Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Zapisy regulaminu nie są restrykcyjne, lecz służą dobru działkowców - 04.03.2012


Regulamin ROD jest dokumentem regulującym tok życia wewnętrznego w ogrodzie. Jeżeli porównamy zapisy obecnego regulaminu z zapisami okresów minionych to stwierdzamy wyraźny postęp w uregulowaniu problemów życia w ogrodzie pod kątem precyzyjności zapisów ale również w zakresie ochrony przyrody i poprawy stosunków ekologicznych.
Ogród to zbiór różnorodnych czynników, których uregulowanie musi pogodzić przy uwzględnieniu interesów większości działkowców.
Występujące pewne ograniczenia są koniecznością wynikającą ze zbiorowości środowiska ale również wynikają one z zabezpieczenia interesu każdego działkowca.
Nie ma w regulaminie zapisów irracjonalnych, nieuzasadnionych lub jak często się mówi restrykcyjnych. Wszystkie one musza służyć nam. Należy szukać tzw. „złotego środka" wybierającego „mniejsze zło" w interesie ogółów działkowców. Wynika to z konieczności podporządkowania celu jednostki celowi ogółu.
Zrozumienie tego problemu wymaga jednak wiedzy, znajomości przepisów, dyscypliny społecznej, kultury współżycia w grupie i nie preferowania swojego interesu chociażby on byłby dla jednostki ważny.
Co dobre jest dla jednego nie zawsze jest korzystne dla drugiego. Stąd wynika rozbieżność interesów jednostkowych, które musi pogodzić regulamin ROD. Zapisy regulaminu zaproponowane, przedyskutowane oraz przyjęte uchwałą Krajowej Rady muszą być rzeczą świętą dla każdego, kto dobrowolnie przystąpił do tej organizacji.
Najczęściej notowane naruszenia regulaminu to:
- nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zagospodarowania działki w sensie zabudowy i nasadzeń;
- przeznaczanie działki do celów innych niż określone w statucie (zamieszkiwanie w altanie, rozbudowa ponad dopuszczalne normy, dodatkowe zabudowy itp.);
- zajmowanie terenu ogólnego na potrzeby indywidualne (zagospodarowywanie alejek);
- samowolne zmiany w planie zagospodarowania ROD (furtki, bramy, miejsca postojowe, wycinka drzew);
- gromadzenie odpadów nie pochodzących z działki;
- palenie odpadów, naruszanie spokoju i dobrych obyczajów.
Przestrzeganie regulaminu ROD jest w interesie każdego działkowca. Często egzekwowanie przepisów zawartych w regulaminie jest przyczyną obrażania się na Związek i zawiązywanie przeróżnych stowarzyszeń, które nie służą ani Związkowi ani działkowcom, a mają przykryć jedynie nieprawidłowe działanie niektórych „działkowców".

 

Prezes OZ PZD w Szczecinie
Tadeusz Jarzębak

 

 

 

 


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio