Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska odpowiada działkowcom - 11.03.2019

  Uchwałą nr LI/1506/18 Rada Miasta Gdańska przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, z którego wynika, iż zmiana przeznaczenia dotyczy częściowo lub w całości 76 ROD. Okręg Pomorski PZD oraz Krajowy Zarząd PZD podjęli aktywne działania w obronie gdańskich ROD m.in. poprzez kierowanie komunikatów do działkowców oraz występowanie do Marszałka Województwa Pomorskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, oraz Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. W dniu 20 lutego Okręg Pomorski PZD otrzymał odpowiedź od Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Pana Piotra Grzelaka, którą zamieszczamy.

  Pismo ma uspokoić działkowców, iż na chwilę obecną ogrody nie są zagrożone, gdyż Studium jest jedynie dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, a nie aktem prawa miejscowego, zatem nie ogranicza możliwości dalszego funkcjonowania ogrodów. Jednakże należy pamiętać, iż mimo, że nie jest to dokument powszechnie obowiązujący, to ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Co bardzo istotne, zapisy studium mają duże znaczenie przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż dokument ten musi być spójny i zgodny ze studium. Zatem wskazanie w studium kierunku zmierzającego do likwidacji ROD, będzie skutkowało wprowadzeniem takiego samego zapisu w miejscowym planie, na podstawie którego już bez problemu można zlikwidować ogród.

  Zatem, mimo zapewnień Zastępcy Prezydenta, że obecne zapisy studium nie spowodują likwidacji gdańskich ogrodów, musimy pamiętać, że otwierają one drogę do faktycznej zmiany przeznaczenia terenów ROD, którą ciężko będzie zatrzymać. Oczywiście Rada Miasta może podjąć decyzję o przystąpieniu do zmiany studium, jednakże jest to zadanie czasochłonne i kosztowne. Ponadto, mając na uwadze wyznaczone przez Miasto Gdańsk kierunki dalszego rozwoju Miasta, w tym relokację terenów ROD na Wyspie Sobieszewskiej, nie ma co liczyć na pozostawienie ogrodów na obecnych terenach.

  Dlatego gdańskie zarządy ROD, kolegia prezesów oraz sami działkowcy winni włączyć się w działania zmierzające do obrony ROD. Bardzo ważne jest bieżące monitorowanie prac planistycznych miasta i szybkie reagowanie w przypadku przystąpienia do sporządzania miejscowych planów, poprzez składanie wniosków i uwag. Jedynie liczne wystąpienia kierowane przez działkowców, a więc i mieszkańców Gdańska, mogą wpłynąć na zmianę decyzji radnych, co do dalszych losów ogrodów działkowych.

 

AR     

Załącznik plikowy do pobrania

Odpowied_Zastpcy_Prezydenta_Miasta_Gdaska_Pana_Piotra_Grzelaka_dotyczca_ewentualnej_likwidacji_gdaskich_ROD.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio