Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD - 22.05.2015

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD).

W niniejszym komunikacie Krajowa Rada PZD publikuje stanowisko Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD. W tym stanowisku Minister definiuje pojęcie domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i potwierdza, że ogrody działkowe zaliczają się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o czym świadczy art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak istotne jest tu nie tyle przeznaczenie tych nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania.

Zdaniem Ministra, jeżeli nieruchomości, zajęte przez ogrody działkowe są wykorzystywane w celu zamieszkiwania – wówczas podpadają pod kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim też przypadku należy ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową. W praktyce będzie to oznaczać, że w niektórych ROD, gdzie pojedynczy działkowcy zamieszkują na działkach wraz z rodzinami gmina może nałożyć wyższą opłatą za wywóz śmieci. Taka opłata nie powinna jednak obciążać wszystkich działkowców z ROD, który jest zamieszkiwany. Powinna dotyczyć tylko tych, którzy zamieszkują na działkach w ROD, łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o ROD.

Ryczałtowa opłata za wywóz śmieci oznacza, że opłata ta ma być określana bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy też ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Ma być roczna i wyliczana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, w przypadku ogrodów działkowych średnia ilość odpadów przeliczona na liczbę  pojemników może zostać ustalona z uwzględnieniem liczby działek i terenu ogólnego - zgodnie z ich definicją określoną w ustawie o ROD.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Środowiska, które publikujemy w załączeniu.

 

KRAJOWA RADA PZD

 

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r.

 

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_M_opata_ryczatowa.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.