innego jak „otwarcie bram prawnych” do niczym nie skrępowanej dzikiej reprywatyzacji! Nie dostrzegamy podstaw w zamiarze wydłużenia i przywrócenia terminów zgłaszania roszczeń przez osoby czy też podmioty prawne co do gruntów w przypadku których terminy te już dawno wygasły. 

czytaj więcej

ROD "Agromet Unia" w Grudziądzu, w tym roku obchodzi 120 urodziny - 13.02.2019

Nasz Ogród Działkowy powstał w 1899 roku z inicjatywy właściciela Fabryki Narzędzi Rolniczych w Grudziądzu, inżyniera Adama Ventzkiego, który część swojej ziemi ornej podzielił na 100 działek ( po 400m2 każda) i rozdał je bezpłatnie swoim robotnikom. Działki otrzymali ci robotnicy, którzy mieli najliczniejsze rodziny na swoim utrzymaniu. 

czytaj więcej

Stanowisko ROD „Od Nowa” w Chełmży w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 13.02.2019

W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Od Nowa” w Chełmży z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości I porządku w gminach. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązania dotyczące gromadzenia I opłat za wywóz nieczystości stawia nas – działkowców w wyjątkowo złej sytuacji. Zaproponowane zapisy uderzają w ogrody działkowe, szczególnie w aspekcie finansowym. 

czytaj więcej

List Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera do Prezesa PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych - 12.02.2019

Dostrzegając szereg społecznie potrzebnych funkcji, jakie pełnią tereny zieleni miejskiej jak m.in. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, Samorząd Województwa Łódzkiego podejmie stosowne działania zmierzające do rozważenia możliwości wprowadzania odpowiednich zapisów w opracowywanych dokumentach strategicznych jak i  programowych województwa, w tym w obecnie opracowywanej strategii rozwoju województwa. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 12.02.2019

Trudno oprzeć się wrażeniu, że projekt ustawy bezzasadnie faworyzuje byłych właścicieli nieruchomości, którzy przed laty nie byli zainteresowani odzyskaniem nieruchomości. Projektowana ustawa daje takim osobom możliwość wystąpienia o zwrot nieruchomości w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, co w ocenie OZŁ PZD mija się z ideą zachowania pewności stosunków prawnych i w sposób nielogiczny daje prawo osobom, które mimo posiadania możliwości prawnych przez wiele lat wykazały się biernością.

czytaj więcej

List OZ PZD Sudeckiego w Szczawnie-Zdroju do Ministra Środowiska w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 12.02.2019

Szczególnie drastycznym i niekorzystnym rozwiązaniem jest także zapis, iż w sytuacjach niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gmina będzie uprawniona do zastosowania 4-krotnie większej niż stawka za usuwanie śmieci segregowanych. Wejście w życie tego zapisu może spowodować, że część ogrodów nie będzie w stanie udźwignąć tych kosztów. 

czytaj więcej

Cykl narad szkoleniowych dla aktywu ogrodowego i księgowych rod w Okręgu PZD w Lublinie - 12.02.2019

Tradycyjnie Okręg PZD w Lublinie w miesiącach zimowych organizuje narady szkoleniowe dla Prezesów Zarządów ROD, Przewodniczących Ogrodowych Komisji i księgowych. Rok 2019 to szczególny i ważny rok dla środowiska działkowego. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą Walne Zebrania Sprawozdawczo- Wyborcze, natomiast w Okręgach PZD i Jednostce Krajowej PZD Zjazdy Delegatów PZD. W związku z powyższym tematyka tegorocznych narad szkoleniowych bezpośrednio związana jest z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814>

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio