Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pismo OZ Warmińsko-Mazurskiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie pragnie z całą stanowczością wyrazić swój głęboki sprzeciw wobec tworzenia prawa niezgodnego z zasadami współżycia społecznego. Proponowany tryb uproszczony w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych przyczyni się do realnej LIKWIDACJI Rodzinnych Ogrodów Działkowych w całości.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Niezapominajka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Analizując projekt ustawy, śmiało można stwierdzić, że proponowane zapisy godzą w bezpieczeństwo ogrodów działkowych i samych działkowców. Projekt całkowicie pomija zapisy ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. Opracowanie tak ważnego dla społeczeństwa projektu ustawy nie może uwzględniać interesów tylko jednej strony – inwestorów.

czytaj więcej

Stanowisko ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 2 Armii Wojska Polskiego działając w imieniu działkowców 640 rodzin działkowych uprawiających działki w ogrodzie działkowym, który w minionym roku zdobył tytuł Rodzinnego Ogrodu Działkowego roku 2017 wyraża zaniepokojenie o los ogrodów działkowych w polskich miastach, po raz kolejny zagrożonych nieprzemyślaną konstrukcją projektu ustawy ułatwiającej prowadzenie inwestycji mieszkaniowych. Jeszcze w pamięci mamy zakusy deweloperów chcących w 2013 roku przejmować tereny ogrodów działkowych dla realizacji komercyjnych inwestycji.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Kalinka" w Pile w sprawie projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zapisami projektu w/w ustawy, w tym m.in.: art. 6 ust. 3 projektu ustawy, który stanowi poważne naruszenie istniejących do tej pory norm prawnych, albowiem daje to możliwość do nadużyć i opatrznej interpretacji ustawy po nowelizacji, a polegającej na opiniowaniu pozytywnm i wyrażeniu zgody, nawet w wypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy dowolność pozytywnych rozpatrzeń w majestacie ustanowionego prawa może być notorycznie wypaczana.

czytaj więcej

Pismo OZ PZD w Koszalinie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - 03.04.2018

Okregowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie z uwagą zapoznał się z projektem ustawy z dnia 15 marca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W szczególności nasz sprzeciw budzą zapisy art. 6 i art. 7, które wręcz stwierdzają, że umieszczenie terenów ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nawet tych, da których zapisano funkcję zieleń działkowa, nie będzie żadną przeszkodą w realizacji zaplanowanej inwestycji mieszkaniowej.

czytaj więcej

Pismo OZ w Szczecinie wraz z opinią odnośnie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 03.04.2018

Ustawa stanowić może realne zagrożenie dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych z uwagi na uproszczoną i ułatwioną procedurę uzyskiwania zgód i decyzji w przedmiocie uzyskania decyzji o ustaleniu inwestycji mieszkaniowych, na gruntach, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe, chociażby były przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zieleń działkowa.Obecne brzmienie ustawy nie wskazuje żadnego trybu i procedury związanej z utratą tytułu prawnego do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej tym bardziej, iż art. 21 stanowi, iż wydanie decyzji nie powoduje utraty tytułu prawnego do nieruchomości. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 03.04.2018

Projekt ustawy nie został przygotowany wyłącznie z myślą o zlikwidowaniu deficytu mieszkań dla młodych małżeństw i osób o niskich dochodach, ale także w celu zwiększenia rynku nieruchomości przeznaczonych pod sprzedaż komercyjną. Mając na względzie działania podejmowane przez deweloperów w celu pozyskania gruntów ROD pod budowę mieszkań, biurowców, osiedli domów jednorodzinnych, projekt ustawy może mieć negatywny wpływ na sytuacje rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Szkolenie instruktorów SSI okręgu szczecińskiego - 03.04.2018

27 marca w ROD Santocka w Szczecinie odbyło się jednodniowe szkolenie SSI okręgu szczecińskiego, w którym uczestniczyło 52 instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych. Pierwszy temat obejmujący uprawę i pielęgnację roślin ozdobnych na działce przedstawił dr hab. inż. Piotr Żurawik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. Omówiony został podział roślin ozdobnych ze względu na przydatność ogrodniczą. Scharakteryzowane zostały po kolei rośliny jednoroczne i ich wykorzystanie, dwuletnie i grupy roślin wieloletnich, z podziałem na dobór stanowiska i ich zastosowanie. P. Żurawik omawiał istotę ściółkowania gleby, nawożenie, cięcie i odmładzanie roślin.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Łódzkiego w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących skierowane do Ministra Inwestycji i Rozwoju. - 03.04.2018

Okręgowy Zarząd Łódzki stoi na stanowisku, iż generalnie projekt ustawy  o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w proponowanym kształcie przyniesie więcej start niż korzyści społecznych. Odnosimy jednocześnie wrażenie, że autorzy projektu koncentrowali się jedynie na zapewnieniu „ślepej” skuteczności tej ustawy, degradując prawa jakie przysługują działkowcom oraz PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 30.03.2018

Po analizie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących jako przedstawiciele prezesów Rodzinnych Ogrodów  Działkowych miasta i rejonu Grudziądza, wyrażamy zaniepokojenie, że proponowane zapisy ustawy godzą w bezpieczeństwo rodzinnych ogrodów działkowych , a tym samym w interes setek tysięcy-działkowców użytkujących działki w ROD. Uważamy, że projekt ustawy zmierza do przyspieszenia inwestycji mieszkaniowych, ale z pominięciem sytuacji faktycznych i prawnych podmiotów, które użytkują grunty.  

czytaj więcej

Debata o skwerach i parkach Szczecina. - 30.03.2018

22 marca odbyła się kolejna debata na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego dotycząca parków, skwerów i zieleńców naszego miasta. Oprócz Polskiego Związku Działkowców zaproszenie otrzymała Ogrodnik Miejski – Magdalena Grycko, dr Elżbieta Mydłowska z Katedry Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzennej US, Artur Krzyżański – twórca idei zielonych podwórek Szczecina, Arkadiusz Lisiński z rady osiedla Żelechowa, przybył również zastępca prezydenta Miasta Szczecin – Michał Przepiera.

czytaj więcej

Pismo OZ w Lublinie do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z opinia odnośnie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

Po dokonaniu analiza projektu ustawy powstaje uzasadniona obawa, że ustawa doprowadzi do chaosu i będzie stanowiła bezpośrednie zagrożenie m.in. dla terenów na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Za realizację szczytnego celu jaki przewiduje projekt tj. budowa tanich mieszkań wszyscy zapłacimy ogromną cenę. Odbędzie się to z pokrzywdzeniem praw zwykłych obywateli.

czytaj więcej

XII Posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. - 30.03.2018

W dniu 19 marca 2018 roku odbyło się XII posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej Polskiego Związku Działkowców. Obok członków Okręgowej Rady Łódzkiej w posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Otwarcia posiedzenia dokonała Prezes Okręgu Izabela Ożegalska serdecznie witając obecnych. Po dokonaniu wyboru Komisji uchwał i wniosków, prezes okręgu zapoznała zebranych z porządkiem obrad.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie oceny zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych, z tytułu przygotowania ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 30.03.2018

Dla budownictwa mieszkaniowego lub towarzyszącego potrzebne są grunty, których w mieście brakuje, a ogrody działkowe funkcjonują na gruntach samorządu lub państwa, głównie w mieście. Według projektu proponowanej ustawy, ogrody działkowe nie będą miały żadnej ochrony, nawet te, które są ujęte w planach przestrzennego zagospodarowania miast lub legitymujące się tytułem użytkowania wieczystego. W gorszej sytuacji są ogrody działkowe posiadajcie tytuł użytkowania zwykłego. Natomiast najgorsza sytuacja może spotkać ogrody o nieuregulowanym stanie prawnym, który to proces, nie został całkowicie zakończony według art. 75 i 76 ustawy o ROD, jednak nie z winy PZD.

czytaj więcej

Pismo Zarządu Rodzinnego Działkowego m. „1 Maja-Wolność” w Częstochowie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w spr. oceny projektu specustawy mieszkaniowej. - 30.03.2018

"Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Okręgu Działkowego im. „1 Maja-Wolność” w Częstochowie ul. Olsztyńska 166,  po zapoznaniu się z trwającą procedurą legislacyjną projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących popiera stanowisko  Krajowego Zarządu  PZD w tej sprawie, gdyż projekt wprowadza zagrożenia do terenów ogrodów działkowych."- czytamy w Stanowisku ZROD. 

czytaj więcej

Pismo OZ PZD w Elblągu do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie oceny projektu specustawy mieszkaniowej. - 30.03.2018

W projekcie ustawy inwestycje mieszkaniowe nie zostały zaliczone do inwestycji celu publicznego i nie zostały wprowadzone do art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami a to oznacza, że nie będzie możliwe wywłaszczanie za odszkodowaniem PZD i działkowców z nieruchomości zajmowanej przez ogrody działkowe, na ten cel jakimi są inwestycje mieszkaniowe. W zamian za to stworzono inny mechanizm umożliwiający nadania inwestycjom mieszkaniowym szczególnego charakteru.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD „Nad Białką” w Częstochowie w sprawie oceny projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

"Ogrodnictwo działkowe w Polsce ma historię sięgającą 120 lat tradycji, a przyjęte w projekcie rozwiązania dotyczące ułatwień w procesie inwestycyjnym mającym na celu budowę nowych mieszkań spowodują likwidację najstarszych rodzinnych ogrodów działkowych w centrach naszych miast. Na takie działania nie ma społecznego przyzwolenia"- czytamy w Stanowisku Zarządu ROD  „Nad Białką” w Częstochowie w sprawie oceny projektu  ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 

czytaj więcej

Pismo OZ Śląskiego PZD do Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie oceny projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. - 30.03.2018

Nadto opublikowany projekt ustawy mieszkaniowej nie przewiduje instrumentów zachowania praw działkowców zapisanych w ustawie o ROD, w przypadku zrealizowania inwestycji mieszkaniowej  na gruntach zagospodarowanych na cele rodzinnych ogrodów działkowych. Przypomnieć bowiem należy, ze zgodnie z  art. 30 ust. 2 ustawy o ROD, nasadzenia, urządzeni i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca stanowią jego własność.  Z art. 11 ust. 3 ustawy wynika, że  analogiczne prawo przysługuje stowarzyszeniom ogrodowym w stosunku do infrastruktury ogólno ogrodowej. Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczą każdej sytuacji-bez względu na to, jakiego rodzaju prawa do terenu ogólnego przysługuje PZD.

czytaj więcej

Pismo OZ we Wrocławiu do Ministra Inwestycji i Rozwoju wraz z opinią w sprawie specustawy mieszkaniowej. - 29.03.2018

Tereny ogrodów działkowych, szczególnie w tak dużym mieście jakim jest Wrocław pomimo, że w 97 % mają uregulowany stan prawny, mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami i inwestycjami towarzyszącymi, gdyż ponad 500 ha ogrodów wrocławskich już obecnie jest przeznaczona na ww. cele w planach zagospodarowania przestrzennego i w obowiązującym studium.

czytaj więcej

Opinia OZM PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - 29.03.2018

Okregowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców z zaniepokojeniem przyjął opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. OZM PZD przedstawia poniżej uwagi do projektu ustawy.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio