Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PZD - 11.05.2015

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PZD

Jak zapewne Państwu wiadomo, Unia Europejska należy do najbogatszych obszarów świata. Warto zauważyć, że między jej regionami istnieją jednak ogromne wewnętrzne różnice poziomu dochodów i szans — dlatego też. realizowana jest dynamiczna polityka rozwoju regionalnego. Poprzez transfer funduszy z bogatszych państw członkowskich do uboższych krajów i regionów wspierana jest restrukturyzacja i modernizacja gospodarek krajów UE, w tym także i Polski.

Z pewnością trudno będzie niektórym uwierzyć, że Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju aż 82,5 mld euro.

Pewnie zadają sobie Państwo pytanie na co zostanie przeznaczona taka kwota? Otóż fundusze zostaną zainwestowane w: zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest jednak poprawa poziomu życia mieszkańców.

Dla większości z Państwa jasne jest, że z puli funduszy korzystać mogą prywatne przedsiębiorstwa, czy instytucje samorządowe. Nie każdy jednak wie, że beneficjentem unijnych dotacji mogą być także organizacje non- profit i  stowarzyszenia. Należy podkreślić, że Polski Związek Działkowców, również może ubiegać się o środki z budżetu unijnego.

W tym miejscu zapewne rodzą się kolejne pytania i wątpliwości, co zrobić, gdzie szukać pomocy, informacji na ten temat?

By móc skorzystać z dotacji należy przewertować opisy programów unijnych na stronach internetowych w celu znalezienia odpowiedniego projektu. Jednak doświadczenia z realizacji różnych projektów pokazują, że największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu. Kto lepiej może znać potrzeby działkowców niż oni sami? Związek najlepiej jest w stanie określić, czy potrzebna jest budowa kanalizacji, oczyszczalni, melioracja terenu, a może specjalistycznych szkolenia z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa. Potrzeb i pomysłów może być wiele. To od inicjatywy zarządów ogrodów tak naprawdę zależy, czy sięgnął po pieniądze, które, przy odrobine wysiłku są możliwe do pozyskania.

Z Funduszy Europejskich nie wspiera się działalności bieżącej, tylko konkretne projekty. Zgodnie z definicją, projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego w nim zadania.

Uzyskanie wsparcia finansowego z Funduszu Unii Europejskiej wymaga złożenia kompletniej dokumentacji, w tym szczegółowego uzasadnienia planowanego projektu. Przed złożeniem wniosku o przyznanie środków unijnych trzeba sporządzić tzw. studium wykonalności, zgodne z wymogami programu dotacyjnego. Po szczegółowym opracowaniu wniosku o dofinansowanie i zebraniu niezbędnych załączników, kompletny plik dokumentów dostarczany jest do instytucji pośredniczącej- opiniującej wnioski i przyznającej środki.

Przy składaniu podania o dofinansowanie należy bardzo uważać, by dostosować się do wszystkich wymogów pozyskania dotacji. Nawet małe niedopatrzenie może spowodować, że dotacja nie zostanie przyznana.

Wnioski o wsparcie z Funduszy Europejskich składa się w ściśle określonych terminach, biorąc udział w naborach wniosków. Ich harmonogramy  publikowane są pod koniec każdego roku. Po ogłoszeniu naboru należy zweryfikować jeszcze raz projekt i dostosować jego szczegóły do wymagań konkretnego konkursu. Pomocne są w tym: regulamin i karta oceny projektu pokazująca na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie.

Informacji na temat funduszy można szukać w Głównych Punktach Informacyjnych funduszy europejskich, które maja swoją siedzibę we wszystkich większych miastach kraju, a Centralny Punkt Informacyjny znajduje się w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 3/5; w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich oraz w urzędach miast i gmin, gdzie pomocy może udzielić odpowiednio do tego przygotowana kadra urzędnicza. Obecnie istnieje równie także szereg firm specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy europejskich i pisaniu wniosków, które również dysponują odpowiednimi informacjami. Każdy może również poszukać odpowiednich materiałów nie wychodząc z domu na stronach internetowych funduszy europejskich.

Wnioskowanie o unijne granty  na ogół wymaga wkładu własnego, a więc wnioskodawca musi wykazać, że dysponuje częścią środków przeznaczonych na realizację projektu.

Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu jest umowa. Jeżeli w wyniku oceny wniosek zostanie zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zostanie zawarta umowa o dofinansowanie. Określa ona zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Procedura jej podpisania rozpoczyna się w momencie otrzymania oficjalnego pisma potwierdzającego przyznanie wsparcia na realizację projektu. Zawiera ono również informację o dokumentach, jakie trzeba zgromadzić do podpisania umowy oraz terminie, w którym trzeba dopełnić niezbędnych formalności.

Realizując projekt należy pamiętać, że nie każdy wydatek związany z projektem może zostać dofinansowany. Poszczególne programy i rodzaje dotacji mają przypisany katalog tzw. kosztów kwalifikowanych. Tylko wydatki z tego katalogu podlegają dofinansowaniu. Pozostałe koszty trzeba ponieść ze środków własnych.

Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go korzysta się z pieniędzy publicznych. Ma to swoje konsekwencje związane z wyborem dostawców towarów i usług. Przyjmując dofinansowanie zobowiązuje się bowiem ponosić wszystkie wydatki z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości a także dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów. Co to w praktyce oznacza? Podmioty zobowiązane ustawowo do stosowania prawa zamówień publicznych, dokonują wyboru dostawców zgodnie z tymi przepisami. Jeżeli jednak reprezentuje się inny podmiot, który nie jest zobowiązany do stosowania na co dzień prawa zamówień publicznych, będzie trzeba wprowadzić pewne zmiany w sposobie dokonywania zakupów.

Realizacji każdego projekt, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych towarzyszy kontrola. Jest ona obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić także po jego zakończeniu, czyli w trakcie okresu trwałości projektu.

Po zakończeniu takiej kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, beneficjent otrzyma zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.

Jeżeli okaże się że projekt realizowany jest niezgodnie z założeniami, o których napisano we wniosku lub nie osiągnięto zamierzonego celu, dotacja może być cofnięta. Całość lub część dotacji będzie też trzeba zwrócić, jeżeli nie dochowano obowiązujących procedur związanych na przykład z wyborem dostawców lub usługodawców.

Jak sami Państwo zdążyli się zorientować korzystanie z unijnego wsparcia niesie ze sobą wiele korzyści. Fundusze Europejskie mają pozytywny wpływ na rozwój oraz poprawę i konkurencyjność tych, którzy z nich skorzystali. Jednak korzystanie z unijnych dotacji wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem, przestrzegać terminów i prawidłowo ją rozliczyć.

Czy komuś się udało się pozyskać takie wsparcie unijne ? TAK! I należy uznać to za ogromny sukces. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kotwica” i „Oaza” w Świnoujściu jako pierwsi otrzymali unijną pomoc na meliorację terenów, które użytkują. Wszystko dzięki wsparciu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego RYBY.

Czy komuś się udało się pozyskać takie wsparcie unijne ? TAK! I należy uznać to za ogromny sukces. Działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kotwica” i „Oaza” w Świnoujściu jako pierwsi otrzymali unijną pomoc na meliorację terenów, które użytkują. Wszystko dzięki wsparciu ze środków unijnych z Programu Operacyjnego RYBY.

Reasumując, uzyskanie dotacji nie jest zadaniem łatwym. Równie trudno jest potem rozliczyć projekt, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom ogrodów działkowych Krajowa Rada PZD zajęła się opisanym tematem i podjęła już działania, aby dotrzeć do zarządów ogrodów z potrzebnymi informacjami na temat całego systemu korzystania z dotacji unijnych.

 

Wioletta Zaleska

Krajowa Rada PZD


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.