Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Konkurs Krajowy ,,Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” - 13.04.2015

UCHWAŁA NR    99 / 2015  

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 31 marca 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §140 ust.1 Statutu PZD, postanawia:

§1

l. Ogłosić na rok 2015 konkurs krajowy pn: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”.

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych      w roku 2014.

2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50.000 działek może zgłosić do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.

3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.

4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 30 maja 2015 r.

§3

1.Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane rodzinne ogrody działkowe:

a) w których działki posiadają altany ponadnormatywne, występują zjawiska zamieszkiwania oraz przypadki zameldowania na terenie działek w ROD,

b) brak planów zagospodarowanie zatwierdzonych przez Prezydium OZ PZD.

§4

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1) uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,

2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym, która będzie ujmowała wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu krajowego i da możliwość komisji na właściwą ocenę ogrodu.

 3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),

4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek,   w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane działki w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk użytkowników, życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.). Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

§5

Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §4 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia rodzinnego ogrodu działkowego do konkursu.

§6

l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD dokona oceny materiałów             w oparciu o przesłane zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2015 r.

2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.

3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków:

1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę laureatów, w tym  ROD który otrzymał tytuł „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” oraz ogrody wyróżnione w poszczególnych dziedzinach

2) przyzna tytuły:

a) ogrodowi, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie tytuł: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015”

b) pozostałym 5 laureatom tytuł: „ROD Roku 2015” oraz wyróżnienia dla ogrodów w poszczególnych dziedzinach, tj. 1) Działalność Statutowa,2) Aktywność ROD w obronie Związku, ogrodów i Ustawy o ROD, 3) Działalność oświatowa, 4) Inwestycje i remonty infrastruktury ROD,5) Zagospodarowanie ROD, 6) Zagospodarowanie działek, 7) Działalność na rzecz ochrony środowiska, 8) Bezpieczeństwo w ROD, 9) Promocja ROD.

§7

1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły „ROD Roku 2015” otrzymują puchary, dyplomy, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne   w wysokości 4000 zł.

3. Rodzinne ogrody działkowe, które otrzymały wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach otrzymują puchary, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

§8

Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§9

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2015 oraz opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.

 

       

          WICEPREZES                                                           PREZES

         /-/Wincenty Kulik                                             /-/Eugeniusz Kondracki

 

Warszawa, dnia 31  marca 2015 r.


REGULAMIN

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.