Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady szkoleniowe na terenie OZ Podkarpackiego - 09.02.2015

Trwają narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. Pierwsze narady odbyły się w dniach 2-5 lutego 2015 r., kolejne odbędą się w dniach następnych. W szkoleniach uczestniczą prezesi, wiceprezesi, skarbnicy oraz księgowi rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Celowo kwestionuje Pani statut PZD, aby osłabić organizację, która broni warszawskie ogrody" - 09.02.2015

"Bardzo nas dziwi gorliwość z jaką dokonała Pani oceny trybu zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZD w dniu 23 października 2014 roku. Uznała Pani, że był on nielegalny, gdyż delegaci w nim uczestniczący nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w poprzednim statucie PZD. Nie pokusiła się Pani, aby dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a według jego zapisów daje on możliwość zwoływania nadzwyczajnych zjazdów według scenariusza, który miał miejsce w 2014 roku. Zapewniamy Panią, iż delegaci z naszego Okręgu mieli nasze pełne poparcie i mandat, aby nas reprezentować" - piszą prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy o bezzasadnych roszczeniach Zrzeszenia Dekretowiec - 09.02.2015

"Działania zaproponowane przez stowarzyszenie Dekretowiec zmierzają do złamania prawa, w wyniku którego poszkodowanymi zostaną zwykli obywatele. Dekretowcy żądają gruntów przede wszystkim dla dzisiejszych deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Ich działania określić można jako spekulacyjno - interesowe. Dziwić musi postawa w tej sprawie warszawskich urzędników. Krótko po wyborach samorządowych nie liczą się już z opiniami mieszkańców. Nie godzimy się na taki sposób rozwiązywania problemów powstałych nie z naszej winy, nie z naszej inicjatywy. Działkowcy okręgu bydgoskiego solidaryzują się z działkowcami warszawskimi" - pisze w liście do Marszałka Senatu OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Działkowcy żądają zarejestrowania statutu PZD - 09.02.2015

Black Notebook With Pencil"Pytamy organ nadzorczy Prezydenta Miasta Warszawy - dlaczego tak zależy niektórym na gruntach ogrodów działkowych? To każdy wie dlaczego! Znaleźli się tacy, co zwęszyli dużą kasę. Niestety bardzo na przykro, że pieniądze i bogacenie się robią z ludzi hieny. Nikt nie zwraca uwagi na milion działkowców, którzy od pokoleń odpoczywają na działkach. Najlepiej zniszczyć, zdeptać Związek, nie rejestrować KRS i zapomnieć, że kiedyś istniał.Precz z bezpodstawnymi oskarżeniami! Precz z władzą samorządową, która za wszelką cenę chce zniszczyć stowarzyszenie PZD!" - piszą działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowie Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników ROD z Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rejestracji statutu PZD - 09.02.2015

To Sign A Contract 2"W pełni popieramy decyzje o zaskarżeniu wydanego postanowienia, pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne, iż procedura uchwalenia statutu w ramach samego Związku, wypełniła w całości obowiązki ustawy i jest z nimi zgodna. Nie sposób jednakże nie postawić sobie na koniec dwóch pytań. Czy aby na pewno zaistniała sytuacja w przedmiocie rejestracji statutu jest oderwana i niezależna od terenów ROD, w szczególności terenów warszawskich? Czy nie ma w tym wszystkim kolejnej próby uwolnienia gruntów ogrodowych poprzez pozbawienie organizacji prawnych podstaw funkcjonowania?" piszą Prezesi, Skarbnicy i Księgowi ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca w obronie statutu PZD - 09.02.2015

Notebook And Netbook"Uważamy, że referendarz sądowy nie przeanalizował starego statutu PZD, ani ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 roku, a w szczególności art. 68 i 69. Dlatego Sąd Rejonowy odmówił nam rejestracji statutu. Pod wątpliwość został poddany sposób wyboru delegatów na Zjazd, a przecież odbył się on zgodnie z paragrafem 144 ust. 2 naszego statutu. W ten sposób praca wielu osób nad propozycjami zmian i ich opracowaniem poszła na marne. Dlatego ciężko nam jest pogodzić się z taką decyzją Sądu Rejestrowego. Podejrzewamy, że w ten sposób otworzyła Pani sobie drogę do pozbycia się ogrodów działkowych z miasta Warszawy i sprzedaży gruntów dla różnych inwestorów" - piszą do Prezydent Warszawy uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca.

czytaj więcej

Sprzeciw wobec artykułu Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 09.02.2015

"Panie Redaktorze, działkowcy to nie drugorzędna część społeczeństwa, którą można manipulować i obrażać. Zapewniam Pana, że działkowcy już dawno dojrzeli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My doskonale wiemy jakie rozwiązania są dla nas dobre oraz dla naszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego. Obawiam się, że to Pan nie powinien zajmować się tak poważnym tematem dysponując tak płytką wiedzą opartą na insynuacjach i kłamstwach. Każdy redaktor w swoich artykułach powinien przedstawiać temat rzetelnie, a przede wszystkim kierować się bezstronnością. Najwyraźniej ta zasada nie jest Panu znana. W moim odczuciu jest to kolejny pretekst do wystąpienia przeciwko Działkowcom i Związkowi" - piszą działkowcy z ROD 'Oświata' we Wrocławiu. 

czytaj więcej

INFORMACJA z narady zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 06.02.2015

W dniach 4-5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników z ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego w obronie warszawskich ogrodów - 06.02.2015

"Polska stolica nie powinna i nie może pozostać bez ogrodów działkowych. Państwo winno wspierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji, podobnie jak robią to inne europejskie kraje. Czynienie z nich karty przetargowej w postępowaniach roszczeniowych to cios dla tysięcy rodzin od lat w dobrej wierze pielęgnujących działki w warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD w Ostrowie Wielkopolskim oburzone wstrzymaniem przez radnych PO dofinansowania dla ogrodów - 06.02.2015

"Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowcy ostrowscy zwracają się do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o zmianę swojego stanowiska i poparcie inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w celu zwiększenia pomocy ogrodom działkowym i działkowcom ostrowskim, którzy stanowią znaczną grupę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, tym bardziej że jest to biedniejsza część mieszkańców miasta, w większości emeryci, renciści i bezrobotni" - pisze do Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Kolegium Prezesów ROD Ostrowa Wlkp.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły bronią warszawskich ogrodów - 06.02.2015

Computer Room 2"Pan Ryszard Grzesiuła Wiceprezes stowarzyszeni Dekretowiec twierdzi, że do działkowców nic nie ma za wyjątkiem tych, którzy w Warszawie użytkują działki z naruszeniem prawa. Zapomniał tylko, że ogrody działkowe w Warszawie zostały utworzone przez ówczesne legalne władze na mocy dekretu Bieruta oraz kolejnych ustaw o pracowniczych ogrodach działkowych. Za błędy władz tamtego okresu nie mogą ponosić odpowiedzialności działkowcy. Wprowadzenie regulacji prawnych według scenariusza stowarzyszenie Dekretowiec doprowadzi do likwidacji rod w Warszawie bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia i nasadzenia oraz infrastrukturę ogrodową stanowiącą ich własność" piszą działkowcy z ROD im. S. Staszica w Pile.

czytaj więcej

List działkowców z Zielonej Góry do Prezydenta Warszawy w sprawie sytuacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Z dużym niepokojem przyjmujemy informację o zamiarze likwidowania ogrodów warszawskich położonych na terenach, co do których pretensje roszczą sobie byli właściciele, ich spadkobiercy czy może ci, którzy prawa spadkowe po prostu odkupili, jak to miało miejsce w Poznaniu" - piszą do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "35-Lecia" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu w sprawie działań zmierzających do likwidacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Warszawscy działkowcy w ponad półwiecznym okresie wnieśli ogromny wkład pracy i środki finansowe na doprowadzenie otrzymanych gruntów do pięknych terenów zielonych, stworzenia małych ojczyzn, które stanowią zielone płuca stolicy" - pisze w swoim stanowisku do Marszałka Senatu Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu.

 

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 06.02.2015

"Jako działkowcy jesteśmy znacząca grupą obywateli, dlatego oczekujemy od mediów poważnego i obiektywnego traktowania. Żądamy przekazywania informacji na nasz temat w sposób rzetelny i obiektywny, informacji sprawdzonych i wiarygodnych, a przede wszystkim przekazu z poszanowaniem godności ludzi pełniących społecznie trudne obowiązki kierowania ogrodami działkowymi. Rzucanie kłód, pomówienia zawierające niesprawdzone informacje i fałszywe oskarżenia nie służą dobru działkowców, a wręcz prowadzą do podziałów w ogrodach. Chyba, że jest to celem mocodawców autora tekstu" - pisze OZ w Bydgoszczy w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika.

czytaj więcej

List 124 działkowców ze Szczecina do Prezydent Warszawy - 06.02.2015

"Wniosek stowarzyszenia Dekretowiec o likwidację ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zaspakajanie potrzeb związanych z roszczeniami osób, którym odebrano ich własność, nie jest rozwiązaniem dobrym. Jest to bowiem naprawianie krzywd jednych kosztem krzywd drugich. Nie uregulowanie sprawy prawno - terenowych ogrodów w Warszawie i procesy sądowe z tego tytułu też muszą nas niepokoić, a końca tej regulacji jak na razie nie widać, bo w tym względzie miasto niewiele zrobiło. Zastrzeżenia skierowane przez Panią do KRS-u w stosunku do statutu PZD, przyjętego na Nadzwyczajnym Zjeździe, też wywołują niepokój i wiele domysłów. Podwójna rola Prezydent Warszawy w tej sytuacji może rodzić wiele domniemań" - pisze w liście do Prezydent Warszawy 124 działkowców ze Szczecina.

czytaj więcej

"Nie zgadzam się z zastrzeżeniami do statutu PZD" - 06.02.2015

Glasses"W mojej ocenie wniesienie zastrzeżeń przez Panią do statutu Polskiego Związku Działkowców, który został uchwalony 23 października 2014 roku, ma podtekst polityczny. Wiem nie od dzisiaj, że władze Warszawy pod Pani przewodnictwem nie są przyjazne istnieniu ogrodów działkowych w Warszawie, jak i ich dalszemu rozwojowi. Polityką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy jest pozyskiwanie gruntów, które w obecnej chwili zajmują ogrody działkowe, co wiąże się z ich likwidacją. Dlatego widzę, że Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz, jako Prezydent Warszawy, występuje w podwójnej roli. Raz jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami kieruje do Sądu Rejestrowego zastrzeżenia do statutu, a drugi raz - chce przejąć grunty, na których znajdują się rod" - pisze Marek Bojda z ROD 'Zalesie' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych - 06.02.2015

"Chcecie zniszczyć działkowców w Warszawie i całęj Polsce, tylko dlatego, że pieniądz rządzi waszymi głowami. Za wszelką cenę zniszczyć zielone płuca brudnej, zanieczyszczonej i zagęszczonej Warszawy" - piszą w swoim stanowisku w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Kto odpowiada za pożary altan w ogrodach działkowych w okresie zimowym? - 05.02.2015

Fire Pit 3

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje prasowe na temat tragicznych w skutkach pożarów altan na terenie ogrodów działkowych w zimie, powodują nieporozumienia sugerując, iż zarządy ROD nie dbają o osoby bezdomne lub zamieszkujące na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapomina się jednak o tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

czytaj więcej

Błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze” - 05.02.2015

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

czytaj więcej

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wyraża ubolewanie z powodu zablokowania przez Radnych PO dofinansowania dla ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Z ubolewaniem oraz brakiem zrozumienia przyjęłam sprzeciw Radnych Klubu PO wobec mojego wniosku o zwiększenie w budżecie miasta na 2015 rok funduszy na modernizację infrastruktury ogrodów działkowych. Brak poparcia Klubu Radnych PO wobec zgłoszonego przeze mnie wniosku wydaje się krzywdzący dla tysięcy mieszkańców naszego miasta, korzystających z dobrodziejstwa zielonych płuc miasta jakim są ROD. Jako Prezydent Miasta nie potrafię zrozumieć motywów tej kontrowersyjnej decyzji Radnych Klubu PO, którzy odrzucili tą długo oczekiwaną przez środowisko działkowców inicjatywę" - pisze Pani Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.