Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zasady udzielania dotacji łomżyńskim ogrodom - 14.03.2019

W dn. 21 lutego 2019 r. Okręg Podlaski informował o zgłoszonym przez Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego projekcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań. Przedmiotowy projekt został włączony do porządku obrad zaplanowanego na 27 lutego posiedzenia Rady Miejskiej w Łomży. Organ postanowił przychylić się do inicjatywy Prezydenta i w związku z tym, zasady udzielania dotacji ogrodom działkowym zostały przyjęte na mocy Uchwały nr 48/VI/19 Rady Miejskiej w Łomży.

Warto w tym momencie przypomnieć, że udzielenie dotacji z budżetu miejskiego będzie możliwe po złożeniu wniosku na specjalnym wzorze stanowiącym załącznik do uchwały. Wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez powołaną w tym celu komisję. Pod uwagę będą brane m.in. wysokość środków publicznych na realizację zadania, wysokość środków własnych ROD, stan istniejącej infrastruktury ogrodowej i tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości. O naborze wniosków będzie informował Prezydent Łomży, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w internecie, biuletynie informacji publicznej i tablicy ogłoszeń.

Zasady udzielania dotacji obejmują także kontrolę realizacji zadań wykonywanych ze środków finansowych uzyskanych z dotacji celowej, a także dopuszczają możliwość zwrotu udzielonej dotacji w przypadku jej niewykorzystania w terminie, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Okręg Podlaski ma nadzieję, że już wkrótce pierwsze łomżyńskie ogrody działkowe będą mogły skorzystać z przyznanych im dotacji.

Martyna Kuźmicka

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio