Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydium OZM PZD w Krakowie włączyło się do prac nad tzw. dużą ustawą reprywatyzacyjną - 15.01.2018

W związku z publikacją na stronie internetowej przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.w dniu 20 października 2017 roku, Prezydium OZM PZD w Krakowie na swym posiedzeniu
w dniu 9 stycznia 2018 roku zajęło stanowisko skierowane do: Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich.
Konieczność sporządzenia stanowiska wynikła z raportu roszczeń do gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie. Wynika bowiem z niego, że
w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie roszczeniami objętych jest 47 Rodzinnych Ogrodów Działkowców o powierzchni 109,4277 ha oraz 2770 działek, z czego roszczenia aktywne obejmują 43 Rodzinne Ogrody Działkowe o powierzchni 95,4895 ha i 2536 działek. W 8 Rodzinnych Ogrodach Działkowych z terenu Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie aktualnie kierowane są wobec PZD roszczenia finansowe. Roszczeniami finansowymi dotknięci są bezpośrednio działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z naszego Okręgu. Problem ten dotyczy 117 działek o powierzchni roszczeniowej 3,1254 ha.
W Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie roszczenia kierowane są zarówno przez osoby fizyczne (z reguły są to spadkobiercy osób, od których nastąpiło wywłaszczenie nieruchomości) jak i osoby prawne. Mamy także takie ogrody, wobec których roszczenia zgłosiły zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
W Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie w przypadku 30 ROD roszczenia związane są
z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów tzw. nacjonalizacyjnych i wywłaszczeniowych. Obejmują one nieruchomości
o łącznej powierzchni: 80,7341 ha oraz 2162 działki rodzinne.
Pozostałe ROD objęte roszczeniami nie są związane z przejęciem nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie przepisów tzw. nacjonalizacyjnych. Roszczenia te dotyczą np. ROD „Krakus”, „Cichy Kącik”, „Piast” w Krakowie, gdzie nie dokonano wywłaszczenia.
Okręg Małopolski PZD w Krakowie boryka się z postępowaniami roszczeniowymi w przedmiocie między innymi:
• wydania nieruchomości;
• zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
• stwierdzenia nieważności wywłaszczenia;
• zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
• stwierdzenia nabycia użytkowania wieczystego przez osoby prawne;
• uchylenia decyzji wywłaszczeniowej

Prezydium OZM PZD w Krakowie uznało za konieczne odniesienie się do sytuacji działkowców i Polskiego Związku Działkowców wobec licznych roszczeń oraz postępowań jakie mają miejsce na terenie ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie. W swym stanowisku Prezydium za zasadne uznało przyjęcie, że tzw. duża ustawa reprywatyzacyjna winna obejmować wszystkie sprawy roszczeniowe. Pozytywnie zaopiniowało ideę pomysłodawcy w/w ustawy, ażeby wprowadzić zakaz zwrotów nieruchomości w naturze.
W swym stanowisku Prezydium OZM PZD w Krakowie opowiedziało się także za poszerzeniem zakresu art. 2 pkt 3 projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej poprzez dopisanie podstaw, na mocy których doszło do przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości w Okręgu Małopolskim. Prezydium wnioskowało także o wprowadzenie zmian do treści art. 13 projektu ustawy, który obejmuje wyłączenia w stosowaniu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, w taki sposób aby tryb w niej określony miał też zastosowanie do spraw występującym w Okręgu Małopolskim.

Nie ulega wątpliwości, że sprawy roszczeniowe kierowane wobec działkowców i Związku wymagają uregulowania ustawowego, podobnie jak innych osób posiadających/użytkujących nieruchomości niegdyś odebrane w drodze wywłaszczenia. Każde rozwiązanie będzie się wiązało z ryzykiem, głównie finansowym. Niemniej należy mieć na uwadze przede wszystkim interesy osób aktualnie użytkujących tereny, które w żaden sposób nie przyczyniły się do powstania roszczeń. Wręcz przeciwnie działali w zaufaniu do decyzji organów administracji publicznej,
a w chwili obecnej stają się podmiotami ponoszącymi największy ciężar błędów
i nieprawidłowości popełnionych przez ówczesne organy administracji publicznej działające
w oparciu o przepisy prawa wówczas obowiązujące.
Mamy nadzieje, że nasze stanowisko zostanie dogłębnie przeanalizowane przez ustawodawcę i przy uchwalaniu ustawy mającej na celu globalne rozwiązanie problemu będą uwzględnione interesy działkowców, których ochrony od wielu lat domaga się Polski Związek Działkowców.

Prezes
Okręgowego Zarządu Małopolskiego
Polskiego Związku Działkowców
Ewa Błachut

w załączniku Stanowisko Prezydium OZM z 9.01.2018 r. 

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_Prezydium_OZ_Malopolskiego_z_dnia_9.01.2018_r..pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio