Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Piły - 21.10.2020

Na spotkaniu z Wiceprezydentem Miasta Piły Panem Krzysztofem Szewcem, w którym uczestniczyli kol. Marian Praczyk Prezes OZ, kol. Ryszard Grzelak – Prezes Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły i kol. Tadeusz Truty Sekretarz Kolegium Prezesów ROD Miasta Piły ponownie zostały przedstawione następujące problemy: dofinansowanie działalności pilskich ROD w podobnej wysokości jak w poprzednich latach, tj. 50.000,00zł

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Opolu z dnia 15 października 2020 r. w sprawie proponowanych zmian w ustawie Prawo wodne oraz projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 21.10.2020

Niemniej jednak niektóre propozycje zawarte w samym projekcie ustawy dot. walki z suszą jak również w propozycji zmian w ustawie Prawo wodne budzą nasze uzasadnione obawy. „Sen z powiek” spędza działkowcom wadliwa w naszym odczuciu kwestia zaklasyfikowania poboru wody przez działkowców. Obecnie pobór wody na działkach nie jest zakwalifikowany do kategorii zwykłego poboru wody z uwagi na to, iż osoba dokonująca takiego poboru musi w myśl ustawy posiadać tytuł prawny do gruntu, na którym takowy pobór się odbywa. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 19.10.2020 roku w sprawie ustawy o inwestycjach służących przeciwdziałaniu skutkom suszy - 21.10.2020

Inicjatywa ustawodawcza jest więc dla działkowców zrozumiała i zasadna. Niepokój społeczności działkowców budzą jednak nie do końca doprecyzowanie projekty przepisów przyszłej ustawy oraz zagrożenie praw gwarantowanych ustawą o ROD z 2013 roku a także przepisy prawa wodnego traktujące odmiennie pobieranie wody do podlewania upraw dla działkowców a inaczej dla rolników oraz różnicowanie warunków korzystania ze studni płytkorurowych.

czytaj więcej

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Szczecinie - 20.10.2020

19 października br., na obrady zebrała się Okręgowa Rada Okręgu PZD w Szczecinie. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, przy 79,3 % frekwencji. Po zatwierdzeniu porządku obrad z zaproponowanym punktem o uzupełnienie składu Okręgowego Zarządu i powołaniu trzy osobowej komisji uchwał i wniosków, przystąpiono do omówienia tematów merytorycznych.

czytaj więcej

ROD Przyszłość w Zabrzu pomaga zwierzętom - 20.10.2020

Zarząd ROD „Przyszłość” w Zabrzu z okazji przypadającego na 04.10.2020 r. Światowego Dnia Zwierząt, zorganizował akcję pomocy rzeczowej bezdomnym zwierzętom dla sąsiadującego z ogrodem schroniska „Psitulmnie”. Zbiórka darów odbywała się od 24.09.2020 r. do 08.10.2020 r. w świetlicy ogrodu. Działkowcy pomimo trudnego okresu pandemii (COVID-19) wykazali się dużym zaangażowaniem i chętnie przynosili  niezbędne rzeczy które wcześniej uzgodnione zostały ze schroniskiem.

czytaj więcej

Odszedł Stefan Kaźmierczak - 20.10.2020

Przed kilkoma dniami zmarł, w wieku 84 lat, Stefan Kaźmierczak – koźminianin, społecznik, gawędziarz, mocno zaangażowany w rozwój małej ojczyzny. Był człowiekiem, który zawsze podchodził do rozmówców z życzliwością, a jego cechą charakterystyczną był promienny uśmiech.

czytaj więcej

Wystawa fotograficzna pn. „Dbajmy o klimat w ogrodzie” - 20.10.2020

W dniu 16 października 2020 roku w holu biura Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu stanęła wystawa prac zgłoszonych do konkursu fotograficznego pn. „Dbajmy o klimat w ogrodzie”. Zaprezentowane zostały zdjęcia dokumentujące działania podjęte przez działkowców w celu ochrony klimatu.

czytaj więcej

List otwarty Zarządu ROD im. Kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 19.10.2020

Tereny które zostały zagospodarowane przez nas działkowców w dużym stopniu mają wpływ na lokalną gospodarkę wodną. To my pozyskiwaliśmy wodę z deszczówki, podlewając rośliny, racjonalnie dzieląc to co przyniosła nam natura. Dlatego z taką determinacją walczymy o utrzymanie zagospodarowanych terenów na których usytuowane są ogrody działkowe, gdyż w projekcie ustawy brak jest należytego zabezpieczenia praw działkowców jak i stowarzyszenia PZD przed wywłaszczeniem, braku terenów zamiennych oraz odszkodowań.

czytaj więcej

COVID – 19 - nowa uchwała KZ PZD - 16.10.2020

Nasilenie epidemii spowodowało wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnego. Dlatego KZ PZD skorygował przepisy wewnętrzne przyjmując uchwałę nr 295/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii  

czytaj więcej

Uwaga działkowcy! - 16.10.2020

Z powodu trwającej epidemii COVID-19, należy: 1. Ograniczyć bezpośrednie kontakty z innymi osobami i bezwzględnie przestrzegać oraz wymagać od innych przestrzegania przepisów wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich osób przebywających w budynkach należących do ROD (z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku zgodnie z przepisami prawa).

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Częstochowie w sprawie projektu ustawy projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 16.10.2020

Biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne i prognozy w tym zakresie temat wody będzie priorytetem w działaniach  wszystkich rządów na świecie. Szczególną rolę do odegrania mają organizacje społeczne  skupiające lokalne społeczności  takie jak Polski Związek Działkowców , które mają wręcz obowiązek wprowadzania wśród swoich członków świadomości ekologicznej w zakresie oszczędnej gospodarki wodą .

czytaj więcej

Wiedzieć więcej - 15.10.2020

"Najważniejszą cechą ogrodników jest to, że zawsze patrzą optymistycznie, zawsze są przedsiębiorczy i nigdy nie są usatysfakcjonowani. Ciągle chcą zrobić coś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej."Vita Sackville-West. Tylko co to oznacza „lepiej”? Przecież wszystko, co robimy, robimy według naszej wiedzy najlepiej, jak umiemy na daną chwilę. Przecież nikt z nas, żaden miłośnik przyrody nie chciałby szkodzić swoim roślinom, a w konsekwencji i sobie.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 15.10.2020

Obszary zagospodarowane przez działkowców wpływają bardzo korzystnie na lokalną gospodarkę wodną. Od wielu lat w Rodzinnych Ogrodach Działkowych promowane są techniki małej retencji wodnej polegające na gromadzeniu wody opadowej w celu późniejszego wykorzystania jej do nawadniania upraw roślin użytkowych. Ponadto Rodzinne Ogrody Działkowe w województwie podlaskim to ponad 937 hektarów powierzchni biologicznie czynnej która w naturalny sposób pozwala przenikać wodzie opadowej do głębszych warstw gruntu zatrzymując w ten sposób odpływ wody do rzek a następnie do Bałtyku.

czytaj więcej

Uroczyste spotkanie Prezesów ROD z Zabrza z okazji Rejonowego Dnia Działkowca - 13.10.2020

W dniu 08.10.2020 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała uroczystą naradę z Prezesami zabrzańskich ogrodów połączoną z Rejonowym Dniem Działkowca 2020. Zważywszy na stan epidemii w kraju, spotkanie było skromniejsze niż zazwyczaj, lecz odbyło się pod pełnym rygorem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Rozpoczęto od odśpiewania hymnów Mazurka Dąbrowskiego oraz Zielonej Rzeczpospolitej. 

czytaj więcej

Rdza gruszy - 13.10.2020

Późnym latem na liściach gruszy widać „pięknie” przebarwiające się liście. Nie, nie są to pięknie przebarwiające się liście, tylko brzydko wyglądający i niebezpieczny grzyb (Gymnosporangium sabinae) sprawca choroby o nazwie „Rdza gruszy”. Jest to „młoda” choroba występująca na gruszach w naszym kraju. W 2014 roku rdza gruszy była uważana za chorobę występuje rzadko, na ogół w małym nasileniu. Są to informacje z książki „Metodyka integrowanej ochrony gruszy”, w podręczniku do sadownictwa przeznaczonym dla szkół na poziomie liceum oraz szkoły policealnej choroba nie została omówiona. Natomiast w dzisiejszych czasach rdza gruszy wyrządza dużo szkód.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Powiatu Myślibórz-Pyrzyce - 13.10.2020

W tej trudnej obecnie sytuacji zagrożenia zdrowia, członkowie Kolegium Prezesów powiatu Myślibórz-Pyrzyce zdecydowali o zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego. W dniu 10-10-2020 o godz. 11:00 spotkali się członkowie tegoż kolegium w świetlicy ROD „3 Maja” w Dębnie. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie: Prezes Tadeusz Jarzębak i Wiceprezes Prezes Józef Romanowski.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 13.10.2020

Uważamy, że kolejnym zagrożeniem są zapisy mówiące o wyłączenie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiające w istocie likwidację terenów ROD, a pominięcie w art. 20 podmiotów posiadających prawo użytkowania nieruchomości, możne zwolnić potencjalnego inwestora z przywrócenia stanu terenu sprzed rozpoczęcia inwestycji oraz bardzo wymowny brak „mowy na temat możliwości otrzymania terenów zamiennych w miejsce zlikwidowanych pod inwestycje. 

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu łaskiego PZD w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałaniu skutkom suszy - 13.10.2020

Kolegium Prezesów z uznaniem przyjmuje fakt pojawienia się projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy, ponieważ projekt ten porusza bardzo istotny problem. Niestety projekt tej ustawy nie zabezpiecza interesów działkowców o zagwarantowaniu w ustawie współuczestnictwa PZD we wszystkich etapach działań.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie w sprawie proponowanej ustawy o przeciwdziałaniu suszy - 13.10.2020

Doceniając próbę rozwiązania narastającego problemu suszy, Okręg jako jednostka terenowa organizacji powołanej do obrony praw działkowców zgłasza jednak zastrzeżenia do projektowanej ustawy. Nasz niepokój budzi uregulowanie w projektowanej ustawie trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych odmiennie od rozwiązań funkcjonujących powszechnie w systemie prawnym.

czytaj więcej

Covid 19 - zasady bezpieczeństwa w ROD - 12.10.2020

9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący się bezpośrednio do ROD. Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3  pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie „rodzinnego ogródka działkowego”.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.