Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Stanowisko OZ we Wrocławiu w sprawie wniosku RPO do NSA - 01.06.2016

Okręgowy Zarząd Polskiego Zawiązku Działkowców we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciw Wnioskowi Rzecznika Praw Obywatelskich uważając, że godzi on w podstawowe prawa obywatelskie. Uważamy, ze Wniosek Rzecznika nie może naruszać praw nabytych a prawo nie może działać wstecz. Działkowcy i Polski Związek Działkowców muszą wobec powstałego zagrożenia bronić swoich praw, własności i wolności obywatelskich, gdyż są w pełni przeświadczeni, że działają zgodnie z prawem i w zakresie obowiązującego prawa.

czytaj więcej

"Z czyjej inspiracji Rzecznik Praw Obywatelski podjął te działania?" - 01.06.2016

"Jesteśmy przekonani, że złożony wniosek jest kontynuacją próby storpedowania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych pod pozorem potrzeby ujednolicenia orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących obiektów budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Uważamy, że ta problematyka leży w gestii najwyższych organów sądownictwa a nie Rzecznika Praw Obywatelskich" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Kędzierzynie-Koźlu.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Gdańsku i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku w sprawie wniosku RPO do NSA - 31.05.2016

Z niepokojem obserwujemy kolejne działania Rzecznika Praw Obywatelskich, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wprowadzają poczucie zagrożenia dla spokoju gospodarowania działkowców w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zrzeszonych w PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 31.05.2016

Złożony wniosek przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest kolejnym sygnałem dla środowiska działkowego wskazującym na to, iż ewentualne usunięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, może mieć negatywny wpływ na sytuację prawną i interesy działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej

"Nie godzimy się na kolejne próby podważania zasadności istnienia ogrodów działkowych" - 31.05.2016

Altana służy zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych działkowców a nie mieszkaniowych. Dlatego powinna mieć wymiary zgodne z zapisami ustawy o ROD i Regulaminu ROD. Altany o legalnych wymiarach są wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb działkowców. Jesteśmy przeciwni łamaniu obowiązujących przepisów. Od początku istnienia ogrodów działkowych funkcje altan nie uległy zmianie. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Świętokrzyskiego w sprawie wniosku RPO do NSA - 31.05.2016

W związku z wyżej wymienionym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz analogicznym stanowiskiem Krajowej Rady PZD w Warszawie z dnia 18 maja 2016r., Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach czuje się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie. Wniosek Rzecznika dotyczy rozstrzygnięcia dwóch odmiennych linii orzeczniczych, jakie ugruntowały się w kwestii prawa budowlanego, dotyczących możliwości zastosowania rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę względnie zgłoszenia odpowiednim organom.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA - 30.05.2016

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący mandat i posiadający statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego Związku wyrażają zdecydowany sprzeciw i  dezaprobatę wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego w dniu 18.04.2016 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozszerzenia kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów niewymagających zgłoszenia i  pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

List OZ Podkarpackiego do RPO w sprawie jego wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego - 30.05.2016

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie po zapoznaniu się z Pana wnioskiem skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdza, iż kolejne na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ogrodnictwa działkowego należy odbierać jako kontynuację walki przeciwko działkowcom i ogrodom działkowym.

czytaj więcej

"Mieszkanie na działce stwarza zagrożenie dla samego zamieszkującego, jak i pozostałych użytkowników działek" - 24.05.2016

"Działka nie jest miejscem, gdzie się mieszka. Zamieszkiwanie na działce jest sprzeczne z zapisami ustawy o ROD i regulaminem ROD. Nigdy nie było wolno mieszkać na działce. Stałe zamieszkiwanie na działce jest sprzeczne w rażący sposób z ideą ogrodnictwa działkowego" - piszą działkowcy z ROD "Za gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Rodzinne Ogrody Działkowe są płucami miast, które w naszej ocenie usiłuje Pan zniszczyć" - 24.05.2016

Reprezentując działkowców Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Koło Kani” w Toruniu pragniemy wyrazić swoje głębokie oburzenie Pańską interpretacją Prawa budowlanego oraz złożonym wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w odniesieniu do altan działkowych, które w Pańskiej ocenie są budynkami mieszkalnymi. W naszej ocenie, Pański wniosek pozbawiony jest rzetelnej i dogłębnej analizy istoty funkcjonalności altan działkowych. Altany te nigdy nie służyły zamieszkiwaniu, świadczyć o tym mogą dokumenty, które nieodłącznie służyły tworzeniu i funkcjonowaniu ogrodów działkowych w Polsce. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD z rejonu Torunia w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA - 23.05.2016

"Jesteśmy zbulwersowaniu kolejnymi działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich, podważającymi legalność istnienia wielu altan działkowych. Po raz kolejny RPO występuje przeciw prawom obywatelskim działkowców, kierując do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek, który otwiera drogę do uznania wielu altan za samowole budowlane, mimo że ich wymiary są zgodne z prawem" - piszą prezesi ROD z rejonu Torunia.

czytaj więcej

Petycja ROD "Elana" w Toruniu w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA - 23.05.2016

Środowisko działkowców największego ogrodu działkowego okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców z niepokojem dostrzega nasilone działania Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane przeciwko działkowcom. Niestety, ze smutkiem należy jednoznacznie stwierdzić, iż są to działania a właściwie rzecz ujmując dosłownie - ataki całkowicie bezpodstawne. Społeczność działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu dostrzega, że mamy znowu do czynienia z atakiem skoordynowanym przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców a co za tym idzie przeciwko ponad milionowej rzeszy społeczeństwa, zrzeszonego w strukturach Związku.

czytaj więcej

"Działa Pan przeciwko ponad czteromilionowej grupie osób użytkujących działki w ROD" - 23.05.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wisełka” w Toruniu, społecznie wypełniający swe obowiązki wobec społeczności działkowej i reprezentujący ich interes, pragnie ustosunkować się do podjętych przez Pana działań ewidentnie szkodzących i bezpośrednio uderzających w prawa działkowców.

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie działań niezgodnych z prawem dla naszego wspólnego dobra" - 23.05.2016

"Altana służy do zaspokajania potrzeb wypoczynkowych działkowców, a nie mieszkaniowych. Dlatego powinna mieć wymiary zgodne z zapisami ustawy o ROD i regulaminu ROD. Altany o legalnych wymiarach są wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb działkowców. Jesteśmy przeciwni łamaniu obowiązujących przepisów" - piszą działkowcy z ROD "Za gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

List otwarty OZ w Szczecinie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku złożonego do NSA - 20.05.2016

envelope letter iconNie przebrzmiały jeszcze echa naszej walki z problemem prawnym, dotyczącym definicji altany działkowej, który wynikał z rozważań teoretycznych, ale tak naprawdę w praktyce sięgał dotkliwymi skutkami dla tysięcy działkowców. Dzisiaj znowu jawi się nowe zagrożenie wywołane Pana wnioskiem o rozstrzygnięcie problemu prawnego w orzecznictwie, który świadczy o tym, iż bardziej podziela Pan pogląd o rozszerzeniu kompetencji nadzoru budowlanego na obiekty niewymagające dzisiaj zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Jesteśmy stanowczo przeciwni zamieszkiwaniu na terenie ogrodu oraz budowie altan ponadnormatywnych" - 20.05.2016

Walne zebranie sprawozdawcze działkowców ROD Wrzos w Końskich, które odbyło się w dniu 7 maja 2016 roku pragnie wyrazić swoją opinię w sprawie zamieszkiwania w ogrodach działkowych i budowie altan ponadnormatywnych. Po zapoznaniu się z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw przeciw wobec tworzenia wokół ogrodów działkowych wrażenia, że działkowcy to grupa osób, która nagminnie łamie prawo.

czytaj więcej

"Wystąpiła Pani w obronie ludzi łamiących prawo" - 19.05.2016

My działkowcy ROD im. Nad Wisłą w Tczewie z wielkim zdziwieniem czytamy Pani Interpelację nr 1630, gdyż wiedząc o tym, że brała Pani udział w pracach nad opracowaniem - tworzeniem ustawy z 13.12.2013 r. o ROD po krótkim czasie podejmuje Pani próbę sankcjonowania niezgodnych z prawem związkowym i powszechnie obowiązującym postępowań.

czytaj więcej

"Oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się naprawdę istotnymi dla społeczeństwa problemami, a nie obroną garstki cwaniaków" - 18.05.2016

Działkowcy z ROD "Kolejarz" w Przeworsku, biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, uważają, że Pana wystąpienie wynikło z błędnego zrozumienia skargi grupki osobników, którzy nie powinni nawet używać określenia "działkowcy", nieustannie łamiących prawo i żyjących kosztem innych.

czytaj więcej

"Postarajmy się, aby nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się z wypoczynku na działce przynajmniej w takim stopniu jak my teraz" - 17.05.2016

"Apelujemy o doprowadzenie altan do wymiarów zgodnych z zapisami Ustawy o ROD i Regulaminu ROD. 35 mkw. w zupełności wystarcza do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Łamanie prawa jest niebezpieczne dla dalszego losu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ogrody istnieją już od ponad stu lat. Nie możemy pozwolić na to, aby za naszych czasów przestały istnieć" - piszą działkowcy z ROD "50-lecia ZZK" w Ełku.

czytaj więcej

"Dlaczego samowola paru osób ma zniszczyć to na co latami pracowaliśmy?" - 16.05.2016

"Jestem działkowcem od wielu lat. Każdą wolna chwilę spędzam na mojej działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. Moja altana jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz nie zamieszkuję na działce. Co to za wypoczynek, gdy obok ktoś prowadzi "działalność mieszkaniową". Ogród to nie miejsce do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - altany to nie domy mieszkalne" - pisze Danuta Różańska z ROD "Perkuna" w Mrągowie.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.