Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Unowocześnianie infrastruktury ROD dzięki dotacjom płynącym z PZD - 20.12.2018

Grudzień to nie tylko czas świątecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, ale także czas podsumowań mijającego roku. Ogrody działkowe nieustająco zmieniają swoje oblicze. Z roku na rok stają się coraz nowocześniejsze, lepiej wyposażone, co bezpośrednio przekłada się na ich użyteczność dla różnych grup społecznych, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zagospodarowanie przestrzenne, a co za tym idzie wygląd. Wszystko to wymaga ogromnej pracy, poświecenie, zorganizowania, często także zaawansowanych analiz i wsparcia prawnego, ale przede wszystkim ogromnych nakładów środków finansowych. Dlatego też wielu działkowców widzi i docenia rolę, jaką w tym skomplikowanym i trudnym procesie odgrywa Polski Związek Działkowców.

Rola Związku nie ogranicza się tylko do wskazywania potrzeb i wyznaczania celów poprzez coraz to nowe programy aktywizujące Zarządy ROD, ale także poprzez realną i nieocenioną pomoc prawną, a przede wszystkim finansową. Niestety ROD nie mają żadnego wsparcia ze strony budżetu państwa, a otrzymywane sporadycznie i nie wszędzie dotacje z budżetów gmin czy środków przyznawanych w ramach budżetów partycypacyjnych są jedynie kroplą w morzu potrzeb. Ogrody, by mogły służyć społeczeństwu, potrzebują inwestycji i remontów. Muszą nie tylko unowocześniać infrastrukturę, ale dążyć do nieustającego rozwoju, dostosowywania ich do oczekiwań działkowców i lokalnej społeczności. Wymagają odpowiednio wysokiego nakładu finansowego, który dla użytkowników działek jest często nieosiągalny bez wsparcia i pomocy PZD. Dlatego środki przekazywane przez Związek są dla działkowców nader ważnym elementem funkcjonowania ich ROD. O tym, jak bardzo potrzebna jest pomoc finansowa od PZD najlepiej wiedzą prezesi zarządów ROD i sami działkowcy.

W okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD mijający właśnie rok był bardzo owocny pod względem zrealizowanych inwestycji. Wiele ROD skorzystało z pomocy oferowanej przez PZD i uzyskało wsparcie finansowe oraz dotacje, bez których nie udałoby się zrealizować wielu tak potrzebnych inwestycji. Możliwość pozyskania tak ogromnych środków finansowych ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów.

Środki od władz samorządowych to wciąż zbyt mało dla ogrodów, dlatego PZD stworzył liczne programy mające za zadanie wsparcie finansowe ogrodów, tj. „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD XXI wieku”, „Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD”, czy „Budowa siedzib dla Zarządów ROD”. Ponadto na potrzeby ogrodów i inwestycji tworzony jest Fundusz Amortyzacyjny, którego zadaniem będzie finasowanie działań inwestycyjnych i kapitalnych remontów w ROD. Związek udziela też niskooprocentowanych pożyczek oraz dotacji z Funduszu Rozwoju i środków znajdujących się w dyspozycji zarówno okręgów, jak i jednostki krajowej PZD.

Działkowcy z okręgu toruńsko-włocławskiego w sposób bezpośredni mogą nie tylko zobaczyć, ale także odczuć pomoc otrzymywaną od okręgu i całego Związku. Przekazywane przez PZD finanse na rzecz ogrodów, realnie wpływają na ich ogólny kształt i charakter.

Działkowcy z okręgu toruńsko-włocławskiego otrzymali pokaźną pomoc finansową na realizację inwestycji i remontów aż w 37 Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Środki te zostały zainwestowane między innymi na wykonanie ogrodzeń zewnętrznych ROD - 3 dotacje, na elektryfikację ROD – 5, budowę i remonty budynków gospodarczych, magazynowych i domów działkowca – 14, sieci wodociągowych, drenaży, studni, konserwacji rowów – 9, parkingów, placów i utwardzeń alejek, ogrodzeń i siłowni zewnętrznych – 7, na monitoring, i oświetlenie ROD - 5.

W sumie na dofinansowanie zadań remontowo-inwestycyjnych w 2018 r., przekazano kwotę w wysokości ponad 323 tysięcy zł. Przeprowadzone inwestycje zwiększają komfort przebywania na działce, zapewniają działkowcom poczucie bezpieczeństwa. Na uwagę zasługuje również fakt, iż wiele wniosków dotyczy remontów Domów Działkowca znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ze względu na to, iż są to często budynki starsze, wymagają ciągłych prac w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego.

Otrzymane środki finansowe pozwoliły na realizację wielu potrzebnych inwestycji, na unowocześnienie ogrodów, które służą przecież nie tylko samym działkowcom, ale i w dużej mierze okolicznym mieszkańcom. Symbioza między mieszkańcami miast a użytkownikami działek jest dziś nie tylko koniecznością, jeśli ogrody mają być częścią miast i mają mieć wsparcie ze strony władz i mieszkańców, by uchronić je przed zakusami deweloperów i innych grup biznesu, ale także pozytywnym przejawem sąsiedzkich relacji i współpracy. Zrealizowane dzięki związkowym dotacjom inwestycje, w szczególności takie jak budowa sieci wodociągowej, czy sieci energetycznej, to bez wątpienia jest to ogromne udogodnienie dla działkowców. To właśnie te inwestycje w dłuższym rozrachunku przynoszą działkowcom najwięcej korzyści, bowiem pozwalają na duże oszczędności dla samych działkowców. Inwestycje podnoszą także wartość samego ogrodu, jak i działek.

Patrząc na działalność PZD, nie trudno zauważyć, że wykracza ona o wiele dalej niż tylko dotowanie konkretnych inwestycji w ogrodach. Środki, jakie są w dyspozycji Związku są ograniczone, dlatego rozdzielane są przede wszystkim w te miejsca, gdzie inwestycje są koniecznością podyktowaną realnymi problemami, z jakimi każdego dnia muszą zmagać się działkowcy. Ogrody potrzebują więcej pieniędzy, dlatego PZD podejmuje liczne starania, by te środki pozyskać. Są one realizowane w szczególności poprzez aktywne spotkania przedstawicieli okręgów z przedstawicielami władz samorządowych, mających na celu pozyskiwanie środków z różnorodnych programów pomocowych kierowanych do konkretnych jednostek mających za zadanie wspieranie w danej dziedzinie podmiotów cywilno-prawnych.

Aktywne działania PZD skoncentrowane na pozyskaniu dodatkowych funduszy na rozwój i remont ogrodowej infrastruktury oraz dostosowanie jej do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją społeczeństwa oraz koncepcją „otwartych ogrodów”, czy też innych celów związanych z funkcjonowaniem ogrodów przynoszą realne efekty. To długotrwały proces, który polega w pierwszej kolejności na zasygnalizowaniu potrzeb działkowców i ogrodów, pokazania, że środowisko to nie jest zamkniętą grupą, ale jest częścią społeczeństwa i potrzebuje wsparcia, by móc istnieć, rozwijać się, by służyć miastom. To właśnie w kontakcie z władzami samorządowymi często okazuje się, jak wiele wsparcia udziela ogrodom Związek. Mowa tu o wsparciu prawnym, które dla członków Związku oraz ogrodów znajdujących się w PZD, która jest zawsze bezpłatna i powszechnie dostępna, a jej koszty w całości pokrywa Związek.

Dzięki temu działkowcy oraz członkowie zarządów ROD mogą na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD, w szczególności Statutu PZD, Regulaminu ROD oraz uchwał KR PZD i Prezydium KR PZD, a także uzyskać porady prawne w zakresie analiz i wykładni przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących ogrodów lub konkretnych spraw ogrodowych. Ponadto wsparcie prawne udzielane jest także w sprawach toczonych przed organami administracji, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w różnorodnych sprawach związanych czy to z próbami przejęcia terenów ogrodów, wywłaszczeniami, sprawami roszczeniowymi do gruntów ROD czy też innymi. Zarządy ROD mogą liczyć na wsparcie radcy prawnego w przygotowaniu pism składanych, oświadczeń oraz wniosków. Dzięki temu ogrody i działkowcy mają pewność, że nie zostają ze swoimi problemami sami, że na każdym etapie działalności wynikającej z pełnionej funkcji w ROD mają pewność, że ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pomoc prawna praktycznie udzielana jest „od ręki”, bowiem zarówno w okręgach, jak i w jednostce krajowej odbywają się cotygodniowe dyżury prawne, których udzielają pracownicy PZD oraz radcy prawni.

PZD chroni i dba nie tylko o interesy całego środowiska działkowego oraz ogrodów, ale także angażuje się w procesy legislacyjne we wszystkich aspektach, które mogą pomóc działalności ogrodów, lub mają na nie bezpośredni lub pośredni wpływ. Związek aktywnie reaguje poprzez pisma, konsultacje na wszelkie proponowane zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, współpracuje z resortami, tak by przystosowywać tworzone regulacje prawne do warunków i dla dobra znajdujących się w Związku ROD. Tak rozbudowane wsparcie prawne sprzyja poczuciu bezpieczeństwa działkowców i zarządu ROD, a także pozwala na najlepszą z możliwych ochronę prawną interesów ogrodu,. Ma to wpływ na budowanie przyjaznego klimatu w ogrodach, a także pozwala często uniknąć wielu problemów. Zarządy ROD otrzymują także pełne wsparcie merytoryczne w zakresie prawnym przy organizacji i przeprowadzaniu walnych zebrań w ROD. Dla wielu ogrodów to ogromna i nieocenioną pomoc, gdyż prawidłowe przygotowanie walnego zebrania, to nie lada wyzwanie.

Zarówno pomoc prawna, jak i dotacje z PZD, które zapewniają ogrodom stabilizację ekonomiczną i prawną, udzielane są wyłącznie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych skupionych w Polskim Związku Działkowców. Ogrody, które na mocy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. podjęły decyzję o wyodrębnieniu się i stworzeniu własnego stowarzyszenie, nie mogą liczyć jakiekolwiek wsparcie finansowe ani prawne. Wyodrębnienie jest bezpowrotne i niesie nieodwracalne zmiany, bowiem ogrody, które rezygnują z ochrony i opieki PZD, nie mogą już swojej decyzji zmienić, a jak pokazuje praktyka, coraz częściej żałują swojej decyzji.

Utrzymanie ogrodu to nie tylko koszty bieżące, ale przede wszystkim ogrom pracy związany z dobrym zarządzaniem, pozyskiwaniem środków i często skomplikowanymi aspektami prawnymi, które wymagają wsparcia specjalistów. Poza strukturami PZD ogrody i działkowcy zmuszeni są realizować wszystkie inwestycje z własnej kieszeni w pełnej wysokości. Niestety ten argument często jest celowo pomijany w toczących się dyskusjach dotyczących wyodrębnienia się ogrodu. Prowadzenie działalności ogrodu na własny rachunek wiąże się faktycznie z ogromnymi kosztami, o których nie mówi się zbyt często, podobnie jak nie pokazuje się wsparcia, jakiego w tym zakresie udziela ogrodom PZD. Wszystko po to, by stworzyć iluzję, że działkowcy są pozostawieni sami sobie na wzburzonym oceanie, podczas gdy w rzeczywistości chroni ich opiekuńczy parasol PZD. Na co dzień większość działkowców nie uświadamia sobie, że korzystając z dobrodziejstw infrastruktury wyremontowanej czy zbudowanej na nowo, korzysta tak naprawdę ze wsparcia PZD.


Piotr Gadzikowski
prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.