Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Konkurs Krajowy „Wzorowa Działka Roku 2015” - 13.04.2015

UCHWAŁA NR  100/2015
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego 
„Wzorowa Działka Roku 2015"


Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 140 ust. 1 statutu PZD, postanawia:

§1


1.    Ogłosić na rok 2015 konkurs krajowy pn. „Wzorowa Działka Roku 2015”.
2.    Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§2


1.  Do udziału w konkursie Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach okręgowych w 2014 roku. 
2. Prezydium Okręgowego Zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tysięcy działek, może zgłosić do konkursu dwie działki. Działka będąca laureatem w konkursie krajowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
3. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem 30 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).


§3


Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1)    uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD w sprawie wyników konkursu w 2014 roku:
a)    numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
b)    nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym.
c)    pisemną informację o działce ujmującą wszystkie działy zawarte 
w regulaminie konkursu krajowego,
2)    materiał zdjęciowy obejmujący:
a)    zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b)    altanę,
c)    część produkcyjną działki,
d)    część wypoczynkową działki,
e)    elementy małej architektury, 
f)    inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca jako pomocny przy ocenie działki.
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości, wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektronicznej.

§4


Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w § 3 skutkuje nie przyjęciem działki do konkursu.

§5


1. Członkowie Komisji Konkursowej KR PZD na podstawie przesłanych materiałów, w terminie do 30 czerwca 2015 r. dokonają oceny działek zgłoszonych do konkursu.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.

§6


Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnienia w konkursie.

§7


Użytkownicy:
1. będący laureatami konkursu (8 działek) otrzymają nagrody rzeczowe 
o wartości 1000 zł,
2. wyróżnionych 5 działek otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 500 zł,
3. wszystkich działek biorących udział w konkursie otrzymają dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec” oraz wydawnictwa związkowe.

§8


Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2015 oraz zostaną opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.     

 

  WICEPREZES                                     PREZES 
      
      Wincenty Kulik                                  Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Prezydium KR PZD z dn. 31 marca 2015 r.

 

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO

„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2015"


1.    Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)                              0-10 pkt.
2.    Estetyka działki (ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia            0-10 pkt.
na działce zgodne z regulaminem ROD)
3.    Trawnik i jego utrzymanie                    0-10 pkt.
4.    Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a)    bogaty dobór roślin ozdobnych                    0-10 pkt.
b)    urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne                    0-10 pkt.
5.    Część produkcyjna działki, w tym:
a)    sadownicza (różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność)       0-10 pkt.
b)    warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół)                      0-10 pkt.
6.    Mała architektura na działce
a)    płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne     0-10 pkt.
b)    inne elementy małej architektury                    0-10 pkt.
7.    Estetyka i stan techniczny altany
a)    wymiary altany i jej stan techniczny zgodne
z regulaminem ROD                                                       0-10 pkt. 
b)    wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD                0-10 pkt.
c)    estetyka altany                       0-10 pkt.
8.    Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie      0-10 pkt.
9.    Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych)               0-10 pkt.
        
    
          Łączna ilość punktów do uzyskania    140 pkt.* Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane 
do promowania rodzinnych ogrodów działkowych i Związku winny być one dobrej jakości.
** Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2014 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie. 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.