Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Krajowy Zarząd PZD jako sygnalista - 13.02.2024

Antoni Gieczewski

KRAJOWY ZARZĄD PZD JAKO SYGNALISTA

Kończy się wydłużona kadencja władz Związku.

Czas na podsumowania, sprawozdania, refleksje, opinie.

Ja chciałbym zwrócić uwagę związkowców na rolę Krajowego Zarząd PZD jako sygnalisty, monitorującego to co się dzieje w Sejmie na Wiejskiej.

Moim zadaniem jest to bardzo ważna rola.

W Sejmie co rusz pro-cedowane są akty prawne w większym i mniejszym stopniu odnoszące się do działkowców.

Ze względów oczywistych KZ PZD zwraca uwagę na te które w różny sposób dotyczą działkowców.

Ważne jest aby dostrzegać pro-cedowane akty prawne we wczesnym ich stadium.

Dokonać analizy ich wpływu na sprawy społeczności ogrodowej.

W przypadku procedowania niekorzystnych zamysłów, informować związkowców, zgłaszać sprzeciwy, postulaty, wnioskować o zmiany itp.

W przypadkach poważnego zagrożenia interesu  związkowców, mobilizować ich do działania.

To czyniła Krajowa Rada na przestrzeni upływającej kadencji.

Żeby nie być gołosłownym przytoczę kilka przykładów takich działań naczelnych władz Związku.

Na początku kadencji w Sejmie pracowano na d ustawą: „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach[...]”

Do praca nad ustawą w komisjach Sejmowych Związek delegował Izabelę Ożegslską – Sekretarz KZ  PZD i  Monikę Plizak- z biura prawnego.. O tym fakcie KZ PZD informował w komunikacie z dnia 5.09.2019 r.

Delegowane zgłaszały postulaty, uwagi, wyrażające stanowisko Związku w zakresie ustawy.

W ustawie uwzględniono postulaty Związku:

–        ROD-y mogły zawierać indywidualne umowy. Ryczałt stał się nie obowiązujący.

–        ROD-y mogły deklarować przystąpienie do gminnego systemu wywożenia odpadów ale nie miały obowiązku.

Ustawa była jeszcze kilka razy nowelizowana.

O czym Związek informował związkowców w komunikatach z dnia 07.01.2021; 28.01.2021.

W czasie pandemii koronawirusa Związek analizował ustawy, zarządzenia władz państwa w tej sprawie i przekładał je na warunki ogrodów działkowych.

W ten sposób przejawiano troskę o zdrowie  i życie działkowców.

Odpowiednie komunikaty pojawiły się w dokumentach związkowych.

Naliczyłem co najmniej 10 komunikatów w tej sprawie.

W komunikatach informowano o dostępności działek; zasłanianiu ust i nosa; o sytuacji w Związku; o ograniczeniu dostępności do działek; o poluzowaniu rygorów sanitarnych; o dostępności struktur związkowych; o odbywaniu zebrań w czasie pandemii.

W czasie tworzenia programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przedstawiciele Związku byli aktywni przy opracowaniu założeń do projektu.

W ostatnim czasie Krajowy Zarząd sygnalizuje, to łagodnie powiedziane, wręcz podnosi larum w sprawie rozporządzenia do ustawy o planowaniu przestrzennym.

 W rozporządzeniu do ustawy zawarto zapis o tzw. strefach planistycznych.

Ustalono że jest ich trzynaście. Według tego rozporządzenia ogrody działkowe mogą być zlokalizowane tylko w trzech strefach. Takie ustalenie zagraża istnieniu wielu ogrodom.

Krajowy Zarząd oprócz powiedzmy standardowych działań tj. przesłanie stanowiska Związku, spotkania w Ministerstwie Technologi i Rozwoju, poinformował o skali zagrożeń dla działkowców wynikających z tego akt prawnego.

Na apel KZ PZD do MTiR przesłano setki pism z wyrazami zaniepokojenia, prośbami o zmiany w rozporządzeniu.

Były wystąpienia struktur Związku, ale również indywidualne wystąpienia działkowców.

Niestety urzędnicy ministerstwa nie podzielają obaw tysięcy działkowców o los ich działek, ogrodów.

Brną dalej w wydawanie rozporządzeń, czego dowodem jest akt w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Wobec tego krajowe władze Związku zaleciły działaczom nawiązać kontakty z władzami administracji lokalnej i prowadzić rozmowy na temat rozporządzenia.

Są już efekty takich rozmów. Wielu prezydentów miast, burmistrzów, radnych deklaruje niezmienność lokalizacji ogrodów działkowych na ich terenie.

Krajowa Rada na swym XXIII posiedzenie w dnu 09.02.2024 r., postanowiła przesłać stanowisko o konieczności nowelizacji tego dokumentu.

Naczelne władze Związku nie składają broni, nie godzą się z niekorzystnymi postanowieniami przyjmowanych aktów prawnym w omawianym zakresie.

Mobilizują do działania struktury Związku, działkowców ale szukają poparcia u nowo wybranych posłach i senatorach.

Rola władz Związku jako sygnalisty jest bardzo ważne.

Związkowcy na bieżąco są informowani o zagrożeniach ale co trzeba podkreślić również  o dobrych działaniach władz państwa.

 

Łódź, luty 2024 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.