Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz śmieci z terenów ROD - 15.05.2015

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy art. 6 j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

Dla nieruchomości, zajmowanych przez ogrody działkowe ma obowiązywać roczna zryczałtowana stawka wywozu śmieci. Stawkę tą ma przyjąć każda gmina, która objęła nowymi zasadami wywozu śmieci nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Ryczałtowa stawka ma być określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie lub stosownej uchwale i wyliczona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W praktyce zarządy ROD nie będą już mogły same określać ilości odpadów wytwarzanych na terenie ROD. Normą będzie, że będą to dokonywały gminy. Zarządy ROD będą miały tylko obowiązek złożenia deklaracji i określenia w niej, czy śmieci będą segregowane czy też nie - co wyłącznie będzie warunkowało wysokość opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na zarządzie ROD. To zarząd ROD, a nie poszczególni działkowcy muszą wypełnić i złożyć w określonym terminie w urzędzie miasta/gminy stosowną deklarację. Opłata za wywóz śmieci wchodzi w skład opłaty ogrodowej, którą uchwala corocznie walne zebranie członków PZD. Mimo, że uchwala ją organ PZD zobowiązani do jej zapłaty są wszyscy działkowcy (niezależnie od członkostwa w PZD). Wynika to z art. 33 ustawy o ROD.

W związku z kolejną zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zachęcamy zarządy ROD do sprawdzenia w urzędzie miasta/gminy bądź na ich stronach internetowych, czy dla konkretnego ROD została określona zryczałtowana stawka opłaty za wywóz śmieci i na jakich zasadach ta opłata ma być wnoszona od nieruchomości, zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

Gdy opłata za wywóz śmieci z terenów ROD nie została jeszcze uchwalona warto spróbować wynegocjować jej wysokość na sesjach rady miasta/gminy. Natomiast, gdy uchwała w sprawie opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD została już podjęta (i wysokość opłaty jest wygórowana) warto spróbować zaskarżyć niekorzystne przepisy miejscowe do organów wyższego rzędu (regionalnych izb obrachunkowych, wojewodów, a w ostateczności wojewódzkiego sądu administracyjnego).

 

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.