Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy z Płocka sprzeciwiają się odmowie zatwierdzenia statutu PZD - 10.02.2015

Office 1"Dzięki ustawie ponieśliśmy ogromne koszty. Każdy Zarząd ogrodu musiał zorganizować zebrania dotyczące wyodrębnienia. Trzeba było stworzyć statut to stworzyliśmy. Uchwalić, uchwaliliśmy. Czym różnią się prawnicy i prawo z 2006 roku od tych w 2014 czy 2015 roku? Dlaczego wtedy uznano legalność i tryb Zjazdu, a dziś nie? Czyżby Pani w ten sposób podważała kompetencje prawników PZD? Pani Prezydent!!! Jako organ nadzoru może Pani być sprzymierzeńcem działkowców i gwarantujemy, że my to nagrodzimy. Ale proszę pamiętać, że osoby działające przeciwko naszym ogrodom też rozliczymy!!! I Panią też rozliczmy!!! Ale najpierw zdobędziemy Warszawę, a później się rozliczymy przy wyborach. Zapytamy Panią wówczas: i kto wygrał wojnę?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Goździk" w Płocku.

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy piszą do władz stolicy - 10.02.2015

Pen 5"Inicjatywy ustawodawcze podjęte przez tzw. stowarzyszenie Dekretowiec w celu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych poprzez bezpośredni zwrot gruntów, na których położone są ogrody działkowe, jest nie do przyjęcia. Działkowcy nie zajmowali samowolnie terenów pod uprawę działek. Obecnie wielu działkowców przejęło od swych poprzedników nasadzenia i nanasienia w dobrej wierze. Prawo uprzednie i obecne gwarantuje działkowcom odszkodowania oraz zgodnie z prawem możliwość odtworzenia zlikwidowanego ogrodu" - piszą działkowcy z ROD "Skierka II" w Warszawie.

czytaj więcej

Stanowisko Członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Nysy i Prudnika w sprawie rejestracji statutu PZD - 10.02.2015

"My uczestnicy narady szkoleniowej rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu Nysy i Prudnika okręgu opolskiego PZD nie zgadzamy się z postanowieniem Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07 stycznia 2015 roku, który odmówiła rejestracji statutu PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy i Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Uczestnicy narady szkoleniowej z rejonu Nysy i Prudnika.

czytaj więcej

Podziękowania Krajowej Komisji Rewizyjnej dla Prezesa PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 09.02.2015

Typewriter"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, społecznie wykonujący swój mandat członków i Związku, kierują do Was słowa podziękowania i uznania za wysiłek włożony w doprowadzenie przez Sejm RP do uchwalenia ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Wasze wielomiesięczne starania wspierane przez szerokie rzesze działkowców i członków statutowych organów Związku przyniosły długo oczekiwany efekt. Satysfakcja jest tym większa, że za uchwaleniem nowej ustawy opartej na obywatelskim projekcie głosowali wszyscy posłowie. Długo oczekiwane uchwalenie tej ustawy było także możliwe dzięki poświęceniu, wiedzy i sile argumentacji przez Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Szczególne podziękowania za trud i wysiłek oraz ogromne zaangażowanie w walkę o dalsze istnienie i bezpieczne funkcjonowanie altan działkowych w naszych ogrodach kierujemy do Pana Prezesa".

czytaj więcej

List 161 działkowców z Okręgu Pilskiego przeciwko artykułowi Gazety Wyborczej - 09.02.2015

Color Pencil"Działkowcy naszego Okręgu demokratycznie i świadomie zdecydowali podczas zebrań ustawowych, aby to własnie stowarzyszenie ogrodowe PZD zarządzało ogrodami. Takiego wyboru dokonało 95% ogrodów w kraju. Trudno Panu i wszystkim przeciwnikom Związku przełknąć ten fakt i dlatego właśnie teraz przed rozpoczynającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo - Wyborczymi w ogrodach nie kapituluje Pan i rozpoczyna kolejną ważną kampanię przeciwko Związkowi, pisząc w swym artykule nieprawdę. Uważamy, ze jest to artykuł na zamówienie tych, co liczą, że zmienią poglądy działkowców na funkcjonowanie Związku" - pisze w liście do red. Marka Wielgo 161 przedstawicieli samorządów ROD Okręgu Pilskiego. 

czytaj więcej

40 prezesów ROD Delegatury Radomskiej w obronie warszawskich ogrodów - 09.02.2015

My Next Trip"Zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem działkowców bez odszkodowania za nasadzenia i urządzenia na działce oraz infrastrukturę ogrodową, które w świetle ustawy o ROD stanowią własność działkowca i stowarzyszenia ogrodowego, jest nieludzkie i niekonstytucyjne. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej. Taką sytuację odbieramy jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczności obywatelskiej" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz 40 Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Radomskiej.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe na terenie OZ Podkarpackiego - 09.02.2015

Trwają narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. Pierwsze narady odbyły się w dniach 2-5 lutego 2015 r., kolejne odbędą się w dniach następnych. W szkoleniach uczestniczą prezesi, wiceprezesi, skarbnicy oraz księgowi rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Celowo kwestionuje Pani statut PZD, aby osłabić organizację, która broni warszawskie ogrody" - 09.02.2015

"Bardzo nas dziwi gorliwość z jaką dokonała Pani oceny trybu zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZD w dniu 23 października 2014 roku. Uznała Pani, że był on nielegalny, gdyż delegaci w nim uczestniczący nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w poprzednim statucie PZD. Nie pokusiła się Pani, aby dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a według jego zapisów daje on możliwość zwoływania nadzwyczajnych zjazdów według scenariusza, który miał miejsce w 2014 roku. Zapewniamy Panią, iż delegaci z naszego Okręgu mieli nasze pełne poparcie i mandat, aby nas reprezentować" - piszą prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy o bezzasadnych roszczeniach Zrzeszenia Dekretowiec - 09.02.2015

"Działania zaproponowane przez stowarzyszenie Dekretowiec zmierzają do złamania prawa, w wyniku którego poszkodowanymi zostaną zwykli obywatele. Dekretowcy żądają gruntów przede wszystkim dla dzisiejszych deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Ich działania określić można jako spekulacyjno - interesowe. Dziwić musi postawa w tej sprawie warszawskich urzędników. Krótko po wyborach samorządowych nie liczą się już z opiniami mieszkańców. Nie godzimy się na taki sposób rozwiązywania problemów powstałych nie z naszej winy, nie z naszej inicjatywy. Działkowcy okręgu bydgoskiego solidaryzują się z działkowcami warszawskimi" - pisze w liście do Marszałka Senatu OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Działkowcy żądają zarejestrowania statutu PZD - 09.02.2015

Black Notebook With Pencil"Pytamy organ nadzorczy Prezydenta Miasta Warszawy - dlaczego tak zależy niektórym na gruntach ogrodów działkowych? To każdy wie dlaczego! Znaleźli się tacy, co zwęszyli dużą kasę. Niestety bardzo na przykro, że pieniądze i bogacenie się robią z ludzi hieny. Nikt nie zwraca uwagi na milion działkowców, którzy od pokoleń odpoczywają na działkach. Najlepiej zniszczyć, zdeptać Związek, nie rejestrować KRS i zapomnieć, że kiedyś istniał.Precz z bezpodstawnymi oskarżeniami! Precz z władzą samorządową, która za wszelką cenę chce zniszczyć stowarzyszenie PZD!" - piszą działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowie Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników ROD z Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rejestracji statutu PZD - 09.02.2015

To Sign A Contract 2"W pełni popieramy decyzje o zaskarżeniu wydanego postanowienia, pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne, iż procedura uchwalenia statutu w ramach samego Związku, wypełniła w całości obowiązki ustawy i jest z nimi zgodna. Nie sposób jednakże nie postawić sobie na koniec dwóch pytań. Czy aby na pewno zaistniała sytuacja w przedmiocie rejestracji statutu jest oderwana i niezależna od terenów ROD, w szczególności terenów warszawskich? Czy nie ma w tym wszystkim kolejnej próby uwolnienia gruntów ogrodowych poprzez pozbawienie organizacji prawnych podstaw funkcjonowania?" piszą Prezesi, Skarbnicy i Księgowi ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca w obronie statutu PZD - 09.02.2015

Notebook And Netbook"Uważamy, że referendarz sądowy nie przeanalizował starego statutu PZD, ani ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 roku, a w szczególności art. 68 i 69. Dlatego Sąd Rejonowy odmówił nam rejestracji statutu. Pod wątpliwość został poddany sposób wyboru delegatów na Zjazd, a przecież odbył się on zgodnie z paragrafem 144 ust. 2 naszego statutu. W ten sposób praca wielu osób nad propozycjami zmian i ich opracowaniem poszła na marne. Dlatego ciężko nam jest pogodzić się z taką decyzją Sądu Rejestrowego. Podejrzewamy, że w ten sposób otworzyła Pani sobie drogę do pozbycia się ogrodów działkowych z miasta Warszawy i sprzedaży gruntów dla różnych inwestorów" - piszą do Prezydent Warszawy uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca.

czytaj więcej

Sprzeciw wobec artykułu Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 09.02.2015

"Panie Redaktorze, działkowcy to nie drugorzędna część społeczeństwa, którą można manipulować i obrażać. Zapewniam Pana, że działkowcy już dawno dojrzeli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My doskonale wiemy jakie rozwiązania są dla nas dobre oraz dla naszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego. Obawiam się, że to Pan nie powinien zajmować się tak poważnym tematem dysponując tak płytką wiedzą opartą na insynuacjach i kłamstwach. Każdy redaktor w swoich artykułach powinien przedstawiać temat rzetelnie, a przede wszystkim kierować się bezstronnością. Najwyraźniej ta zasada nie jest Panu znana. W moim odczuciu jest to kolejny pretekst do wystąpienia przeciwko Działkowcom i Związkowi" - piszą działkowcy z ROD 'Oświata' we Wrocławiu. 

czytaj więcej

INFORMACJA z narady zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 06.02.2015

W dniach 4-5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników z ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego w obronie warszawskich ogrodów - 06.02.2015

"Polska stolica nie powinna i nie może pozostać bez ogrodów działkowych. Państwo winno wspierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji, podobnie jak robią to inne europejskie kraje. Czynienie z nich karty przetargowej w postępowaniach roszczeniowych to cios dla tysięcy rodzin od lat w dobrej wierze pielęgnujących działki w warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD w Ostrowie Wielkopolskim oburzone wstrzymaniem przez radnych PO dofinansowania dla ogrodów - 06.02.2015

"Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowcy ostrowscy zwracają się do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o zmianę swojego stanowiska i poparcie inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w celu zwiększenia pomocy ogrodom działkowym i działkowcom ostrowskim, którzy stanowią znaczną grupę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, tym bardziej że jest to biedniejsza część mieszkańców miasta, w większości emeryci, renciści i bezrobotni" - pisze do Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Kolegium Prezesów ROD Ostrowa Wlkp.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły bronią warszawskich ogrodów - 06.02.2015

Computer Room 2"Pan Ryszard Grzesiuła Wiceprezes stowarzyszeni Dekretowiec twierdzi, że do działkowców nic nie ma za wyjątkiem tych, którzy w Warszawie użytkują działki z naruszeniem prawa. Zapomniał tylko, że ogrody działkowe w Warszawie zostały utworzone przez ówczesne legalne władze na mocy dekretu Bieruta oraz kolejnych ustaw o pracowniczych ogrodach działkowych. Za błędy władz tamtego okresu nie mogą ponosić odpowiedzialności działkowcy. Wprowadzenie regulacji prawnych według scenariusza stowarzyszenie Dekretowiec doprowadzi do likwidacji rod w Warszawie bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia i nasadzenia oraz infrastrukturę ogrodową stanowiącą ich własność" piszą działkowcy z ROD im. S. Staszica w Pile.

czytaj więcej

List działkowców z Zielonej Góry do Prezydenta Warszawy w sprawie sytuacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Z dużym niepokojem przyjmujemy informację o zamiarze likwidowania ogrodów warszawskich położonych na terenach, co do których pretensje roszczą sobie byli właściciele, ich spadkobiercy czy może ci, którzy prawa spadkowe po prostu odkupili, jak to miało miejsce w Poznaniu" - piszą do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "35-Lecia" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu w sprawie działań zmierzających do likwidacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Warszawscy działkowcy w ponad półwiecznym okresie wnieśli ogromny wkład pracy i środki finansowe na doprowadzenie otrzymanych gruntów do pięknych terenów zielonych, stworzenia małych ojczyzn, które stanowią zielone płuca stolicy" - pisze w swoim stanowisku do Marszałka Senatu Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu.

 

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 06.02.2015

"Jako działkowcy jesteśmy znacząca grupą obywateli, dlatego oczekujemy od mediów poważnego i obiektywnego traktowania. Żądamy przekazywania informacji na nasz temat w sposób rzetelny i obiektywny, informacji sprawdzonych i wiarygodnych, a przede wszystkim przekazu z poszanowaniem godności ludzi pełniących społecznie trudne obowiązki kierowania ogrodami działkowymi. Rzucanie kłód, pomówienia zawierające niesprawdzone informacje i fałszywe oskarżenia nie służą dobru działkowców, a wręcz prowadzą do podziałów w ogrodach. Chyba, że jest to celem mocodawców autora tekstu" - pisze OZ w Bydgoszczy w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.