Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu zajął II miejsce w konkursie ROD 2012 - 20.08.2012

Gazeta ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego

 Nr 26                                                    18 sierpnia 2012 r.

             Nasz Ogród zdobył II miejsce w konkursie Rodzinny Ogród Działkowy 2012

Krajowa Rada PZD uchwałą Prezydium z 31 lipca 2012 r. ogłosiła wyniki Krajowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”. Wśród laureatów znalazł się ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu (II miejsce). Wyróżniony Ogród za swoje zasługi otrzyma dyplom, puchar, tablicę okolicznościowa oraz nagrodę pieniężną. Oto jego 30-letnia historia.

Trzydzieści lat minęło…

2 listopada 1981 roku dowódca Garnizonu Poznań przeznaczył 22 hektary poligonu Wyższej Oficerskiej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich na Ogród Działkowy dla żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych wojska. Jesienią tego roku powstał tam - POD im. 2 Armii Wojska Polskiego.

Zima minęła na pracach organizacyjnych. Wiosną zaczęto je realizować. Wybrano Zarząd POD z prezesem Pawłem Oleksiewiczem. Ten pierwszy Zarząd miał wyjątkowo dużo pracy. Trzeba było przeprowadzić niwelacją i rekultywacją terenu, wykonać prace geodezyjne, podzielić teren na 8 sektorów i 515 działek. To wszystko należało wykonać w bardzo krótkim czasie. Chodziło przecież o to, aby umożliwić dokonanie zasiewów, nasadzeń i wykorzystanie ziemi jeszcze wiosną. Udało się! Weszliśmy na działki już w maju 1982 roku. Trzeba przyznać, ze stało się to dzięki dużej pomocy dowódcy Garnizonu Poznań, jednostek oraz instytucji wojskowych. Wytyczono drogi i alejki, wykonano 12 ujęć wodnych, rozpoczęto budowę magazynu i ogrodzenia. Tego, ile pracy wykonali działkowcy trudno obliczyć, bo na przykład moja działka zasypana była kamieniami, gruzem, śmieciami, a nawet elementami wojskowymi zostawionymi na poligonie. Ponieważ gleba przeważnie nie nadawała się do uprawy, to musieliśmy ją do tego przystosować. Każdy z nas ogrodził działkę. Koszty tych oraz innych przedsięwzięć były duże. Partycypowali w nich członkowie POD. Wysokość wpisowego wynosiła tysiąc złotych, składki inwestycyjnej 2 tysiące, a składki członkowskiej – 1 zł za metr kwadratowy. Dwa lata później mieliśmy już solidne ogrodzenie z czterema bramami, 25 pomp głębinowych - „abisynek”. Zakończono prace wiertnicze związane z tzw. dużą wodą. Powstały dwie studnie głębinowe, hydrofornia. Doprowadzając energię elektryczną postawiono budynek trafostacji. Pojawiły się dwa zbiorniki retencyjne na wodę – każdy o pojemności 50 tysięcy litrów. Szybko powstawały altany: murowane, drewniane lub wojskowe pełniące kiedyś rolę wozów sztabowych… Aby zmniejszyć koszt doprowadzenia wody, każdy z nas zamontował trzymetrowy odcinek rury i pomógł w pracach ziemnych. Większość tych oraz innych prac wykonaliśmy w powszechnym wówczas „czynie społecznym”.

W piątą rocznicę powstania Ogrodu zakończono główne inwestycje - instalację wodociągową o długości ponad pięć kilometrów, stację transformatorową oraz roboty elektryczne, ogrodzenie zewnętrzne – prawie półtora kilometra. W roku 1988 powiększono Ogród od wschodniej strony – w pobliżu Fortu VII - gdzie powstał sektor 35 działek. W realizacji tego rozwoju ponownie pomogło wojsko – komendanci dwóch szkół oficerskich – kwatermistrzowskiej i wojsk pancernych oraz Odział Lotniskowy. Ale były również kłopoty. Latem 1990 roku Obywatelski Klub Parlamentarny przedstawił w Sejmie projekt ustawy dążącej do likwidacji struktur organizacyjnych PZD. Groźne były również próby rozbijania go, skłócania, tworzenia pozazwiązkowych struktur. Grupa działkowców naszego Ogrodu rozpowszechniała nieprawdziwe informacje na temat działalności Zarządu POD, a zwłaszcza jego prezesa. Mimo, że stwierdzono bezzasadność zarzutów, to 31 stycznia 1991 roku prezes Zarządu Eugeniusz Leśniewski zrezygnował z pełnienia obowiązków zachowując funkcję gospodarza Ogrodu. Nowym prezesem został dr Zdzisław Śliwa. W ostatnim roku pierwszego 10-lecia Ogrodu coraz bardziej odczuwaliśmy skutki wolnego rynku. Brak środków finansowych z budżetu centralnego, terenowego, z wojska i wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji sprawił, że o inwestycjach mogliśmy tylko marzyć… Nienajlepszą sytuację POD w roku 1991 potęgował fakt, że wielu działkowców nie zapłaciło składek członkowskich, ani opłat za niewykonanie czynów społecznie-użytecznych na rzecz Ogrodu…

10. rok istnienia Ogrodu kojarzy się z wielką suszą. Jednak dzięki pracom konserwacyjno-remontowym urządzenia wodociągowe wytrzymały obciążenie 3 razy większe od dotychczasowego! Lipiec 1994 to następny okres suszy. Tym razem brak wody spotęgowany był awarią pomp, którą usuwano trzy tygodnie. Jakby tego było mało, nawaliła trafostacja. Usuwanie tych awarii, ponowna budowa studni, to przyczyny rezygnacji z wielu ważnych remontów, z obchodów Dnia Działkowca. Kolejne lata to czas działań związanych między innymi z konserwacją urządzeń wodociągowych i energetycznych, opłotowania. Powstała komisja ekologiczna, informująca o ochronie i pielęgnacji, cięciu drzew oraz krzewów owocowych, prowadząca instruktaże. W 1999 r. przejęto teren po jednostce wojskowej. W budynkach - które były w opłakanym stanie - otwarto sklep spożywczy, a przede wszystkim świetlicę. Dużo sił i środków włożono w utworzenie nowego sektora „K”, a w nim 45 działek.

                10 lat później doprowa6dzono do tego sektora wodę, rozbudowano świetlicę i urządzono plac zabaw dla dzieci. Rok później, w ramach akcji „Bezpieczny Ogród” rozpoczęliśmy nocne patrolowanie – od listopada do kwietnia. W konkursie „Ogród Działkowy 2004” zdobyliśmy II miejsce w okręgu poznańskim. W roku 2005 Ogród został laureatem ogólnopolskiego konkursu. W roku 2006 rozpoczęto budowę studzienek licznikowych. W roku 2007 - w konkursie okręgowym „Najpiękniejszy Ogród” – zajęliśmy pierwsze miejsce. Rok później zostaliśmy laureatem krajowego konkursu „Najpiękniejszy Ogród”. 3 czerwca 2009r. Zdzisław Śliwa, prezes Zarządu ROD został Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Działkowców w Poznaniu. To też było ważne dla nas wydarzenie. Współpraca Ogrodu z Domem Dziecka, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Niedowidzących i Słabowidzących, współdziałanie z Centrum Innowacji Społecznej sic!, które organizuje Pikniki Senioralne, to wkład ROD w rozwój idei ogrodnictwa działkowego otwartego także na potrzeby innych.  

W trzydziestym roku istnienia Ogrodu jest 641 działek na powierzchni 24,5 ha, w tym jedna użytkowana przez Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących. Większość nas, to wojskowi emeryci i renciści,  a także …  wdowy po nich, ich dzieci.  Rok 2011 także był dla nas udany, potwierdzający nasze trwałe miejsce w czołówce ogrodów Okręgu Poznańskiego. W konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy” na szczeblu okręgowym nasz ROD zajął po raz drugi w historii I miejsce, za co otrzymaliśmy prawo reprezentowania Okręgu w konkursie krajowym roku 2012. Zajęliśmy w nim drugie miejsce!

Kronikarz Ogrodu

Andrzej Górczyński

 

Co będzie z naszym Ogrodem i naszymi działkami?

 

    Pytanie to nurtuje większość działkowców w polskich ogrodach działkowych. Sprawcą niepokoju stał się Trybunał Konstytucyjny, który 11 lipca br. wydał wyrok na ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uznając za niekonstytucyjne aż 24 artykuły ustawy Trybunał podważył w praktyce dotychczasowe zasady funkcjonowania ogrodów działkowych. Przypomnijmy więc, że ustawa gwarantowała działkowcowi prawo do bezpłatnego korzystania z uprawianej ziemi, prawo do niepłacenia podatków rolnego       i od altan, gwarantowała też prawo własności  działkowca do tych urządzeń i nasadzeń, które sam za swoje pieniądze nabył, wybudował  lub wyhodował. Przede wszystkim jednak Trybunał zakwestionował prawo działkowców do posiadania jednej silnej organizacji, która przez lata skutecznie broniła działkowców i ogrodów. Pod hasłem walki z monopolistyczną pozycją PZD uderzono w Związek, ale przez to także w działkowców i ogrody działkowe. Pytanie o jutro jest zatem jak najbardziej zasadne. Trybunał dał Sejmowi nie więcej niż 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy o ogrodach działkowych. Po tym czasie przestanie obowiązywać dotychczasowa ustawa i przestanie w praktyce funkcjonować nasz Związek. Jeśli Sejm uchwali w nakazanym czasie ustawę, stworzy warunki do przekształceń w ogrodach.

    A jeśli nie zdąży? To może być najgorszy scenariusz. Wszystkie dotychczasowe  prawa ogrodów i działkowców przejmie właściciel terenu, czyli gmina i to ona zdecyduje o przyszłości ogrodów. Narzuci tez nowe warunki korzystania z gruntu: a więc czynsze dzierżawne, podatki i opłaty np. za wodę, podatek śmieciowy itp.  Przejmie także majątek Polskiego Związku Działkowców, a więc świetlicę, urządzenia energetyczne  i wodne, a więc w praktyce całą infrastrukturę Ogrodu. A działkowcy, którzy ją wybudowali będą mogli ją najwyżej wydzierżawić…

    Co zrobić zatem by ten czarny scenariusz się nie ziścił? Przede wszystkim musimy wymusić na posłach uchwalenie nowej ustawy przed upływem 18 miesięcy. Mamy jednak świadomość, że w aktualnej sytuacji politycznej, przy niekończących się sporach o jednolite stanowisko partii zasiadających w Sejmie nie będzie łatwo. Proponujemy więc poparcie obywatelskiego projektu ustawy nad którym już rozpoczęto prace. Sami najlepiej wiemy, jaka powinna być przyszła ustawa, by ogrody mogły nadal cieszyć działkowców.

 Wkrótce PZD zwróci się do Państwa o poparcie projektu. Będziemy tez wkrótce tworzyć nową formułę prawną Ogrodu, którą będzie Stowarzyszenie działające w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Jeszcze w tym roku zaprosimy Państwa na nadzwyczajne walne zebranie Ogrodu w tej sprawie. Im więcej nas przystąpi do Stowarzyszenia, tym szybciej przejmiemy majątek na własność i oddalimy groźbę przejęcia go przez gminę. Zaufajmy działaniom PZD, które już zostały uruchomione, by ogrody nie znikły z naszych miast.  Wszystko zatem w naszych rękach i głowach. Idą ciekawe czasy, a w takich czasach najlepiej być razem…

Prezes ROD
dr inż. Zdzisław Śliwa

 

Konkurs Najlepsza Działka 2012

Ogrodowa Komisja Konkursowa  pod przewodnictwem Zenona Ptaka dokonała przeglądu i oceny działek  ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego. Uznała, że najlepsze działki to: B23 Maria i Andrzej BIEDNY – 1 miejsce, A19 Barbara BOROWSKA - 2 miejsce, C13 Urszula i Roman Stachowiak – 3 miejsce, K41 Aleksander Jankowski - 4 miejsce, G9 Józef Karaś - 5 miejsce, D27 Elżbieta i Jarosław Nowak - 6 miejsce.

Najlepsze działki w sektorach to: A20 - Stefania Borowska, B22 – Jarosław i Iwona Pędzińscy, C22 – Jerzy i Grażyna Juszczak, D18 – Jan Kawka, E47 – Bolesław i Mirosław Dadas, F3 – Janina i Roman Jagoda, G25 – Bogdan Wróblewski, H20 – Maria i Jerzy Kryza, I22 - Bogdan Wróblewski, K12 – Ewa i Tadeusz Postrożny.

Ogrodowa Komisja Konkursowa dokonała też kwalifikacji działek do drugiego etapu konkursu ZIELONY POZNAŃ. Były to działki: E77 Bogumiła i Aleksander BARANIAK, H49 Joanna MATUSZEWSKA, F14 Krystyna i Janusz FRANCIK, I24  Danuta i Franciszek TRZCIŃSKI, A1 Zdzisław BANAŚ. Działki E77 i H49 zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu ZIELONY POZNAŃ.

Gazetę redaguje Andrzej Górczyński G3

Panie prezesie,

Wieść się takowa po Poznaniu niesie,

Że dzięki wielkiej Pana przychylności

Przybyło do nas wielu zaproszonych gości.

Uświetniając nasz jubileusz kolorowym kwieciem,

Dlatego bez żadnej przechwałki

Pokazaliśmy, ze nasi działkowcy uprawiają coraz lepiej swe działki.

A wszystko dlatego, ze nasz Ogród obchodzi dziś 30-lecie.

Prosimy o dalszą niezłomną obronę ruchu działkowego,

By żaden deweloper czy urzędnik nie zniszczyli tego,

Co całe pokolenia już wypracowały.

Poświęcając czas, zapał, środki no   i trud niemały

Dziękujemy za przychylność,           a dodać tu muszę,  

że wraz z Panem chcielibyśmy

Obchodzić przyszłe jubileusze.

 

Do Ciebie

30 lat minęło! Czy pamiętasz?

Twoją działkę,

dawną łąkę , chaszcze, krzaki

lub łan żyta byle jaki.

To zastałeś !

Tyle pracy tu włożyłeś,

wiele potu tu wylałeś.

Dziś się cieszysz, wszystko rośnie;

tu pietruszka ,tam marchewka,

buraki się czerwienią, ogórki zielenią,

dynia leży jak bania,

fasola niebo dogania.

Tu traweczka przystrzyżona ,

tam ławeczka umajona.

Winogrona dojrzewają.

Duże kiści tam zwisają.

Ty się cieszysz, radość czujesz.

I tą zieleń wciąż miłujesz.

Kochasz kwiaty, kochasz ludzi,

ten ogródek Cię nie nudzi,

za nim tęsknisz, tam się trudzisz.

Ty to lubisz ,Ty to czujesz,

Ty go wciąż modernizujesz.

Jest pergola ukwiecona,

i szklarenka wciąż zielona...

Tam skalniaczek kolorowy

wciąż przyprawia Cię o zawrót głowy.

A czas pędzi, czas nie stoi,

Tu Ci skrzypi, tam Cię boli.

Ogród ma jubileusz 30-lecia,

Ty tymczasem zbliżasz się do   n–lecia.

Siądź, odpocznij to już pora

relaksuj się do wieczora.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio