Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pismo OZ w Szczecinie wraz z opinią odnośnie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 03.04.2018

Ustawa stanowić może realne zagrożenie dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych z uwagi na uproszczoną i ułatwioną procedurę uzyskiwania zgód i decyzji w przedmiocie uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji mieszkaniowych, na gruntach, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe, chociażby były przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa.Obecne brzmienie ustawy nie wskazuje żadnego trybu i procedury związanej z utratą tytułu prawnego do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej tym bardziej, iż art. 21 stanowi, iż wydanie decyzji nie powoduje utraty tytułu prawnego do nieruchomości. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Projekt ustawy nie został przygotowany wyłącznie z myślą o zlikwidowaniu deficytu mieszkań dla młodych małżeństw i osób o niskich dochodach, ale także w celu zwiększenia rynku nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż komercyjną. Mając na względzie działania podejmowane przez deweloperów w celu pozyskania gruntów ROD pod budowę mieszkań, biurowców, osiedli domów jednorodzinnych, projekt ustawy może mieć negatywny wpływ na sytuacje rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Szkolenie instruktorów SSI okręgu szczecińskiego - 03.04.2018

27 marca w ROD Santocka w Szczecinie odbyło się jednodniowe szkolenie SSI okręgu szczecińskiego, w którym uczestniczyło 52 instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych. Pierwszy temat obejmujący uprawę i pielęgnację roślin ozdobnych na działce przedstawił dr hab. inż. Piotr Żurawik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Omówiony został podział roślin ozdobnych ze względu na przydatność ogrodniczą. Scharakteryzowane zostały po kolei rośliny jednoroczne i ich wykorzystanie, dwuletnie i grupy roślin wieloletnich, z podziałem na dobór stanowiska i ich zastosowanie. P. Żurawik omawiał istotę ściółkowania gleby, nawożenie, cięcie i odmładzanie roślin.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Łódzkiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 03.04.2018

Okręgowy Zarząd Łódzki stoi na stanowisku, iż generalnie projekt ustawy  o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w proponowanym kształcie przyniesie więcej start niż korzyści społecznych. Odnosimy jednocześnie wrażenie, że autorzy projektu koncentrowali się jedynie na zapewnieniu „ślepej” skuteczności tej ustawy, degradując prawa jakie przysługują działkowcom oraz PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 30.03.2018

Po analizie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących jako przedstawiciele prezesów Rodzinnych Ogrodów  Działkowych miasta i rejonu Grudziądza, wyrażamy zaniepokojenie, że proponowane zapisy ustawy godzą w bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych , a tym samym w interes setek tysięcy-działkowców użytkujących działki w ROD. Uważamy, że projekt ustawy zmierza do przyspieszenia inwestycji mieszkaniowych, ale z pominięciem sytuacji faktycznych i prawnych podmiotów, które użytkują grunty.  

czytaj więcej

Debata o skwerach i parkach Szczecina. - 30.03.2018

22 marca odbyła się kolejna debata na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego dotycząca parków, skwerów i zieleńców naszego miasta. Oprócz Polskiego Związku Działkowców zaproszenie otrzymała Ogrodnik Miejski – Magdalena Grycko, dr Elżbieta Mydłowska z Katedry Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzennej US, Artur Krzyżański – twórca idei zielonych podwórek Szczecina, Arkadiusz Lisiński z rady osiedla Żelechowa, przybył również zastępca prezydenta Miasta Szczecin – Michał Przepiera.

czytaj więcej

Pismo OZ w Lublinie do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z opinia odnośnie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

Po dokonaniu analiza projektu ustawy powstaje uzasadniona obawa, że ustawa doprowadzi do chaosu i będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie m.in. dla terenów na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Za realizację szczytnego celu jaki przewiduje projekt tj. budowa tanich mieszkań wszyscy zapłacimy ogromną cenę. Odbędzie się to z pokrzywdzeniem praw zwykłych obywateli.

czytaj więcej

XII Posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. - 30.03.2018

W dniu 19 marca 2018 roku odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. Obok członków Okręgowej Rady Łódzkiej w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Otwarcia posiedzenia dokonała Prezes Okręgu Izabela Ożegalska serdecznie witając obecnych. Po dokonaniu wyboru Komisji uchwał i wniosków, prezes okręgu zapoznała zebranych z porządkiem obrad.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie oceny zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych, z tytułu przygotowania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 30.03.2018

Dla budownictwa mieszkaniowego lub towarzyszącego potrzebne są grunty, których w mieście brakuje, a ogrody działkowe funkcjonują na gruntach samorządu lub państwa, głównie w mieście. Według projektu proponowanej ustawy, ogrody działkowe nie będą miały żadnej ochrony, nawet te, które są ujęte w planach przestrzennego zagospodarowania miast lub legitymujące się tytułem użytkowania wieczystego. W gorszej sytuacji są ogrody działkowe posiadajcie tytuł użytkowania zwykłego. Natomiast najgorsza sytuacja może spotkać ogrody o nieuregulowanym stanie prawnym, który to proces, nie został całkowicie zakończony według art. 75 i 76 ustawy o ROD, jednak nie z winy PZD.

czytaj więcej

Pismo Zarządu Rodzinnego Działkowego m. „1 Maja-Wolność” w Częstochowie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. oceny projektu specustawy mieszkaniowej. - 30.03.2018

"Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Okręgu Działkowego im. „1 Maja-Wolność” w Częstochowie ul. Olsztyńska 166,  po zapoznaniu się z trwającą procedurą legislacyjną projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących popiera stanowisko  Krajowego Zarządu  PZD w tej sprawie, gdyż projekt wprowadza zagrożenia do terenów ogrodów działkowych."- czytamy w Stanowisku ZROD. 

czytaj więcej

Pismo OZ PZD w Elblągu do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie oceny projektu specustawy mieszkaniowej. - 30.03.2018

W projekcie ustawy inwestycje mieszkaniowe nie zostały zaliczone do inwestycji celu publicznego i nie zostały wprowadzone do art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami a to oznacza, że nie będzie możliwe wywłaszczanie za odszkodowaniem PZD i działkowców z nieruchomości zajmowanej przez ogrody działkowe, na ten cel jakimi są inwestycje mieszkaniowe. W zamian za to stworzono inny mechanizm umożliwiający nadania inwestycjom mieszkaniowym szczególnego charakteru.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Nad Białką” w Częstochowie w sprawie oceny projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

"Ogrodnictwo działkowe w Polsce ma historię sięgającą 120 lat tradycji, a przyjęte w projekcie rozwiązania dotyczące ułatwień w procesie inwestycyjnym mającym na celu budowę nowych mieszkań spowodują likwidację najstarszych rodzinnych ogrodów działkowych w centrach naszych miast. Na takie działania nie ma społecznego przyzwolenia"- czytamy w Stanowisku Zarządu ROD  „Nad Białką” w Częstochowie w sprawie oceny projektu  ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

czytaj więcej

Pismo OZ Śląskiego PZD do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie oceny projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

Nadto opublikowany projekt ustawy mieszkaniowej nie przewiduje instrumentów zachowania praw działkowców zapisanych w ustawie o ROD, w przypadku zrealizowania inwestycji mieszkaniowej  na gruntach zagospodarowanych na cele rodzinnych ogrodów działkowych. Przypomnieć bowiem należy, ze zgodnie z  art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, nasadzenia, urządzeni i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca stanowią jego własność.  Z art. 11 ust. 3 ustawy wynika, że  analogiczne prawo przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w stosunku do infrastruktury ogólno ogrodowej. Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczą każdej sytuacji-bez względu na to, jakiego rodzaju prawa do terenu ogólnego przysługuje PZD.

czytaj więcej

Pismo OZ we Wrocławiu do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z opinią w sprawie specustawy mieszkaniowej. - 29.03.2018

Tereny ogrodów działkowych, szczególnie w tak dużym mieście jakim jest Wrocław pomimo, że w 97 % mają uregulowany stan prawny, mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami i inwestycjami towarzyszącymi, gdyż ponad 500 ha ogrodów wrocławskich już obecnie jest przeznaczona na ww. cele w planach zagospodarowania przestrzennego i w obowiązującym studium.

czytaj więcej

Opinia OZM PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 29.03.2018

Okregowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców z zaniepokojeniem przyjął opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. OZM PZD przedstawia poniżej uwagi do projektu ustawy.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu w sprawie projektu Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 29.03.2018

"Stowarzyszenie ogrodowe PZD Okręg w Poznaniu po analizie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących wyraża zaniepokojenie, że proponowane zapisy ustawy godzą w bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych, a tym samym w interes setek tysięcy obywateli-działkowców użytkujących działki w ROD." – czytamy w Stanowisku OZ w Poznaniu.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu w Częstochowie w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 29.03.2018

Projekt  zamieszczony  na  stronie  Rządowego  Centrum  Legislacyjnego  określa  uproszczone  zasady  oraz  procedury  zamierzeń  inwestycyjnych  dotyczących  budowy  nowych  mieszkań. Zdaniem  uczestników  posiedzenia  projekt  całkowicie  pomija  zapisy  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych  z  dnia  13  grudnia  2013  roku.  Budzi  to  zrozumiały  niepokój  samorządu  Związku  oraz  samych  działkowców.   Nasze  obawy wynikają  przede  wszystkim  z  przyjęcia  w  projekcie  ustawy  między  innymi  następujących  rozstrzygnięć,  które  mogą  skutkować  masową  likwidacją  rodzinnych  ogrodów  działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 29.03.2018

"Przede wszystkim należy zaznaczyć, ze grunty na których położne są rodzinne ogrody działkowe, są najczęściej bardzo atrakcyjne pod względem ich ewentualnego przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe. Świadczy o tym również fakt, iż prośbami o likwidację ROD czy odsprzedaż tytułu prawnego do gruntu, do PZD zwracają się niekiedy sami deweloperzy." – czytamy w Stanowisku Okręgowego Zarządu Podlaskiego w spr. w sprawie projektu specustawy mieszkaniowej.

czytaj więcej

Wystąpienie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 29.03.2018

Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców, wypełniając powierzony mandat zaufania społecznego udzielony przez działkowców wyrażamy swoje zaniepokojenie projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, który został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i dnia 15 marca 2018 r. opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

czytaj więcej

Opinia Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w przedmiocie projektu ustawy o inwestycjach mieszkaniowych i towarzyszących - 29.03.2018

Należy rozpocząć od generalnego wniosku, że projekt wydaje się niespójny i chaotyczny, dający zbyt wielkie pole dla różnych interpretacji poszczególnych jego przepisów. Tym samym wprowadzone przez niego uregulowania nie gwarantują faktycznej ochrony ewentualnym stronom jego postępowania, ale także i podmiotom, które nie posiadają tego przymiotu, a są żywo zainteresowane przebiegiem inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej. To z kolei wywołuje uzasadnioną, wynikającą
z wcześniejszych doświadczeń obawę, że przepisy projektu mogą zostać wykorzystane celem przejęcia gruntów rodzinnych ogrodów działkowych, zwłaszcza tych położonych w większych miastach, pod inwestycje mieszkaniowe prowadzone w ramach tegoż projektu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.