Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych w okręgu sudeckim - 10.07.2015

Nasze ogrody mają już swoje lata. Czas robi swoje: starzeje się infrastruktura ogrodowa, występuje problem z jej odnowieniem, bądź wymianą  i stąd potrzeby w postaci nakładu pracy i środków na jej utrzymanie.

Pomoc jaka może być udzielona przez  struktury PZD nie zabezpieczy wszystkich potrzeb ze zrozumiałych względów: „tak krawiec kraje, jak mu materiału staje” - jak mówi przysłowie.

W obecnej rzeczywistości i uwarunkowaniach społeczno – ekonomicznych  coraz powszechniejsza jest świadomość, że koszty remontów i utrzymania wspólnych urządzeń w ogrodach powinni pokrywać działkowcy w formie opłat ogrodowych, które uchwalane są na walnych zebraniach. Jest to obowiązek zapisany  w nowej ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 33, ponieważ o tym jaki ma być ogród, w co wyposażony, mogą zadecydować tylko i wyłącznie jego członkowie.

Źródłem wsparcia finansowania inwestycji w ogrodach  mogą być dotacje z jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Aby skorzystać z tych możliwości  wskazanym jest utrzymywanie dobrej współpracy zarządów rodzinnych ogrodów działkowych z władzami miast i gmin. Mamy przykłady takiej współpracy m.in. samorządy miast: Świdnica, Dzierżoniów, Kłodzko, Międzylesie.

Ponadto Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie ogrodowe  może być beneficjentem unijnych dotacji z Programu - Infrastruktura i Środowisko. Z funduszy europejskich nie wspiera się bieżącej działalności, a jedynie konkretne projekty. Wnioskowanie o unijne środki wymaga wkładu własnego przeznaczonego na realizację projektu.

PZD może z tego programu pozyskiwać dodatkowe środki  na inwestycje związane z poprawą zagospodarowania ogrodów np. na: meliorację terenu, budowę kanalizacji, ochronę środowiska przyrodniczego lub na specjalistyczne szkolenia z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa. Ogrody które będą zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z dotacji unijnych,  będą wpierane  merytorycznie w ramach systemu, nad którym pracuje Krajowa Rada PZD.

Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych zależy od nas – członków PZD. Nasze ogrody działkowe powinny być nadal rodzinnymi ogrodami działkowymi, jako świadczenie socjalne państwa na rzecz uboższej części społeczeństwa. Ogrody powinny rozwijać się, by mogły nadał służyć wszystkim, którzy ich potrzebują. Musimy na co dzień  pamiętać, że przeciwnicy ogrodów działkowych nie zrezygnują z zamiarów zagarnięcia gruntów naszych ogrodów i będą wykorzystywali nawet ewentualnie mogące nastąpić słabości w funkcjonowaniu ogrodów. 

Naszą bronią, która okazała się skuteczną, jest integracja środowiska działkowców.

To dzięki  zintegrowanej społeczności działkowców polskie ogrody działkowe istnieją  od ponad 100 lat i powinny przetrwać i służyć następnym pokoleniom.

Obrona ogrodów, praw działkowców i Związku może być skuteczną tylko wówczas, kiedy środowisko działkowców mówi jednym głosem. Bez integracji nie ma jedności. Integracja środowiska działkowców jest niezbędnym narzędziem  obrony ustawy, własnego Związku, ogrodów i własnych praw do działek.

Dlatego w obecnej sytuacji zagrożeń a także z uwagi na możliwość obywania się  drugich ustawowych zebrań w ogrodach  w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia, które ma zarządzać ogrodem, integracja działkowców jest priorytetowym zadaniem wszystkich struktur PZD. Zintegrowane środowisko działkowców bez podziałów   i bez wyodrębniania się ze struktury PZD, to wyznacznik jedności  w Związku. Jedność to siła , która, jak uczy historia 25 lat walki o przetrwanie ogrodów działkowych, jest gwarancją ich istnienia i rozwoju.

Przyszłość ogrodów działkowych uzależniona jest od ich rozwoju. Dla zapewnienia rozwoju ogrodów działkowych niezbędna jest ich promocja. Aby promować ogrody koniecznym jest dbanie o stan ich zagospodarowania w tym przede wszystkim o zagospodarowanie terenów wspólnych i dbałość w prowadzeniu działek.  Jak są zagospodarowane działki  zarządy rod dowiadują się z co rocznych  przeglądów. Wyniki przeglądów wskazują, które działki i dlaczego są prowadzone niezgodnie z regulaminem rod.  W mojej ocenie wyniki przeglądów działek powinny być uwzględniane przez SSI w jej planach szkoleń i instruktażu dla działkowców. 

Mamy zapis ustawowy  o możliwości udzielania dotacji  na rozwój ogrodów z jednostek samorządów terytorialnych w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków korzystania z rod przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ogrodów. W tym przedmiocie zarządy rod powinny zwiększyć swą aktywność, dotrzeć  do programów gminnych i poszukiwać wsparcia wśród samorządowców a rolą okręgowych zarządów PZD jest merytoryczna pomoc w odpowiedniej współpracy z samorządami i w opracowaniu wniosków o udzielenie dotacji.

Współpraca z samorządami jest także otwieraniem terenów ogrodów dla miast i społeczności lokalnej jako przestrzeni społecznej i edukacyjnej tj. dla dzieci w wieku szkolnym na pokazową naukę botaniki i o ochronie przyrody, organizowanie wspólnych imprez z mieszkańcami miast np. uroczystości z okazji dni danego miasta, bądź  okolicznościowych jubileuszy, wczasy dla seniorów  itp.

W Okręgu Sudeckim corocznie na modernizację i remonty infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych przeznaczane są znaczne środki w postaci dotacji.

W pierwszym półroczu 2015 roku z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców przyznano następujące dotacje:

Lp

NAZWA ROD

ZADANIE

KWOTA DOTACJI (w zł)

1

"Astra" Kudowa Zdrój

Naprawa ogrodzenia

 1.800,00

2

"ŚFUP" Świdnica

Zakup kontenera biurowego

5.800,00

3

"Szklarski Potok" Szklarska Poręba

Remont sieci wodociągowej

i energetycznej

10.000,00

4

"Stokrotka" Świdnica

Renowacja studni i

remont ogrodzenia

16.000,00

5

"Nowy Świat" Kłodzko

Modernizacja sieci

wodociągowej

18,000,00

6

"Zacisze" Wałbrzych

Remont obiektów ogrodowych

2.300,00

7

"Zdrowie" Kamienna Góra

Wymiana linii energetycznej

3.000,00

8

"Podzamcze" Wałbrzych"

Remont Domu Działkowca

10.000,00

RAZEM:

66.900,00

Procentowy udział poszczególnych zadań:

Sieć wodociągowa: 46,34 %

Domy działkowca: 27,06 %

Ogrodzenia:14,65 %

Sieć energetyczna: 11,95 %


Z powyższych informacji wynika, że największym problemem z jakim borykają się rodzinne ogrody działkowe, to dostęp do ujęć wody, która niezwykle ułatwia pracę na naszej działce przy uprawie roślin. Istnieje również duże zapotrzebowanie na budowę i remont domów działkowca, które służą nie tylko zarządom ogrodów, ale całej społeczności działkowców.  Widocznym problemem jest również brak dostępu do sieci energetycznej bądź przestarzała instalacja elektryczna, która ułatwiłaby prace związane z utrzymaniem naszych ogródków. Najczęściej używanym sprzętem do koszenia trawnika, strzyżenia żywopłotu itp. z uwagi na jego niższy koszt od sprzętu spalinowego  jest właśnie sprzęt elektryczny.

Jak z powyższego wynika inwestycje zmieniają ogrody na teraz i na przyszłość. Przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych jest uzależniona od wielu czynników w tym od ich rozwoju. Zaś rozwój wymaga nieustannej pracy w wielu kierunkach i w różnych uwarunkowaniach w tym politycznych i społecznych. Działkowcy i społeczność miejska potrzebują ogrodów  a Polski Związek Działkowców te potrzeby realizuje. 

(MK/PP)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.