Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Budżet Obywatelski dla Gdyni-szansa dla rodzinnych ogrodów działkowych - 07.02.2019

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Gdyni do wydania będzie 10 mln zł. 1,5 mln zł to pula dla projektów miejskich, które po raz pierwszy pojawią się w głosowaniu. Konkretne pomysły mają się kształtować podczas warsztatów dla mieszkańców. Wśród nich są projekty dotyczące poprawy przestrzeni, inwestycje. Składanie propozycji zadań dzielnicowych, zapisy na warsztaty oraz wspólne diagnozowanie potrzeb w skali całego miasta odbędą się między 15 lutego a 18 marca 2019 r.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Blachowni w sprawie projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami - 07.02.2019

Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  prowadzenia  takiej  polityki  przez  niektóre  samorządy  z  naszym  kraju,  powołując  się  na  Ustawę  z  dnia  13 grudnia  2013  roku  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych,  mówiące,  że  istnieje  konieczność  zapewnienia  dalszego  istnienia  i  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych  jako stałej  infrastruktury  gmin,  które  powinny  być  uwzględnione  w  procesie  ich  rozwoju  dla  dobra  ogólnego  i  przyszłych  pokoleń.

czytaj więcej

Inwestycja 2018 w ROD "Wspólnota" w Gnieźnie - 07.02.2019

W 2018r Zarząd ROD „Wspólnota” w Gnieźnie podjął ważne zadanie inwestycyjne polegające na: - Wymianie starych bram głównych na nowe z dopasowaniem do szerokości alejki ogrodowej. Bramy zostały bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie elementów metalowych i następnie pomalowanych proszkowo.

czytaj więcej

Apel Prezesa ROD „Elana” w Toruniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 07.02.2019

Projekt nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami miał ustabilizować niejasności, a także wypełnić istniejące luki prawne. Na obecnym etapie nowelizacja rażącoc godzi w interesy działkowców, umożliwia pozbawienie praw, jakie im przysłgują, m. in. praawo do użytkowania działki w ROD, które jest najważniejszym dla działkowca zapisem prawa.

czytaj więcej

Z posłem Waldy Dzikowskim o projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 06.02.2019

Procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia wzbudza niepokój działkowców obawiających się masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ogrody działkowe. 4 lutego br. poznańscy działkowcy odwiedzili członka komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej Sejmu RP posła Waldy Dzikowskiego, by przedstawić swoje obawy związane z projektowanymi zmianami prawa.

czytaj więcej

Związek nadal walczy o gdańskie ogrody - 06.02.2019

W ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska uchwałą nr LI/1506/18, przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, z którego wynika, że zmiana przeznaczenia dotyczy częściowo lub w całości aż 76 ROD, co stanowi 93 % ogółu gdańskich ogrodów. O powyższym Krajowy Zarząd PZD informował w komunikacie dla gdańskich ROD i działkowców zamieszczonym na stronie internetowej PZD z dnia 28 grudnia 2018 r. Zgodnie z założeniami studium ogrody działkowe będą podlegały relokacji bądź likwidacji. Jednakże Gmina posiada jedynie około 41% gruntów na odtworzenie ROD, co oznacza, że już na etapie uchwalania studium Gmina miała świadomość, że nie ma gdzie przenieść części ogrodów, zatem nie wiadomo co się z nimi stanie.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 06.02.2019

Analizując zapisy projektu nowelizacji oceniamy ów projekt, w części dotyczącej przepisów przejściowych, negatywnie jako potencjalne zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych, których tworzenie i funkcjonowanie na gruntach publicznych ma nierzadko bardzo złożoną historię.

czytaj więcej

Działka w oczach młodych działkowców i gdzie dostrzegają pomoc - 06.02.2019

Ogrody działkowe to polskie dziedzictwo narodowe, to kapitał który powinniśmy chronić za wszelką cenę, bo to chlubna tradycja sięgająca ponad 120 lat. Ogród działkowy to miejsce pracy, spotkań międzypokoleniowych, ale nade wszystko, to głównie mały kawałek ziemi, na którym można uprawiać warzywa, patrzeć jak na drzewach owocowych rumienią się jabłka, dojrzewają śliwki, a różnobarwne kwiaty przyciągają wzrok przechodzących sąsiadów, nie wspominając już o kolorowych motylach ubarwiających każdą rabatę kwiatową. Rekreacja na własnoręcznie wysianym i przystrzyżonym trawniku, bez zgiełku i hałasu - to oddychanie pełną piersią, asymilując się z przyrodą.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 06.02.2019

Proponowana zmiana prawa grozi wywołaniem konieczności zwrotu terenów na których funkcjonują ogrody działkowe służące działkowcom już od kilku pokoleń. Zdaniem Okręgowego Zarządu PZD nowelizacja ustawy tworzy nieuzasadnioną możliwość reaktywacji roszczeń o odzyskanie mienia w sprawach, w których zgodnie z art. 146a) KPA nastąpiło ich wygaśniecie

czytaj więcej

Spotkanie z Panem Sebastianem Lorencem Wiceprezydentem Wrocławia - 06.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019r. w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu miało miejsce spotkanie kierownictwa okręgu wrocławskiego z Wiceprezydentem Wrocławia Sebastianem Lorencem. Ze strony Okręgu w spotkaniu wzięli udział Prezes OZ mgr Janusz Moszkowski, Wiceprezes Jerzy Karpiński oraz Sekretarz OZ Karol Pacanowski. Wraz z Wiceprezydentem udział wzięła Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Pani Monika Pec-Święcicka i rzecznik prasowy Pani Aleksandra Zienkiewicz.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.02.2019

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD po przeanalizowaniu poprawionego projektu nowelizacji Ustawy Czystości i Porządku w Gminach (UCPG) zauważa, iż przy wprowadzaniu zmian uwzględniono poszczególne propozycje Polskiego Związku Działkowców, aczkolwiek niestety niektóre zapisy w dalszym ciągu w sposób rażący godzą w interesy działkowców. Ponadto wprowadzono nowe rozwiązania, uderzające w interesy ROD, które wymagają natychmiastowej zmiany.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 06.02.2019

Jako członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie reprezentującego interesy działkowców, stanowczo polemizujemy z wprowadzaniem trzyletniego okresu przejściowego na zgłaszanie nowych roszczeń, bowiem za w pełni uzasadnione należy uznać odstąpienie od reaktywacji roszczeń, zwłaszcza w zakresie zdarzeń wywłaszczenia mających miejsce kilkadziesiąt lat temu.

czytaj więcej

Teren po zlikwidowanym ROD „Lotnisko” w Dąbiu nadal niezagospodarowany - 06.02.2019

Dziesięć lat temu zlikwidowano Ogrody Działkowe "Lotnisko" w Dąbiu, co kosztowało miasto około 8 mln zł. Teren zabrano działkowcom uzasadniając to potrzebą rozbudowy lotniska. Dziś w tym miejscu są nieużytki i dzikie wysypiskośmieci. I brak jakichkolwiek planów na przyszłość. Teren po ogrodach działkowych lotnisko w Dąbiu jest niezagospodarowany już ponad dziesięć lat. 

czytaj więcej

Apel Prezesa ROD "Prząśniczka" w Toruniu w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.02.2019

Jako jeden z blisko miliona działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a tym samym przedstawiciel organu PZD apeluję do Pana o wprowadzenie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dbałości o dobro działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów ROD Okręgu w Częstochowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.02.2019

Prezesi  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych  okręgu  w  Częstochowie  obecni  na  naradzie  po  zapoznaniu  się  z  informacją  dotyczącą  projektu  nowelizacji  ustawy  o  gospodarce  gruntami  w  zakresie  zwrotu nieruchomości  zbędnych  dla  realizacji  celu  wywłaszczenia  stwierdzają,  że  proponowane  zapisy  godzą  w   żywotne  interesy  obywateli  posiadających  prawo  do  korzystania  z  nieruchomości  posadowionych  na  gruntach  będących  własnością  Skarbu  Państwa  czy  samorządu  terytorialnego.  Dotyczy  to użytkowników  działek  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych  czy  lokatorów  mieszkań.

czytaj więcej

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Okręgu Śląskim - 05.02.2019

Okres zimowy, a przede wszystkim styczeń i luty to czas kiedy można by powiedzieć, że w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nic się nie dzieje. Działki nie są użytkowane przez działkowców ze względu na porę. Drzewa, krzewy i altany przykryte warstwą śniegu czekają na wiosnę i rozpoczęcie nowego sezonu. Nic bardziej mylnego. Być może gołym okiem nie widać ruchu na działkach, jednak z pewnością ten „zimowy sen” nie dotyczy pracy struktur PZD i jego działaczy, a przede wszystkim Zarządów ROD, które już teraz przygotowują się do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Sielanka" w Grudziądzu w sprawie projektu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - 05.02.2019

Z uwagi na to, iż problem zbyt wysokich kosztów za wywwóz odpadów komunalnych z terenów rod wałkowany jest już od wielu lat nie możemy pozostać obojętni, gdy mamy możliwość wyrażenia swojego stanowiska wobec przedstawionego projektu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Niestety w/w projekt w dalszym ciągu nie spełnia potrzeb ROD, a także silnie uderza w interesy działkowców.

czytaj więcej

Spotkanie aktywu działkowego PZD - rejon iławski - 05.02.2019

Na spotkaniu w ośrodku szkoleniowym w ogrodzie ROD "Grządka" w Iławie działkowcy podsumowali w dniu 25.01.2019r, swój wkład pracy w rozwój ogrodów Iławskich, w okresie minionego roku, oraz trwającego jubileuszu 5 - lecia ustawy o ROD. W spotkaniu tym uczestniczył nowo wybrany Burmistrza Iławy Dawid Kopaczewski.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 05.02.2019

Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska Polskiego Związku Działkowców, po zapoznaniu się z treścią nowelizacji Ustawy o gospodarce nieruchomościami, pragnie wyrazić swoje spostrzeżenia, iż zaproponowane rozwiązania wywołują zastrzeżenia. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania wywołają falę szkód dla ogromnej rzeszy osób korzystających obecnie z nieruchomości pozostających w zasobach Skarbu Państwa lub samorządów lokalnych.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w sprawie projektu zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i związanymi z nimi zagrożeniami dla rodzinnych ogrodów działkowych - 04.02.2019

Przedstawiciele świętokrzyskiego środowiska działkowego pragną wyrazić swój sprzeciw i wielkie zaniepokojenie proponowanymi przepisami. Nie tylko ze względu na zagrożenia, jakie wynikają z nich dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych, ale i dla całego społeczeństwa oraz porządku prawnego w naszym Państwie. Szczególnie niebezpieczne jest w tym kontekście wydłużenie o 3 kolejne lata czasu, w jakim swe roszczenia mogą wysuwać osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Zabieg taki z całą pewnością nie przyczynia się do stabilizacji stosunków prawnych, lecz jeszcze bardziej je rozmywa, jednocześnie przyczyniając się do kolejnych lat niepokoju obywateli. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.