Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

PZD SPOIWEM PRZESZŁOŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ - 23.06.2021

Polski Związek Działkowców pieczołowicie pielęgnuje bogate tradycje ogrodnictwa działkowego wywodzącego się z okresu zaborów na ziemiach polskich.

Jest to misja ochrony części polskiego dziedzictwa narodowego, jakim niewątpliwie są ogrody działkowe i idea ich istnienia.  Jubileusz 40 lecia PZD jest dobrą okazją do przybliżenia prawdy społeczeństwu. 

Wojna wyhamowała rozwój, mimo, że nie mogły funkcjonować struktury, ze względów na zakazy okupanta, to ogrody wspomagały aprowizacje a były też schronieniem dla działaczy podziemia niepodległościowego, co ujawniło się w czasie Powstawania Warszawskiego.

Po wojnie wyniszczenia zdrowotne i braki aprowizacyjnie ukierunkowały ogrody na niezbędne zadania, stad naciski na reaktywowanie działalności i tworzenie nowych ogrodów i potrzebnych struktur oraz tworzenia prawa regulującego istnienie i rozwój ogrodów działkowych. 

Rok 1981 był rokiem przełomowym, gdy mógł powstać samodzielny byt Polski Związek Działkowców, który jest kontynuatorem ruchu działkowców i pomnaża dorobek minionych pokoleń. 

Z Jubileuszem PZD zbiega się 75 lecie polskich ogrodów działkowych na Pomorzu Zachodnim.

75 lat temu, 22 czerwca 1946 r. o godz. 16.00 odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Ogrodów Działkowych. Zebranie otworzył Dyrektor Ogrodów Miejskich p. Kozłowski podkreślając doniosłość wydarzenia.

Wybrano przewodniczącego dr Kolupe i asesorów p. Kozłowską i Konradiego.

Przyjęty został porządek obrad obejmujący: sprawozdanie za okres od 1 sierpnia1945 r., dyskusję, projekt statutu, wybór władz i wolne wnioski.

Po sprawozdaniu, w dyskusji głos zabrało kilku delegatów, którzy podkreślali trudności w zagospodarowania działek ze względu na zajmowanie atrakcyjnych terenów przez wojska radzieckie, działalność szabrowników i szkody wyrządzane przez Milicję i UB, co zniechęca działkowców. Postawiono wniosek o interwencję u władz polskich i sowieckich o respektowanie umowy polsko-radzieckiej i ukrócenie wybryków grup wojskowych. 

Naniesiono poprawki do ramowego statutu obowiązującego w kraju.

Ustalono płatność za pracę i honorowe obowiązki działaczy, wprowadzono zakaz podnajmowania działki.

Zarząd wybrany został na podstawie listy organizatorów, których zarekomendowano przedstawiając personalia, gdyż ludzie się nie znają. 

Prezesem został Michał Koch - Państwowy Urząd Likwidacyjny

W -ce Prezesem Teofil Gutek - Straż Pożarna III oddz.

Sekretarzem Irena Kozłowska - Woj. Wydz. Aprowizacji i handlu

Skarbnikiem Władysław Korytowski - Izba Skarbowa 

I członek zarządu Władysław Mielcarz - Dyr. Tramwajów i Autobusów

II członek zarządu Adolf Jezierski - Bank Gosp. Kraj.

Zastępca Janusz Wałecki

Zastępca Stanisław Dalecki - Wojew. Wydz. Odbudowy

Zastępca Feliks Kossakowski - Izba Skarbowa.

Wybrano Komisję Rewizyjną: 3 członków i 2 zastępców

Wybrano Komisję Rozjemczą: 5 członków i  2 zastępców

Przewodniczący podkreślił znacznie powołanej placówki, wielkie zadania i trudności. Siły należy czerpać z ducha. Wszystko, co Polaków łączy na Pomorzu Zachodnim znajduje dziś w słowach Marii Konopnickiej

Zebranie zakończono o godzinie 18.00 odśpiewaniem Roty.

Obecnych: 93

Ilość członków Towarzystwa: 4147.

Warto przypomnieć, że na ziemiach zachodnich było 135000 działek, z czego na Szczecin przypadło 7000 założonych i zagospodarowanych przez poprzednich użytkowników. Wojna dokonała spustoszenia. Wczesna wiosną 1946 przystąpiono do przydzielania działek Związkom Zawodowym, Radą Zakładowym i instytucjom, które rozdzielały swoim członkom oraz indywidualnie w miarę napływu zgłoszeń. Opłata 200 zł. Instytucje korzystały z rabatu płacąc ryczałt za cały kompleks. 

Mimo udogodnień nie wszystkie tereny znalazły dzierżawców.  Ekspansja szła w kierunku bliżej centrum miasta, peryferie nie zostały obsadzone. 

Zarząd przejął 6188 działek zgrupowanych w 62 koloniach. Związek Zawodowy Kolejarzy mając 5 kolonii z 609 działkami uznał to za majątek PKP i wyłamał się z administracji Towarzystwa uszczuplając kasę. 

Tak to się zaczęło. Trwa 75 lat.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.